ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 147 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Посередники. Реферат.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Постановка завдання з обліку основних засобів (ІСТЕ). Реферат.
  На момент постановки завдання на підприємстві функціонує АСУ, яка складається з таких модулів: облік коштів, облік НМА, облік матеріалів, облік праці та заробітної плати, облік реалізації ДП, облік витрат на виробництво, облік НЗП, облік готової продукції, облік прибутку та його розподіл, звітність.
  Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів. Зокрема, нараховані до прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта.
  Т.к. на підприємстві відсутня модуль обліку основних засобів, нам необхідно його створити для вирішення наступних завдань: контроль за надходженням, переміщенням, нарахуванням амортизації, вибуттям основних засобів, правильність визначення результатів вибуття, нарахування податків, правильність і своєчасність переоцінки основних засобів, правильністю та своєчасністю проведення інвентаризації, правильністю документарного оформлення операцій з основними засобами.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Постановка і розробка алгоритму рішення задачі "Облік основних засобів". Реферат.
  Метою даної курсової роботи є постановка і розробка алгоритму рішення задачі «Облік основних засобів для ВАТ« Алеся-сервіс ». У процесі торгово-виробничої та іншої господарської діяльності підприємства поряд з предметами праці використовують засоби праці. Засоби праці (основні фонди), беруть участь у процесі виробництва і обігу тривалий період часу, зберігаючи свою натурально-речову форму. У міру зношування основних фондів відповідна частина їх вартості переноситься на знову створений продукт. Основні фонди, виражені в грошовій оцінці, називаються основними засобами. До них відносяться: будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини, обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби. Крім того, до основних засобів належать капітальні витрати у поліпшення земель і в довгостроково орендовані основні засоби. Капітальні вкладення в орендовані основні засоби, виконані орендарем, включаються до складу основних засобів орендаря в сумі зроблених витрат і враховуються ним як окремий об'єкт основних засобів.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Постатейний аналіз собівартості промислової продукції. Реферат.
  Постатейний аналіз собівартості дає можливість виявити економію або перевитрати по кожній статті, а також вплив цієї економії (або перевитрати) на загальний відсоток зміни собівартості. У звіті за формою 5 підприємства раз на квартал наводять дані з початку року товарної продукції і витратах на одиницю тієї ж продукції за планом. За цими вихідними даними розраховуються витрати на фактичний випуск товарної продукції по кожній статті за плановою і фактичною собівартістю. Далі встановлюється планова і фактична структура собівартості у відносних числах, виявляється по кожній статті економія чи перевитрата проти плану в абсолютному вираженні й у відсотках. І, нарешті, встановлюється, як вплинула економія (перевитрата) по кожній статті витрат:
  • співвідношення між постійними і змінними витратами, між основними і накладними витратами, між виробничими і комерційними (невиробничими) витратами, між прямими і непрямими і ін Систематичне визначення та аналіз структури витрат на підприємстві мають дуже важливе значення, в першу чергу для управління витратами на підприємстві з метою їх мінімізації.
  Для розвитку нафтової і газової промисловості в сучасних умовах необхідно знати значення зниження собівартості продукції, тому що собівартість є одним з основних якісних показників, в узагальненому вигляді відображають всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки. На рівні собівартості відображаються обсяг і якість продукції, використання робочого часу, сировини, матеріалів, обладнання, витрачання фондів заробітної плати, організації виробництва і т.д.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Побудова і вдосконалення систем управління. Реферат.
  «Система управління організацією", або "організаційна система управління» (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями «Система управління організацією", або "організаційна система управління» ( ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. Саме це поняття є предметом дослідження в цій роботі. У рамках системи управління протікає управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь ме «Система управління організацією", або "організаційна система управління» (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. Саме це поняття є предметом дослідження в цій роботі. У рамках системи управління протікає управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.
  Таким чином, під структурою управління розуміється необхідне побудова взаємин рівнів управління, функціональних служб і виробничих підрозділів, у формі дозволяє організації досягати головної мети Таким чином, під структурою управління розуміється необхідне побудова взаємин рівнів управління, функціональних служб і виробничих підрозділів, у формі дозволяє організації досягати головної мети найбільш ефективним способом. [1]
  Важливе місце в господарському керівництві, в поліпшенні якісних показників роботи підприємства приділяється економічній слВажное місце в господарському керівництві, в поліпшенні якісних показників роботи підприємства приділяється економічній службі. На основі систематичного аналізу роботи підприємства, цехів та інших підрозділів і виходячи з об'ємних показників виробництва, ресурсного забезпечення, економічна служба визначає шляхи, по яких повинні розроблятися технічні та організаційні заходи, спрямовані на підвищення техніческогВажное місце в господарському керівництві, в поліпшенні якісних показників роботи підприємства приділяється економічній службі. На основі систематичного аналізу роботи підприємства, цехів та інших підрозділів і виходячи з об'ємних показників виробництва, ресурсного забезпечення, економічна служба визначає шляхи, по яких повинні розроблятися технічні та організаційні заходи, спрямовані на підвищення технічного потенціалу виробництва і вдосконалення експлуатаційної та комерційної діяльності ПЗТМ.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Побудова організації. Реферат.
  У процесі управління відбувається делегування прав та обов'язків для організації взаємодії різних органів управління і розподілу завдань, розв'язуваних різними працівниками. Керівники повинні передавати співробітникам свої права та обов'язки, інакше необхідна робота просто не буде виконана. Тому організація робіт - це функція, яку повинні здійснювати всі керівники - незалежно від їхнього рангу. Однак, хоча зміст цієї концепції полягає в делегуванні прав і обов'язків для поділу праці по горизонталі і вертикалі, рішення про вибір структури організації в цілому майже завжди приймається керівництвом вищої ланки. Керівники низової та середньої ланок лише допомагають йому, надаючи необхідну інформацію, а в більш великих організаціях і пропонуючи структуру підлеглих їм підрозділів, що відповідає загальній структурі організації, обраної вищим керівництвом.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Постсоціалістичні зміни в Болгарії. Реферат.
  Було б некоppектно Опpеделяет ВИБІР моделі pефоpм в Болгаpіі і деякими центpальную і східно-евpопейского (ЦСЄ) стpанах як шокові. Для початку, шоковий пеpеход від центpалізованного до pиночному механізму господарювання неможливий. Якщо ціни на товаpом та послуги, податки, валютні куpса, торговельна та валютні режими можуть змінитися шоково, то це ніяк не може пpоізойті з однією з головних ставок pефоpм - зміною типу власності. Те ж відноситься і до інституційним змінам, створенню pиночной інфpастpуктуpи, фоpмиpования pиночного поведінки господарських суб'єктів. Різні темпи здійснення різноманітним елементів pефоpму може пpивести до pазpушенію узгодженості між ними, що може пpивести до господарського і соціального хаосу, до пpеступному і полупpеступному пеpеpаспpеделенію власності і доходів, до більш високої ціни тpансфоpмаціі. Таким обpазом, хаpактеp pефоpм, здійснюваних У деяких стpанах ЦСЄ та колишнього СРСР, більш точним було б називати не шоковим, а хаотичним.
  У результату pаспада соціалістичного лагеpя в Центpальной та Східної Евpопе виділився pяд стpан, колишніх паpтнеpов Радянського Союзу, для котоpой кінець 80-х, початок 90-х років ознаменувалися великими пеpеменной буквально у всіх сфеpах життя. Важкий пеpиод посткомуністичної тpансфоpмаціі повинен був в коpне змінити ставлення людей і суспільства, пеpестpоіть економічний і політичний потенціали, знову налагодити зв'язки з Миpовое співтовариством, але вже не з точки зpения послідовників комуністичних ідей, а в якості вільних демокpатіческіх деpжать.
  Соціалістичні країни не намагалися відтворити міжнародне капіталістичний розподіл праці. МСРТ мало забезпечити рівномірний розвиток усіх країн-членів РЕВ шляхом розподілу функцій усередині соціалістичного спільного ринку. Тому спеціалізація здійснювалася не тільки залежно від наявності природних ресурсів або тільки з урахуванням порівняльних витрат на виробництво того чи іншого товару. Так, якщо Польща і мала у своєму розпорядженні значними запасами вугілля, то це зовсім не означало, що вона повинна була обмежитися тільки експортом вугілля. Точно такий же високий рівень розвитку сільського господарства в Болгарії не призвів до того, що ця країна експортувала виключно продовольчі товари.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Надходження основних засобів. Реферат.
  Канали надходження основних засобів на підприємство відомі: у результаті будівництва об'єкта; придбання за плату від інших юридичних і фізичних осіб; безоплатне отримання; внесення засновниками в рахунок внесків до статутного капіталу; виявлення зайвих основних засобів в результаті інвентаризації; придбання в порядку обміну та ін
  У цьому випадку суму нарахованого зносу за період використання об'єкта у засновників недоцільно відображати в обліку. Такий порядок слід поширити на всі випадки надходження частково зношених основних засобів (купівля у фізичних та юридичних осіб, безоплатне надходження та ін.) Це потрібно для визначення первісної вартості та нової бази для нарахування зносу.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Споживчий кошик. Реферат.
  Споживчий кошик - мінімальний набір продуктів харчування, що враховує диетологические обмеження і забезпечує мінімально необхідну кількість калорій. У споживчий кошик входять також необхідний набір непродовольчих товарів, послуг, необхідних платежів. Таким чином, до споживчого кошика входять продукти, товари та послуги, необхідні для збереження здоров'я людини і забезпечення його життєдіяльності. Споживчий кошик розробляється для трьох основних соціально-демографічних груп населення ", працездатне населення, пенсіонери, діти; як в цілому по Росії, так і з суб'єктам федерації. Постановою уряду РФ від 18 лютого 1998 року № 214 координація роботи з розробки методичних рекомендацій щодо визначення споживчого кошика покладено на Міністерство праці і соціального розвитку РФ. При визначенні споживчого кошика повинні враховуватися природно-кліматичний умови, національні традиції та місцеві особливості споживання відповідних суб'єктів (наприклад в Санкт-Петербурзі за попередньою оцінкою вартість споживчого кошика в середньому на душу населення в січні 2001 року склала 1 536,8 рубля: продукти харчування - 755,9 рубля, непродовольчі товари - 371,9 рубля, послуги - 408,9 рубля).
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів сільськогосподарської продукції. Реферат.
  У процесі виконання даного курсового Прово процесі виконання даного курсового проекту нами було розглянуто ряд маркетингових категорій, таких як споживчі ринки, купівельну поведінку, сегментування ринку і позиціонування товару. Нами було оцінено народногосподарське значення зернових культур і частково розглянуто їх ринок.
  Для кращого просування товарів на ринку необхідно ретельне вивчення даного ринку, а також факторів, що впливають на поведінку покупців. З цією метою в маркетинговій науці був створений ряд понять і принципів, таких як споживчий ринок, купівельну поведінку, сегментування ринку, позиціонування товару та ін
  У процесі розвитку ринкових відносин відбулася зміна ринку, на якому панівне місце займав виробник, ринком покупця. Традиційна збутова політика (продати те, що У процесі розвитку ринкових відносин відбулася зміна ринку, на якому панівне місце займав виробник, ринком покупця. Традиційна збутова політика (продати те, що змогли зробити) змінюється якісно інший - виробляти те, що можна продати. Вихідним в організації бізнесу стає вивчення потреб ринку та розробка планів їх задоволення. Ключовим видом управлінської діяльності комерційної організації стає маркетинг.
   Розмір: 45 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 147 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1421  1431  1441  1451  1461  1471  1481  1491  1501  1511

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка