ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 179 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розвиток офшорного бізнесу в Росії. Реферат.
  Цілі, преследцемие країнами, на території яких створюється зона, можуть бути різні залежно від рівня економічного розвитку країни, соціально-економічної обстановки, та інших особливостей країн: наприклад для розвинених капіталістичних країн при створенні вільної економічної зони актуальна проблема створення нових робочих місць для свого населення, тоді як для країн, що розвиваються (і для Росії в тому числі) пріоритет робиться на залученні високих технологій, розвиток виробничої інфраструктури, експортного потенціалу країни, підвищення рівня кваліфікації робочої сили.
  Принциповим моментом є те, що оффшоpний режим вводиться саме для залучення іноземній інвестицій. Тому, як правило, податкові та інші пільги встановлюються лише для іноземних компаній, і паралельно приймаються меpи для ізоляції офшорного бізнесу від внутрішнього ринку. Не випадково офшорними стають саме острівні і анклавні території окремих держав. У більшості випадків передбачається, що власниками та акціонерами офшорних компаній можуть бути тільки іноземні юридичні та фізичні особи. Весь необхідний їм капітал вони повинні ввозити з-за кордону. Обмежується можливість виходу офшорних компаній на внутрішній ринок, щоб не допустити використання ними пільгового статусу для конкурентної боротьби з національними компаніями і підриву національного валютного, митного та податкового законодавства і Принциповим моментом є те, що оффшоpний режим вводиться саме для залучення іноземній інвестицій. Тому, як правило, податкові та інші пільги встановлюються лише для іноземних компаній, і паралельно приймаються меpи для ізоляції офшорного бізнесу від внутрішнього ринку. Не випадково офшорними стають саме острівні і анклавні території окремих держав. У більшості випадків передбачається, що власниками та акціонерами офшорних компаній можуть бути тільки іноземні юридичні та фізичні особи. Весь необхідний їм капітал вони повинні ввозити з-за кордону. Обмежується можливість виходу офшорних компаній на внутрішній ринок, щоб не допустити використання ними пільгового статусу для конкурентної боротьби з національними компаніями і підриву національного валютного, митного та податкового законодавства та контролю.
  Апробація на локальному рівні різних варіантів впровадження нових форм господарювання, пристосованих до умов світового ринку практичне навчання вітчизняних фахівців прийомам і методам міжнародного бізнесу з подальшим використанням отриманих навичок роботи за межами зони.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розвиток підприємництва в сфері управління земельними відносинами в міському секторі економіки. Реферат.
  У 1990-2002рр. земельні відносини в Росії зазнали значних змін. Одним з підсумків цих перетворень стало те, що в країні практично завершено створення нового земельного ладу і здійснено перехід до різних форм володіння, користування землею та оренди її, дозволено багатоцільове використання земельних ділянок і міцно пов'язаних з нею об'єктів нерухомості, введено платне землекористування, створюються умови для розвитку ринку земельної власності і підприємництва в сфері управління земельними відносинами в міському секторі економіки. На підставі закону Російської Федерації про земельну реформу та інших законодавчих актів про землю, поряд з державною затверджується приватна власність на землю у вигляді індивідуальної, колективно-часткової та колективно-спільної. Паралельно з колгоспами і радгоспами утворилися селянські (фермерські) господарства та сільськогосподарські кооперативи.
  Актуальність теми дослідження. Земельні відносини - одна з форм виробничих відносин, що виникають між різними соціальними групами людей і окремими людьми при володінні, користуванні та розпорядженні землею в якості засобу виробництва, при здійсненні підприємницької діяльності, а так само з приводу державного управління земельними ресурсами. Поетапне перетворення земельних відносин в Російській Федерації, орієнтоване на ринкову економіку і розвиток підприємницької діяльності громадян, підприємств і організацій, - це одна з найважливіших завдань державної політики перехідного періоду.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розвиток різних форм та видів кредитування. Реферат.
  Але потреба в грошових ресурсах не зменшується, а навпаки, у багато разів зростає і стає особливо актуальною в зв'язку з глибоким технічним переозброєнням, що вимагає великих інвестицій. Таким чином, кредит стимулює розвиток виробничих сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення виробництва на основі досягнень науково - технічного прогресу.
  Сутність кредиту проявляється в його функціях. У свою чергу функція кредиту є прояв його сутності, вираження суспільного призначення кредиту. За допомогою використання функцій кредиту підприємства різних форм власності і суспільство в цілому домагаються ефективності виробництва, прискорення обігу та зростання доходів. З'ясування функцій кредиту має велике практичне значення, оскільки це дозволяє використовувати його найбільш ефективно. Кредит виконує такі три основні функції:
  Винахід кредиту, слідом за грошима, є геніальним відкриттям людства. Завдяки йому зменшився час на задоволення особистих і господарських потреб громадян і підприємств. Громадяни, скориставшись кредитом, отримують можливість спрямувати отримані додаткові кошти на розширення своєї справи або прискорити процес отримання в своє розпорядження благ, якими, не будь кредиту, вони могли володіти лише в майбутньому.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розвиток рибогосподарського комплексу Приморського краю. Реферат.
  Некерованість рибогосподарського комплексу та відсутність будь-якої координації набували загрозливих розмірів і погрожували ще більшими негативними наслідками. Разом з тим світовий досвід показував, що повна свобода і абсолютна самостійність можливі лише в умовах дикої природи. Будь же розумна господарська діяльність обов'язково повинна передбачати і планування, і координацію, і процес управління.
  В результаті поспішних, часто необдуманих реформ, перебудов і ломок в рибогосподарському комплексі Приморського краю був повністю зруйнований механізм управління та координації рибогосподарської діяльності. Всі колишні державні підприємства, ставши акціонерними, самостійними і ні від кого незалежними в сукупності з майже сотнею новоутворених або отпочковавшихся акціонерних підприємств, почали сумбурне, практично не регульоване входження в ринок. Підсумком всієї цієї самостійності і повної некерованості стало те, що до 1994 року обсяги видобутку рибалок Примор'я впали до 55 відсотків, випуск харчової продукції склав 57 відсотків, консервів 255 і рибного борошна 43 відсотка від рівня 1988 року.
  У 1996 р. виникла нова для нашого промислу ситуація - вперше повною мірою (надалі постійно) був реалізований ОДУ минтая і майже повністю - крабів. Стало ясно, що без перемикання зусиль на інші об'єкти промислу зростання вилову неможливий. Резерви вилову цих «інших об'єктів» досить великі, але потрібна серйозна наукова опрацювання проблеми і розвиток нових виробничих потужностей з освоєння цих численних, але невеликих за обсягами (у порівнянні з ОДУ минтая і камчатського краба) ресурсів рибальства. В цілому, повинна бути сприйнята нова культура рибальства - «багато помалу».
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розвиток ринкових відносин в Росії. Реферат.
  Ринок як економічна категорія є сукупність конкретних економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, а також торговими посередниками з приводу руху товарів і грошей, що відображає економічні інтереси суб'єктів ринкових відносин і забезпечує обмін продуктами праці.
  Конкретної формою функціонування ринкових відносин є, як відомо, конкуренція. Тому для дослідження специфіки ринкових відносин в РФ необхідно розглянути проблему конкуренції та монополізму в російській економіці. Крім того в роботі приділяється увага специфіці та тенденціям розвитку малого бізнесу. Мале підприємництво, як докладно показано в літературі - істотна складова і масова суб'єктна база цивілізованого ринкового господарства, невід'ємний елемент конкурентного механізму. Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів напрямів науково-технічного прогресу, в чому вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.
  Корпоративний сектор, як відомо, є основою сучасної економіки. Тільки транснаціональними корпораціями проводиться від третини до половини світової промислової продукції, контролюється половина міжнародної торговлі.1 Великі корпорації та їх об'єднання насамперед і забезпечують технологічний прогрес, економічне зростання і соціальну захищеність громадян в розвинутих країнах; особливо вагомі їхні позиції в наукомістких, інфраструктурних та природоексплуатуючих галузях економіки. Звичайно, індивідуально-підприємницький сектор, наймані працівники і профспілки, споживачі та їх об'єднання, а також система державних інститутів регулювання і сприяння розвитку економіки теж суть необхідні елементи ефективно функціонуючого ринкового господарства. Однак за своєю сутнісною визначеності останнє є саме корпоративно-капіталістична система, базис якої складають акціонерні товариства, банки, біржі, фінансово-промислові групи і тому подібні інститути. Ось чому стратегія ринкових реформ в Росії повинна бути орієнтована в першу чергу на розгортання конкурентоспроможного на світових ринках корпоративного сектора. Малий бізнес і індивідуальне підприємництво повинні заохочуватися державою лише в певних, «природних» для них областях: роздрібній торгівлі та побутових послугах, виробництві товарів народного споживання, НДДКР і т.п. «Човникарством» ж, що стає суттєвою складовою зовнішньої торгівлі, так само як і широкомасштабне надання фізичними особами будівельних, лихварських, торгово-посередницьких та ріелторських послуг, - явища потворні, викликані недоліками системи держрегулювання економіки та її кризою.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розвиток зв'язку. Реферат.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розвиток сфери послуг в умовах ринкової економіки. Реферат.
  Однією з найважливіших закономірностей розвитку економіки у всьому світі є взаємозв'язок економічного зростання і підвищення ролі послуг в національній економіки. Це знаходить вираз в збільшенні частки трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, що використовуються в сфері послуг.
  У міру розвитку суспільства, зростання продуктивних сил відбувається певний розвиток сфери послуг. Спостерігається збільшення зайнятості в цій сфері, зростання технічної оснащеності праці, впровадження все більш досконалих технологій. В даний час роль послуг, як одного з найважливіших секторів економіки, дуже велика і актуальна. Це пов'язано з ускладненням виробництва, насиченням ринку товарами як повсякденного, так і індивідуального попиту, з швидким зростанням науково-технічного прогресу, який веде до нововведень в житті суспільства. Все це неможливо без існування інформаційних, фінансових, транспортних, страхових та інших видів послуг. Також послуги є невід'ємним складовим торгівлі товарами (особливо технічно складними), т. к. збут товару вимагає все більш розвиненої мережі, яка складається в основному з послуг, що надаються під час реалізації і послуг післяпродажного обслуговування.
  В умовах розвитку ринкових відносин, а також економічних і політичних катаклізмів, що відбуваються в нашій країні, спостерігаються і істотні зміни у сфері послуг. При сформованих кризових обставинах в Росії значно зростає обсяг послуг, специфічно властивих ринковій економіці
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розвиток теорії і практики менеджменту (Контрольна). Реферат.
  Ці два напрямки - раціоналістичний і поведінковий розвивалися, хоча й паралельно, але часто конфліктуючи між собою. У післявоєнні роки розвиток теорії систем, кібернетики, економіко-математичних методів для аналізу і обгрунтування управлінських рішень, комп'ютеризація управління, що зробила з винаходом персональних комп'ютерів особливо потужний якісний стрибок, сприяли активному використанню в управлінні системного підходу. Це призвело до відомого ускладнення науки управління та управлінських знань. У подібному ключі розвивалося і поведінковий напрямок. Поглиблювалося осмислення і вивчення організацій як соціальних систем. Вельми сильно вплив на мислення управляючих надали в 50-60-ті роки спочатку ідеї "постбюрократіческіх організацій", "організаційного гуманізму", а потім уявлення про підприємство як про відкриту систему, що активно взаємодіє зі своїм середовищем і, в кінцевому рахунку, пристосовує своє внутрішнє будова до її "організаційного контексту", тобто станом зовнішнього середовища підприємства, його розмірами, цілям і технології діяльності, якостям людей, які формують його "людський капітал".
  Одне з вузьких місць здійснення перебудови економіки в нашій країні - проблема управлінських кадрів. За деякими оцінками, "критична маса" керівників, фахівців з економіки і управління, здатних перетворити вигляд наших підприємств і організацій згідно з новими вимогами, повинна скласти не менше 20% від їх загального числа в народному господарстві РФ. А це не менш 3.0 млн. чоловік.
   Що ж є найбільш характерним для управлінської думки - і в теоретичному, і в практичному плані - сьогодні, в 90-і роки? Як видається, найбільш помітні дві нові тенденції. По-перше, це інтернаціоналізація менеджменту, колективне осмислення нових реальностей, породжуваних поглибленням міжнародного поділу праці, зростанням конкуренції і взаємозалежності в світовій економіці, розвитком транснаціональних корпорацій, створенням міжнародних систем інформації, інших структур інтегруючого властивості. З допомогою видання величезної кількості робіт з управління, розповсюдження програм навчання менеджменту, доступних мільйонам людей, узагальнення управлінського досвіду різних країн через обстеження, розробку "ситуацій", широких міжнародних контактів учених-практиків управлінська мудрість все більш стає надбанням всіх, хто її потребує.
   Розмір: 28 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Розвиток трубопровідного транспорту газу в Тюменській області. Реферат.
   У розвитку вітчизняного трубопровідного транспорту газу можна виділити три етапи. На першому (до 1940 р.) в основному йшла поставка попутного газу по газопроводах невеликого діаметра (до 300 мм) лише на короткі відстані, були відсутні розвідувальні роботи на газ. Другий (до 1955 р.) характеризується розвитком далекого транспорту газу (на відстань до 1400 км) по газопроводах великого діаметру і зростанням обсягу розвідувальних робіт на газ. Третій етап (з 1956 р.) зробив можливим створення великих систем магістральних газопроводів, розвиток Єдиної системи газопроводів Росії з значним обсягом підземних сховищ газу. Роль природного газу в паливно-енергетичному балансі країни неухильно зростала. Однією з ланок створення Єдиної системи газопостачання країни з'явилося будівництво двониткового газопроводу діаметром 1420 мм, внаслідок чого газ Уренгоя і Вингапура отримав вихід до енергоємному виробництву Уралу та європейської частини країни.
   До тих пір газові траси в Тюменської області прокладалися в основному по північних її районах. Питання про так званому південному варіанті - через Сургут, Тобольськ і далі до Челябінська - було розглянуто у зв'язку з завданням прискореного залучення у промислову розробку газових родовищ, розташованих на великій території від Уренгоя до Середнього Приобья.
   Розмір: 20 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Розвиток управлінської підприємливості в нових умовах господарювання на прикладі ВАТ "Курганмолпром". Реферат.
   Звернення до економічних моделей функціонування фірми при навчанні нових поколінь менеджерів цілком природно. Юридично самостійна, націлена на комерційний успіх фірма, незалежно від віку, розміру (будь то індивідуальний бізнес або корпорація гігант), сфери діяльності (банк - теж фірма), є основний економічний інститут сучасного капіталізму. Баланс приватних і колективних інтересів в будь-якому суспільстві багато в чому визначається їх організацією на мікрорівні економіки - саме фірма грає роль центральної ланки механізму саморегулювання і саморозвитку ринкового господарства, в тому числі і Російської.
   Державне регулювання не повинно орієнтувати підприємства лише на максимізацію прибутку. У післявоєнний період сталий розвиток економіки спостерігалося тільки в країнах, що створили «соціальне ринкове господарство», в якому органічно поєднуються державні та ринкові інститути; ефективні підприємства і держава забезпечують підвищення добробуту громадян і динамічне зростання виробництва. Цей термін має, як відомо, західнонімецькому походження, але і в післявоєнних США були створені ефективні системи соціального захисту, фінансування НДДКР, податкового стимулювання інвестицій, фінансово-монетарного контролю і регулювання, зовнішньоекономічного протекціонізму.
   Одним з найефективніших інструментів виживання і розвитку корпоративних структур в умовах нинішньої нестабільності світової та національних фінансових систем, як відомо, стає диверсифікація: оскільки виникають проблеми в одному із сегментів виробничо-збутової діяльності корпорації, можливості іншого дозволяють впоратися з цими проблемами, підтримувати, зокрема, конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг на максимально широкому полі постійно розвиваються товарних ринків. Диверсифікація у відомому сенсі служить страхувальним механізмом і значною мірою посилює конкурентні позиції бізнес лідерів.
   Розмір: 52 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 179 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1741  1751  1761  1771  1781  1791  1801  1811  1821  1831

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка