ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 123 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Основні фонди. Реферат.
  Первісне формування основних фондів на знову створюваних підприємствах відбувається за рахунок основних засобів, що є частиною статутного фонду. Основні засоби - це грошові кошти, інвестовані в основні фонди виробничого та невиробничого призначення.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Основні форми підприємницької діяльності. Реферат.
  Безкоштовна приватизація. Основні докази на її користь зводяться до наступного: оскільки при державній монополії кожен громадянин був співвласником власності, то його треба перетворити з формального в реального власника наділивши його частиною державного майна. Таким чином повинні виникнути стимули до продуктивної праці, до економії витрат та більш раціональному використанню обмежених ресурсів. Практично реалізація пов'язана з наділенням всіх громадян приватизаційними чеками - ваучерами.
  Залежно від чисельності працюючого персоналу підприємства поділяються на дрібні, малі, середні і великі. В окремих країнах для поділу підприємств за кількісними параметрами застосовуються і інші критерії: обсяг обороту, сума прибутку (доходу), обсяг початкового капіталу, обсяг активів. У Російській Федерації для віднесення підприємств до малих, незалежно від організаційно-правової форми, приймається один показник: чисельність персоналу, що знаходиться в штаті, і працівників, зайнятих на основі цивільно-правових договорів.
  Акціонерне товариство, з точки зору індивідуального підприємця, - оптимальна форма організаційно-правового оформлення підприємницької діяльності. Воно може бути створене однією особою чи складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Основні характеристики моделей даних. Реферат.
  Кожна із зазначених моделей має характеристиками, що роблять її найбільш зручною для конкретних програм. Одне з основних відмінностей цих моделей полягає в тому, що для ієрархічних і мережевих СУБД їх структура часто не може бути змінена після введення даних, тоді як для реляційних СУБД структура може змінюватися в будь-який час. З іншого боку, для великих БД, структура яких залишається тривалий час незмінною, і постійно працюють з ними додатків з інтенсивними потоками запитів на БД-обслуговування саме ієрархічні і мережеві СУБД можуть виявитися найбільш ефективними рішеннями, бо вони можуть забезпечувати більш швидкий доступ до інформації БД, ніж реляційні СУБД.
  Сучасні системи управління базами даних (СКБД) в основному є додатками Windows, так як дана середу дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середу DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив не тільки широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може меншою мірою піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Основні риси та особливості вільних (спеціальних) економічних зон. Реферат.
  Створення СЕЗ спрямоване на ліберелізацію та активізацію зовнішньоекономічної діяльності. Їх економіка має високий ступінь відкритості зовнішньому світу, а митний, податковий та інвестиційний режими сприятливі для внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
  Створення СЕЗ в Росії і в країнах Співдружності, як відзначалася першо розділі посібника, підпорядкування головному завданню - інтеграції національних господарств у світову економіку. Діяльність з проектування та організації функціонування цих зон здійснюється на основі використання міжнародного досвіду і відповідно до требованіемі Європейського економічного співтовариства. Водночас враховуються специфіка і особливості кожної проектованої СЕЗ, які визначаються розташуванням, характером обьектов, локальними умовами і задачамірегіона, міста, територіального анклаву і т. П.
  Зони вільної торгівлі (ЗВТ), які отримали найбільше поширення в США. Їх створення передбачено спеціальним законом США 1934 року народження, з метою якого було заохочення торгівлі, прискорення торгових операцій, скорочення торгових витрат. Законом встановлено, що при кожному офіційному порте прибуття може бути створена, принаймні, одна зовнішньоторговельна вільна зона. До числа ЗВТ можна віднести спеціальні магазини "Дьюті фрі» у великих міжнародних аеропортах. З точки зору фінансового режиму, вони розглядаються як знаходяться за межами державних кордонів. До ЗВТ відносяться також і традиційні вільні гавані з пільговими торговими режимами. У теперішній час в світі налічується більше 600 вільних портів і 4 тис. ЗВТ.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Основні риси командно-адміністративної системи господарювання. Теорія дефіциту. Реферат.
  На початку 1990-х років Росія встала на шлях реформ, кінцевою метою яких є створення в нашій країні стійкої ринкової економіки, здатної інтегруватися у світову економічну систему. Зараз у більшості людей (особливо у молодого покоління, яке виховане на критиці комуністичних ідей) не викликає сумніву, що цей шлях перетворень є єдино вірним і саме по ньому має продовжувати йти Росія. Однак є й ті, хто переконаний у зворотному 2. На їх думку, реформи не можуть привести ні до чого іншого, крім як до «закріпленню російської економіки на периферії світового ринку в якості його« сировинного придатка »без шансів на швидке і сталий розвиток» 3. Шлях перетворень, вважають вони, - це «шлях політичної реакції і соціального регресу, шлях національної катастрофи, що веде до загибелі російської цивілізації» 4. Багато в чому така песимістична позиція визначена тим, що на початковому етапі перетворень реформаторами було допущено ряд серйозних «тактичних» помилок, які обернулися найтяжчими соціально-економічними наслідками для країни. Основна причина цих помилок полягала в тому, що не були належним чином враховані особливості національної економіки, яка протягом попередніх реформ семідесятіпяті років розвивалася, базуючись на принципах централізованого управління, а тому «сліпе копіювання чужого досвіду і проходження чужими рецептами» не принесло бажаного результату. Адже основи ринкової економіки зароджувалися не на порожньому місці, а на уламках командно-адміністративної системи, а тому для усвідомлення того, що відбувалося під час реформ, недостатньо тільки розуміти процеси ринкової економіки, необхідно також знати, як функціонують підприємства, керовані з Центру і належать державі.
  У першій половині XIX століття під впливом праць представників класичної політичної економії доктрини соціалістів-утопістів зазнали істотних якісних змін. Для утопічного соціалізму даний період, пов'язаний із завершенням промислового перевороту, знаменний осмисленням нових економічних реалій, які знайшли своє відображення в роботах французьких філософів К.Сен-Сімона і Ш.Фурье, а також англійської громадського діяча Р. Оуена. У цих роботах критикується інститут приватної власності, а також засуджується ідея та практика економіки нічим не обмеженої свободи конкуренції, оскільки автори бачать у ній причину не тільки експлуатації людини людиною, але і неминучою монополізації господарського життя і, відповідно, економічних криз. Так, Шарль Фур'є писав, що прихильність ідеї вільної конкуренції «створює легіони виснажених голодом людей, що продають себе за низькою ціною набувачам і завідувачем майстернями», розширює армію «торговців і торгових агентів» - представників «паразитуючого» і «другорядного» класу, який зумів підпорядкувати собі «всі основні класи ... і навіть уряд». Таким чином, доктрини соціалістів-утопістів епохи промислового перевороту знаходять вже істота не просто утопічних, а антиринкових.
  За визнанням самого К.Маркса, він з'явився продовжувачем трьох головних ідейних течій XIX століття: класичної німецької філософії Гегеля - Фейєрбаха, класичної англійської політич-кою економії Сміта - Рікардо і французького утопічного соціалізму-ма. У представників першої течії їм запозичені ідеї діалектики і матеріалізму, у представників другого - концепція економічного лібералізму, трудова теорія вартості, положення закону тенденції норми прибутку до зниження і ін, у представників третього - поняття класової боротьби і елементи соціального устрою суспільства.
  Розмір: 61 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Основні школи менеджменту. Реферат.
  Ці принципи торкалися два основних аспекти. Одним з них була розробка раціональної системи управління організацією Визначаючи основні функція бізнесу, теоретики-«класики» були впевнені в тому, що можуть визначити променями спосіб поділу організації на підрозділи або робочі групи. Традиційно такими функціями вважалися фінанси, виробництво і маркетинг. З цим було тісно пов'язано і визначення основних функцій управління. Головний внесок Файоля в теорію управління стало те, що він розглянув управління як універсальний процес, що складається з декількох взаємопов'язаних функцій, таких як планування й організація.
  У першій половині двадцятого століття одержали розвиток чотири чітко розрізняє школи управлінської думки. Хронологічно вони можуть бути перераховані в наступному порядку: школа наукового управління, адміністративна шкала, шкала психології і людських відносин і шкала науки управління (або кількісна школа). Найбільш переконані прихильники кожного з цих напрямків думали у свій час, що їм вдалося знайти ключ до найбільш ефективного досягнення цілей організації. Пізніші дослідження і невдалі спроби застосувати теоретичні відкриття шкіл на практиці довели, що багато відповідей на питання управління були лише частково правильними в обмежених ситуаціях. І проте, кожна з цих шкіл внесла значний і відчутний внесок у дану область. Навіть найбільш прогресивні сучасні організації досі використовують певні концепції і прийоми, що виникли в рамках даних шкіл.
  Тейлор і Гілбрет починали свою кар'єру простими робітниками, що, безсумнівно, вплинуло на їхнє уявлення про управління організацією. На відміну від них, автори, які вважаються творцями школи адміністративного управління, більш відомої як класична школа, мали безпосередній досвід роботи як керівників вищої ланки управління у великому бізнесі. Анрі Файоль, з ім'ям якого, пов'язують виникнення цієї школи і якого іноді називають батьком менеджменту, керував великою французькою компанією з видобутку вугілля. Ліндалл Урвик був консультантом з питань управління в Англії. Джеймс Д. Муні, який писав роботи спільно з А.К. Рейлі, працював під керівництвом Альфреда П. Слоуна в компанії «Дженерал Моторс». Отже, їх головною турботою була ефективність в більш широкому значенні слова - стосовно до роботи всієї організації.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Основні етапи розвитку інтеграційного процесу в ЄС. Реферат.
  Ідея про тісний взаємозв'язок між європейськими країнами знаходила своє політичне вираження ще до створення Європейського Співтовариства та його розвитку в Європейський Союз. Були спроби нав'язати об'єднання через гегемонію або силою. З іншого боку, також були схеми мирного, добровільного об'єднання держав на умовах рівноправності, особливо після сумного досвіду першої світової війни. Наприклад, в 1923 році австрійський лідер і засновник пан'європейського руху, Каунт Кауденхав Калерги, закликав до створення Сполучених Штатів Європи, посилаючись на такі приклади, як успішне затвердження Швейцарського єдності в 1848 році, розквіт Німецької Імперії в 1871 і, крім усього іншого, незалежність Сполучених Штатів Америки в 1776 році. І 5 вересня 1929, у відомому зверненні до Асамблеї Ліги Націй у Женеві, міністр закордонних справ Франції Арістід Бріан, за підтримки свого німецького противника Густава Штресемана, запропонував створити Європейський Союз у рамках Ліги Націй. У цьому випадку, незважаючи на те, що ближні цілі відступали, зберігався національний суверенітет, і держави Європи рухалися по шляху все більш широкої інтеграції.
  В Угода по Євросоюзу (і відповідно, по ЄЕС) була додана нова секція з економічної та валютної політики (Стаття № YI), яка містить в собі основний план по створенню економічного і валютного союзу. З вступом цієї статті в силу, в процесі економічної інтеграції намічаються такі два основні напрямки.
  Формування Європейського союзу триває і донині. Найближча подія - введення готівкових ЄВРО з 1 січня 2001 року і скасування національних валют до кінця лютого 2001 Тому вважати дану тему закритою можна. У роботі показані основні етапи розвитку інтеграційних течій в Європі. Багато зроблено, але належить зробити ще більше для того, щоб термін «Єдина Європа» перестав бути порожнім звуком.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Основні етапи розробки стратегії. Реферат.
  Основні компоненти процесу формулювання стратегії як логічної діяльності включають в себе виявлення потенційних можливостей і загроз у зовнішньому середовищі компанії, а також оцінку ризиків і можливих альтернатив. Перш ніж приймати будь-які рішення, слід зважити всі сильні і слабкі сторони фірми в сукупності з наявними або доступними ресурсами. Необхідно в максимальному ступені об'єктивно оцінити здатність компанії використовувати існуючі в даний час можливості і протистояти ризикам. Стратегічну альтернативу, що грунтується на відповідності між існуючими ринковими можливостями і здібностями фірми при заданому рівні ризиків, ми будемо називати економічною стратегією.
  Як вже говорилося вище, на практиці використовуються всі перераховані вище моделі подій. Багато з моделей зазнали жорсткої критики. Проте факт залишається фактом - відомі випадки, коли кожна з моделей призводить до успіху. У наступному розділі ми постараємося описати етапи розробки стратегії.
   Аналіз зовнішнього середовища допомагає контролювати зовнішні по відношенню до фірми чинники, отримати важливі результати (час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз, час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин і час на розробку стратегій). Для цього необхідно з'ясувати, де знаходиться організація, де вона повинна перебувати у майбутньому і що для цього має зробити керівництво.
   Розмір: 46 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Основні етапи еволюції управлінської думки. Реферат.
   Дана робота містить опис еволюції управлінської думки; показано, як розвивалося управління, перш ніж воно сформувалося в систематизовану наукову дисципліну і професію. Не існує ніяких універсальних прийомів чи твердих принципів, які б робили управління ефективним. Існують однак підходи, які допомагають керівникам підвищити ймовірність ефективного досягнення цілей організації. Кожен з викладених далі підходів вніс помітний вклад у наше розуміння управління й організації.
   Теорія систем сама по собі ще не говорить керівникам, які ж саме елементи організації як системи особливо важливі. Вона тільки говорить, що організація складається з численних взаємозалежних підсистем і є відкритою системою, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем. Ця теорія конкретно не визначає основні зміни, що впливають на функцію управління. Не визначає вона і того, що в навколишньому середовищі впливає на управління і як середовище впливає на результат діяльності організації. Очевидно, що керівники повинні знати, які змінні організації як системи, для того щоб застосовувати теорію систем до процесу управління. Це визначення змінних та їх впливу на ефективність організації є основним внеском ситуаційного підходу, який є логічним продовженням теорії систем.
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Основні етапи еволюції управлінської думки. Реферат.
   Дана робота містить опис еволюції управлінської думки; показано, як розвивалося управління, перш ніж воно сформувалося в систематизовану наукову дисципліну і професію. Не існує ніяких універсальних прийомів чи твердих принципів, які б робили управління ефективним. Існують однак підходи, які допомагають керівникам підвищити ймовірність ефективного досягнення цілей організації. Кожен з викладених далі підходів вніс помітний вклад у наше розуміння управління й організації.
   Теорія систем сама по собі ще не говорить керівникам, які ж саме елементи організації як системи особливо важливі. Вона тільки говорить, що організація складається з численних взаємозалежних підсистем і є відкритою системою, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем. Ця теорія конкретно не визначає основні зміни, що впливають на функцію управління. Не визначає вона і того, що в навколишньому середовищі впливає на управління і як середовище впливає на результат діяльності організації. Очевидно, що керівники повинні знати, які змінні організації як системи, для того щоб застосовувати теорію систем до процесу управління. Це визначення змінних та їх впливу на ефективність організації є основним внеском ситуаційного підходу, який є логічним продовженням теорії систем.
   Розмір: 47 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 123 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1181  1191  1201  1211  1221  1231  1241  1251  1261  1271

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка