ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 182 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розробка проекту управління трудовими ресурсами на виробничій ділянці. Реферат.
  Як об'єкт управління трудові ресурси виступають одночасно виробниками й споживачами матеріальних і духовних благ. У міру поглиблення суспільного розподілу праці функції управління трудовими ресурсами багаторазово ускладнюються. Особливість управління трудовими ресурсами (УТР) складається в необхідності всебічного врахування інтересів особистість, підприємства і всього суспільства, забезпечення їх обмеженого поєднання. Людина завжди була і залишається головною продуктивною силою суспільства.
  Найважливішим завданням в області УТР є розробка методик визначення поточної і перспективної потреби підприємств, галузей народного господарства, міста, галузі, республіки або економічного району у кваліфікованих кадрах робітників, службовців і ІТП.
  Виконане на основі грошових потоків і розрахунку низки показників техніко-економічне обгрунтування проекту підтверджує його ефективність: доходи перевищують витрати, чиста поточна вартість складає 430790грн., Рентабельність виробництва - 53,9%. Показник точки беззбитковості або «мертвої точки» склав 63341шт., Тобто з моменту виробництва такої кількості виробів ми починаємо отримувати прибуток.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розробка системи автоматизації документообігу. Реферат.
  Для успішної реалізації проекту об'єкт проектування повинен бути насамперед адекватно описаний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні та інформаційні моделі ІС. Накопичений до теперішнього часу досвід проектування ІС показує, що це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота, що вимагає високої кваліфікації що в ній фахівців. Проте до недавнього часу проектування ІС виконувалося в основному на інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізованих методів, заснованих на мистецтві, практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних перевірках якості функціонування ІС. Крім того, у процесі створення та функціонування ІС інформаційні потреби користувачів можуть змінюватися чи уточнюватися, що ще більше ускладнює розробку і супровід таких систем. Ручна розробка зазвичай породжувала наступні проблеми:
  Одним з перших прикладів подібного системного застосування ЕОМ у світовій практиці були так звані адміністративні системи обробки даних: автоматизація банківських операцій, бухгалтерського обліку, резервування і оформлення квитків і т.п . Вирішальне значення для ефективності систем подібного роду має та обставина, що вони спираються на автоматизовані інформаційні бази. Це означає, що в пам'яті ЕОМ постійно зберігається інформація, потрібна для вирішення тих завдань, на які розрахована система. Вона і становить вміст інформаційної бази відповідної системи.
  Положення в корені змінилося з появою електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Перші ЕОМ використовувалися як великі автоматичні арифмометри. Принципово новий крок був здійснений, коли від застосування ЕОМ для вирішення окремих завдань перейшли до їх використання для комплексної автоматизації тих чи інших закінчених ділянок діяльності людини по переробці інформації.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розробка системи управління акціонерним товариством \ АОА "Контур" \. Реферат.
  "Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам відповідності завдань організацій.
  У процесі управління відбувається делегування прав та обов'язків для організації взаємодії різних органів управління і розподілу завдань, розв'язуваних різними працівниками. Керуй-тми повинні передавати співробітникам свої права та обов'язки, інакше необхідна робота просто не буде виконана. Тому організація робіт - це функція, яку повинні здійснювати всі керівники - незалежно від їхнього рангу. Однак, хоча зміст цієї концепції полягає в делегуванні прав і обов'язків для поділу праці по горизонталі і вертикалі, рішення про вибір структури організації тілом майже завжди приймається керівництвом вищої ланки. Керівники низової та середньої ланок лише допомагають йому, надаючи необхідну інформацію, а в більш великих організаціях і пропонуючи структуру підлеглих їм підрозділів, що відповідає загальній структурі організації, обраної вищим керівництвом.
  При переході до ринкової економіки Росія відвела значну роль акціонерним товариствам, що дозволяє брати участь в інвестиційному процесі із підприємцями та значній кількості простих громадян, а також сприяє перерозподілу капіталів в економіці країни за найбільш продуктивним сфер господарювання. Акціонерне товариство є в даний час переважної за своєю кількістю організаційно-правовою формою комерційних організацій.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розробка системи управління просування виробів фірми на ринок. Реферат.
  Маркетинг як концепція управління виробничо-збутової і науково-технічною діяльністю фірми склався в 60-70 роках, хоча перші його прояви спостерігалися з кінця 20-х і безпосередньо після Другої Світової Війни. Це пов'язано в першу чергу з активним розвитком науково-технічного прогресу в галузі інформаційної інфраструктури та комп'ютеризації внутрішньофірмового управління, а також з виникненням значних труднощів збуту по більшості товарних ринків, особливо готової продукції. Маркетинг, являє собою одну з найважливіших сфер цілісної системи управління всіма аспектами діяльності підприємства, надає на них все більше активний вплив, включаючи управління фінансами, системою постачання, організаційним побудовою служб відділів та цехів і т.д.
  Четвертий розділ проекту характеризує господарсько-комерційну роботу підприємства, розглянуті різні маркетингові складові ВАТ "Волзьке Хімволокно". Дана оцінка кон'юнктурі ринку хімічних виробів підприємства, розглянуті постачальники сировини, посередники, споживачі ВАТ "Волзьке Хімволокно". Розрахована частка виробництва підприємства, рссмотрени конкуренти, зовнішньо-економічна діяльність, дана характеристика відділу маркетингу, його функцій, особливу увагу приділено просуванню товарів підприємства на ринок. вказано забезпечення підприємства сировиною, енергоресурсами, дію потужностей підприємства, описана цінова політика. У цьому розділі міститися пропозиції щодо теми дипломного проекту, а саме, розроблено систему управління просування виробів підприємства на ринок.
  Другим розділом проекту є теоретична частина, в якій викладені функції маркетингу та змісту маркетингової діяльності, охарактеризування ринкові дослідження і прогноз кон'юнктури ринку, розказано про ценновой і збутової політики підприємства, викладено суть просування товару на ринок.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розробка системи управління роботою комерційної компанії. Реферат.
  Метою даного дипломного проекту є розробка системи управління роботою комерційної компанії. Виходячи із сучасних вимог, що пред'являються до якості роботи управлінської ланки комерційної компанії, не можна не відзначити, що ефективна робота його цілком залежить від рівня оснащення офісу компанії електронним обладнанням, таким, як комп'ютери, засоби зв'язку, копіювальні пристрої.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розробка способів зміни організаційної культури. Реферат.
  Розгляд організацій як спільнот, що мають однакове розуміння своїх цілей, значення та місця, цінностей і поведінки, викликало до життя поняття організаційної культури. Організація формує власний вигляд, в основі якого лежать специфічне якість виробленої продукції та послуг, що надаються, правила поведінки і моральні принципи працівників, репутація в діловому світі і т. п. Це система загальноприйнятих в організації уявлень і підходів до постановки справи, до форм відносин і до досягненню результатів діяльності, які відрізняють дану організацію від всіх інших.
  3) як залежні зміни. Тривале знаходження під впливом сильних організаційних сил чинить вплив на зміну людей. Особистість близька до преувеличенному стереотипу; так, наприклад, коли людина тривалий час змушений дотримується суворих правил, формується прихильність до них;
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розробка стратегії бізнесу. Реферат.
  Методика розробки планів стратегії бізнесу - об'єкт даної курсової роботи. Предметом дослідження, якою буде бізнес - планування, мети і стратегії організації, а також методика дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх факторів які мають вплив на вибір стратегії досягнення поставлених цілей в бізнесі.
  Метою курсового проекту є розуміння того, що являє собою розробка стратегії в реально існуючому бізнесі. З чого вона складається. Коротко покажемо методи і способи аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів що впливають на організацію, її діяльність і сферу в якій вона працює.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розробка стратегії виходу на ринок ЗАТ "Дарма" із застосуванням програми імітаційного моделювання Project Expert. Реферат.
  Професійні літальні апарати (ЛА) вартістю від декількох мільйонів до сотень мільйонів доларів, призначені для масових перевезень людей, значною конкуренції не складуть, т.к. займають нішу ринку, відмінну від планованої нами до освоєння.
  На початковому етапі вартість даного апарату передбачається встановити високу, яка після виходу на заплановану потужність буде знижена. Незважаючи на високу вартість ЛТ, завдяки своїм характеристикам, може розраховувати на впевнене завоювання ринку.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розробка стратегії маркетингу ВАТ "Роганський м'ясопереробний комбінат". Реферат.
  Для оцінки діяльності підприємства складається його характеристика, стоячи на основі графіка сильних і слабких сторін. На підставі даного графіка визначають які недоліки і переваги перед конкурентами має ВАТ «Роганський м'ясопереробний завод» і відповідно вживаються заходи для підвищення конкурентоспроможності. Виходячи з даних, випливає, що фактори, що визначають положення даного підприємства на ринку, оцінюються за шкалою:
  вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів або модернізації старих, включаючи їхній асортимент, упаковку і т.д. Застарілі, що не дають розрахункового прибутку товари знімаються з виробництва і ринку;
  Маркетинг має починатися з розробки стратегії, яка характеризує не види діяльності, а їх мета, що, якщо на підприємстві прийняли цю стратегію, підприємство може використовувати самі різні форми організації роботи в сфері маркетингу в залежності від конкретних внутрішніх обставин і тих зовнішніх умов, в яких діє підприємство.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розробка стратегії зростання великого багатопрофільного підприємства. Реферат.
  Випуск акцій підприємством з метою мобілізації грошових коштів не змінює його статусу, тобто не перетворюються організаційно-правові процедури: збори майбутніх учасників, визначення статутного фонду, розробка статуту та його державна реєстрація.
  Для ефективного та грамотного здійснення управлінської діяльності, в цілому, та розробки стратегічних планів, як її складової частини, необхідно знати теоретичні основи формування структури конкретного підприємства. У випадку з ПГ «Петросоюз» - це виробничо-господарське об'єднання. Для виробничих об'єднань дуже важливо взаємодія між структурними підрозділами всередині союзу. Першочергове значення для управління сучасним багатопрофільним виробничим підприємством і для формування перспективної стратегії розвитку, є структура, як всього об'єднання в цілому, так і окремого підприємства зокрема.
  Тепер я хочу висвітлити у своїй роботі деякі, найбільш поширені, вивірені часом і практикою і широко висвітлені в спеціальній літературі і інших джерелах, стратегіях розвитку і зростання бізнесу та підприємництва. У науковій літературі ці стратегії зазвичай називаються базисними або еталонними. Вони відображають чотири різних підходи до росту фірми пов'язані із зміною одного або кількох елементів:
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 182 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1771 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка