ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 18 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Відтворення праці. Реферат.
  Робоча сила у виробничому процесі історично займала основне місце, будучи першою продуктивною силою. Від якості та кількості персоналу безпосередньо залежить продуктивна здатність господарського ланки. Підприємства самостійно визначають потребу в трудових ресурсах, їх структуру і кваліфікаційний склад. Утримання дитячих та оздоровчих установ і реалізація програми соціального розвитку трудових колективів певною мірою сприяє відтворенню робочої сили. У господарських ланках відбувається зміна якісного рівня трудових ресурсів, його відтворення. Існує історична тенденція, яка полягає в тому, що "людська праця відступає на задній план перед працею машин" (Ленін, ЗТ.1с.78). Темпи вивільнення трудових ресурсів визначаються досконалістю організації виробництва, праці та управління, рівнем професійних знань і досвідом. В цілому під впливом науково-технічного прогресу чисельність зайнятих за 15-20 років знизилася в 3,6 рази. Як видно, робоча сила взаємозамінна з іншими видами виробничих ресурсів. Її характеристики - кількість, статево-вікова структура, професійно-кваліфікаційний склад - завжди адекватні виробленої продукції. Отже, трудові ресурси - елемент виробничого потенціалу підприємства.
  Робоча сила і засоби праці є активними елементами виробничого процесу, тому від ефективності їх використання залежить ефективність використання всього потенціалу. Оцінка використання трудових ресурсів на підприємстві покликана комплексно і всебічно вивчити трудові показники підприємства, дати оцінку виконання плану по трудових показниками, дотриманню встановлених нормативів по ним, ефективності використання трудових ресурсів. В основні завдання аналізу трудових показників входить визначення:
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Час обороту. Реферат.
  Загальний час обороту даного капіталу дорівнює сумі часу його звернення і часу його виробництва. Це - проміжок часу від моменту авансування капітальної вартості в певній формі до моменту повернення рухомій капітальної вартості в тій же самій формі.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Вибір та обгрунтування структури автоматизованої системи управління - АСУ "Супермаркет". Реферат.
  В даний час Росія переживає період ринкових перетворень, в ході яких старі, віджилі інститути радянського часу ламаються і замінюються новими відповідно до вимог часу. Особливо бурхливо відбувається економічне зростання у сфері торгівлі, що пройшла на початку 90-х років період первинного накопичення капіталу і зараз підтягуємо до рівня світових стандартів. Це зростання, зокрема, знаходить прояв у зміні хаотичної плутанини оптових ринків і дрібних кіосків конкуруючими між собою організованими мережами супер-і гіпермаркетів. Для виживання в умовах жорсткої конкуренції кожна подібна мережа супермаркетів повинна являти собою чітку систему, що включає в себе в якості підсистем меншого рівня окремі вузли-супермаркети і в значній частині автоматизовану. У даному рефераті ми представимо можливу структуру і склад АСУ типового супермаркету такої мережі і спробуємо проаналізувати її з точки зору розумності побудови і доцільності.
  Будь супермаркет, для продажу якого б виду товарів він ні призначався, являє собою комплексне підприємство, в орбіту якого втягуються багато і багато галузей господарства. Найбільша загальна принципова схема побудови системи управління супермаркетом має наступний вигляд:
  Обрана нами структурна схема автоматизованої системи управління супермаркетом досить зручна як для рядового співробітника, так і для інженера АСУ. Відповідно до цієї схеми, за якою весь супермаркет розділений на доступне для огляду кількість підсистем, значно спрощується пошук і локалізація системних збоїв і помилок у розподілі потоків даних, а кожен співробітник відповідає лише за підвідомчий йому, досить малий ділянку однієї з підсистем. У зв'язку з цим вибір такої схеми побудови АСУ «Супермаркет» слід визнати вдалим і рекомендувати його до вибору всіх сістемоаналітіков.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Вибір іноземного партнера. Реферат.
  Правильний вибір контрагентів і, в кінцевому рахунку, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків багато в чому залежать від фірмової структури конкретної галузі, ролі провідних фірм на світовому і національних товарних ринках, організаційних і правових форм діяльності зарубіжних фірм, методів їх збутової діяльності, фінансових і виробничих можливостей і ряду інших чинників.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Вибір постачальника. Реферат.
  Особистісні оцінки керівника містять суб'єктивне ранжування важливості, якості та блага. Відносно прийняття рішень особисті оцінки вказують бажане напрямок при виборі між альтернативами дій. Важливо мати на увазі, що управлінські рішення побудовані на основі чийсь системи цінностей.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Вибіркові спостереження (лекції та методичні вказівки). Реферат.
  При статистичному дослідженні економічних явищ можуть застосовуватися вибіркові спостереження, при яких характеристики генеральної сукупності виходять на підставі вивчення частини генеральної сукупності, званої вибіркової сукупністю або вибіркою.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Виведення підприємства з кризової ситуації. Реферат.
  1. Управління персоналом - частина менеджменту, пов'язана з людьми і їх відносинами усередині підприємства. Воно застосовується не тільки до промисловості чи комерції, а й до всіх сфер зайнятості та направлено на досягнення ефективності та справедливості. Причому одне не може бути без іншого, тому що в організаційному процесі беруть участь і чоловіки і жінки, складові кадри підприємства, одночасно спонукаючи кожного робити все для успіху фірми, забезпечуючи справедливі умови найму.
  Етап 1 - аналіз ситуації. Включає визначення потреб у робочій силі, що випливають з планів виробництва, аналізу сильних і слабких сторін готівкової робочої сили. Складова частина цього етапу - аналіз придатності робочої сили, особливо економічні та демографічні аспекти, що передбачає пошук можливостей і альтернатив.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Виведення на ринок інформаційної послуги. Реферат.
  Аналіз продажів послуг аналогічного роду дозволяє зробити прогноз щодо життєвого циклу послуги: 1-ий рік - впровадження, 2-ий рік - зростання, 3-4-ий рік - зрілість і далі - загасання. Це пов'язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій. Але у зв'язку з тим, що впровадження послуги не вимагає спеціальних інвестиційних витрат, є можливість стратегії «зняття вершків», тобто отримати можливий прибуток і піти з ринку, розробивши до того часу нову послугу для виведення на ринок.
  Стрімке зростання і диференціація попиту на всі види інформації, у тому числі наукову, технічну і більшою мірою економічну, а також підвищення вимог до змісту і формам надаваних даних є серйозними стимулами розвитку ринку інформаційних і комунікаційних технологій .
  Все вищесказане актуально і для Мурманської області. Будучи регіоном з високим потенціалом економічного розвитку, область практично не має необхідної інформаційної інфраструктурою. Ринок інформаційних продуктів і послуг зводиться до досить вузьким сегментам рекламно-інформаційних послуг та послуг комп'ютерних фірм. Практично не представлені послуги у сфері надання ділової, науково-технічної та патентної інформації.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Виїзні перевірки в системі податкового контролю. Реферат.
  Перевірка стосується основних питань фінансової діяльності і проводиться в податковій інспекції (камеральна перевірка) або на місці (виїзна перевірка) для виявлення фактів порушень податкової дисципліни та усунення їх наслідків. Камеральні податкові перевірки можуть проводитися стосовно всіх платників податків. Виїзні податкові перевірки можуть проводитися стосовно організацій і індивідуальних підприємців.
  Для досягнення мети дипломної роботи автором буде досліджено сутність податкового контролю як складової фінансового контролю, сутність виїзної перевірки як складової податкового контролю, визначено порядок проведення виїзної податкової перевірки.
  Безперебійне фінансування передбачених бюджетами заходів вимагає систематичного поповнення фінансових ресурсів на федеральному та місцевих рівнях. Це досягається в основному за рахунок сплати юридичними та фізичними особами податків та інших обов'язкових платежів. Відповідно до чинного податкового законодавства та іншими нормативними актами платники зобов'язані сплачувати зазначені платежі у встановлених розмірах та у визначені терміни.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Випічка батонів. Реферат.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 18 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка