ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 101 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Визначення оптимальної ціни. Реферат.
  Розмір: 11 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Визначення собівартості продукції. Реферат.
  Класифікація витрат за статтями може бути використана на повітряному транспорті для визначення собівартості одиниці продукції за видами авіації (транспортна авіація, ПАНХ), за видами перевезень, типами ЛА, за видами робіт ПАНХ. Визначення собівартості за статтями витрат називається калькуляцією. Розрізняють як планову, так і звітну калькуляції собівартості Планова калькуляція складається за плановим витратам і запланованому обсягу робіт. Вона формується для організації діяльності підприємства. Звітна калькуляція складається за фактичними витратами і фактичного (виконаному) обсягом перевізної роботи. Зіставлення фактичної і планової калькуляції дозволяє судити про результати виконання плану по собівартості транспортної продукції і намічати заходи щодо її зниження.
  Собівартість і вартість продукції являють собою діалектичну єдність. Без собівартості немає вартості. Собівартість є основа вартості і навпаки, якщо не створюється вартість, то немає і собівартості. Ці дві економічні категорії встановлюють різні умови простого і розширеного виробництва. Якщо реалізована продукція більше собівартості, то має місце розширене виробництво. Якщо ж реалізована продукція менше собівартості, то не забезпечується навіть просте відтворення. Собівартість продукції складає лише частину вартості, так як в неї не включаються накопичення підприємств, додатковий продукт (за винятком витрат по відрахуваннях на соціальне страхування).
  В умовах соціалістичного суспільства, коли має місце товарне виробництво, будь-яка продукція характеризується вартістю. На виробництво продукції потрібні витрати живої і матеріалізованої праці. Ці витрати становлять витрати виробництва і формують вартість. Громадські витрати виробництва, набуваючи вартісну форму, утворюють вартість. Вона включає в себе як вартість спожитих засобів виробництва, так і новостворену. У свою чергу, вартість спожитих засобів виробництва включає перенесену на продукцію частина вартості основних фондів і вартість спожитих оборотних фондів. Новостворена вартість складається з вартості необхідного і додаткового продукту.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Визначення стратегії керівництва переробного підприємства по сезонному набору сили з урахуванням різного обсягу переробного сировини. Реферат.
  5) для гри з даною платіжною матрицею скласти еквівалентну їй завдання лінійного програмування і двоїсту їй завдання, вирішити на ПЕОМ одну із завдань і виконати економічний аналіз отриманого оптимального плану (рішення в змішаних стратегіях);
  В результаті аналізу запропонованої ситуації ми дійшли висновку, що Директору консервного заводу має сенс застосовувати 4-ю стратегію за критерієм Байєса, 5-ю - за критеріями Севіджа і Лапласа і 6-ю - за критерієм Гурвіца і Вальда. Директору заводу можна порекомендувати дотримуватися стратегії A4
  Розмір: 32 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Визначення трудовитрат на розробку програмних модулів. Реферат.
  Розмір: 14 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Визначення доцільності переведення обробки деталі на верстати з ЧПУ. Реферат.
  У курсовій роботі по економіці і в економічному розділі дипломного проекту розраховується повна собівартість виготовлення деталі і відпускна ціна підприємства на деталь. Акцентується увага на питаннях формування собівартості, структурі витрат. Розрахунки проводяться для двох варіантів верстатів: з ручним керуванням і з ЧПУ. За результатами розрахунків робиться оцінка ефективності впровадження нової техніки.
  Де tн1 і tн2 - час налагодження базового і нового верстатів для оброблення деталі. Якщо обробка деталей - представників на новому верстаті з ЧПК і базовому верстаті виконується в 2 і більше операції, то tн має представляти собою суму часу наладки за всіма операціями.
  У разі додаткових капітальних вкладень, коли К1> К2, термін окупності не визначається. Переклад механічної обробки з звичайних верстатів на верстати з ЧПУ є доцільним за наявності позитивного економічного ефекту і термін окупності витрат менше 6-7 років.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Оптимальне завантаження складів і транспортних засобів. Реферат.
  · Розділ «Оптимальна завантаження складів» служить для розподілу вантажів по складах відповідно до площами складів, наявними вантажопотоками, а також враховує вигідність зберігання того чи іншого вантажу на певному складі. Результатом оптимізації є оптимальний розподіл вантажів по складах, яке служить важливою складовою в задачі мінімізації витрат порту.
  Курсова робота передбачає вирішення конкретних завдань з формування пакетів з заданих вантажів; визначенню валовий навантаження; оптимальному завантаженні складів, транспортних засобів; розрахунком критеріїв раціональної завантаження складів і транспортних засобів; визначення доцільності вентиляції приміщень на переході.
  З того моменту як товар пред'явлений до перевезення, він набуває нової якості - стає вантажем. При перетворенні товару в категорію вантажу для транспорту не має значення ряд товарних характеристик (споживчих властивостей) вантажу, але з'являється необхідність вивчення та врахування його транспортних характеристик.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Оптимальне планування роботи флоту судноплавної компанії. Реферат.
  В умовах ринкової економіки існує безліч судноплавних компаній, які конкурують між собою і борються за максимальні прибутки в умовах жорсткої конкуренції. У зв'язку з цим проблема оптимізації планування роботи флоту є однією з головних проблем, що вирішуються судноплавними компаніями. Таким чином, дана робота і методи, використовувані при вирішенні завдання щодо оптимізації роботи флоту, можуть бути застосовані на практиці і є актуальними.
  Таким чином, показники роботи флоту в сукупності з оптимальними схемами руху дають повне уявлення про можливості роботи флоту судноплавної компанії і тим самим дозволяють визначити перспективи роботи флоту. Отже, ми можемо говорити про те, що мета даної роботи досягнута.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Оптимізація джерел фінансування придбання поліграфічного обладнання. Реферат.
  Потреби нашої країни в якісних поліграфічних послугах величезні, і сьогодні на російському ринку присутній широкий спектр поліграфічного обладнання. Протягом останніх років активність споживачів поліграфічного обладнання неухильно зростає, як за рахунок розширення ринку друкованої продукції високої поліграфічної якості, так і за рахунок активизировавшегося ринку рекламних послуг.
  Росія, що переживає економічну кризу, гостро потребує капіталі для інвестування в усі галузі господарства. При модернізації і розвитку виробництва одним з найважливіших питань є визначення джерел фінансування. Інвестиційні позики і фінансовий лізинг є основними механізмами взаємодії фінансового та виробничого капіталу, способами перетворення фінансових інвестицій у реальні інвестиції.
  Головною відмінністю лізингової схеми фінансування від прямого кредитування є наявність фінансового посередника між банком і кінцевим позичальником (орендарем), проте загальноприйнята практика кредитування тут повністю зберігається. При цьому ускладнюється аналіз проекту, оскільки доводиться враховувати інтереси як лізингодавця (позичальника банку), так і орендаря (кінцевого позичальника).
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Оптимізація обсягів виробництва на короткострокових тимчасових інтервалах. Реферат.
  Розрахуємо можливі показники діяльності монопольної фірми на тому ж ринку (з тією ж кривою попиту) при рівних середніх сукупних і граничних витратах і визначимо найбільш сприятливе поєднання обсягів виробництва і ціни монопольної фірми. У цьому випадку фірмі доступна будь-яка точка на графіку P (Q) не вище кривої попиту.
  У короткостроковий період деякі фактори виробництва залишаються незмінними, хоча інші можуть змінюватися для того, щоб збільшити випуск продукції. Валові витрати (ТС) на виробництво якого товару складаються з двох компонентів: постійних (FC), які фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції, і змінних (VC), які змінюються разом з обсягом випуску продукції. Постійні витрати можуть включати витрати з утримання заводу, страховці і, можливо, із залучення мінімальної кількості працюючих.
  Людські потреби безмежні, а ресурси обмежені. Вивченням проблеми використання ресурсів для найбільш повного задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства і займається мікроекономіка. Однак обмеженість ресурсів не дозволяє досягти повного задоволення потреб, які ростуть у міру їх задоволення. Незаперечним фактом є те, що сукупність всіх наших матеріальних потреб перевищує продуктивні можливості всіх наявних ресурсів. Ось чому виникає питання їх раціонального розподілу.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Оптимізація обсягів виробництва на короткострокових тимчасових інтервалах. Реферат.
  Розрахунково-аналітична частина містить ілюстрацію мікроекономічної теорії на умовному прикладі з визначенням умов рівноваги конкурентної галузі і оптимізації обсягів виробництва окремо взятої фірми на короткостроковому тимчасовому інтервалі, а також з аналізом наслідків монополізації виробництва в розглянутій галузі.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 101 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 961 971 981 991 1001 1011 1021 1031 1041 1051

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка