ОЦІНКА І УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

 1. Вплив системи ризиків на величину вартості підприємства. Реферат.
  Законодавчо встановлено, що підприємницька діяльність є ризиковою, тобто дії учасників підприємництва в умовах сформованих ринкових відносин, конкуренції, функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані і здійснені. Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться приймати в умовах невизначеності, коли необхідно вибирати напрямок дій з декількох можливих варіантів, здійснення яких складно передбачити (розрахувати, як мовиться, на всі сто відсотків).
  Оцінка як новий напрямок ринкової інфраструктури виникла у зв'язку з необхідністю вирішення майнових суперечок, в яких сторони для визначення об'єктивної вартості того чи іншого майна були змушені вдаватися до послуг незалежних цінових арбітрів.
  Великою перевагою фінансових коефіцієнтів є також і те, що вони трансформують спотворює вплив на звітний матеріал інфляції, що особливо актуально при аналізі в довгостроковому аспекті. Суть полягає в зіставленні розрахованих за даними звітності коефіцієнтів з загальноприйнятими стандартними коефіцієнтами, середньогалузевими нормами або відповідними коефіцієнтами, обчисленими за даними діяльності підприємства за попередні роки.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Майновий підхід оцінки підприємства. Реферат.
  Майновий або витратний підхід при оцінці вартості будівель і споруд заснований на припущенні, що витрати на будівництво оцінюваного об'єкта (з урахуванням зносу) є прийнятним орієнтиром для визначення ринкової вартості об'єкта. Цей підхід до оцінки реалізується в кілька етапів.
  Суть методики накопичення активів полягає у визначенні ринкової вартості кожного активу і пасиву балансу і вирахуванні із сум активів всіх заборгованостей підприємства. При цьому нормалізація бухгалтерської звітності у зв'язку з оцінкою підприємства має певну специфіку: коригування вносяться не в доходи і витрати підприємства за період передісторії, а у зміст статей останнього звітного балансу підприємства в частині неопераційних (зайвих або невиробничих) активів та інших коригувань. Після внесення відповідних коригувань розраховуються й аналізуються фінансово-економічні показники оцінюваного підприємства. Такий підхід дозволяє експерту-оцінювачу отримати уявлення про фінансово-економічний стан підприємства і внести відповідні остаточні поправки у вартість підприємства, розраховану з використанням методики накопичення активів.
  Найбільш складний момент при реалізації даної методики оцінки підприємств-визначення питомої вартості будівництва підприємства-функціональних аналогів. Якщо до 1991р. в Росії існували інститути та державні відомства, які розробляються і затверджуються укрупнені питомі нормативи вартостей промислових підприємств, то після 1991р. такий порядок відсутній. В даний час Центральний науково-дослідний інститут економіки і управління будівництвом (ЦНІІЕУС) Мінбуду РФ активно здійснює розробку показників вартості на споживчу одиницю будівельної продукції (в тому числі для виробничих будівель і споруд). Причому розрахунки проводяться в базисному, поточному та прогнозному рівнях цін на підставі щоквартальних цін на будівельні ресурси. У табл.1 представлений фрагмент Збірника показників вартості на одиницю будівельної продукції по деяких об'єктах виробничого призначення, виконаного ЦНІІЕУСом. Дана таблиця взята з наукового звіту «Розробка показників вартості на споживчу одиницю будівельної продукції за характерними типами будівель і споруд у базисному, поточному та прогнозному рівнях цін на підставі щоквартальних цін на ресурси та УПСС», виконаного ЦНІІЕУСом Мінбуду РФ в 1995р.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Особливості оцінки вартості майна, арештованого на підставі судового рішення для його продажу в рамках виконавчого провадження. Реферат.
  В даний час в Росії в оцінці вартості майна дуже часто доводиться визначати ринкову вартість. Методика з її розрахунку, що прийшла до нас із Західної Європи та Америки, вже пройшла успішну апробацію до вітчизняних економічних умов. Визначення інших видів вартості зустрічається набагато менше в російській оцінній практиці, що позначається на низькому рівні їх методологічного забезпечення. Зокрема, така ситуація спостерігається при розрахунку ліквідаційної вартості майна.
  Підставою для проведення оцінки об'єкта оцінки (ст. 9 ФЗ РФ № 135-ФЗ від 29 липня 1998 р.; п. 2 ст. 52 ФЗ РФ № 119-ФЗ від 21 липня 1997 ) є рішення уповноваженого органу. У рамках виконавчого провадження - це постанова про призначення фахівця, винесене судовим приставом-виконавцем. Замовником оцінки об'єкта оцінки виступає служба судових приставів Міністерства юстиції РФ, яка з оцінювачем укладає договір про надання оціночних послуг.
  Таким фахівцем може бути тільки незалежний оцінювач, який має спеціальні знання та навички, а також ліцензію на право оцінки відповідного виду власності і страховий поліс на предмет страхування цивільної відповідальності за заподіяння збитків третім особам у зв'язку із здійсненням його діяльності.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Оцінка бізнесу дохідним методом. Реферат.
  Ринкова оцінка бізнесу багато в чому залежить від того, які його перспективи. При визначенні ринкової вартості бізнесу враховується тільки та частина капіталу, яка може приносити доходи в тій чи іншій формі в майбутньому. При цьому дуже важливо, на якому етапі розвитку бізнесу власник почне отримувати дані доходи і з яким ризиком це пов'язано. Всі ці фактори, що впливають на оцінку бізнесу, дозволяє врахувати метод дисконтування грошових потоків (далі - метод ДДП).
  Визначення вартості бізнесу методом ДДП засновано на припущенні про те, що потенційний інвестор не заплатить за даний бізнес суму, більшу, ніж поточна вартість майбутніх доходів від цього бізнесу. Власник не продасть свій бізнес за ціною нижче поточної вартості прогнозованих майбутніх доходів. У результаті взаємодії сторони прийдуть до угоди про ринкову ціну, що дорівнює поточної вартості майбутніх доходів.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Оцінка майна. Реферат.
  В результаті проведених досліджень та аналізу були визначені види вартостей, які характеризують корисність фірми з боку попиту. Була проведена оцінка майна фірми в Росії, що виникла з моменту початку приватизації. Була проведена оцінка існуючих на Заході прийомів для визначення вартості діючої фірми. Була проведена оцінка вкладення коштів у цінні папери, як одна з форм фінансових інвестицій, як для приватного, так і інституційного інвестора.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Оцінка нематеріальних активів. Реферат.
  До опублікування тексту [5] оцінка вступників на підприємство безоплатно нематеріальних активів повинна була здійснюватися експертним шляхом згідно з поясненнями до рахунку 04 [4]. В даний час згідно статті 11 [5] оцінка майна, отриманого безоплатно, здійснюється за ринковою вартістю на дату оприбуткування. Оцінка нематеріальних активів за ринковою вартістю в даний час утруднена, хоча в Росії і складається інститут оцінки інтелектуальної власності.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Оцінка об'єкта інтелектуальної власності. Реферат.
  Одним з головних показників цивілізованого суспільства в усі часи було і продовжує залишатися те, яку увагу приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки. Від того, наскільки вагомою інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить, в кінцевому рахунку, і успіх вирішення поставлених перед ним економічних проблем. У свою чергу наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за наявності відповідних умов, включаючи необхідну правовий захист і оцінку інтелектуальної власності.
  Перший метод - метод надлишкових прибутків використовується для оцінки гудвілу (ділової репутації). Завдання оцінювача - визначити вісь навколо, якої коливається ціна майбутньої угоди. Оцінка ведеться за принципом «великого казана», тобто всі переваги з'єднуються і підсилюють один одного.
  На сьогоднішній день вже існує методики з оцінки вартості патентів, секретів виробництва і технологій та інших об'єктів інтелектуальної власності. Водночас, в умовах сучасної російської економіки для ряду об'єктів інтелектуальної власності, таких як ноу-хау, товарний знак, імідж підприємства тощо, суворо обгрунтовану оцінку вартості провести досить складно. Проблеми можуть виникати у зв'язку з недоліком об'єктивної інформації про стан кон'юнктури відповідних сегментів ринку, при прогнозуванні конкурентоспроможності даного об'єкту і моделюванні його життєвого циклу. При цьому, всі розрахунки необхідно вести не стосовно до гіпотетичним програмами використання конкретного об'єкта інтелектуальної власності, а виходячи з реальних практично здійсненних програм і планів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Проблеми управління нерухомим майном на рівні місцевих органів влади. Реферат.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка