ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз інвестиційної діяльності в РФ. Реферат.
  Аналіз ситуації в країні свідчить про те, що мале підприємництво за роки реформ стало швидко зростаючим сектором зкономіка, що забезпечує порівняно високу віддачу капіталу та ефективне використання ресурсів, абсорбуючим основну частину працездатного населення, що вивільняється з інших секторів, і знімають тим самим гострі соціальні проблеми.
  Виходу російської економіки з інвестиційної кризи в даний час багато в чому перешкоджає відсутність у країні необхідних обсягів внутрішніх ресурсів для накопичень. Проблема підвищення інвестиційної активності та реконструкції економіки не може бути вирішена тільки за рахунок значного збільшення масштабів державного інвестування через високий ступінь "зв'язаності" обмежених бюджетних інвестицій невідкладними завданнями інвестиційної підтримки життєзабезпечуючих виробництв і необхідності здійснення цілого ряду некомерційних (безприбуткових) інвестиційних проектів соціальної сфери.
  У цьому зв'язку в 1997 році на перший план виходять завдання створення сприятливих умов та механізмів накопичення національного капіталу та його трансформації в реальні інвестиції, сприяння реалізації інвестиційних програм великого корпоративного національного капіталу, посилення функцій держави як "стратегічного "інвестора, стимулювання і підтримка інвестиційної діяльності середнього та малого підприємництва.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств в галузевому розрізі. Шляхи її підвищення. Реферат.
  Також при аналізі інвестиційних процесів на рівні регіону потрібно враховувати специфіку структурної економіки на цих територіях, яка полягає в тому, що вони, по-перше, відправним пунктом мають структуру економіки, що склалася в основному в умовах планово -розподільчої системи та ізоляції від світового ринку, яка страждає глибокими деформаціями, низькою конкурентоспроможністю більшості виробів обробної промисловості, високим рівнем монополізації виробництва і обігу.
  У найбільш короткій формі ідеологію «проходження за інвестором» можна сформулювати наступним чином: «чим більше інвестицій, тим краще інвестиційний клімат, тим вище інвестиційна привабливість». Природно, при цьому треба враховувати не тільки обсяг інвестицій, що відображає рівень розвитку інвестиційної інфраструктури і побічно свідчить про їх надійність, а й динаміку, яка відображатиме рівень їх ефективності.
  У світовій літературі для визначення інвестиційної привабливості територій в якості основних параметрів використовується ряд індикаторів: рівень збалансованості промислового комплексу, інтенсивність виконання базових функцій, регіональний мультиплікатор та ін Джерелами інформації для розрахунку цих показників служать інформаційно-аналогові бази. Наприклад, для порівняння конкурентних переваг територій в основному використовується «Щорічна статистична карта США».
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Аналіз фінансової звітності емітента та оцінка інвестиційної привабливості акцій (на прикладі ВАТ Уралсвязьинформ). Реферат.
  У даній роботі реалізована спрощена схема аналізу підприємства (ВАТ «Уралсвязьинформ»), що є частиною повної схеми фундаментального аналізу. Аналіз проведено на основі фінансової звітності емітента. Метою роботи є визначення пере-або недооціненість ринком акцій даного емітента, на основі коефіцієнтного аналізу.
  На основі порівняльного аналізу можна сказати, що результати діяльності компанії гірше, ніж у середньому по галузі. До це можна ще додати, що й фінансові коефіцієнти діяльності також були не настільки райдужними. Але оцінка інвестиційної привабливості акцій на цьому не повинна закінчуватися.
  Привабливість звичайних акцій для інвесторів пояснюється простотою і відносній ясністю дії цього інвестиційного інструменту. Проблема зводиться саме до того, щоб знайти акції, що гарантують такий прибуток, на яку інвестор розраховував.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів. Реферат.
  Тому, значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.
  Для того щоб зробити правильний аналіз ефективності намічуваних капіталовкладень, необхідно врахувати безліч чинників, і це найбільш важлива річ, яку повинен робити фінансовий менеджер. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних або взаємно незалежних проектів. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного або декількох проектів, грунтуючись на якихось критеріях. Очевидно, що таких критеріїв може бути декілька, а ймовірність того, що якийсь один проект буде найкращим за всіма критеріями, як правило, значно менше одиниці.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Види проектного аналізу. Реферат.
  Застосування будь-яких, навіть самих витончених, методів не забезпечить повної передбачуваності кінцевого результату, основною метою є зіставлення запропонованих до розгляду інвестиційних проектів на основі уніфікованого підходу з використанням по можливості об'єктивних і перевіряти показників і впорядкування щодо ефективного і щодо менш ризикованого інвестиційного проектного аналізу. Для цього доцільно враховувати і застосовувати всі види проектного аналізу, засновані переважно на дисконтуванні утворюються в ході реалізації проекту грошових потоків. Загальна схема всіх видів оцінки ефективності проектного аналізу в принципі однакова і грунтується на прогнозуванні позитивних і негативних грошових потоків (грубо кажучи, витрат і доходів, пов'язаних з реалізацією проекту) на плановий період і зіставленні отриманого сальдо грошових потоків, дисконтованого за відповідною ставкою, з інвестиційними витратами. А заходи з оцінки ризику інвестування та застосування методики обліку невизначеності у розрахунках, що дозволяють зменшити вплив невірних прогнозів на кінцевий результат і тим самим збільшити ймовірність правильного рішення, можуть істотно підвищити обгрунтованість і коректність результатів аналізу.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Інвестиції в Аграрно Промисловий Комплекс. Реферат.
  Агропромисловий комплекс є одним з найважливіших в економіці країни. На його частку припадає понад 30% працівників галузей матеріального виробництва, 25% основних фондів. Від стійкого функціонування аграрного сектора в значній мірі залежить рівень життя населення. Але такий капіталомісткий сектор, яким є агропромисловий комплекс, не може функціонувати без високих темпів і значних масштабів накопичення капіталу. У зв'язку з цим інвестиційна проблема стає ключовою для аграрної економіки не тільки на найближчі роки, а й на переспективи. Але всі основні показники, що характеризують інвестиційний процес в агропромисловому комплексі, показують, що, починаючи з 1990 року, йде постійне зменшення капіталовкладень у сільське господарство.
  Спад інвестицій є найважливішим індикатором входження економіки будь-якої країни в стан кризи, а пожвавлення інвестиційної активності - неодмінною умовою виходу на стійку траєкторію економічного зростання. У російській економіці перший етап цього процесу був значно заглиблений і затягнутий, а другий етап - загальмований серйозними прорахунками економічної політики держав. Тому в даний час одним з головних завдань реформування народного господарства є активізація інвестиційної діяльності та вироблення нового її механізму, що відповідає вимогам подолання кризи та оздоровлення економіки.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Інвестиції в РБ. Реферат.
  Джерелами інвестицій можуть вважатися як державні вкладення в підприємства, так і приватні вкладення громадян РБ та іноземних інвесторів. Відповідно до Інвестиційним Кодексом РБ підприємства маю право також залучати інвестиції, створювати інвестиційні банки та фонди.
  Під інвестиціями розуміються будь-яке майно, включаючи грошові кошти, цінні папери, обладнання та результати інтелектуальної діяльності, що належать інвестору на праві власності або іншому речовому праві, і майнові права, що вкладаються інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку і досягнення іншого значимого результату.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Інвестиції в економіці Росії. Реферат.
  Термін «інвестиції» означає в сучасній економічній теорії довгострокові вкладення капіталу в різні галузі виробництва. Ці вкладення можуть вироблятися як всередині країни, так і за її межами. Такі вкладення включають реальні інвестиції (капітальні вкладення у промисловість, будівництво, сільське господарство тощо) та фінансові (портфельні) інвестиції (вкладення в цінні папери - акції, облігації та ін, що дають право на отримання дивідендів). За кордоном для ранжирування інвестицій найчастіше використовуються два критерії оцінки: цільові та кількісні.
  Активна інвестиційна діяльність являє собою постійно відновляється циклічний процес. Створюючи умови для позитивних зрушень в економіці будь-якого індустріального або розвивається держави, цей процес є «локомотивом» технічного, а отже, і соціально-економічного розвитку всього суспільства. На основі інвестицій створюються нові підприємства, а вже існуючі - розширюються, розробляються нові, найсучасніші види продукції, що, в свою чергу, приносить вигоду не тільки споживачам інвестицій, їх партнерам по бізнесу і самим інвесторам, а й державі, яке отримує від успішно працюючих підприємств більше дохідних надходжень у вигляді податків.
  Мета даної роботи - простежити за особливостями інвестиційного процесу в Росії. Загальновідомо, що низький рівень інвестування - одна з найбільш сумних економічних реалій наших днів. У цьому зв'язку особливо важливим видається розглянути шляхи активізації інвестування, в першу чергу - можливі законодавчі положення, покликані переломити цю негативну ситуацію.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Інвестиції та інвестиційний клімат в Росії. Реферат.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Інвестиції та економічне зростання в перехідній економіці. Реферат.
  Таким чином тема моєї курсової роботи дуже актуальна на сьогоднішній день. Росія встала на поріг XXI століття, але на жаль стоїмо ми не з гордо піднятою головою, а з стоїмо з простягнутою на захід рукою, просячи їх про черговий кредит. Попередні інвестиції в нашу економіку не дали нам очікуваного економічного зростання. Тому метою своєї курсової роботи я ставлю розповісти, що таке інвестиції, як пов'язані між собою інвестиції і економічне зростання, як створити умови для активізації інвестиційної діяльності.
  Вибрав я цю тему не випадково, Росія зараз перебуває у важкій економічній ситуації. Виробництво перестало бути пріоритетним і об'єктом управління. Триває його спад, особливо в галузях пов'язаних з впровадженням нової техніки і технології. Отже, темпи і масштаби економічного розвитку в даний час повністю зумовлюються політикою капітальних вкладень в основний капітал.
  В основних напрямках бюджетної політики до 2000 року підкреслюється, що для стійкого економічного зростання необхідно створити обстановку максимального сприяння для приватних інвестицій. Визнано за необхідне орієнтувати державну політику на підтримку і стимулювання приватної власності та інвестиційної діяльності.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка