РИНОК ПРАЦІ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Взаємозв'язок результатів роботи підприємства та стимулювання праці персоналу. Реферат.
  У тих випадках, коли працівнику повідомили оцінку результатів його праці та надали достатні можливості для її поліпшення, але працівник не хоче чи не може працювати за стандартами організації, трудовий договір з ним повинен бути розірваний в ім'я реалізації цілей організації. Яка б не була адміністративна ситуація, ясно, що без ефективного методу оцінки результатів діяльності неможливо прийняти обгрунтоване рішення.
  Конкретні ставки заробітної плати в ринковій економіці визначаються співвідношенням попиту і пропозиції на ринках праці. Чисто конкурентний ринок праці передбачає наявність значного числа конкуруючих фірм при найманні працівників, безліч кваліфікованих робітників однакової кваліфікації, які мають альтернативну можливість вибору місця роботи, відсутність контролю з боку підприємця і працівника над ринковою ставкою заробітної плати, відсутність впливу профспілок і безробіття. У цих умовах фірми змушені підвищувати ставки заробітної плати, щоб залучити нових працівників на даний вид праці з альтернативних місць роботи. Ставка зарплати повинна покривати витрати втрачених можливостей альтернативного використання часу на інших ринках праці, в домашньому господарстві і на відпочинку. Крива ринкової пропозиції повинна підніматися як крива витрат втрачених можливостей. Підвищена зарплата привертає більше працівників на дане робоче місце, але кожен підприємець наймає таку кількість працівників, яка не впливає на ставку заробітної плати в цілому.
  Фактичну кваліфікацію працівника - здатність не тільки виконувати свої безпосередні обов'язки, а й брати участь у вирішенні виробничих проблем, розбиратися в будь-якому аспекті господарської діяльності свого підприємства. Такі працівники отримують фіксований платню за кваліфікацію.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Державне регулювання ринку праці. Реферат.
  Державне регулювання ринку праці доцільно розглядати як багаторівневий процес. В узагальненому вигляді ієрархію процесу можна представити у вигляді трьох рівнів: макрорівня, регіонального рівня і мікрорівня. На макрорівні вищі органи законодавчої і виконавчої влади покликані вирішувати такі основні завдання:
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Державне регулювання ринку праці. Реферат.
  Державне регулювання ринку праці має розвиватися як екстенсивно, так і інтенсивно. Під екстенсивними методами маються на увазі зайнятість у державному секторі економіки і вплив на зайнятість на негосударсвенних підприємствах шляхом надання державного замовлення. Інтенсивний розвиток передбачає зростання впливу держави безпосередньо на ринок праці, а також відтворення трудових ресурсів, умови найму та виробничу мобільність. При цьому безпосередня державна політика на ринку праці повинна бути складовим елементом загальноекономічної політики держави, спрямованої на прискорення зростання економії, її структурної перебудови, стимулювання інвестиційного та споживчого попиту і т.д.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Міжнародний ринок праці. Реферат.
  Міжнародний ринок робочої сили охоплює різноспрямовані потоки трудових ресурсів, що перетинають національні кордони. Міжнародний ринок праці об'єднує національні і регіональні ринки робочої сили. Міжнародний ринок праці - форма існування трудової міграції. Він є не просто сумою національних ринків, а являє собою новий якісний розвиток ринку робочої сили в умовах посилюються процесів інтернаціоналізації виробництва і зростання спілкування між народами. Національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкнутість і відособленість. Між ними виникають транснаціональні потоки і переміщення робочої сили, які набувають постійний і систематичний характер.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Механізм ринку праці та умови його формування. Реферат.
  Розвиток ринкових відносин у сучасній економіці вносить суттєві корективи в механізм зайнятості, народжує безліч питань про процеси і механізмах, що обумовлюють ефективне функціонування ринкової системи в трудовій сфері, вирішення яких вимагає опрацювання теоретичних підходів до ринку праці. Треба зауважити, що визнання ринкових відносин у сфері зайнятості в постсоціалістичної економіці не призвело до методологічної чіткості в аналізі даного явища.
  Прагнення подолати негативні соціально-економічні явища в період формування ринку праці зумовили необхідність вивчення теоретичних основ і сформованих у традиційній зарубіжної макроекономіці передумов його аналізу. Робляться спроби вбудувати західні економічні моделі в рамки сучасної російської концепції ринку праці. Зібрані російськими економістами емпіричні дані досить суперечливі і дозволяють поставити під сумнів правоту деяких з них. Пропонуються принципово нові, російські підходи до вивчення цього ринку і його механізмів. Однак розробка цілісної соціо-економічної концепції ринку праці та трудових відносин поки справа майбутнього. У Росії належить освоїти принципово нову модель зайнятості, орієнтовану на формування розвиненого та соціально корректируемого ринку праці та використання закономірностей. З цього випливають нові вимоги до визначення самого ринку праці, основних його характеристик та механізмів його регулювання.
  Ми згодні, що стосунки, які складаються в сфері зайнятості як продуктивній формі діяльності, принципово відрізняються від відносин на ринку праці. Однак правомірність заміни трактування "ринок праці" на "ринок зайнятості" викликає сумнів. Як ми вже вказували, ринок праці відображає відносини сфери обміну, в той час як зайнятість - процес споживання робочої сили у виробництві. За допомогою механізму ринку праці для власника робочої сили створюється можливість отримати робоче місце, на якому він може трудитися, реалізувати здібності, створювати послуги праці, та оплату, яка приносить йому прибуток, необхідний для відтворення своєї робочої сили. Для роботодавця за допомогою ринку праці виникають економічні умови створення необхідних товарів (послуг) і одержання прибутку. Тим самим на ринку праці складаються лише умови для забезпечення зайнятості населення. Відносини зайнятості не припиняють свою дію з початком трудової діяльності, як це стверджує Е.Саруханов, а, навпаки, продовжують функціонувати, тому що працівник продає не самого себе, а тільки свою працю. Слід врахувати і те, що термін "ринок" передбачає оперування такими його атрибутами, як попит, що включає всіх роботодавців, і пропозиція, що включає всіх працівників і безробітних. Тому заміна терміну "ринок праці" на "ринок зайнятості", яку пропонують деякі автори, на наш погляд, позбавляє ринок його атрибутивної сутності і в змістовному плані більш правомірно говорити про "системі зайнятості".
  Розмір: 59 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Молодь на ринку праці. Реферат.
  Необхідність аналізу становища молоді на російському ринку праці обумовлюється двома найважливішими обставинами. По-перше, молоді люди складають близько 35% працездатного населення Росії, по-друге, що найголовніше, вони - майбутнє країни, і від стартових умов їх діяльності залежить подальший розвиток. Молодь вже сьогодні багато в чому визначає політичні, економічні та соціальні структури суспільства. Разом з тим вона у всьому світі є однією з особливо уразливих груп на ринку праці, особливо в нашій країні. Незважаючи на актуальність перелічених проблем, їм приділяється мало уваги в наукових дослідженнях, засобах масової інформації, урядових документах.
  Наша статистика не відображає повною мірою ситуацію на ринку праці, і особливо в його молодіжному сегменті. Молодь рідше реєструється на біржі праці, ніж люди в інших віках. Статистика дозволяє оцінювати тенденції розвитку тільки офіційної частини відкритого ринку праці та переважно у державному секторі. Служба зайнятості охоплює лише частину попиту на працю та пропозицій робочої сили. У результаті не враховується все різноманіття нових явищ у сфері зайнятості, пов'язаних з особливостями російських ринкових відносин, і зокрема приховане безробіття. Якщо взяти до уваги спад виробництва, то її можна вважати рівною 40%, близько чверті якої становить працююча молодь.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Молодіжний ринок праці. Реферат.
  Молодіжний ринок праці формується молодими людьми, що потребують працевлаштування. Це незайняті випускники вузів, середньотехнічних і середньоспеціальних, загальноосвітніх навчальних закладів. Ринок праці поповнюється і за рахунок демобілізованих воїнів строкової служби. Останнім часом істотний для центральних районів Росії приплив молоді за рахунок біженців і мігрантів. Зрозуміло, не всі випускники навчальних закладів шукають роботу і потрапляють на ринок праці. Частина з них планує продовжити освіту, інші не працевлаштовуються за інших причин.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Мотивації і стимулювання на ринку праці. Реферат.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Особливості функціонування ринку праці в умовах ринкової економіки. Реферат.
  Перехід нашої країни до умов ринкової економіки загострив проблему зайнятості працездатного населення. Ринок праці являє собою один з трьох основних типів ринку в сучасній економіці поряд з ринком товарів і ринком капіталу. Тривале функціонування економіки в адміністративно-державному режимі, природно, наклало відбиток на всі закономірності та основні характеристики цього ринку. Насамперед, це проявилося в державному секторі економіки - руйнування системи "гарантованого фінансування", що існувала в епоху соціалістичного планового господарства, призвело до різкого зниження зайнятості на підприємствах військово-промислового та переробного комплексу, в організаціях галузевої та академічної науки, в медицині та освіті.
  Ситуація на російському ринку праці відмінна не тільки від країн з ринковою економікою, а й від пост соціалістичних країн, тому необхідні неординарні рішення з урахуванням конкретних умов і механізмів функціонування ринку праці. Зменшити число безробітних дозволило б перерозподіл робочих рук, вивільнених з державного сектора економіки, в активно розвивається приватний сектор. Однак тут держава зіткнулося з непідготовленістю трудових ресурсів до роботи в нових умовах. Підвищені вимоги, нові технології, відсутність достатніх коштів на професійну перепідготовку призвела до того, що кваліфікаційна структура працівників державного сектора виявилася не відповідної ситуації.
  Порушення виробничих зв'язків між підприємствами призвело до посилення регіональних диспропорцій на ринку праці. Екстенсивному розвитку економіки в умовах соціалістичного централізованого планування відповідав господарський механізм, в якому галузева система управління відтворенням робочої сили доповнювалася територіальної системою управління трудовими ресурсами: організацією їх розподілу, перерозподілу та контролю за використанням. Рух інших найважливіших компонентів зайнятості - робочих місць та фонду життєвих засобів - утворювало відносно самостійні відтворювальні потоки, неузгоджені в належній мірі з тенденцією відтворення і розміщення трудових ресурсів по території. Це призвело до глибоких диспропорцій у розміщенні робочих місць і трудових ресурсів, співіснуванню районів з переважним трудоізбитком і трудодефіцітом, територіальної диференціації умов життя і забезпеченості населення соціальними благами і послугами, до масових нераціональним за своєю спрямованістю переміщенням людей по території і між галузями.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Чи корисна діяльність профспілок для функціонування ринку праці?. Реферат.
  Як відомо, профспілки є найважливішим елементом, що впливає на динаміку попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Профспілка - це об'єднання працівників, що володіє правом на ведення переговорів з підприємцем від імені та за дорученням усіх своїх членів. Найголовніше завдання профспілок полягає у підвищенні ціни на працю. Це завдання може вирішуватися безліччю способів, але наслідки від її рішення можуть бути різними як для членів профспілок, так і для роботодавців.
  Наприклад, розглянемо одну з негативних рис дії профспілок, як скорочення чисельності працівників. При звичайному поведінці "відкритих" профспілок їх діяльність сприяє підвищенню зарплати для мають роботу, але скорочує загальний рівень зайнятості в економіці.
  Хочу відразу зазначити, що випадок, коли профспілка є чистою монополією, зустрічається відносно рідко. На практиці зазвичай зустрічається двостороння монополія. Якщо розглядати обидва з перерахованих вище варіантів в пошуку найкращого, то можна сказати, що випадок з двосторонньою монополією найбільш прийнятний. Цей висновок можна зробити, якщо проаналізувати механізм встановлення рівноважної ціни праці. У випадку з двосторонньої монополії цей рівень встановлюється близько до рівня в умовах досконалої конкуренції. Це можна пояснити тим, що йде боротьба між двома гігантами, кожен з яких готовий відстоювати свої інтереси, що перетворює ринок праці в квазіконкурентний. У разі ж безроздільного панування, навіть теоретично таке перетворення ринку неможливо, тому профспілка здатна надавати великий вплив на ринок робочої сили.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1  11  21  31  41  51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка