ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 131 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Відповіді до 23 питань з економічної теорії. Реферат.
  Господарська діяльність та економічні відносини між людьми мають об'єктивну, визначається насамперед відносинами власності, і суб'єктивну, яка виявляється в економічній поведінці різних суб'єктів господарювання. Економічна теорія охоплює всю сукупність цих відносин. Їх об'єктивна сторона пов'язана з дією об'єктивних законів, суб'єктивна - з раціональним господарюванням, що спирається на знання цих законів. Економічна теорія вивчає закони раціонального господарювання та поведінки господарюючих суб'єктів на різних господарських рівнях (мікро-мезо-макро-метоекономіка) і в різні історичні епохи.
  Економічна теорія виконує три важливі функції: пізнавальну, методологічну (економічна теорія виступає в якості теоретичної основи конкретних галузевих наук) і практичну (полягає в розробці принципів і методів раціонального господарювання, обгрунтування економічної політики).
  В економічній теорії виділяють матеріальні і духовні потреби. Економіка покликана задовольнити матеріальні потреби. Кошти, призначені для задоволення потреб називаються благами. Розрізняють економічні та неекономічні блага. Неекономічні блага не є результатом виробничої діяльності, не можуть бути обмінені на інші блага і кількість таких благ завжди більше потреб в них. Економічні блага обмежені, тобто їх кількість менша потреб. Для того щоб благо стало економічним його корисність повинна бути усвідомлена людиною. Економічні блага поділяються на матеріальні і нематеріальні. Матеріальні блага є результатом матеріального виробництва. Економічні блага діляться на взаємозамінні і взаємодоповнюючі. Взаємозамінні служать для задоволення однієї й тієї ж потреби. Взаємодоповнюючі - це блага, які спільно задовольняють одну і ту ж потребу.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Відповіді до іспиту з Теорії Організації. Реферат.
  Всі системи можна розділити на природні (Створюються природою або суспільством) і штучні (створені людиною). Система може включати великий перелік елементів і її можна розділити на ряд підсистем. Підсистема - це набір елементів, що представляють автономну всередині цієї системи область, наприклад, технологічна, економічна, організаційна, правова підсистема.
  Організаційне проектування - це метод формальної організації цілісних утворень, як науково-практичне застосування законів, закономірностей і принципів організаційної теорії. Це створення спільної структури системи і відтворення елементів і відносин всередині неї, при реалізації яких виникає цілісність має високу стійкість, надійністю і економічністю. У структурному плані орг. проектування спрямоване або на створення нової системи, або на часткове поліпшення колишньої, або на її радикальне перетворення. Як процес воно являє собою взаємопов'язані етапи зі створення проекту, які можуть бути представлені трьома комплексами: Передпроектні роботи, технічне і робоче проектування.
  Самоорганізація - це процес, який чинять сам по собі за рахунок взаємодії системи із зовнішнім середовищем, але відносно незалежно від неї. Самоорганізована система володіє в загальному випадку двома властивостями, можливістю зміни від неорганізованої до організованої і можливістю зміни організації від поганої до гарної ....????????????
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Відповіді на квитки по курсу "основи підприємництва" програми "бакалавр менеджменту". Реферат.
  Бенкт Карлофф. Пред-ль - чол, здатний зрозуміти струк-ру потреб і сочитать розуміння зі знаннями в обл. упр-ня пріозв-вом з метою створення благ. Він здатний творчо вирішувати завдання соглас-ня потреб-тей з произв. ресурсами, має капітал, енергію, несе витрати на орган-цію бізнесу.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Відповіді на квитки по курсу АХД за підручником Савицької. Реферат.
  Вивчення явищ природи і суспільного життя неможливе без аналізу. Сам термін "аналіз" походить від грецького слова "analyzis", що в перекладі означає "розділяю", "розчленовую". Отже, аналіз у вузькому плані являє собою розчленовування явища або предмета на складові його частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути усередину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в досліджуваному предметі або явищі.
  Розрізняють макроекономічний аналіз, який вивчає економічні явища і процеси на рівні світової та національної економіки та її окремих галузей, і мікроекономічний аналіз, який вивчає ці процеси і явища на рівні окремих суб'єктів господарювання. Останній отримав назву аналізу господарської діяльності (АХД).
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Відповіді на квитки. Реферат.
  Дослідження в галузі соціології розширюють методологічні основи теорії організації за рахунок вивчення соціальних систем, де індивідууми виконують свої ролі і вступають в певні відносини між собою. На питання, що виникають в процесі функціонування організації, про те, як індивідууми поводяться в груповій діяльності і чому вони поводяться так, а не інакше, дає відповіді порівняно нова наукова дисципліна - соціальна психологія. Зв'язок теорії організації з економічною наукою визначається об'єктивною потребою формувати цілі і стратегію організацій як основу їх побудови, забезпечення їх внутрішніх і зовнішніх взаємодій. Особливу значимість набуває зв'язок теорії організації з юридичною наукою, що вивчає право як систему соціальних норм і різні аспекти правозастосовчої діяльності. Важливу роль відіграють сучасні інформаційні системи, що зв'язують воєдино всі процеси функціонування організацій і власне управлінської діяльності, а також інформатика як наука, що вивчає закони, закономірності, методи, способи і засоби реалізації інформаційних процесів у цих системах.
  Будь-яка наука має свій предмет дослідження і визначає рамки (межі), в яких аналізуються її об'єкти. Теорія організації не є винятком. Об'єкт її вивчення - організація. Нас цікавить економічна організація, що виникає в ході господарської діяльності людини в процесі його взаємодії з природним матерією з приводу перетворення (трансформації) її в елементи життєдіяльності.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Відповіді на питання ГОС іспиту з Президентської програмі 2004р. (Менеджмент, економіка, фінанси, маркетинг). Реферат.
  Нерозуміння важливості спілкування. Керівники організацій часто дотримуються тієї точки зору, що робітникам і навіть керівником нижнього і середнього рівня не обов'язково знати про стан справ у цілому. Вони впевнені, що тим, хто знаходиться нижчим, належить виконувати, що їм говорять, і не задавати зайвих питань. Таку ж позицію часто займають керівники середнього рівня. Проте дослідження показують, що поінформованість про загальний стан справ співробітники організації ставлять на друге або третє місце з 10 в переліку найважливіших моральних чинників, що позначаються на їх роботі. У той же час, коли керівники розподіляють за ступенем важливості фактори, що визначають моральний стан їх підлеглих, вони, як правило, обізнаність про стан справ в організації відносять на останнє місце. Свідомість людини не терпить питань без відповідей. Якщо ті, хто знає, не дають відповідей на питання, тоді працівники шукатимуть відповіді там, де немає достовірної інформації
  Теорія систем вперше була застосована в точних науках і в техніці. Застосування теорії систем у менеджменті наприкінці 50-х рр.. стало найважливішим внеском школи науки управління. Оскільки будь-яка організація - це система, то для розгляду організації необхідний системний підхід. Системний підхід - це не набір якихось принципів для керуючих, а спосіб мислення по відношенню до організації та управління. Системний підхід дозволяє розглядати організацію як сукупність взаємозв'язаних частин, взаємодіючих із зовнішнім середовищем. Системний підхід дозволяє виділити окремі частини системи і працювати конкретно з ними для підвищення ефективності всієї системи в цілому. Системний підхід лише повинен навчити системно, мислити керівника, навчити його, вмінню розділяти систему на необхідні підсистеми і ефективному їх управлінню.
  · Середу прямого впливу включає фактори, які безпосередньо впливають на діяльність організації. До них відносять постачальників, акціонерів, трудові ресурси, закони і установи державного регулювання, профспілки, споживачів і конкурентів.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Відповіді на питання вступного іспиту до аспірантури (спеціальність - 08.00.05 "Економіка"). Реферат.
  Адміністративні методи кваліфікуються як способів і засобів прямого або позаекономічного керуючого впливу з боку суб'єктів виконавчої влади на відповідні об'єкти управління з боку незалежно від конкретної галузі суспільного життя. Своє вираження вони знаходять у звершенні суб'єктом управління таких дій, у змісті яких проявляється владнезабезпечення належної поведінки об'єктів.
  Економічні методи звичайно характеризуються як способів або засобів економічного або непрямого впливу з боку суб'єктів державно-управлінської діяльності на відповідні об'єкти управління. Головне при цьому полягає в тому, що з їх допомогою суб'єкт досягає належної поведінки керованих шляхом впливу на їх матеріальні інтереси, тобто опосередковано на відміну від способів прямого владного впливу.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Відповіді на питання до іспиту з менеджменту та шпори. Реферат.
  М-т - це область знань і проф. дея-ть, направл. на формування цілей орг-ції і їх досягнення шляхом раціонального використання імющие ресурсів. Осн. мета м-та: забезпечення гармонії орг-ії, тобто погодженого та еф. функционир-ия всіх внутр. та зовн. елементів орг-ії. На утримання м-та впливає 2 групи факторів: сущ-ие тенденції в розвитку орг-ії; специф. национ. фактори розвитку економіки.
  К-ть в управл. - Неедінолічность рук-ва, різні форми участі раб-ков у вирішенні проблем і завдань, що стоять перед орг-цією, у прийнятті рішень. Вертик кіл-ть-участь раб-ков нижчестоящих рівнів в постановці, обговоренні, прийнятті рішень з питань, що входять в компетеніцю вищестоящих рівнів. Підпорядкований. формулир. пропозиції і передають їх рук-телю. Гориз. кіл-ть - групове обговорення проблем, безпосередньо пов'язаних з виконанням должн. зобов'язаний. учасників, що перебувають у сфері їх компетенції. Рада допомагає виробленню стратегії деят-ти і політики, обговорює загальні питання, формується за должн. принципом, собир. регулярно. Нарада обговорює шляхи вирішення конкретної проблеми, формую. з числа найбільш компетентних і здатних до групового обговорення питань раб-ков, собир. по мірі необх-ти.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Відповіді на питання міждисциплінарного іспиту на факультеті "Економіка" в Уфимском державному авіаційно-технічному університеті в 1998-1999рр. (Шпаргалка). Реферат.
  4.4.В цеху машинобудівного підприємства встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху 2-х змінний. Тривалість зміни 8,2 години. Планова кількість днів у році 255. Регламентовані втрати робочого часу складають 4,5% від режимного фонду роботи обладнання. Виробнича потужність цеху 300 тис. виробів.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Відповіді на питання. Реферат.
  Ринкова економіка забезпечує задоволення інтересів усіх членів суспільства за допомогою найбільш ефективного економічного механізму. Вона виникла в результаті суспільного розподілу праці і залежить від відособленості товаровиробників. Також виникнення і розвиток ринкових відносин у зв'язку з еволюцією форм організації суспільного виробництва (економічних систем). Основними етапами і формами організації суспільного виробництва є натуральне господарство, просте товарне господарство, капіталістичне товарне господарство, командна економіка і змішана економіка. Кожен спосіб організації суспільного виробництва характеризується тім'я групами елементів:
  Розмір: 16 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 131 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1261 1271 1281 1291 1301 1311 1321 1331 1341 1351

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка