ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 115 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організація торгівлі. Реферат.
  Hа технологічний процес магазину впливає низка факторів. Найважливішими з них є рівень розвитку торгівлі, обсяг і структура товарів народного споживання, ступінь їх підготовленості до продажу, методи продажу, стан товарних запасів, система товаропостачання, тип, розмір торгового підприємства, ступінь його господарської самостійності. Під впливом цих факторів формуються структура і послідовність технологічних операцій магазину.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація праці в магазині. Реферат.
  Організація праці в магазині повинна бути спрямована на здійснення комплексу організаційно-технічних, економічних і санітарно-гігієнічних заходів, що дозволяють раціоналізувати торгово-технологічний процес, ефективніше використовувати торгово-технологічний процес, ефективніше використовувати торгові та інші площі, обладнання та персонал магазину, створити сприятливі умови праці і на цій основі забезпечити високий рівень торговельного обслуговування населення.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація праці в нових економічних умовах. Реферат.
  У своїй роботі я спробую висвітлити діяльність одного з підприємств м. Москви в плані вдосконалення організації праці працівників однією з ключових служб цього підприємства. У роботі найбільш повно буде відображено стан організації праці в нових умовах на даному підприємстві, буде проведено аналіз переваг та недоліків даного методу.
  Також в цій частині буде сказано, що конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами в великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів, звичайно в складі штабних служб. Для того щоб такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкретній області, але і поінформованість про потреби керівників нижчої ланки. Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли засоби і методи управління людьми.
  У теоретичній частині розгляд проблем буде проводиться через призму предмета «Економіка і соціологія праці». Широке розгортання ринкових відносин пред'являє нові вимоги до професійної підготовки та рівнем знань економістів з праці в області організації, нормування, аналізу соціально-економічних проблем праці. Будуть розглянуті сучасні методи нормування праці.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація праці для прядильного і ткацького виробництв. Реферат.
  У прядильно цеху бавовнопрядильного виробництва важливим для підвищення продуктивності праці є раціональне розподіл праці. У відповідності з основними принципами раціонального розподілу праці при використанні кільцевих прядильних машин типовим є поділ обов'язків між робітниками наступних професій: прядильниці, квартирантка, помічника майстра. Переч У прядильно цеху бавовнопрядильного виробництва важливим для підвищення продуктивності праці є раціональне розподіл праці. У відповідності з основними принципами раціонального розподілу праці при використанні кільцевих прядильних машин типовим є поділ обов'язків між робітниками наступних професій: прядильниці, квартирантка, помічника майстра. Перелік вводяться професій і виконуваних ними робіт і обгрунтування обраної форми поділу праці представлений в таблиці 1.4.
  4) Оскільки прядильниця є основним робочим прядильного цеху, то для неї були розроблені питання, що стосуються робочих прийомів, способу обслуговування (за основу був прийнятий маршрутний кільцевої спосіб), створення рівномірного завантаження (розгін зміни котушки з рівницею і розгін знімань), було складено графік по догляду за машиною протягом зміни і маневреності в роботі прядильниці. Крім того, було розглянуто організація робочого місця прядильниці (розташування обладнання на робочому місці і технологічне оснащення), умови роботи (температура, вологість, освітленість, рівень шуму тощо), а також обраний денний і місячний режим праці та відпочинку прядильниці (був прийнятий іванівський графік змінності.)
  Таким чином, бавовняних волокон і бавовноткацтва є досить матеріаломісткими і трудомісткими виробництвами. Їх ефективність залежить від використання устаткування, сировини і трудових ресурсів. Для підвищення ефективності цих виробництв необхідно, щоб використання обладнання, сировини і трудових ресурсів було раціональним. Забезпечити раціональне використання ресурсів дозволяє НОТ.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація праці на підприємстві. Реферат.
  В управлінні «ТатАІСнефть» продуктивність праці планується на рік. Механізм планування та контролю виконуваних робіт на підпри ємстві закріплений в спеціальних положеннях по кожному із структурних підрозділів (цеху). Завданнями оперативно-виробничого планування є розробка і своєчасне доведення конкретних завдань за об'ємом робіт і послуг. Щоденний контроль за виконанням завдань (зокрема в бригадах з обслуговування засобів передачі інформації (СПІ)) здійснює майстер. Електромонтери (бригадири) щодня наприкінці робочої зміни звітують перед майстром, який в свою чергу доповідає начальнику цеху про стан СПИ, закріплених за бригадою.
  Організація праці в бригаді будується на принципі взаємозамінності, тому члени бригади навчаються виконанню роботи за суміжними професіями. Поділ праці всередині бригади здійснюється за складності виконуваної роботи відповідно до кваліфікації робітників.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація праці на виробництві. Реферат.
  Праця як поняття позначає доцільну діяльність людини по виробництву продукції або надання послуг і завжди пов'язується з фізичними та психологічними витратами енергії. Праця, будучи джерелом вироблених продуктів, послуг сам є товаром, який продається на ринку праці. Отже, на ринку праці продається процес з'єднання енергії людини (його здібностей, умінь і речовини природи, в тому числі і має духовне походження), а ціна праці в цьому випадку виступає у вигляді грошового еквівалента - заробітна плата.
  Організація праці - складова частина економіки праці - це організація праці людей в процесі виробництва. Вона сприяє раціональному з'єднанню техніки і персоналу, оптимізує ефективне використання живої праці, забезпечує збереження здоров'я працівників і підвищення задоволеності працею за рахунок зміни його змісту. Під організацією праці розуміють діяльність по впровадженню рекомендацій науки з метою раціоналізації процесу праці.
  В одному випадку під організацією розуміють будову, пристрій чого-небудь, його структуру, внутрішню впорядкованість, взаємне розташування частин якого-небудь цілого явища і т.д. У цьому сенсі організація позначає деяку систему, щось встановлене, продумане, що має певні властивості. Визначення, що розкриває поняття «організація праці» у вказаному вище сенсі, називають атрибутивною (від слова «атрибут» суттєва ознака, невід'ємна властивість чого-небудь), так як таке визначення має характеризувати істотне властивість даного явища. У цьому сенсі організація праці на підприємстві - це система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва й один з одним, утворює певний порядок здійснення трудового процесу. Істотною властивістю організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безладу як ознаки відсутності організації праці.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація праці. Реферат.
  Додаткову квартальну премію ми маємо можливість заробити за надання послуг стороннім організаціям: 20% виручки направляється на преміювання. За економію кошторису витрат за підсумками кварталу 15% економії направляється на додаткове квартальне преміювання.
  Мета атестації та раціоналізації робочих місць з організаційно-економічним рівнем - виявлення резерву зростання продуктивності праці і рентабельності робочого місця, можливості збільшення завантаження обладнання, економії матеріальних, енергетичних витрат.
  Розмір: 20 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація управління в супермаркеті. Реферат.
  Будь-яке підприємство, будь-яка організація не можуть функціонувати самі по собі, у відриві від навколишнього світу, від всієї економіки країни. Вони змушені працювати в певному економічному, правовому просторі. Економіка нашої країни класифікується як ринкова.
  У другому розділі роботи наведені сучасні погляди на економічні основи управління організацією, а також дано інформацію про правову сторону життєдіяльності організацій. Крім того, в цьому розділі детально розглянуті переваги і недоліки різних організаційно-правових форм підприємств.
  Метою даної роботи є теоретичне вивчення економічних механізмів діяльності підприємства торгівлі для придбання додаткових знань і навичок аналізу управлінської діяльності. Підприємством, яке використовувалося в даній роботі в якості бази, був обраний магазин «Старт». Його обширнейший асортимент і величезні торгові площі задовольняють вимогам, що пред'являються до супермаркету.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація управління на підприємстві. Реферат.
  Стрижневим елементом системи управління економікою є люди. Країні потрібна когорта професійних управлінців, здатних вивести її з кризи. Вони повинні володіти принципово новими якостями на відміну від постулатів класичної теорії раціональної бюрократії Вебера, Хейнса, Мес сі. У першу чергу це вміння інтегрувати інтелект людей, будити в них ініціативу, творчість, новаторство, прагнення успіху, оригінальним, самостійним діям і рішенням, а також здатність залучати в організації професіоналів і утримувати їх, формувати атмосферу істинно зацікавленості всього персоналу в успіху справи, працювати на рівні високих стандартів.
  Сильна управлінська культура - це і вміння формувати управлінські концепції, програми, проекти, повага до державних і громадським організаціям, законам, нормам моралі, а також розробка і успішна реалізація ефективних управлінських технологій, що акумулюють знання, досвід, енергію, ініціативу, творчість багатьох особистостей.
  Об'єктом дослідження є управлінські концепції, методика організації управління на підприємстві і процес створення функціональних моделей управління, а також Імітаційні моделі управління з бізнес-процесів, управлінням децентралізацією та корпоративного управління і функціонування підприємств на виробничих об'єднаннях в Росії .
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організація управління на приватному підприємстві. Реферат.
  У спрощеному розумінні, менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент у перекладі з латинської "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управління. Значимість менeджмента була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Вже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про "революцію менеджерів", коли виявилося, що існують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнянним за потужністю з цілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональний характер, простягаючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережі по всьому світу. А значить, рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням - це найбільша наближеність до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшості населення - це ще і робота. Уміло керувати в малому бізнесі - значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити - теж питання ефективного менеджменту.
  СПЕЦИФІЧНІ МЕТИ. Розробляються в рамках загальних цілей з основних видів діяльності в кожному виробничому відділенні підприємства і можуть виражатися в кількісних і якісних показниках: а) Визначення рентабельності по кожному окремому напрямку (підрозділу), який виступає центром прибутку. Рівень прибутку може встановлюватися в абсолютних показниках (зазвичай у валюті країни базування) і у вигляді планових завдань на кожен рік або на кінець планового періоду. Першорядне значення надається нормі прибутку. При розрахунку цього показника на інвестований капітал останній визначається по-різному: 1) власний капітал за вирахуванням зобов'язань; 2) власні кошти плюс довгострокових борг; 3) основні засоби за вирахуванням амортизації. У зіставленні з даними минулих років цей показник виступає найважливішим не тільки в плануванні, а й у контролі, і грає вирішальну роль як у визначенні цілей, так і в оцінці результатів і ефективності діяльності підприємства. Рентабельність може встановлюватися як на рівні вищої ланки, так і на нижньому рівні управління; б) Інші специфічні цілі. Носять характер підцілей і зазвичай встановлюються не тільки в абсолютних планових показниках, а й шляхом визначення напрямів розвитку у функціональних областях (з маркетингу, в галузі наукових досліджень і розробок, з торгівлі, в галузі фінансів.
   Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з "гвинтика" у самостійного суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі до різких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом "виклик". За їх поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користуватися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, - збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практично кожній освіченій людині.
   Розмір: 52 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 115 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1101  1111  1121  1131  1141  1151  1161  1171  1181  1191

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка