ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств металургійного комплексу. Реферат.
  · Провести аналіз інвестиційної привабливості підприємств металургійного комплексу (скласти рейтинг підприємств з інвестиційної привабливості, оцінити інвестиційний потенціал галузі, розробити шляхи підвищення інвестиційної привабливості металургійних підприємств).
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції. Реферат.
  Безумовно, деякі з наведених характеристик при класифікації проектів не є абсолютними і, в певному сенсі, досить умовні. Зокрема, підрозділ за обсягом необхідних інвестицій найчастіше залежить від розмірів самої компанії, оскільки очевидно, що в солідній фінансово-промисловій групі і невеликому заводі з виробництва меблів використовуються критерії віднесення аналізованого проекту до великого або дрібному істотно різняться.
  Дуже важливим в аналізі інвестиційних проектів є виділення різних взаємозалежності. Два аналізованих проекту називаються незалежними, якщо рішення про прийняття одного з них не впливає на рішення прийнятті іншого. Якщо два і більше аналізованих проектів не можуть бути реалізовані одночасно, тобто прийняття одного з них автоматично означає, що залишилися проекти повинні бути відкинуті, то такі залишилися проекти повинні бути відкинуті, то такі проекти називаються альтернативними, або взаємовиключними. Підрозділ проектів на незалежні та альтернативні має особливо важливе значення при комплектуванні інвестиційного портфеля в умовах обмежень на сумарний обсяг капіталовкладень. Величина верхньої межі обсягу планування невизначеною, яка залежить від різних факторів, наприклад, суми прибутку поточного та майбутніх періодів. У цьому випадку зазвичай доводиться ранжувати незалежні проекти за ступенем їх пріоритетності.
  В принципі всі комерційні операції в тій чи іншій мірі пов'язані з інвестиційною діяльністю. Прийняття такого роду рішень ускладнюється різними факторами: вид інвестицій; вартість інвестиційного проекту; множинність доступних проектів; обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування; ризик. Пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення, і т.п.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Аналіз інвестиційних проектів і його автоматизація на основі ППП Excel. Реферат.
  Тут складається повна картина планованих вкладень. З цією метою проводяться інвестиційні розрахунки, на основі яких визначається ефективність інвестиційних проектів і приймаються рішення про капітальні вкладення. На цій стадії здійснюється також оцінка різних факторів, що впливають на результат капіталовкладень (наприклад, оцінка ступеня ризику). Далі методи оцінки ефективності інвестиційних проектів будуть розглянуті більш докладно.
  Електронна таблиця EXCEL 7.0. є одним з найбільш популярних пакетів програм, призначених для створення табличних документів. Система володіє могутніми обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних. Крім того, EXCEL володіє розширеним набором финансовх функцій, що полегшують рішення даної задачі.
  Побудова АРМ інвестиційного відділу на основі електронної таблиці EXCEL дозволяє зберегти принцип відкритості системи, тобто можливість при необхідності модифікувати формули і показники аналізу інвестиційних проектів кваліфікованим користувачем, оперативно реагуючи на зміну оподаткування, методів бухгалтерського обліку і законодавства.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Аналіз інвестиційних проектів. Реферат.
  За ознакою взаємозалежності можна виділити два види інвестиційних проектів: 1) альтернативні (взаємовиключні) (прийняття одного з них означає неможливість прийняття іншого) і 2) незалежні (прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття іншого).
  При Апрі аналізі інвестиційних проектів виходять з певних припущень. По-перше, з кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік (Cash Flow), елементи якого являють собою або чисті відтоки (Net Cash Outflow), або чисті притоки грошових коштів (Net Cash Inflow). Під чистим відтоком в k-му році розуміється перевищення поточних грошових рПрі аналізі інвестиційних проектів виходять з певних припущень. По-перше, з кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік (Cash Flow), елементи якого являють собою або чисті відтоки (Net Cash Outflow), або чисті притоки грошових коштів (Net Cash Inflow). Під чистим відтоком в k-му році розуміється перевищення поточних грошових витрат за проектом над поточними грошовими надходженнями (при зворотному співвідношенні має місце чистий приплив). Грошовий потік, в якому притоки слідують через відтік, називається ординарним. Якщо притоки і відтоки чергуються, грошовий потік називається неординарним.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Методи оцінки інвестиційних проектів. Реферат.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Методи оцінки інвестиційних проектів. Реферат.
  Значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.
  Тому для оцінки фінансової ефективності проекту доцільно застосовувати т.зв. "Динамічні" методи, засновані переважно на дисконтуванні утворюються в ході реалізації проекту грошових потоків. Застосування дисконтування дозволяє відобразити основний принцип "завтрашні гроші дешевше сьогоднішніх" і врахувати тим самим можливість альтернативних вкладень за ставкою дисконту. Загальна схема всіх динамічних методів оцінки ефективності в принципі однакова і грунтується на прогнозуванні позитивних і негативних грошових потоків (грубо кажучи, витрат і доходів, пов'язаних з реалізацією проекту) на плановий період і зіставленні отриманого сальдо грошових потоків, дисконтованого за відповідною ставкою, з інвестиційними витратами .
  Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, в тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним у тому чи іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, за допомогою яких розрахунки можуть служити основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Методи оцінки ефективності інвестицій і обгрунтування їхньої економічної доцільності по проекту. Реферат.
  Ключові слова: інвестиція (капітальне вкладення), грошовий потік, дисконтування, коефіцієнт дисконтування, чиста теперішня вартість, внутрішня ставка доходу, період окупності, індекс прибутковості, коефіцієнт ефективності інвестиції, економічна ефективність.
  Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, в тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним у тому чи іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки за допомогою яких можуть бути основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення.
  Причини, що зумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, однак у цілому їх можна розділити на три види: поновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, ??оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, в якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Завдання ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, пов'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків та ін .
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Оцінка та аналіз ризиків інвестиційних проектів. Реферат.
  Нафтова і газова промисловість як система характеризується низкою специфічних особливостей, що відрізняють її від інших галузей матеріального виробництва. Як вже зазначалося, найбільш суттєвими з них з точки зору аналізу ефективності інвестиційних проектів та оцінки ризику є велика залежність показників і критеріїв ефективності витрат від природних умов, від рівня використання розвіданих і видобутих ресурсів вуглеводнів; динамічний характер (мінливість у часі) природних факторів; імовірнісний характер більшості техніко-економічних показників розробки нафтових і газових родовищ; зміна відтворювальної структури капіталовкладень в масштабі галузі в бік збільшення їх частки, що спрямовується на компенсацію падіння видобутку на старих родовищах; велика тривалість реалізації нафтових і газових проектів; висока капіталомісткість нафтовидобутку, необхідність здійснення великих інвестицій, тривалий період відшкодування початкового капіталу.
  Для оцінки соціально-політичного, а також і інших видів ризику, часто використовується метод експертних оцінок, який полягає в тому, що кожному показнику, що характеризує певний вид ризику, присвоюється певна кількість балів. При цьому кожен з показників в системі оцінки має свою вагу, відповідний його значущості. Потім отримані в процесі експертизи бали підсумовуються за всіма показниками з урахуванням вагових коефіцієнтів і утворюється узагальнена оцінка даного виду ризику по регіону або країні:
  Ризик визначається як небезпека, можливість збитку або збитку. Отже, ризик відноситься до можливості настання якого - або несприятливої ??події. Під ризиком прийнято розуміти ймовірність можливих втрат частини ресурсів, недоотримання доходів, появи додаткових витрат у порівнянні з варіантом, передбаченим проектом, або дисперсію навколо передбачуваного результату. Середовищем ризику в цьому випадку є ситуація, коли відомі можливі результати
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства для створення на його база спільного підприємства. Реферат.
  Мета даної роботи - расcчитать і проаналізувати показники, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємства на підставі його фінансової звітності, для визначення ступеня його інвестиційної привабливості. Аналіз заснований на використанні систeма взаємопов'язаних показатeлeй, кожен з яких нeсeт опрeдeлeнную смислове навантаження і характeризуeт отдeльниe аспeктом дeятeльности фірми.
  Передбачені деякі пільги спільним підприємствам з іноземними інвестиціями, часткою капіталу, матеріальними і фінансовими засобами - право без ліцензії експортувати продукцію та імпортувати товари для власних потреб, залишати валютну виручку повністю в своєму розпорядженні.
  Розгортаючи реформи, наші політики (після розвалу СРСР) стали орієнтуватися на Захід. Однак, незабаром вони зрозуміли, що Республіка Білорусь для Заходу виступає джерелом дешевої сировини і не є солідним партнером. Перед Республікою Білорусь сьогодні стоїть досить складна проблема: інтеграція в Європу (це відкриє їй прямий доступ до економічно розвинених країн, до європейського ринку, політиці, культурі). Щоб інтегрувати до Європи, щоб знайти гідне місце на західних ринках потрібні тривалі і напружені зусилля. Це процес не одного року.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Теоретичні основи аналізу інвестиційних проектів. Реферат.
  Іс по ко ристь всі теоретичні разработ до і дл я о к ончательной оцінки п ро е кту, люди, що проводять оцінку, повинні повністю розуміти, що за п рої до т їм пропонують. Особливо це важливо в ситуаціях, коли людина намагається дати характеристику грошових потоків з усіма подробицями (наприклад, використовуючи метод переважного стану) або узагальнено (наприклад, при використанні ставки дисконтування з поправкою на ризик).
  Основна перевага методу в тому, що він грунтуючись е тся на добре відомі и х законах функціонування р и нка капіталу (на моделі визначення ціни капітальних активів). Користуючись цим м етод, підприємство оцінює інвестиційні пропозиції так, ка до це зробили б самі акціонери.
  4. Критерій IRR. зовсім не придатний для аналізу неординарних інвести ц іонних пото до ов (назва умовна). У перед и дущих параграфах розглядалися стандартні, найбільш прості і типово и е ситуації, коли денежн и й потік розвивається за цілком опр е
   Розмір: 46 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 1 з 3
<- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1  11  21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка