МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз та моделювання кордонів цінового коридору. Реферат.
  Динаміка цінового коридору обумовлена ??системою самого ринкового механізму, який не може перебувати в стані стагнації. Однак повністю стихійно вона не формується. Існують якісь принципові щаблі, які формує загальну структуру цінового коридору. Як згадувалося вище, варіювання в ціновому коридорі відбувається під впливом факторів, що діють на ринку.
  Ніде в світі - ні в США, ні в європейських країнах, ні в Японії - космічна галузь не є самоокупним, основне фінансування (80-85%) йде з бюджету. На жаль, результати аналізу асигнувань Росії (РКА) на Федеральну космічну програму вказують на тенденцію до їх зниження.
  Світової, за своїми масштабами, криза космічної промисловості, що вибухнула на рубежі 90-х років, змусив змінити не тільки організаційні структури управління, а й сформував покоління людей з новою ідеологією розвитку, своїми проектами і агресивною політикою їх реалізації. Результатом стало припинення деяких наукових програм, значне скорочення рівня фінансування вже здійснюваних проектів, перенесення термінів їх реалізації в наступне тисячоліття і, що особливо симптоматично, активізація інтересу до комерціалізації діяльності в космосі.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз економічних завдань симплексним методом. Реферат.
  Багато задач, з якими доводиться мати справу в повсякденній практиці, є багатоваріантними. Серед безлічі можливих варіантів в умовах ринкових відносин доводиться відшукувати найкращі в деякому сенсі при обмеженнях, що накладаються на природні, економічні та технологічні можливості. У зв'язку з цим виникла необхідність застосовувати для аналізу та синтезу економічних ситуацій і систем математичні методи і сучасну обчислювальну техніку? Такі методи об'єднуються під загальною назвою - математичне програмування.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Імітаційне моделювання. Реферат.
  Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід яких може час від часу втручатися людська воля. Людина, керівний операцією, може залежно від сформованої обстановки, приймати ті чи інші рішення, подібно до того, як шахіст, дивлячись на дошку, вибирає свій черговий хід. Потім приводиться в дію математична модель, яка показує, яке очікується зміна обстановки у відповідь на це рішення і до яких наслідків воно призведе через деякий час. Наступне «поточне рішення» приймається вже з урахуванням реальної нової обстановки і т.д. У результаті багаторазового повторення такої процедури керівник як би «набирає досвід», вчиться на своїх і чужих помилках і поступово вивчається приймати правильні рішення - якщо не оптимальні, то майже оптимальні.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Історія розвитку економіко-математичного моделювання. Реферат.
  Моделювання, як метод наукового пізнання, стало застосовуватися ще в глибоку давнину і поступово захопило все нові області наукових пізнань: технічне конструювання, будівництво і архітектуру, астрономію, фізику, хімію, біологію і, нарешті, громадські науки. Великі успіхи й визнання практично у всіх галузях сучасної науки приніс методу моделювання XX століття. Однак методологія моделювання довгий час розвивалася незалежно окремими науками. Відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише поступово стала усвідомлюватись важлива роль моделювання як універсального методу наукового пізнання.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Комп'ютерне математичне моделювання в економіці. Реферат.
  В останні роки ми особливо чітко відчули, що немає нічого важливішого для суспільства, ніж здорова економіка. Наукове дослідження основ функціонування економіки - складна і цікава діяльність. Математичні методи в ній грають зростаючу з кожним десятиліттям роль, а реалізація виникаючих при цьому математичних моделей і отримання практично важливих результатів неможливі без ЕОМ.
  Загальновідомо, наскільки важливо для вирішення економічних завдань планування - як при ринковій, так і при плановій економіці. Зазвичай для вирішення економічної проблеми існує багато способів (стратегій), аж ніяк не рівноцінних за витратами фінансів, людських ресурсів, часу виконання, а також по досягати результатів. Найкращий із способів (по відношенню до обраним критерієм - одному або декільком) називають оптимальним. Наведемо найпростіший приклад такого роду завдань.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Мат.моделірованіе (Програма СДКМС). Реферат.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Математична модель методу головних компонент. Реферат.
  У цій роботі була побудована математична модель і програмна реалізація методу головних компонент. Слід зазначити, що в роботі не була розглянута методика відсіву несуттєвих факторів, і тому результуюча модель, що видається програмою на екран, містить число компонент, однакову числу вихідних елементарних ознак m. До достоїнств розробленої програми можна віднести те, що вона може працювати з масивами вихідних даних досить великої розмірності.
  Метою роботи було складання програми, що реалізує виділення в даному факторном просторі вихідних ознак m головних компонент, або узагальнених ознак. Характерною особливістю простору головних компонент є його ортогональность.
  Програма для реалізації методу головних компонент була написана мовою Turbo Pascal 7.0. Всі обчислення виконані в послідовності, представленої на малюнку 1.1. Позначення програмних змінних і масивів по можливості відповідають викладеним вище. Програма є достатньою мірою універсальної, т.к. пристосована для обробки масивів даних будь-якої розмірності (їх розмір обмежений тільки об'ємом доступної пам'яті). Однак у програмі не передбачено введення даних з клавіатури. Розмірність масивів задана константами, а масив вихідних даних инициализируется також в тілі програми. При необхідності введення інших даних можна легко скорегувати вихідний текст програми.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Математична постановка транспортної задачі лінійного програмування. Реферат.
  Транспортна задача лінійного програмування отримала в даний час широке поширення в теоретичних обробках та практичному застосуванні на транспорті і в промисловості. Особливо важливе значення вона має в справі раціоналізації постановок найважливіших видів промислової і сільськогосподарської продукції, а також оптимального планування вантажопотоків і роботи різних видів транспорту.
  Тобто загальний обсяг виробництва дорівнює загальному обсягу споживання. Потрібно скласти такий план перевезень (звідки, куди і скільки одиниць продукту везти), щоб задовольнити попит всіх пунктів споживання за рахунок реалізації всього продукту, виробленого всіма пунктами виробництва, при мінімальної загальної вартості всіх перевезень. Наведена формулювання транспортної задачі називається замкнутою транспортної моделлю. Формалізуємо це завдання.
  Транспортна задача є приватним типом задачі лінійного програмування і формулюється таким чином. Мається m пунктів відправлення (або пунктів виробництва) Аi ..., А m, в яких зосереджені запаси однорідних продуктів у кількості a1, ..., аm одиниць. Мається n пунктів призначення (або пунктів споживання) В1, ..., Вm, потреба яких у зазначених продуктах становить b1, ..., bn одиниць. Відомі також транспортні витрати Сij, пов'язані з перевезенням одиниці продукту з пункту Ai в пункт В j, i
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Скачати реферат

 9. Математичні моделі в програмі логічного проектування. Реферат.
  5. Простий по інтерфейсу набір моделюючих засобів, що дозволяє крім традиційного моделювання електронної схеми по постійному і змінному струму, повісті моделювання спектральних, нелінійних, амплітудно-частотних, фазо-частотних характеристик, вплив температури на окремі компоненти і на схему в цілому, можливість сканування (sweep) будь-яких параметрів компонентів, параметрів джерел сигналів і харчування. Досить просто можна виконати імовірнісний аналіз роботи схеми з різними законами розподілу параметрів.
  Лабораторний практикум є обов'язковим компонентом навчання в усіх електронних курсах, що читаються на кафедрі "Технічної електродинаміки та електроніки" МГІРЕА (ТУ). Під час практикуму студенти закріплюють теоретичні знання практичною роботою з електрон Лабораторний практикум є обов'язковим компонентом навчання в усіх електронних курсах, що читаються на кафедрі "Технічної електродинаміки та електроніки" МГІРЕА (ТУ). Під час практикуму студенти закріплюють теоретичні знання практичною роботою з електронними схемами, вчаться працювати з контрольно-вимірювальною апаратурою, набувають дослідницькі навички. У зв'язку з динамічним зміною елементної бази електроніки, вимірювальної апаратури, електронний практикум повинен своєчасно оновлюватися і вдосконалюватися. Справа ця трудомістка і досить дороге, особливо в нинішніх умовах.
  Термін "логічне проектування" охоплює цілий комплекс проблем, що виникають на одній з ранніх стадій створення цифрового автомата. Одним з етапів логічного проектування є синтез його так званих комбінаційних пристроїв, який полягає у визначенні таких способів з'єднання деяких найпростіших схем, званих логічними елементами, при яких побудоване пристрій реалізує поставлене завдання з перетворення вхідних двійкової інформації. Зокрема логічними елементами є інвертор, кон'юнктор і діз'юнктор. Оскільки ці елементи утворюють функціонально повний набір, то з їх допомогою можна побудувати комбінаційне пристрій (тобто пристрій не володіє пам'яттю, в якому вихідний сигнал у будь-який момент часу визначається тільки комбінацією вхідних сигналів), реалізує будь-який наперед заданий закон перетворення двійковій інформації.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Математичні моделі та методи обгрунтування управлінських рішень і сфери їх застосування в практиці управління. Реферат.
  Кожен день нам доводитися вірішуваті безліч харчуванні: чи Варто прідбаті ту чі іншу Річ, як розподіліті сімейний бюджет, что з'їсти на обід або чи Варто вдягаті теплий одяг? І КОЖЕН з нас Незалежності від віку и Статі намагається найти якомога раціональнішу відповідь на ті чі Інше питання, бо від цього залежатімуть ВСІ подальші Наслідки. Коженая в жітті приходити до Відповідей на ЦІ питання різнімі шляхами: хтось читає гороскоп, хтось кідає монету, хтось радіться з другом, а Дехта Йде навмання.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка