ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 144 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Поняття і порядок формування собівартості промислової продукції. Реферат.
  У Російському законодавстві собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.
  Встановлення загальних, єдиних для всіх підприємств правил має важливе значення для правильного планування й обліку собівартості продукції. Зокрема, загальним для всіх галузей промисловості є порядок включення в собівартість продукції тільки тих витрат, які прямо або опосередковано пов'язані з виробництвом продукції. Тому не можна включати в планову собівартість продукції витрати, що не відносяться до виробництва продукції, наприклад витрати, пов'язані з обслуговуванням побутових потреб підприємства (утримання житлово-комунальних господарств, витрати інших непромислових господарств і т.д.), по капітальному ремонті і будівельно-монтажних робіт, а також витрати культурно-побутового призначення.
  Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін; виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Поняття і склад національного багатства в зарубіжних країнах. Реферат.
  На різних етапах розвитку людства виникала проблема оцінки результатів виробництва, їх споживання і накопичення, а також їх вимірювання з аналогічними результатами в інших країнах. Однак довгий час не існувало єдиної системи оцінки елементів національного багатства.
  Такі інвестиції призводять до накопичення і витрачання в суспільстві певного обсягу «людського капіталу», який забезпечує зростання виробництва і доходів. З'явилася нова трактування старої формули триєдиних факторів виробництва: праця, капітал і земля. Відповідно змінилося поняття національного багатства як сукупності нагромаджується «людського, природного і відтвореного капіталу». Таке трактування цієї важливої ??економічної категорії висунув СБ і на її основі справив експериментальні оцінки названих компонентів національного багатства по 92 країнам, згрупованим в 12 національних груп.
  Суть нової концепції полягає в тому, що СБ пропонує перейти від теорії чинників економічного зростання до теорії «сталого розвитку людини» і його потенціалу. При цьому особистість кожного жителя повинна знаходитися в центрі уваги розвитку людського суспільства, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Одночасно пропонується наявність довготривалої зв'язку між економічним зростанням і розвитком людини, хоча ці категорії розвиваються відносно незалежно, особливо за короткі періоди часу. Передбачається також, що розвиток людини є кінцевою метою, а економічне зростання - це лише засіб для досягнення цієї кінцевої мети. При цьому мірою розвитку людини пропонується рахувати не достаток товарів і послуг, а ступінь збагачення матеріального і духовного життя людей. Такі положення складають основу нової теорії зростання людства і моделей, за допомогою яких визначається вплив людського фактора на темпи зростання ВВП.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Поняття інституціоналізму та його суть. Реферат.
  Соціальні інститути (від лат. Institutum - встановлення, установа) - це історично сформовані стійкі форми організації спільної діяльності людей. Термін «соціальний інститут» вживається в самих, різноманітних значеннях. Кажуть про інститут сім'ї, інституті освіти, охорони здоров'я, інститут держави і ін Перше, найчастіше вживане значення терміна «соціальний інститут» пов'язане з характеристикою всякого роду упорядкування, формалізації і стандартизації суспільних зв'язків і відносин. А сам процес упорядкування, формалізації і стандартизації називається інституціоналізацією.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Поняття податку, податкового права, його система, їх функції. Реферат.
  Формування в Росії підприємницьких відносин, різноманітність форм власності, становлення загальновизнаних принципів захисту прав людини - все це вимагає від податкового регулювання таких шляхів і підходів, які диктуються не тільки потребами держави і бюджету, а й законами ринкової економіки, заснованими на боротьбі за виживання господарюючих суб'єктів умовах конкуренції та примноження приватної власності.
  Основним питанням при визначенні будь-якої галузі права є виявлення кола суспільних відносин, що складають предмет її регулювання. Як було зазначено, предметом регулювання податкового права служать вольові суспільні відносини, що виникають у процесі справляння податків, зборів, мита та інших платежів, які є обов'язковим внеском до бюджету відповідного рівня або в позабюджетні фонди, які вносяться платниками податків у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами . Таке поняття податку дається в ст. 2 Закону РФ «Про основи податкової системи в Російській Федерації».
  Економічний і юридичний зміст податку, в порівнянні з іншими платежами та внесками, включає такі його особливі ознаки, як обов'язковість, внесення до бюджету певного рівня, сувора прихильність податку до об'єкта оподаткування, своєчасність і повнота сплати податку .
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Поняття про документ, кореспонденції та діловодстві. Уніфікація і стандартизація документів. Система документації. Реферат.
  Створення документів може здійснюватися на природному або штучному мовах з використанням нових носіїв інформації. При документуванні на природній мові створюються текстові документи. При документуванні на штучних мовах створюються документи на машинних носіях.
  В основі створення УСД лежить метод уніфікація - встановлення однаковості складу і форм управлінських документів створюваних при рішенні однотипних управлінських завдань. Одночасно розробляються класифікатори техніко-економічної з соціальної інформації, забезпечують інтегративну автоматизовану обробку даних.
  Державна система документованого забезпечення управління (ГСДОУ) - це сукупність принципів і правил встановлюють єдині вимоги до документації управлінської діяльності та організації роботи з документами в органах державного управління на підприємствах.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Поняття про документ, кореспонденції та діловодстві. Уніфікація і стандартизація документів. Система документації .. Реферат.
  Створення документів може здійснюватися на природному або штучному мовах з використанням нових носіїв інформації. При документуванні на природній мові створюються текстові документи. При документуванні на штучних мовах створюються документи на машинних носіях.
  В основі створення УСД лежить метод уніфікація - встановлення однаковості складу і форм управлінських документів створюваних при рішенні однотипних управлінських завдань. Одночасно розробляються класифікатори техніко-економічної з соціальної інформації, забезпечують інтегративну автоматизовану обробку даних.
  Державна система документованого забезпечення управління (ГСДОУ) - це сукупність принципів і правил встановлюють єдині вимоги до документації управлінської діяльності та організації роботи з документами в органах державного управління на підприємствах.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Поняття про конкурентні переваги високого та низького порядку. Реферат.
  У даній роботі розглядаються види конкурентних переваг підприємства з погляду шляхів досягнення конкурентоспроможності. Розглянуто переваги низького і високого порядку, проведено аналіз їх особливостей. Показано важливість аналізу конкурентності, як одного з факторів зовнішнього середовища підприємства. Представлені поняття про конкурентні переваги, розглянуті їх особливості.
  Концепція забезпечення конкурентоспроможності виходить з необхідності прискореного задоволення вимог ринку, насичення його товарами першочергового або підвищеного попиту, створення умов для гідного виходу на зовнішній ринок і виживаності підприємства в умовах жорсткої конкуренції.
  Маючи на увазі таке тлумачення видів конкурентних переваг вибирається найбільш прийнятна стратегія забезпечення і підтримки конкурентоспроможності. Але перш ніж описати асортимент таких стратегій, введемо ще одне поняття "діапазон конкуренції", що позначає широту тієї номенклатури товарів, яка виготовляється, а потім продається. Основні типи стратегій забезпечення конкурентоспроможності представлені на рис. 2.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Поняття про кореспонденцію. Реферат.
  У діловодстві часто використовується поняття «система документації», і елементом подібної системи може бути будь-який створений документ. Об'єднання документів у систему документації відбувається за їх окремими видами або різновидам. Однак до теперішнього часу в документоведении немає несуперечливої ??наукової класифікації різних документів.
  У суспільстві постійно створюється і функціонує величезна кількість різноманітних документів. Від правильної організації роботи з документами залежить ефективність роботи закладів, підприємств, фірм. За допомогою управлінської документації здійснюється планування, фінансування, розпорядчу діяльність апарату управління, ведеться бухгалтерський облік і звітність і т.п. Під час проведення ревізій перевіряють саме документи, оскільки вони служать основним доказом фактів. Роль документів у різних областях діяльності людини важко переоцінити.
  При написанні даної роботи були використані різні джерела. Аналіз навчальної літератури показав, що питання, що стосуються поняття про кореспонденцію є актуальними і містяться у всіх підручниках і навчальних посібниках з діловодства. Основу даної роботи склали навчальний посібник «Курс діловодства: Документаційне забезпечення управління» Кірсанової М.В.і Аксьонова Ю.М., і «Діловодство: Практичний посібник» Андреєвої В.І.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Поняття про природні умови і природні ресурси, їх роль у розвитку економіки РФ. Реферат.
  Росія - країна, багате наділена найрізноманітнішими природними ресурсами. За запасами багатьох з них Росії належить перше місце у світі. Зарубіжні мандрівники, науковці та дипломати здавна захоплювалися казковими багатствами російських надр. Головне багатство Росії - це щедра природа: безкраї ліси, поля, моря. Це її регіони, кожен з яких грає свою незамінну роль у житті країни, даючи їй хто нафту і газ, хто машини і наукові відкриття. Саме про ці багатства Росії, спираючись на які вона здатна вистояти в нелегкі роки написана моя робота.
  Поняття природних умов володіє історичної умовністю. У міру розвитку продуктивних сил багато елементів природних умов одночасно є і природними ресурсами. Це відноситься, наприклад, до кліматичних, рекреаційним та ін Трактування поняття природних умови не узаконена. Під ними іноді розуміють всю сукупність компонентів географічного середовища (це і географічне території, і природні ресурси, і власне природні умови.)
  Поняття природних умов завжди пов'язане з тим чи іншим видом людської діяльності, але воно не є скільки постійним, змінюється від однієї епохи до іншої, сильно залежить від характеру і рівня виробництва. Довгий час вивчення природних умов було пов'язано переважно з оцінкою їх впливу на різні галузі господарської діяльності. Наприклад, видобуток корисних копалин може початися швидше на родовищах, розташованих у більш сприятливих природних умовах, так як буде економічніше. Вартість капітального будівництва багато в чому залежить від міцності і обводнення грунтів, ступеня заболоченості території, наявності вічної мерзлоти і гористості рельєфу. Вартість водопостачання, опалення, освітлення жител і їх будівництва різна в районах теплого і холодного, вологого і суховії клімату, в умовах короткого і довгого світлового дня.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Поняття про раціональне економічній поведінці, обмежена раціональність. Реферат.
  Аналіз економіческогоАналіз економічної поведінки людей в рамках моделі "homo economicus" припускає використання постулату про раціональне економічній поведінці людини. У його основі лежить прагнення індивідуума отримати максимальний результат при мінімальних витратах в умовах обмеженості використовуваних можливостей і ресурсів. При задоволенні Аналіз економічної поведінки людей в рамках моделі "homo economicus" припускає використання постулату про раціональне економічній поведінці людини. У його основі лежить прагнення індивідуума отримати максимальний результат при мінімальних витратах в умовах обмеженості використовуваних можливостей і ресурсів. При задоволенні своїх суб'єктивних інтересів люди скрізь знаходяться перед необхідністю вибирати альтернативні способи використання обмежених економічних благ. Природно, що для реалізації свого раціональної поведінки індивідууми повинні володіти свободою вибору. З розвитком людства ступінь свободи вибору еконАналіз економічної поведінки людей в рамках моделі "homo economicus" припускає використання постулату про раціональне економічній поведінці людини. У його основі лежить прагнення індивідуума отримати максимальний результат при мінімальних витратах в умовах обмеженості використовуваних можливостей і ресурсів. При задоволенні своїх суб'єктивних інтересів люди скрізь знаходяться перед необхідністю вибирати альтернативні способи використання обмежених економічних благ. Природно, що для реалізації свого раціональної поведінки індивідууми повинні володіти свободою вибору. З розвитком людства ступінь свободи вибору економічної поведінки збільшується, що пов'язано з поступовою ліквідацією станових, кастових, політичних, ідеологічних, правових та інших обмежень цієї свободи.
   Отже, незаперечним фактом є те, що сукупність всіх наших матеріальних потреб перевищує продуктивні можливості всіх наявних ресурсів. Ось чому абсолютна матеріальний достаток не представляється здійсненним. Цей незаперечний факт і лІтак, незаперечним фактом є те, що сукупність всіх наших матеріальних потреб перевищує продуктивні можливості всіх наявних ресурсів. Ось чому абсолютна матеріальний достаток не представляється здійсненним. Цей незаперечний факт і лежить в основі нашого визначення економіки. Економіка - Отже, незаперечним фактом є те, що сукупність всіх наших матеріальних потреб перевищує продуктивні можливості всіх наявних ресурсів. Ось чому абсолютна матеріальний достаток не представляється здійсненним. Цей незаперечний факт і лежить в основі нашого визначення економіки. Економіка - суспільна наука, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з метою досягнення максимального задоволення безмежних потреб суспільства. Який саме зміст вкладають економісти в поняття "ефективність"? Економічна ефективність охоплює проблему "витрати - випуск". Конкретно кажучи, вона характеризує зв'язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів, які застосовуються в процесі виробництва, і отриманим в результаті кількістю якого-небудь потрібного продукту. Більша кількість продукту, що отримується від даного обсягу витрат, означає підвищення ефективності. Менший обсяг продукту від даної кількості затрат вказує на зниження ефективності.
   Людські істоти - нещасні створення - обтяжені потребами. У числі іншого нам потрібні любов, суспільне визнання, матеріальні блага і життєві зручності. По суті, Людські істоти - нещасні створення - обтяжені потребами. У числі іншого нам потрібні любов, суспільне визнання, матеріальні блага і життєві зручності. По суті, людям властиві як біологічно, так і соціально обумовлені потреби. Ми прагнемо придбати їжу, одяг, кров, безліч товарів і послуг, які асоціюються у нас з високим рівнем життя. Ми також наділені певними здібностями і оточені безліччю матеріальних благ - природних і вироблених Людські істоти - нещасні створення - обтяжені потребами. У числі іншого нам потрібні любов, суспільне визнання, матеріальні блага і життєві зручності. По суті, людям властиві як біологічно, так і соціально обумовлені потреби. Ми прагнемо придбати їжу, одяг, кров, безліч товарів і послуг, які асоціюються у нас з високим рівнем життя. Ми також наділені певними здібностями і оточені безліччю матеріальних благ - природних і вироблених. Тому цілком природно використовувати наявні природні та матеріальні ресурси - робочу силу та управлінські здібності, інструменти і машини, землю і мінеральні багатства - для виробництва товарів і послуг, які задовольняють нами матеріальні потреби.
   Розмір: 61 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 144 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1391  1401  1411  1421  1431  1441  1451  1461  1471  1481

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка