ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

 1. Акціонерне будівельне підприємство. Реферат.
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності будівельної організації. Реферат.
  В умовах переходу до ринкових відносин аналіз господарської діяльності набуває все більшого значення. Для проведення аналізу необхідно комплексно вивчити роботу підприємства з метою об'єктивної оцінки результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання. Досягнуті результати оцінюються з точки зору їх відповідності вимогам об'єктивних законів ринкової економіки, а також господарським завданням, що стоять перед досліджуваним об'єктом в аналізований період. Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на мікро рівні - на рівні окремих підприємств та їх внутрішніх структурних підрозділів, так як ці низові ланки складають основу ринкової економіки.
  · Найважливішим показником роботи будівельної організації є фонодоотдача, яка в найбільш загальному вигляді характеризує ефективність використання основних фондів. Цей узагальнюючий показник використання основних фондів визначається обсягом виконаних СМР на 1сом основних виробничих фондів, або їх активної частини.
  Методом аналізу називається спосіб системного комплексного вивчення, вимірювання та узагальнення впливу окремих факторів на виконання господарських планів і на динаміку господарського розвитку, здійснюваний шляхом обробки спеціальними прийомами показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Аналіз господарської діяльності будівельної організації як об'єкт аналізу. Реферат.
  Аналіз фінансового стану закінчується формулюванням висновків і пропозицій щодо поліпшення господарської діяльності будівельної організації. На основі аналізу розробляються конкретні заходи щодо використання виявлених резервів, усунення недоліків в роботі і прискоренню господарського розрахунку.
  При аналізі прибутків і збитків від реалізації матеріалів вивчаються дані по кожному виду операцій, як у відношенні кількості, так і реалізованих цін і собівартості реалізованих матеріалів та послуг підсобних виробництв. У будівельно-монтажних організаціях такий аналіз у багатьох випадках доводиться до розгляду первинних документів, що оформляють відповідні операції.
  При аналізі прибутку за зданими (реалізованим) будівельно-монтажних робіт розглядаються дані по кожному будівельно-монтажному об'єкту. Встановлюються показники собівартості, договірних цін і прибутку. Вивчення показника собівартості дає можливість визначити резерви подальшого поліпшення роботи будівельної організації.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Маркетинг в будівництві. Реферат.
  На прикладі даної роботи я постараюся провести маркетингові дослідження найбільш вигідного варіанту обробки будинку, вибрати постачальника покрівлі на найбільш вигідних умовах, проаналізувати і порівняти 2 варіанти, а також придбати і розібрати теоретичні питання такі як: Будівельний комплекс і План маркетингових заходів.
  Аналіз факторів інвестування (табл. 3), що визначають можливості підтримки і стимулювання розвитку будівництва (як організаційно-технологічного механізму матеріалізації інвестицій в основний капітал), і їх оцінка по ряду параметрів, показують, що такі найважливіші з параметрів, як конкурентність і стабільність, або відсутні, або мають дуже низьке значення в будівництві та промисловості будівельних матеріалів, а оцінки майже всіх факторів інвестування за параметрами криміногенності і ступеня непрогнозованою ризикованості, навпаки, дуже висока. Тому в цілому ситуацію в інвестиційно-будівельній сфері можна охарактеризувати як неконкурентну, нестабільну, криміногенну й ризиковану. До цього можна додати наявні бюрократизм і корупцію.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Основні економічні параметри будівельного підприємства. Реферат.
  У цій роботі ми освоїли методику проведення організаційно-економічних розрахунків з обгрунтування вибору роботи акціонерного будівельного підприємства, визначили організаційні характеристики виробничого процесу, визначили економічні показники що випускається і підприємства в цілому.
  Для скорочення трудомісткості курсового проекту опускається зведений кошторисний розрахунок по будівництві в цілому, що включає наступні 12 глав: підготовка території, основні об'єкти, енергетичні об'єкти, об'єкти транспортного господарства і зв'язку, зовнішні мережі і комунікації, благоустрій території, тимчасові будівлі по будівництві в цілому, інші роботи і витрати, утримання дирекції споруджуваного підприємства, підготовка кадрів, проектно-вишукувальні роботи.
  Об'єктні кошториси розробляються на кожне окреме будинок (споруду), що входить до складу підприємства. У об'єктну кошторис включаються кошти на тимчасові будівлі та споруди в процентному співвідношенні щодо вартості будівельних і монтажних робіт, а також ряд інших витрат, що відносяться до даного будівлі (споруді). Це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом будівельно-монтажних робіт у зимовий час, застосуванням імпортних матеріалів, поточними змінами на ринку будівельної продукції, непередбачені витрати та ін
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Управління будівництвом. Реферат.
  Наприклад, маючи чисельність робітників у загальнобудівельних бригадах - 35 осіб і норми керованості: майстри - 35 осіб, виконроба - 3 людини, старшого виконроба - 3 людини і начальника будуправління 4 людини, будівельне управління матиме чисельність :
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Фінансування і кредитування в будівництві. Реферат.
  Положення поширюється на фінансування і кредитування: нового будівництва; розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств; передпроектних і проектних робіт, а також придбання не вимагає монтажу і не входить у кошториси будівництв обладнання, виробничого інвентарю, пристосувань.
  Кардинальна перебудова господарського механізму заснована на широкому використанні товарно-грошових відносин, притаманних ринковій економіці. Найважливішим економічним інструментом товарно-грошових відносин служить кредит, який сприяє безперервності відтворювального процесу, його прискоренню у вартісній формі, забезпечуючи в свою чергу прискорення процесу відтворення. Ефективність впливу кредиту на інтенсифікацію суспільного виробництва залежить від сфери і розмірів кредитних вкладенні, правильності вибору об'єктів і дієвості механізму кредитування, що дозволяє на практиці реалізувати його основні принципи - терміновість, зворотність і платність.
  Кредит в капітальному будівництві в даний час опосередковує всі стадії інвестиційного процесу, будучи найважливішим фактором безперервного кругообігу оборотних фондів проектних, вишукувальних, будівельних, монтажних та інших організацій, будівництв і підприємств-замовників, постачальників обладнання та інших учасників будівництва. Розвиток кредитних відносин у будівництві йде по лінії довгострокового і короткострокового кредитування замовників на капітальні вкладення і короткострокового кредитування підрядних будівельних, проектно-вишукувальних та інших організацій на витрати по створенню та реалізації їх кінцевої продукції.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Фінансовий аналіз діяльності підприємства інвестиційно-будівельної сфери. Реферат.
  Фінансовий аналіз - це аналіз частини загального, повного аналізу господарської діяльності організації, заснований на зборі, обробці, класифікації, систематизації, зберіганні, використанні інформації для оцінки фінансового стану організації на поточний момент і на перспективу.
  Для аналізу фінансової стійкості підприємств велике значення мають відносні показники - коефіцієнти, що визначають стан основних і оборотних коштів, ступінь фінансової незалежності. Коефіцієнти звітного періоду порівнюють з нормативними, в результаті виявляють реальне фінансове становище підприємства, слабкі або сильні його сторони. У сучасних умовах, коли господарська діяльність може здійснюватися не тільки за рахунок власних коштів, але і за рахунок позикових, важлива така характеристика, як фінансова незалежність. За допомогою показників рентабельності можна визначити, скільки грошових одиниць прибутку припадає на одну грошову одиницю виручки. Таким чином для комплексної оцінки стану підприємства необхідно розрахувати три групи показників:
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економіка підприємств будівництва. Реферат.
  Собівартість СМР3 - виражене у грошовій формі витрати на виконувані власними силами будівельно-монтажні роботи, пов'язані з використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів та інших основних фондів, матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів. Собівартість продукції - один з найважливіших показників ефективності роботи організації. У ній концентровано відбивається результати господарської діяльності колективу. Чим менше витрати на виробництво, тим нижча собівартість одиниці продукції, дешевше її виробництво. Показники собівартості орієнтують підприємство на економія всіх видів ресурсів, забезпечують спрямованість виробничої діяльності на виконання встановлених завдань по введенню в дію об'єктів і виробничих потужностей з найменшими витратами. Розрізняють кошторисну, планову і фактичну собівартість СМР. Кошторисна собівартість - витрати, необхідні для виробництва СМР за встановленими нормами. Кошторисна собівартість, збільшена на суму нормативного прибутку, на суму нормативного прибутку, необхідної для нормального функціонування підприємства, являє собою кошторисну вартість будівництва. Планова собівартість - кошторисна собівартість за вирахуванням передбачених планом накопичень. Фактична собівартість - дійсні витрати підрядної організації на виробництво робіт. Вона відрізняється від планової в результаті зміни умов виробництва робіт і витрат на їх виконання, в порівнянні з планом.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка