ЦІНОУТВОРЕННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 7
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз собівартості і ціноутворення продукції підприємства в умовах ринку на прикладі ВАТ "Казаньоргсинтез". Реферат.
  Дослідження економічних процесів починається з окремого господарського факту, явища, ситуації, які в сукупності і представляють господарський процес, що виражає сутність господарської діяльності в тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючої системи. Під предметом економічного аналізу розуміються господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність і кінцеві результати їх діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що одержують відображення через систему економічної інформації. Характерними особливостями методу економічного аналізу є: використання системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення соціально-економічної ефективності. До характерних особливостей методу економічного аналізу відносяться виявлення і вимірювання взаємозв'язку і взаємозалежності між показниками, які визначаються об'єктивними умовами виробництва і обігу товарів. Раціонально організований і відповідним чином регульований інформаційний потік служить надійною базою для економічного аналізу, а отже, і для прийняття оптимальних управлінських рішень.
  Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, природного і промислового сировини, матеріалів, палива та енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, їх класифікація за статтями визначаються державним стандартом, а методи калькулювання - самими підприємствами.
  Таким чином, ми підійшли до того, що можна з упевненістю охарактеризувати фінансову стійкість ВАТ "Казаньоргсинтез". Це високоліквідне, рентабельне підприємство. Одного тільки поліетилену Оргсинтез виробляє 56% від загальноросійського обсягу виробництва.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз факторів цнообразованія на прикладі конкретного підприємства. Реферат.
  Ця курсова робота містить аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів ціноутворення на прикладі конкретного товару, також розглянуті приклади аналогічних і доповнюють товарів із зазначенням їх роздрібних на підприємствах торгівлі різних форм власності, а також проведено порівняльний аналіз цін досліджуваного і аналогічних товарів.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Аналіз ціноутворення у картелі (ОПЕК). Реферат.
  Тема ціноутворення у картелі не дуже докладно висвітлена в літературі, в роботі використовується кілька підручників з мікроекономіки таких авторів, як Гальперін В.М., Піндайк Р. (аналіз ціноутворення у картелі тут розглядається з точки зору олігополії), а також спеціальна література: підручник для ВНЗ «Ціни і ціноутворення» та книгу «ОПЕК в сучасних міжнародних відносинах».
  Починаючи роботу, треба сказати, що в російській ринковій економіці, яка все ще перебуває в стадії розвитку, і в якій основним видом обмеження конкуренції є природні монополії, що залишилися ще з радянських часів, таке явище як картелі і картельні угоди, про які піде мова в моїй роботі, зустрічається досить рідко. Тим більше, що російське антимонопольне законодавство забороняє практично всі (за невеликим винятком) види картельних угод - про це докладніше буде розказано в Розділі 3.
  Перейшовши від історії до сучасності треба сказати, що картель може складатися з ряду підприємств небудь однієї або декількох країн. Перший тип картелів був особливо поширений в Німеччині та Європі взагалі, другий тип часто утворюється і санкціонується урядами багатьох країн. Добре відомим прикладом картелів другого типу є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК). У США, де легальні картелі заборонені вже більше ста років, відомі нелегальні, таємні картельні угоди.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Види цін. Реферат.
  Одночасне і комплексне здійснення дозволить викликати до життя систему вільних ринкових цін. Звичайно, відбудеться це не дуже швидко, і протягом перехідного до ринку періоду ще зберігатиметься адміністративне регулювання цін на деякі види продукції. У міру стабілізації економіки, зміцнення її ринкових засад, коло таких централізовано встановлюваних цін буде звужуватися.
  Ціна є економічне поняття, існування й важливість якого нікому не треба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у покупці, він на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яку роль вона відіграє в його житті і в житті інших людей.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Види цін. Реферат.
  Для вартісної оцінки результатів угоди і витрат використовуються різні види цін. І вітчизняний, і світовий досвід показує, що використовується безліч видів цін, пов'язаних з особливостями придбаваються (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби і т.д.) і продаваних товарів;
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Вплив реклами на ціноутворення. Реферат.
  На рішення керівництва фірми в області ціноутворення впливають багато внутрішні і зовнішні чинники. Маркетингові цілі і витрати фірм служать лише приблизними орієнтиром для визначення цін. Перш ніж встановити остаточну ціну, фірма враховує також ступінь державного регулювання, рівень і динаміку попиту, характер конкуренції, потреби оптових і роздрібних торговців.
  У реклами безліч функцій. Вони не обмежуються сферами збуту, торгівлі, матеріального виробництва, послуг. Реклама, надає багатоаспектний вплив на суспільство, сприяючи його вдосконалення і розвитку. Реклама - це не тільки інструмент маніпулюванням суспільною свідомістю, а й формування потреб, стимулів і побажань. Реклама, будучи знаряддям конкурентної боротьби, що загострює її, служить стимулом підвищення якості продукції та зниження цін.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Вплив держави на механізм ціноутворення. Реферат.
  У деяких випадках держава може втручатися в об'єктивний механізм ціноутворення, як правило це здійснюється шляхом фіксування цін. Ціна фіксується на певному рівні вище або нижче якої вона не може змінюватися. Чому відбувається втручання?
  Очевидно, однак, що й ціни чинять активний вплив на попит і пропозицію. Тому виникає спокуса «прискореного» рішення економічних проблем шляхом прямого призначення цін. Звичайно, в екстремальних ситуаціях таке управління цінами на короткий термін може бути виправдано, але перетворювати управління цінами в єдиний метод регулювання економіки неприпустимо.
  Чи можна запобігти цей дефіцит? Можна, якщо законодавче встановлення ціни буде доповнено іншими заходами. Головний критерій втручання держави в ціновий механізм наступний: по-перше, спочатку поставлена ??мета має бути досягнута, по-друге, ціна, яку держава платить за це втручання не повинна перевищувати той результат, який буде отриманий.
  Розмір: 13 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Державне втручання в ціноутворення. Реферат.
  Державне втручання в ціноутворення вперше було обгрунтовано Кейнсом. Він не вірив у саморегулюючий ринковий механізм і вважав, що для забезпечення нормального росту та досягнення економічної рівноваги необхідне втручання ззовні. Сама ринкова економіка "вилікувати" себе не може.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Державне регулювання у сфері ціноутворення. Реферат.
  Державне регулювання економіки (ДРЕ) в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до мінливих умовам.
  У всіх економічних системах держава регулює економіку. Ясно також, що подібне регулювання в сучасній ринковій економіці здійснюється в набагато менших масштабах, ніж в адміністративно-командній системі. Проте і тут економічна роль держави велика, особливо в порівнянні з системою вільної конкуренції.
  Останнє десятиліття ознаменувалося широкомасштабними радикальними змінами, в буквальному сенсі перетворює соціальний, політичний і економічний вигляд нашої країни. Російська економіка невблаганно стає частиною світової економіки, яка в свою чергу характеризується все більш прискорюють темпи глобалізації та інтернаціоналізації, тенденціями її перетворення в єдину геоекономіку.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Витрати виробництва і ціноутворення. Реферат.
  Ціноутворення далеко не завжди зводиться до простого з'ясування питання про собівартість товару, щоб потім просто додати прибуток. Калькуляція витрат виробництва - це щось само собою зрозуміле, а ціноутворення - це питання політики. Щоб залучити покупця, зовсім не обов'язково робити товар або послугу дешевими. Дешевизна товару часто буває основним мотивом покупки, але далеко не завжди. Якщо товар коштує занадто дешево, це може дуже негативно позначитися на обсягах реалізації.
  Розглянемо витрати фірми в процесі виробництва і збуту товарів і послуг. Насамперед звернемо увагу на явні і нижчі витрати, так як ті й інші враховуються фірмою в її діяльності. До явних відносяться всі витрати фірми на оплату використовуваних факторів виробництва. Класичними факторами виробництва є праця, земля (природні ресурси) і капітал. Сучасні економісти схильні виділяти в особливий фактор підприємницькі здібності. Так чи інакше, всі явні витрати фірми зрештою зводяться до відшкодування використаних факторів виробництва. Сюди входить оплата праці у вигляді заробітної плати, землі у вигляді оренди, капіталу у вигляді витрат на основні та оборотні фонди, а також оплата підприємницьких здібностей організаторів виробництва і збуту. Сума всіх явних витрат виступає як собівартість продукції, а різниця між ринковою ціною і собівартістю - як прибуток.
  На думку провідних вітчизняних економістів, однією з невдач економічного реформування країни є слабкі темпи розвитку малого та середнього бізнесу. Із загального спектра проблем цих господарюючих суб'єктів осібно стоїть проблема збуту продукції, проблема залучення потенційних клієнтів. Для того, щоб потенційні клієнти перетворилися на реальних, малому підприємству необхідно мати план маркетингу. Цей план повинен показати, чому клієнти будуть купувати відповідну продукцію. Якщо при оцінці обсягів збуту не наводяться всі найдрібніші подробиці, як він буде досягнутий, то це неминуче викличе недовіру з боку потенційного інвестора.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 7
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51 61

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка