СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 11
<- попередня наступна ->

 1. Впровадження стратегії. Реферат.
  Знайдене рішення принесло лише тимчасовий ефект. Так, початковий ентузіазм виконавчого директора підстьобує впровадження стратегічного планування у фірмі. Але варто йому переключити увагу на інші завдання, як організаційний запал тут же загасає.
  Сумний приклад ненадійності такого підходу - зусилля Роберта Макнамари впровадити в міністерстві оборони США поліпшену версію системи стратегічного планування PPBS. Поки він сам проявляв ініціативу і користувався підтримкою президентів Дж. Кеннеді і Л. Джонсона, система, хоча і неохоче, але використовувалася, але після відходу Р. Макнамари стримувана інертність вихлюпнулася назовні, стала змінювати планування, перетворюючи його в політичний, поетапний процес, який не мав ніякого відношення до стратегії.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Вибір і реалізація маркетингової стратегії. Реферат.
  В умовах централізованого управління народним господарством стратегічне управління окремим підприємством не входило в компетенцію управлінського апарату підприємства. Всі стратегічні рішення приймалися на рівні Держплану, галузевих міністерств і відомств. Навіть при виборі тактичних рішень керівники підприємства враховували вимоги і думки вищих інстанцій. У ринкових умовах, а тим більше в умовах переходу до ринкових відносин, керівник повинен самостійно, керуючись законодавчими і нормативними актами, що регламентують правила ведення виробничої діяльності, а також складається на тому чи іншому ринку кон'юнктурою, приймати основоположні, довготривалі стратегічні рішення. При цьому керівник несе повну відповідальність перед самим собою, власниками, трудовим колективом, перед Законом за всі економічні, юридичні, екологічні та інші наслідки прийнятих стратегічних рішень.
  Четвертим типом еталонних стратегій розвитку бізнесу є стратегії скорочення. Вони реалізуються тоді, коли підприємство потребує перегрупування сил після тривалого періоду зростання або у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються спади e кардинальні зміни в економіці, такі, як, наприклад, структурна перебудова і т.п. У цих випадках підприємства вдаються до використання стратегій цілеспрямованого і спланованого скорочення. Реалізація таких стратегій часто проходить не безболісно для підприємства, але необхідно усвідомлювати, що за певних обставин цих стратегій неможливо уникнути. У певних обставин це єдино можливі стратегії відновлення бізнесу, тому що в переважній більшості випадків оновлення і загальне прискорення - взаємовиключні процеси розвитку бізнесу. Виділяються чотири типи стратегій цілеспрямованого скорочення бізнесу:
  Одним з методів, до якого вдаються при виборі маркетингової стратегії є діаграма "оцінка цілей". Основні питання, на які повинен дати відповіді менеджер (керівник), консалтингові групи наведено в табл. 1.1. Діаграма "оцінка цілей".
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Вибір стратегії діяльності підприємства. Реферат.
  В умовах переходу до ринкової економіки оволодіння мистецтвом вибору стратегії складання бізнес-плану стає вкрай актуальним, що обумовлено наступними причинами: з'являється нове покоління підприємців, багато з яких не мають досвіду керівництва підприємством і тому вельми смутно уявляють собі всі очікують їх проблеми; змінюється господарська середовище ставить і досвідчених керівників перед необхідністю по-іншому прораховувати свої дії на ринку і готуватися до такого незвичного для них заняття як боротьба з конкурентами; розраховуючи отримати іноземні інвестицій не гірше бізнесменів з інших країн.
  Будь-яка фірма, яка починає свою діяльність або вже діюча, на початку нового проекту, зобов'язана чітко уявити потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно виконувати розрахунки ефективності використання ресурсів, наявних в процесі діяльності фірми. В умовах ринкової економіки підприємцям не варто розраховувати на стабільний дохід і успіх без чіткого і ефективного планування своєї діяльності, постійного збору та акумулювання інформації як про стан цільових ринків, положенні конкурентів на них, так і про власні можливості і перспективи. Одним з головних напрямків стратегічного планування є
  Об'єктом дослідження в даному дипломному проекті є існуюча система планування, в т.ч. - Бізнес - планування, аналіз діючої методики складання бізнес-плану з точки зору оптимальності та повноти його структури та змісту. Вивченню підлягає оцінка фінансового стану підприємства; відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей; відповідність наявних кадрів підприємства; відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей; відповідність наявних кадрів підприємства, умов мотивації їх праці пропонованим вимогам для досягнення поставлених цілей; склад маркетингових підприємств з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення; труднощі, які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес - плану.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Вибір стратегії маркетингу для підприємства (пиво). Реферат.
  Змін у стратегії підприємства визначається протиріччям між практичними цілями підприємства і існуючою ситуацією. останнім часом все більше підприємств вдаються до розробки стратегій розвитку компанії і соотвествующих змін у стратегії підприємства визначається протиріччям між практичними цілями підприємства і існуючою ситуацією. останнім часом все більше підприємств вдаються до розробки стратегій розвитку компанії і соотвественно до стратегічного планування.
  Характеристика та аналіз різних типів стратегій маркетингу дозволяють робити висновок, що вони багато в чому доповнюють і повторюють один одного. Причому Характеристика та аналіз різних типів стратегій маркетингу дозволяють робити висновок, що вони багато в чому доповнюють і повторюють один одного. Причому в реальній практиці, як правило, підприємства розробляють і застосовують певну комбінацію стратегій з великої множини можливих. Вибір же найбільш прийнятних з них здійснюється за допомогою різних методів на основі факторів, що роблять вплив на функціонування і розвиток фірми.
  Одним з основних моментів стратегійОднім з основних моментів стратегій підприємства є розробка стратегій маркетингу. розробка стратегій маркетингу розглядається в якості ключового етапу процесу стратегічного планування підприємства в цілому і є необхідним елементом, щоб домогтися найкращих результатів діяльності фірми.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Вироблення маркетингової стратегії і оцінка прибутку при підготовці до випуску асортиментної продукції. Реферат.
  Маркетингова група перевірила дослідження прибутковості сегментів по кожному продукту, що входить в асортимент Dik. Визначається доходом кожної стратегії за трьох умов, вважаючи, що ймовірність прояву цих умов однакова (погодні умови, дії конкурентів та ін.)
  Аналіз платіжної матриці дозволяє визначити стратегію, при якій програш буде не більше r (критерій Севіджа) при можливих умовах. Величина програшу інтерпретується як количествен ная оцінка ризику прийняття рішення. Проглядається можливість отримання гарантованого виграшу. Стратегії в першому розрахунку і в другому можуть не збігатися. Додатково можна дослідити задачу при різних ймовірностях появи умов. Остаточне рішення приймає директор, Рада акціонерів, підприємець. В остаточному варіанті стратегії розраховується прибуток, проводиться планування маркетингу, рекламної компанії.
  На підставі опитування споживачів побудовані функції попиту, за допомогою яких маркетингова група провела дослідження прибутковості сегментів. Припускаючи, що ймовірність прояву різних трьох умов (погодні) однакова, визначена прибутковість кожної стратегії за трьох умов. Побудована платіжна матриця. Визначено стратегію, стратегія при якій програш виявився не більше r (критерій Севіджа) при можливих умовах. Це стратегія-S3. Таким чином, стратегія S3 повинна бути обрана для реалізації випуску продукції.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ділова стратегія фірми і її еволюція. Реферат.
  Стратегія економічного управління чи економічна стратегія а) виробляє правила і прийоми, що забезпечують економічно ефективне досягнення стратегічних цілей; б) виробляє правила і прийоми досягнення стратегічних цілей, що базуються на порушенні зацікавленості всіх учасників процесу розробки та реалізації стратегічних програм у ефективними досягненні цих цілей.
  Ділова стратегія підрозділяється на такі основні складові (схема 6.1). Розглянемо істота зображених на малюнку елементів стратегії. Як видно з малюнка, всі вони орієнтовані на зовнішню і внутрішню сфери діяльності фірми. Це означає, що результати реалізації керівництвом фірми стратегічних рішення у тій чи іншій мірі обумовлені, з одного боку, впливом цих сфер на характер вироблюваних рішень, з іншого боку - впливом самих стратегічних рішень на процеси, що протікають у внутрішній і зовнішній сферах. Спільним для всіх складових економічної стратегії є формування спонукальних мотивів прийняття тих чи інших стратегічних рішень.
  В умовах ринку застосування «народногосподарського підходу» при виборі бажаних стратегічних цілей і способів їх досягнення на рівні фірми втрачає всякий сенс, оскільки власник коштів виробництва, створив фірму, керується інтересами виживання (процвітання) фірми. При цьому він розуміє, природно, що ні задовольняючи потреби, потреби і запити потенційних покупців своїх товарів або послуг, вижити в умовах конкуренції не можна.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Ділова стратегія. Реферат.
  Мета ділової (комунікативної) стратегії полягає тому, щоб домогтися довготривалих ділових переваг при обговоренні спірного положення. Така стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та оптимального розподілу та планування всіх компонентів комунікативного процесу.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Доповідь з стратегічного планування. Реферат.
  Розмір: 7 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Інвестиційна стратегія підприємства в сучасних умовах. Реферат.
  Тут дуже істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно варіюватися. Наприклад, в момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно передбачити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній логічній основі, але, тим не менш, вони повинні підкріплюватися економічним розрахунком.
  Інвестиції представляють собою застосування фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень). Здійснення інвестицій - протяжний у часі процес. Тому для найбільш ефективного застосування фінансових ресурсів підприємство формує свою інвестиційну політику. Політика є загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей підприємства. Саме за допомогою інвестиційної політики підприємство реалізує свої можливості до передбачення довгострокових тенденцій економічного розвитку та адаптації до них.
  Однією з основних відмінних рис ринкової економіки є спосіб розподілу ресурсів на основі ринкового механізму. Ринковий механізм у свою чергу функціонує на основі моделі рівноваги попиту та пропозиції на необхідні ресурси. Шляхом встановлення ринкової рівноваги економічна система знаходить відповіді на основні питання економіки:
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Реферат.
  Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей. Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень. Його завдання - забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.
  Стратегічний аналіз і прогностичне забезпечення; - Постановка цілей; - Розробка альтернативних варіантів; - Оцінка, вибір і контроль реалізації. Стратегічний аналіз і прогностичне забезпечення складають вихідну базу і займають одне з центральних місць у розробці стратегічного плану. По спрямованості аналітико-прогностичні роботи можна поділити на три основні групи:
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 11
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка