ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 158 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Приватизація і роздержавлення в Росії. Реферат.
  Економічна реформа в Росії (структурна, цінова, фінансова) проводиться в кожній сфері як би в різних часових потоках, з різною швидкістю і інтенсивністю. Приватизація державного та муніципального майна, що є серцевиною економічної реформи, проходило швидко, послідовно і стала (поряд з лібералізацією цін) найвідчутнішим проявом змін в економіці.
  Слід мати на увазі, що до цих пір по-різному трактується навіть саме поняття «приватизація», його співвідношення з категоріями «приватна власність», «роздержавлення». Особливо гострі дискусії про місце приватизації в економічній реформі; про черговість або одночасності приватизації, лібералізації цін та структурної перебудови; про цілі приватизації; нарешті, про поєднання економічної ефективності та соціальної справедливості, платності і безкоштовності у використовуваних моделях приватизації. Самостійними проблемами залишаються критерії вибору способу приватизації, визначення її темпів пріоритетів.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Приватизація і роздержавлення власності. Світовий досвід. Реферат.
  Обрана дана тема тому, що я вважаю, що вона в даний час дуже актуальна, так як приватизація в Росії в 90-ті роки пройшла не зовсім так, як замислювалося її ідеологами і організаторами. Був здійснений ряд грубих помилок, наша країна не врахувала досвід і результати приватизації в інших розвинених країнах. Тому Росія повинна вивчити і проаналізувати допущені помилки, ще раз вивчити досвід, результати, механізм приватизації в інших країнах. І після цього, враховуючи специфіку нашої країни, необхідно виправити допущені помилки у приватизації.
  Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. Роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними. Однак роздержавлення не означає, що держава перестає грати важливу роль в ринковій економіці. Зменшуються лише масштаби державного підприємництва, а держава залишається структурним елементом змішаної економіки.
  Держава заохочує також малий бізнес (через податкові пільги), знімає обмеження для проникнення іноземного капіталу, вживає заходів щодо демонополізації економіки. Все це робить ринки більш вільними. Лібералізація ринків означає роздержавлення без зміни державної власності.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Приватизація промислових підприємств. Реферат.
  Економічна реформа в Росії (структурна, цінова, фінансова), проводиться в кожній сфері як би в різних часових потоках, з різною швидкістю і інтенсивністю. Приватизація державного та муніципального майна є серцевиною економічної реформи, проходила швидко, послідовно і стала (поряд з лібералізацією цін) найвідчутнішим проявом змін в економіці.
  У зв'язку з тим що, економічна і політичне життя Росії мала і має свої особливості як до початку проведення приватизації власності, так і в кінці цих процесів, то, внаслідок цього, приватизаційні процеси носили також свої відмінні сторони. У зв'язку з цим дані особливості і відмінності російського варіанту приватизації привели, деяким чином, до певних проблем, негативних ефектів, що виникли в ході першого етапу приватизації та роздержавлення і після нього. На сьогоднішній момент можна підвести невеликі підсумки проведення етапу приватизації. У зв'язку з цим можна додати, що приватизаційні процеси мали і свої певні проблеми, що ускладнюють розвиток цих процесів, як на початку розгортання компанії, так і в кінці її, по мірі втілення в життя цього етапу приватизації, внаслідок все тих же відмітних особливостей політичної та економічної ситуації в Росії, що призвела і до відмінних рис у першому етапі приватизації. У главі «Етапи приватизації та роздержавлення» були порушені деякі з цих особливостей і проблем (зокрема, проблема банкрутств промислових підприємств). Спробуємо виявити найбільш основні відмінності та особливості приватизації, проблеми, що виникли в процесі приватизації, а також утруднювали хід розвитку приватизації на основі попереднього перед цим аналізу відмітної від інших країн економічного і політичного становища Росії.
  1. Единбурзі способів приватизації для підприємств різних галузей, що об'єднуються за величиною вартості основних фондів і чисельності трудових колективів. Галузеві особливості приватизації були зведені до порядку узгодження планів приватизації підприємств з міністерствами (відомствами) та обмеженню акціонування першим варіантом з випуском «золотої акції».
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Приватизація. Реферат.
  Приватизація як особлива форма перетворення власності є в кінці ХХ століття новим імпульсом розвитку підприємництва та ринкової економіки. Приватизаційні процеси набувають особливі масштаби у країнах, які за класифікацією ООН ставилися до держав з централізовано - планованої економікою, і що розвиваються. Найбільшими по абсолютному і відносному планованому масштабами реформ прикладами є Російська Федерація.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Приватизація. Реферат.
  Приватизація представляє особливу систему економічних відносин, що виникають у зв'язку із зміною форми власності на засоби виробництва: з «державної» на «приватну». Вона включає взаємозв'язок пріоритетів, яка відображатиме поєднання інтересів органів державної влади, трудових колективів підприємств, населення в цілому в процесі глибинних змін. Діалектика приватизації та роздержавлення полягає в тому, що приватизація є роздержавленням власності.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Приватизація: західний досвід. Реферат.
  Я вибрав цю тему, тому вважаю, що вона в даний час дуже актуальна, тому що приватизація в Росії в 90-ті роки пройшла не зовсім так, як замислювалося її ідеологами і організаторами. Був здійснений ряд грубих помилок, наша країна не врахувала позитивний досвід і результати приватизації в інших розвинених країнах. Тому Росія повинна вивчити і проаналізувати допущені помилки, ще раз вивчити досвід, результати, механізм приватизації в інших країнах. І після цього, враховуючи специфіку нашої країни, необхідно виправити допущені помилки у приватизації.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Прийом і порядок переведення працівника на іншу роботу. Реферат.
  Трудовий договір - це угода між трудящим і підприємством, за якою працівник зобов'язується виконати роботу за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією чи посадою з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, а підприємство зобов'язується виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП України).
  Згідно ст. 23 КЗпП України строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо трудові відносини неможливо оформити на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
  Наказ про прийом працівника і встановлення строку випробування має бути доведений до працівника під розписку. Якщо в наказі про прийом на роботу або контракті не зазначено термін випробування або працівник не ознайомлений з наказом під розписку, він вважається прийнятим на роботу без випробувального терміну.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Прикладний маркетинг. Реферат.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Застосування ПК в економіці. Реферат.
  Процес розширеного відтворення в агропромисловому комплексі представляє складну сукупність численних, одночасно протікають процесів. Процеси економічні пов'язані з удосконаленням виробництва, з вкладеннями у виробництво, живої і матеріалізованої праці та відшкодуванням, їх виходом і реалізацією продукції, з шляхами досягнення всебічної ефективності виробництва.
  В умовах переходу до ринкової економіки створюється принципово нова система розподілу прибутку підприємства. Її головна відмінність полягає в тому, що чистий прибуток розподіляється не відповідно до заздалегідь встановлених пропорціями (відсотками) її відрахувань у фонди економічного стимулювання, склад яких суворо регулювати, а виходячи з потреб, безпосередньо за цільовим призначенням. Тому перелік самих фондів економічного стимулювання, конкретні розміри напрямки в них прибутку формуються впливом ринкової кон'юнктури і у зв'язку зі специфічними особливостями витрачання чистого доходу в різних організаційно-правових формах господарювання. Головна вимога, яка пред'являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тому, щоб забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Застосування векселя в умовах кризи неплатежів. Реферат.
  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки перехідного періоду є подолання кризи платежів. Ця криза охопила всі сфери і галузі виробництва і послуг. Є глибинні протиріччя такої ситуації. Однак кожен суб'єкт ринку може і повинен пом'якшити наслідки кризи платежів шляхом розробки і здійснення грамотної і висококваліфікованої політики запобігання та справляння простроченої дебіторської заборгованості.
  Таким чином, незважаючи на велику надійність платежів готівковими коштами, їх застосування на практиці проте обмежена. В основному ця форма розрахунків використовується в роздрібній торгівлі та у сфері послуг. При оптових же поставках розрахунки готівкою не тільки утруднені але і в багатьох випадках неможливі. Однак, слід зазначити, що в господарській практиці Росії розрахунки готівкою грошовими коштами займають невиправдано велике місце. Це пов'язано з рядом причин, але головними серед них є; можливість уникнення сплати податків, так як обіг готівкових грошей може бути здійснений поза бухгалтерських проводок і безумовна гарантія платежів.
  Погашення боргових зобов'язань високоліквідними цінностями означає, що покупець погашає свою заборгованість перед продавцем за погодженням з останнім цінностями, які можуть бути у відносно короткі терміни перетворені на гроші. До таких цінностей відносяться облігації, акції провідних і відомих компаній, депозитні сертифікати, банківські векселі, опціони, інші високоліквідні цінні папери, а також нерухоме майно, кольорові, в тому числі дорогоцінні метали, і т.д.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 158 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591 1601 1611 1621

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка