АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 5
<- попередня наступна ->

 1. Антикризове управління в банку. Реферат.
  Внутрішні причини - підрозділяються на два види: проблеми управління в банку: а) втрати ключових співробітників апарату управління; б) вимушені зупинки пов'язані з управлінням, а також порушення ритмічності банківського процесу; в) участь банку в судових розглядах з непередбачуваним результатом; г) втрата основних клієнтів; д) недооцінка постійного технічного та технологічного оновлення банку; е) надмірна залежність банку від якогось одного конкретного проекту або виду активів; ж) зайва ставка на успішність і прибутковість нового проекту; з) неефективні довгострокові угоди та ін.; проблеми, пов'язані з обраної політикою роботи: а) повторювані істотні втрати; б) перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості; в) надмірне використання дорогих позикових коштів як джерел; г) низькі значення коефіцієнтів ліквідності; д) нестача оборотних коштів (функціонуючого капіталу); е) збільшується до небезпечних меж частка позикових коштів у загальній сумі джерел засобів; ж) неправильна реінвестиційні політика; з) перевищення розмірів позикових коштів над встановленими лімітами; і) наявність простроченої дебіторської заборгованості та ін.
  В даний час основним інструментом, що характеризує якість роботи кредитної організації, служить аналіз її фінансової діяльності. До нашого превеликий жаль, не завжди дані такого аналізу мають позитивні значення. На прикладі звітності Банку «Умовний» нами було проведено аналіз функціонування даної кредитної організації і на підставі отриманих даних зроблено висновок про її фінансовий стан: Банк класифікований як відчуває серйозні фінансові труднощі.
  Розмір: 4 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Антикризове управління в кредитних організаціях. Реферат.
  Банківська практика [38, 39, 40] довела відсутність єдиної універсальної методики визначення фінансового стану кредитних організацій, яка могла б давати комплексне визначення і діагностику на різних стадіях, а в деяких випадках і конкретні пропозиції щодо виведення кредитної організації з кризової ситуації. Схеми, розроблені ЦБ для роботи з проблемними кредитними інститутами, передбачають заходи як рекомендаційного, так і примусового характеру, однак часто на практиці санація кредитної організації здійснюється на пізній, запущеної стадії проблемності, коли вже навіть заходи примусового характеру мало ефективні. Розпізнання стану кредитної організації (діагностика) один з основних базових моментів, з якого має починатися антикризове управління.
  Сформована напружена ситуація в економіці поступово охопила і банківську систему, призвела до збільшення числа кредитних інститутів, що допускають порушення у своїй діяльності та мають незадовільні економічні показники. Як причини, що породжують збільшення числа проблемних кредитних організацій, називають слабкий аналіз діяльності, низький рівень менеджменту, відсутність стратегічного планування, помилки у проведеної банками фінансову політику, шахрайство в банках та інші внутрішньобанківські проблеми. Безсумнівно, перераховані фактори роблять значний вплив на стійкість кредитної організації, однак було б неправильно вважати винуватцями всіх бід тільки самі банки. Збитки та шахрайство з боку банків відбуваються в умовах, коли стимули в економіці спотворені, прибуток, отриманий в результаті прийняття на себе спекулятивних ризиків, потрапляє в приватні руки, а збитки розподіляються між усіма членами суспільства в умовах слабкого контролю за спекулятивними угодами. За допомогою організованого нагляду і забезпечення жорсткого дотримання діючих норм іноді можна запобігти випадкам шахрайства, проте, цими способами неможливо запобігти системні збитки, тобто збитки, які несе економіка країни разом з її банківською системою.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Антикризове управління підприємством. Реферат.
  В результаті різкого загострення проблем неплатежів, боргів, неспроможності підприємств, хронічної збитковості їх виробничо-торговельної діяльності в умовах несформованого ринку в першій половині 90-х рр.. закріпився термін «антикризове управління». Він увійшов в науковий і практичний обіг, фігурує в назвах книг і навчальних посібників, але разом з тим не отримав чіткого трактування. З одного боку, антикризове управління характеризується як узагальнене поняття, що означає новий напрямок управлінської науки, пов'язане з вивченням прийомів і методів, що дозволяють запобігти банкрутству, з іншого - воно трактується як мікроекономічний процес, що представляє собою сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно до конкретного підприємства . Важливо розрізняти «антикризове регулювання», що відноситься до державним заходам в масштабах всієї економіки, і «антикризове управління», що виробляє способи подолання збитковості окремого підприємства, тобто самостійної господарської одиниці.
  Зробило сприяння у вдосконаленні організаційної структури і системи управління підприємством, залученні коштів для реалізації перспективних інвестиційних проектів, а також у використанні оптимальних схем погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Антикризове управління фінансами при загрозі банкрутства. Реферат.
  Дипломний проект складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним питанням поняття банкрутства і методикою антикризового управління фінансами. Перший підрозділ описує сутність банкрутства, правове регулювання банкрутства, наводиться загальна схема проведення антикризового управління. У другій підрозділ описуються методи діагностики та оцінки банкрутства, наводиться класифікація чинників, які сприяють кризового розвитку. Третій підрозділ присвячений аналізу механізмів антикризового управління для різних ступенів тяжкості фінансово-економічної кризи.
  Перехід до ринкової економіки викликав появу нового для нашої фінансової політики поняття - банкрутство підприємства. Відповідно до чинного законодавства під банкрутством підприємства розуміється ситуація, пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі, нездатність підприємства задовольнити у встановлений для цього термін пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
  Основною метою антикризового фінансового управління є швидке відновлення платоспроможності та відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства для уникнення його банкрутства. З урахуванням цієї мети на підприємстві розробляється спеціальна політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства. Вона може бути сформульована таким чином:
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Антикризове управління фінансами. Реферат.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Антикризове управління. Реферат.
  Ясно, що менеджери різних рівнів організації мають різний рівень відповідальності. Вони можуть концентруватися на тій чи іншій функції управління. Наприклад, виконавчий директор банку витрачає більшу частину свого часу на встановлення довгострокових цілей банку, керуючий філією займається більше короткостроковими завданнями (управління персоналом, виконання місячних і квартальних планів тощо), тоді як глава відділу цінних паперів зайнятий переважно повсякденною роботою відділу .
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Антикризове управління. Реферат.
  Однак подібна трактування сутності антикризового управління послаблює його предотвращающую, випереджальну спрямованість. Тому стратегічно антикризове управління починається не з аналізу балансу підприємства (фірми) за попередній або поточний періоди функціонування та здійснення надзвичайних заходів з недопущення неспроможності, а з моменту вибору місії фірми, вироблення концепції і цілі її передбачуваної діяльності, формуванні та підтримці на належному рівні стратегічного потенціалу фірми, здатності забезпечувати протягом тривалого періоду конкурентна перевага фірми як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Антикризове управління. Реферат.
  Антикризове управління стало одним з найбільш "популярних" термінів у діловому житті Росії. Проте його зміст розпливчасто. У літературі не фіксуються ознаки відмінності антикризового і звичайного управління. Увага, як правило, акцентують не на «лікуванні" кризи, а на заходи щодо його недопущення і механізм банкрутства. Оскільки на досягнення цієї мети спрямована вся управлінська теорія і практика, особливий зміст антикризового управління не зрозуміло. Створюється враження, що єдиним обгрунтуванням існування терміну є урядові постанови, що створили інститут антикризових керуючих: антикризове управління - це те, чим займаються антикризові керуючі.
  Розмір: 59 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Антикризове управління. Реферат.
  По-перше, в умовах ринково капіталістичного господарства антикризове управління грає особливо важливу роль в оздоровленні економіки. По-друге, у міру просування по шляху "реформ" в Росії з катастрофічною швидкістю наростало число збиткових підприємств. Починаючи з 1995 р., питома вага збиткових підприємств у нашій країні перевищив 50% і продовжує зростати. Питома вага неплатоспроможних підприємств (банкрутів по суті) значно більше, оскільки багато прибуткові підприємства мають недостатньо доходів для по крита своїх грошових зобов'язань.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Антикризове управління. Реферат.
  Об'єктом дослідження є управлінські концепції, методика організації управління на підприємстві і процес створення функціональних моделей управління, а також Імітаційні моделі управління з бізнес-процесів, управлінням децентралізацією та корпоративного управління і функціонування підприємств на виробничих об'єднаннях в Росії .
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 5
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка