ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 153 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Підприємництво в ринковій економіці. Реферат.
  Підприємництво - невід'ємний атрибут ринкового господарства, головна відмінна риса якого - вільна конкуренція. Хоча історія підприємництва йде в глиб століть, сучасне його розуміння склалося в період становлення і розвитку капіталізму, який обрав вільне підприємництво як основу і джерела свого процвітання.
  Для характеристики підприємництва як економічної категорії центральною проблемою є встановлення його суб'єктів і об'єктів. Суб'єктами підприємництва можуть бути насамперед приватні особи (організатори одноособового, сімейного, а також більш великого виробництв). Діяльність таких підприємців здійснюється на основі як власної праці, так і найманого. Підприємницька діяльність може здійснюватися також групою осіб, пов'язаних між собою договірними відносинами й економічним інтересом. Суб'єктами колективного підприємництва виступають АТ, орендні колективи, кооперативи і т. д. В окремих випадках до суб'єктів підприємництва відносять і державу в особі її відповідних органів. Таким чином, у ринковій економіці існують три форми підприємницької діяльності: державна, колективна, приватна, кожна з яких знаходить свої ніші в господарській системі.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Підприємництво і його види. Реферат.
  Будь нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості.
  Зараз ми всі є свідками кризового стану нашої економіки, знецінення національної валюти і падіння життєвого рівня населення. За роки незалежності уряд не зміг активізувати діяльність приватних підприємців, створити сприятливі умови для їхнього росту. Недавно один відомий політик сказав, що ця криза відкинула Україну і Росію на 3 роки тому, що приблизно стільки знадобиться, для того щоб досягти рівень 17 серпня 1998 року. Це означає, що ми практично заново стаємо перед проблемою розвитку підприємництва. Значить усі перераховані вище риси підприємництва не знайшли відображення в конкретних діях ні з боку держави, ні з боку населення, що і призвело до даної кризи. Традиційна комуністична модель суспільного розвитку завжди базувалася на необхідності придушення підприємницького духу в суспільстві і підприємця як носія такого духу. Досвід перебудови (особливо її початкового періоду) показав, що, відмовляючись на словах від традиційної комуністичної моделі суспільного розвитку, фактично ми багато в чому продовжуємо саме цю лінію. Загальне неприйняття підприємництва поступово переходить в усвідомлення необхідності створення умов для його найшвидшого й ефективного розвитку.
  Залежно від змісту підприємництва як форми ініціативної діяльності, спрямованої на одержання прибутку (підприємницького доходу) і її зв'язку з основними стадіями відтворювального процесу розрізняють різні види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Підприємництво як основа економіки. Реферат.
  Підприємництво в сьогоднішній Україні, хоча і має значні труднощі, - вже доконаний факт. Воно захищене законом і буде розвиватися. Актуальність обраної теми очевидна, бо ринкової економіки без підприємництва не буває. І хоча воно у нас знаходиться в зародковому стані, сумнівів у тому, що бізнес буде провідною сферою суспільного виробництва, немає. Отже вивчення теорії та практики сучасного бізнесу необхідно.
  Моя робота «Підприємництво - як основа економіки» складається з трьох розділів. У першому розділі розкривається генезис бізнесу, його економічна основа і фактори розвитку. У другому розділі дається характеристика принципів і умов підприємницького бізнесу та аналіз динаміки розвитку бізнесу в Україні.
  Інтерес до бізнесу природний і виправданий. На наших очах створюється нова економічна основа суспільства, з'являються люди, які прагнуть зробити власну справу, бажаючі не пристосовуватися до нових умов, а жити в них, проявляти ініціативу, виражати себе у вільній трудової діяльності. Цьому сприяє демократизація суспільства та господарської діяльності.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Підприємництво, його види. Реферат.
  Посередництвом називають підприємництво, у якому підприємець сам не виробляє і не продає товар, а виступає в ролі посередника, сполучного гнізда в процесі товарного обміну, в товарно-грошових операціях. Головне завдання і предмет підприємницької діяльності посередника - з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді сторони. Так що є підстави стверджувати, що посередництво складається в наданні послуг кожної з цих сторін. За надання подібних послуг підприємець отримує дохід, прибуток.
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Під підприємцем розумівся орендар, людина провідний громадське будівництво. У середні століття поняття «підприємець» вживалося в кількох сенсах. Насамперед до них відносили осіб, що займалися зовнішньою торгівлею. Один з перших прикладів такого підприємництва дає Марко Поло, мандрівник, який стояв біля витоків розвитку торгівлі між Європою та Китаєм. Вирушаючи в подорож торговець (підприємець) підписував контракт з купцем (банком) на продаж товарів. Хоча під час такої подорожі на частку підприємця випадали різні фізичні та моральні випробування по його закінченні він був змушений 75% свого прибутку віддавати купцеві (банку). До підприємців також відносили організаторів парадів, балаганів і уявлень. Крім того, це поняття використовувалося стосовно до керівників великих виробничих і будівельних проектів. Глава такого проекту нічим ні ризикував - він всього лише керував усіма роботами по його організації, використовуючи надані йому фінансові, матеріальні та торговельні ресурси.
  Під іноземними інвестиціями розуміються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в підприємство з метою отримання прибутку. Іноземні інвестори мають право приймати ділове участь у підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами на території РФ, а також створювати підприємства, повністю належать іноземним інвесторам.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Підприємництво. Реферат.
  Будь нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Підприємництво. Реферат.
  Продуктивне підприємництво первинне по відношенню до інших видів підприємництва, і тому є провідним. Підприємці у цій сфері виробляють матеріальні цінності: верстати, обладнання, продукти харчування, одяг і т.п. Також сюди відносять здійснення різних ремонтних і інших робіт, надання медичних послуг, створення певних духовних цінностей. До продуктивного підприємництва відносять і виробництво інформаційних ресурсів, освітніх послуг, реклами, експертних та оціночних послуг, а також інноваційне та науково-технічне підприємництво.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Підприємництво. Реферат.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Підприємництво. Реферат.
  Підприємництво - одна з найважливіших складових сучасної економіки. У країнах ринкової економіки підприємництво набуло широкого поширення і становить переважну частину серед усіх форм організацій. За останні десять років у Росії з'явилися мільйони підприємців і власників. У зв'язку з приватизацією за державою залишилася лише частина організацій і підприємств, а інші перейшли у приватне володіння. Основну частину російського підприємництва становить малий і середній бізнес. Основним завданням підприємця є управління підприємством, яке включає в себе раціональне використання ресурсів, організацію процесу на інноваційній основі і господарському ризику, а також відповідальність за кінцеві результати своєї діяльності.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Підприємництво. Реферат.
  Адже підприємництво є, перш за все, розумовий процес, але оскільки кожен з нас володіє власним апаратом, стереотипом мислення, то стосовно цієї конкретної сфері ділової активності та успіхи у кожного підприємця різні. Але рівень успіху не може не відображати рівень мислення, хоча одного цього недостатньо - велику роль відіграє в цьому випадок, удача, везіння і т. п. Однак випадок, удача, везіння супроводжують лише тому, хто навчився і може мислити. Саме до цього - до спроби допомогти кожному індивіду виробити свій власний стереотип мислення - і зводиться основне завдання процесу навчання.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Підприємництво. Реферат.
  Підприємництво виступає як особливого виду економічної активності, яка вважається нині одним з основних факторів економічного зростання, найважливішою умовою функціонування ринкової системи. Це - динамічний, новаторський процес. Це-процес створення чого-то нового, володіє цінністю, процес, що приносить грошовий дохід і приносить особисте задоволення досягнутим результатом. Підприємництво не обов'язково означає винахід чого-то нового. Воно може проявлятися і в пошуку нового ринку збуту і у використанні відмінності цін на двох і більше ринках. Всякий підприємець виступає як ділової людини, але не всякий ділова людина може бути віднесений до категорії підприємців. Підприємець-це людина, яка бере на себе ризик, пов'язаний з організацією нового підприємства, розробкою нової ідеї, або нового виду продукції, пропонованого суспільству. Він в змозі творчо вирішувати задачі узгодження потреб з економічними ресурсами. Уміння знаходити ідеї, ставити цілі, здійснювати їх у конкретних справах - одна з характерних рис процвітаючих підприємців. Підприємець повинен володіти такими якостями, як: ініціативність, рішучість, завзятість, відповідальність, організаторські здібності, вміння переконувати та встановлювати зв'язки. Він повинен бути компетентним у тій області бізнесу, в якій намічає або веде власну справу. Підприємець повинен добре уявляти, що таке ринок і які інструменти і залежності тут діють. Необхідно чітко знати правову сторону справи - відповідні розділи законодавства, податкову систему, орієнтуватися в технології виробництва, що випускається, можливості збуту.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 153 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1481 1491 1501 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка