АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Автоматизація робочого місця касира з продажу квитків на потяги. Реферат.
  Перед роботою поставлено завдання автоматизації робочого місця продавця квитків на потяги. В умовах сучасного життя потрібно прискорення процесів обробки інформації. Для вирішення цих завдань потрібно використання різних програмних. Одним з них є СУБД Access 7.0.
  Автоматизація робочого місця продавця квитків на залізничні потяги вимагає використання даного програмного продукту. Так як специфіка діяльності в даній сфері вимагає обробки великих масивів інформації, а також їх систематизацію необхідне створення баз даних і систем щодо їх управління і обробці.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Автоматизація системи бюджетування фінансової служби. Реферат.
  Інтерес до систем бюджетування та фінансового планування останнім часом значно виріс. Всього 2 роки тому було проблематично знайти інформацію про спеціалізованих системах бюджетування - занадто мало було пропозицій на російському ринку. В даний час автору вдалося відшукати відомості про більш ніж 30 системах бюджетування в російських ресурсах мережі Інтернет. Представлені на ринку системи бюджетування як іноземного, так і вітчизняного виробництва, різноманітні за своїм побудови, застосовуваним інформаційним технологіям, глибині опрацювання функціональності та орієнтації на сферу діяльності і розмір підприємства. Не дивно, що багатьом потенційним користувачам складно розібратися, яка саме система бюджетування найбільш підходить їм з усіх систем, представлених на ринку.
  Набір об'єктів бюджетування, який буде прийнятий в компанії, залежить від декількох факторів, у тому числі і від інформації, використовуваної керівниками компанії для прийняття рішень. Наприклад, якщо при прийнятті рішення про розподіл фінансових ресурсів між напрямками діяльності компанії необхідно знати оцінку фінансово-економічної ефективності кожного напрямку діяльності, то в число об'єктів бюджетування повинні входити бізнес - напрямки. Якщо в компанії розроблена і впроваджена фінансова структура, то для ефективного управління компанії необхідно вести планування і контроль в розрізі центрів фінансового обліку. Таким чином, відповідно до розробленої фінансовою моделлю підбирається необхідний набір об'єктів бюджетування.
  Система управління фінансами ЗАТ «Телмос» формувалася спонтанно. Спочатку була створена база даних, яка включила в себе інформацію за договорами, контрагентам, обладнанню і так далі. Потім було організовано доступ співробітників підрозділів до цієї бази даних. У процесі роботи співробітників підрозділів з базою, дані в ній змінювалися, а в завдання фінансової служби (у частині бюджетного управління) входив збір, аналіз та корегування змінених даних з метою формування бюджету підприємства.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Автоматизація управлінського обліку. Реферат.
  Основними передумовами і чинниками, що визначають розвиток споживчої кооперації, в 2004 році є сучасний стан економіки, рівня розвитку ринкової інфраструктури, і потенційних можливостей для стабілізації народного господарства Росії. Поглиблення економічних реформ внесло певний внесок у розвиток системи споживкооперації. У зв'язку з реформуванням системи споживчої кооперації, виникла необхідність створення сучасного та потужного інструменту для контролю раціонального, ефективного та цільового використання фінансових коштів. Це було вирішальним кроком на шляху створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку, яка дозволить забезпечувати необхідний контроль роботи кооперативних об'єднань з боку контрольно-ревізійних органів. У даний час ведення бухгалтерського обліку малоефективно без комп'ютерної обробки даних. Зараз на ринку існує безліч бухгалтерських програм, що задовольняють різні вимоги до них. Особливо складним є правильно вибрати програму для свого підприємства. Механізація бухгалтерського обліку сприяє зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його оперативним, скоротити терміни на інші звітності. Найбільш повно ці питання вирішуються в умовах автоматизації всього комплексу облікових робіт. Особливе значення надається розробці пакетів прикладних програм, що реалізують автоматизоване рішення всіх типових завдань бухгалтерського обліку. Розроблені типові проекти комплексної автоматизації бухгалтерського обліку із застосуванням різних типів ЕОМ для промисловості, сільського господарства, централізованих бухгалтерій, установ, що знаходяться на державному бюджеті, та інших організацій. В даний час автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою персонального комп'ютера не є складним завданням ні для розробника, ні для користувача бухгалтерських програм. Сьогоднішня простота рішення комп'ютеризації бухгалтерського обліку досягнута складним шляхом: від комп'ютеризації окремих ділянок облікової роботи до встановлення пов'язаних баз даних для зведення балансу підприємства. Освоєння бухгалтерами комп'ютерів на рівні не тільки користувача, але і програмування (а сьогодні це вже кваліфікаційне вимога) дозволило кардинально переглянути стратегію бухгалтерських програм. Як виявилося, ефективніше мати єдину структуру бази даних для всіх ділянок бухгалтерського обліку. Таким чином, в реальному масштабі часу попутно вирішується проблема складання балансу підприємства на кожний момент. Оформлення первинних документів - внесення змісту і суми господарської операції в єдину базу даних підприємства. Мережеві версії бухгалтерського обліку вирішили проблему залежності роботи ділянок від часу доступу до єдиної бази.
  Сучасна економіка немислима без ефективного управління. Успіх управління багато в чому визначається ефективністю прийняття інтегрованих рішень, які враховують самі різнобічні фактори і тенденції динаміки їх розвитку. Важлива категорія інтегрованих рішень - система обробки інформації підприємства. Одна з основних цілей систем обробки даних полягає у підвищенні ефективності роботи компанії, установи або організації. Система обробки даних повинна: ??забезпечувати отримання загальних або деталізованих даних за підсумками роботи. Дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників. Забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотної затримки. Виконувати точний і повний аналіз даних. Підхід до обробки інформації як до виробничого процесу широко прийнятий фахівцями з автоматизації систем організаційного управління. Вважається, що раціоналізація інформаційного процесу з поширенням на нього елементів виробничої діяльності (нормування, технологія) повинна підвищити ефективність управлінської праці. Одним з основних показників ефективності роботи підприємства є його продуктивність: якість, кількість і швидкість обробки інформації. Противники такого підходу вважають, що є принципова відмінність між виробничим і управлінським працею, що унеможливлює нормування. Вони виходять з того, що вся управлінська діяльність носить творчий характер, розробка норм і нормативів часу на управлінські роботи - завдання досить складне, а нерідко і нерозв'язна. Однак аналіз засновницької діяльності показує, що співвідношення рутинної (піддається формалізації) і творчої складової праці службовців явно не на користь останньої. У теж час передача (обмін) інформацією в учрежденческой технології носить здебільшого циклічний і стабільний характер, що має принципове значення при поширенні на учрежденческую діяльність всіх атрибутів продуктивного процесу. Будь-яка організація обробляє інформацію для вироблення двох видів «продукції»: інформації (даних, документів, мовної інформації) і рішень (оперативних і стратегічних). Організація отримує початкову (що входить) інформацію в різних видах: документи, що доставляють інформацію у вигляді слів і цифр; мовна інформація по телефону; дані від ЕОМ, часто в електронній формі. Кінцева (що виходить) інформація виробляється в таких же видах. Виробничий цикл організації може включати перекомпонування інформації, об'єднання даної інформації з дугою, накопичення інформації. Аналіз діяльності підприємств дозволяє класифікувати завдання, які вирішуються підприємством. Найбільш прості завдання утворюють клас повністю формалізованих (або добре структурованих) процедур, виконання яких, крім витрат часу, труднощів для виконавців не представляє. Ці завдання легко стандартизуються і програмуються. До таких завдань відносяться: облік і контроль, оформлення документів, їх тиражування і розсилання і т.п. Другий (проміжний) клас задач складають слабоструктуровані завдання, містять невідомі або незмінні компоненти (кількісно не оцінюють). Для цих завдань характерна відсутність методів вирішення на основі безпосередніх перетворень даних. Постановки задач базуються на прийнятті рішення в умовах неповної інформації. У ряді випадків на основі теорії нечітких множин і додатків цієї теорії вдається побудувати формальні схеми рішення. Третій клас завдань містить формалізації процедури, що базуються на неструктурованої інформації, яка визначається високим ступенем невизначеності. До таких завдань відноситься більшість проблем прогнозування, перспективного планування і т.п. Основою вирішення цього класу задач залишаються творчий потенціал людини і різні атрибути його діяльності (інформованість, кваліфікація, талант, інтуїція і т.п.). Можна виділити три групи працівників організацій. Перша група - керівники, вирішальні, як правило, завдання третього класу і меншою мірою завдання другого класу. Творчий елемент діяльності максимальний, а рутинне зміст має бути мінімізовано. Ці працівники мають найбільшої відповідальністю за прийняття рішень і є одними з основних споживачів агрегованих (узагальнених) інформаційних ресурсів організації. Другу групу складають фахівці - працівники установи, які вирішують завдання другого класу і формують інтелектуальний базис організації. Ефективність функціонування організації в основному визначається продуктивністю діяльності фахівців, особливо в питаннях створення нової інформації. Творчий аспект у роботі фахівців високий і варіюється в досить широких межах залежно від конкретного змісту поточних завдань. Фахівці забезпечують практично всю інформаційну підготовку для прийняття рішення керівником. Вони є основними виконавцями документів, визначають їх якість. Частка рутинної роботи повинна бути дуже незначною (хоча на практиці зазвичай це не відбувається). Третя група - технічні працівники (обслуговуючий персонал), які виконують всю рутинну роботу (завдання першого класу). У цю групу входять молодші спеціалісти робота, яких регламентована, але вимагає розуміння оброблюваної інформації. До цієї групи відносяться також працівники, що володіють чисто виробничими навичками (друкарки, стенографістки, телефоністки тощо), провідні регламентовану роботу, що не вимагають повного розуміння оброблюваної інформації. Основний критерій продуктивності їх роботи - оперативність і своєчасність інформаційної обробки, а також п? Ддержаніе високої пропускної здатності організації з мінімальною кількістю збоїв і помилок. Таким чином, в організації є виробничі завдання і виконавці цих завдань. Залишається визначити необхідні організації технологічні процеси автоматизації. Також потрібно відзначити важливий фактор після переходу від планової економіки, до ринкових відносин і для підвищення конкурентоспроможності продукції робіт і послуг власного виробництва приймати рішення. В умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона є деякою мірою гарантією ефективного управління виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних може привести до невірного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків. Якщо не брати до уваги навмисні протиправні дії, то всі помилки бухгалтерського обліку відбуваються або через недбайливість (наприклад, арифметичні помилки), або з - за незнання особливостей ведення бухгалтерського обліку в Росії. Такі помилки практично неминучі при ручному обліку чи при використанні застарілих чи нелегальних версій програмних комплексів. Навіщо потрібна бухгалтерська програма? В даний час мало хто уявляє собі ведення бухобліку шляхом ручного заповнення величезної кількості необхідних бухгалтерських документів, бланків звітності і первинних форм. Рано чи пізно перед кожним бухгалтером постає питання про введення автоматизації бухобліку на його підприємстві. Як же вибрати ту бухгалтерську програму, яка б відповідала специфіці і всім вимогам підприємства і, в той же час, була б справжнім помічником бухгалтера, а не ставила б його в глухий кут своєю складністю? Що необхідно пам'ятати при виборі бухгалтерської програми? Насамперед, потрібно визначити для чого Ви збираєтеся купувати бухгалтерську програму: для ведення простого бухгалтерського обліку, роздруківки первинки і необхідних звітів або для налаштування програми на технологію ведення бухобліку на Вашому підприємстві, адже бухгалтерська програма - тільки частина нової технології обліку. І впровадження бухгалтерської програми не зводиться до простій установці її на комп'ютер. За установкою слід налаштування програми на особливості Вашого обліку. Автоматизація викличе зміну ролей у Вашій бухгалтерії. Якщо раніше кожен з бухгалтерів вів окрему частину обліку (у великих бухгалтеріях, наприклад, бувають бухгалтери, які займаються тільки ПДВ) і витрачав час на рутинні розрахунки, то тепер всі рутинні операції робитиме комп'ютер. Ще раз підкреслимо, що головне при виборі програми - точно визначити свої цілі. Не яку програму купити, а чого добитися автоматизацією. Для підбору рішення, відповідного саме для Вас, необхідні професійні знання існуючих бухгалтерських програм, предмета автоматизації, досвід. Бухоблік на малих підприємствах та у ПБОЮЛ характерний веденням бухобліку на одному комп'ютері, але може зустрічатися і мережевий варіант на 2-4 місць. Для таких підприємств існує широкий спектр бухгалтерських тиражних програм, таких як: Інфобухгалтер, Инфин-Бухгалтерія, БЕСТ-Офіс, Турбо Бухгалтер, ПАРУС-бухгалтерія, 1С: Бухгалтерія, НВІС, ІНОТЕК, Контур, IP: Бухгалтерія та інші.
   Розмір: 83 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 4.    Автоматизація обліку основних засобів в бюджетній організації. Реферат.
   У даній роботі зроблена спроба відповісти на ці та ряд інших питань стосовно обліку основних засобів а також запропонована модель автоматизації обліку основних засобів на платформі широко поширеного в Росії комплексу «1С: Підприємство - 7.5». У цьому ключі роботу можна запропонувати як практичного керівництва з експлуатації, орієнтованого насамперед на бухгалтерів, які збираються придбати комп'ютерну програму або тільки початківців працювати з нею.
   Сучасний бухгалтерський облік - це переважно комп'ютерний облік, який реалізується за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки і бухгалтерських програмних продуктів. Бухгалтерська програма являє собою досить складний інструмент, призначений для автоматизації професійних функцій зовсім непростий сфери людської діяльності. Ці фактори визначають відносну складність застосування програмних продуктів для успішного і повсякденного відображення господарських актів в електронному форматі.
   Останнім часом найбільшою популярністю володіє режим документів. Розробники в стандартних конфігураціях програми передбачають документи практично на «всі випадки життя». Зокрема у бюджетній конфігурації є в наявності документи, що відображають майже всі операції з обліку основних засобів в бюджетних установах: від введення вхідних залишків у момент початку експлуатації програми до списання які прийшли в непридатність основних засобів за винятком рідкісних операцій, таких як зміна балансової вартості основного засобу у зв'язку з добудовою, дообладнанням, модернізацією, частковою ліквідацією і т.п.
   Розмір: 48 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 5.    Автоматизація обліку праці та заробітної плати на малому підприємстві. Реферат.
   Широке використання засобів обчислювальної техніки призвело до появи нових прийомів і способів організації обліку. Розроблено машиноорієнтованої форми бухгалтерського обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.
   Праця і заробітна плата є одним з найважливіших ділянок бухгалтерського обліку і вимагають від бухгалтера досить високого рівня кваліфікації. Від правильної організації обліку праці, від раціонального встановлення форм і системи оплати праці, залежить зацікавленість працівника, якісне виконання посадових обов'язків. Дотримання чинного законодавства з праці та заробітної плати дозволять організаціям уникнути податкових санкцій.
   На поточний момент існує досить велика кількість універсальних комплексів ведення бухгалтерського обліку, які призначені не тільки для автоматизації обліку праці і ЗП на МП, але і для ведення всього бухгалтерського обліку, як на малих так і на великих підприємствах.
   Розмір: 48 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 6.    Автоматизована обробка інформації довгострокових кредитів банку. Реферат.
   Для автоматизації великих корпоративних користувачів розроблений програмний комплекс «Парус 97», в якому крім стандартних модулів додалися дві нові підсистеми «Консолідація обліку» і «Обробка авізо», застосування яких дає можливість вирішувати питання побудови єдиного інформаційного поля для російських холдингів та об'єднань, а також автоматизувати різні бізнес - процеси компанії зі складною, багаторівневою, територіально - розподіленої структурою управління.
   Бухгалтерський облік - це прикладна економічна дисципліна, що має першорядне значення для організацій усіх форм власності і розмірів - забезпечує реєстрацію, зберігання та обробку інформації про фінансово-господарської діяльності підприємства. В умовах економічної нестабільності ості і частої зміни нормативних актів держави, правил ведення бухгалтерського обліку професія бухгалтера стає все більш престижною, а його роль у практичній діяльності підприємства - ключове. Складнощі теперішнього часу змушують бухгалтерів постійно підвищувати кваліфікацію, відстежувати останні зміни і доповнення до чинних законів і враховувати їх у практичній діяльності. Бухгалтерський облік у таких умовах набагато менш формалізується, ніж за стабільної економічної інформації, і від бухгалтера часом потрібно справжнє мистецтво, щоб, з одного боку, не загнати підприємство в кут через податків, з іншого - формально не порушувати закон і уникнути штрафних санкцій .
   Коди були отримані на основі даних Додатку № 3. Коди створені для позичальників Ощадбанку Росії № 0000. Дані коди введені в цілях економії праці працівників Ощадбанк Росії при роботі з документами, вони значно полегшують реєстрацію інформації, передачу та обробку даних.
   Розмір: 32 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 7.    Автоматизована система управління санаторним комплексом. Підсистема "Диетпитание". Реферат.
   Ефективність функціонування підприємства або організації будь-якої галузі і сфери діяльності безпосередньо залежить від швидкості, точності та своєчасності обміну даними як усередині цього підприємства між його складовими частинами (відділами, підсистемами і т.д.), так і поза ним, тобто взаємодія і обмін даними цієї організації з іншими (конкуруючими, підприємствами-партнерами і т.д.). І чим більше, масштабніше підприємство, тим серйозніше перед його керуючими постає проблема організації та контролю потоків величезної кількості інформації підприємства.
   Автоматизована система управління підсистемою «Диетпитание» санаторного комплексу «Валуево», яка розробляється в дипломному проекті, представляє собою електронний офіс. Робота користувача в системі полягає в систематичному введенні інформації та отриманні звітів на екран монітора і принтер. У зв'язку з цим, необхідно сконцентрувати увагу на небезпечних і шкідливих факторах, пов'язаних із застосуванням ЕОМ.
   Ідея нормативного проектування систем управління містилася ще в спробах побудови діяльності організацій на основі застосування математичної моделі (мережевий, конвеєрної черги, лінійного програмування та інших). Як загальний принцип побудови цілісних організацій ця ідея була усвідомлена в середині 60-х років. Хоча численні технічні аспекти створення та впровадження АСУ продовжують розроблятися, основи та форми застосування до прикладних задач досягли певного, досить високого рівня, що дозволяє говорити про цю розробку як в принципі завершеною.
   Розмір: 41 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 8.    Автоматизоване управління в технічних системах. Реферат.
   У міру ускладнення виробництва було потрібно більш розвинене і точне управління. У таких умовах обмеженість здібностей людини, неможливість «на око» і «на дотик» проконтролювати процес виробництва були серйозною перешкодою для подальшого розвитку. Тому першими помічниками людини стали різні контрольно-вимірювальні пристрої.
   Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується переходом до використання передової технології, прагненням домогтися гранично високих експлуатаційних характеристик як діючого, так проектованого устаткування, необхідністю звести до мінімуму будь-які виробничі втрати. Все це можливо тільки за умови істотного підвищення якості управління промисловими об'єктами, в тому числі шляхом широкого застосування АСУ ТП.
   Закономірність появи та відмінні ознаки АСУ ТП стануть більш зрозумілими, якщо розглянути хоча б коротенько в історичному аспекті виникнення і розвиток систем автоматизації промислових об'єктів. Вона пройшла через кілька якісно різних етапів. Як правило, перехід до кожного з них був пов'язаний з появою нових технічних засобів. У свою чергу ці кошти розроблялися у відповідь на безперервно зростаючі вимоги практики управління, зумовлені ускладненням процесів виробництва і обмеженістю можливостей людини як їх безпосереднього учасника.
   Розмір: 51 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Автоматизовані Банківські Системи (АБС). Розробка системи "Обмінний пункт". Реферат.
   На початку 90-х років, в момент найбільш активного попиту на продукцію комплексної автоматизації банків, більшість користувачів досить слабо припускали собі, який насправді повинна бути банківська система. Саме тоді і з'явилися прості системи, концепція побудови яких була жорстко орієнтована на «проводку» як основну структурну одиницю. З точки зору сервісних можливостей системи залишали бажати багато кращого, а про їх надійність і говорити не доводиться, адже створювалися вони майже «на коліні», з використанням в якості СУБД FOXPRO, dBase, Paradox або Btrieve. Природно, підхід до задачі саме з такої точки зору - універсальні засоби реалізації, відносна простота завдання (більшість банків вимагали від системи тільки сам мінімум), неготовність замовника до складнішою постановці завдання - і привів до того, що багато банків взялися за самостійну розробку, благо прибутковість бізнесу дозволяла.
   Впровадження електронних систем обробки і передачі інформації набувають універсальний загальний характер, охопивши всі напрямки банківської діяльності. Сучасні інформаційні технології дозволяють координувати діяльність підрозділів банків, розширити міжбанківські зв'язку, діяти однократно на фінансових ринках ряду країн. Нові можливості автоматизації банківських операцій робочих місць фахівців, інформаційних технологій банківських послуг дозволяють комплексно вирішувати проблеми аналізу банківської діяльності, розробки і створення регіональних, міжрегіональних та міжнародних банківських систем.
   Вивчення та розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов, в яких протікає праця людини - одна з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Вивчення і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів та вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для праці людини.
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Автоматизовані інформаційні технології в бухгалтерському обліку. Реферат.
   Розмір: 6 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 2 з 4
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1  11  21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка