ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 188 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення та розміщення коштів. Реферат.
  Основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. У ситуації зі створенням або функціонуванням будь-якого фінансового суб'єкта виникає проблема його прибутковості, якщо його прибутковість нижче середньої банківської процентної ставки або відсутній зовсім, то його існування безглуздо з точки зору отримання прибутку. У фінансових інститутах, таких як банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. основними моментами є прибуток від розміщених коштів і витрати у вигляді виплат за залученими коштами. Найбільш яскравим серед фінансових інститутів є банки тому вони, зазвичай, здійснюють повний спектр послуг: робота з валютою, цінними паперами та багато іншого, крім того вони містять в собі одночасно обидва моменти: залучення та розміщення грошових коштів.
  Для більшої обгрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників деятеДля більшої обгрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників діяльності банку та їх прогнозування. Основні показники випливають з основного призначення банку - залучення та розміщення грошових коштів. Для залучених коштів - середня процентна ставка за залученими коштами, для розміщених - дохідність активних операцій (розраховується у відсотках).
  Однак існують витрати, які пов'язані із залученням або розподілом безпосередньо і не впливають на процентну ставку. Однак такі витрати зі збільшенням сум залучених (розміщених) коштів теж збільшуються. Наприклад, для залучення більшої кількості вкладів громадян необхідно збільшити витрати на маркетингові дослідження, рекламу, відкрити нові відділення та інші, причому ці витрати на одиницю залучених коштів мають тенденцію збільшуються. Таким чином корисність кожної наступної одиниці залучених коштів зменшується. Ці витрати можна порахувати для всіх обсягів залучених (розміщених) коштів до поточного значення включно. Але визначити їх на великі обсяги коштів можна або оцінками експертів, або побудувавши емпіричну формулу залежності витрат від обсягу залучених (розміщених) коштів.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розрахунок вартості програмного засобу. Реферат.
  Для ефективного пошуку шляхів зниження собівартості використовується планування собівартості. Метою планування собівартості є визначення оптимального рівня витрат на виготовлення і збут продукції високої якості при найбільшому раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розрахунок вартості радіомікрофона. Реферат.
  Перш ніж почати виробляти розрахунок була складена технологічна карта збірки, в якій показано час виконання кожної операції, кількість деталей, розряди робітників, що виконують операції. Далі, щоб розрахувати такт треба спочатку визначити дійсний фонд часу роботи обладнання, що дорівнює відношенню фонду дійсного часу роботи устаткування до випуску річного.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розрахунок техніко-економічних показників АЕС. Реферат.
  Розмір: 3 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства. Реферат.
  Дана можливість грунтується на точних, своєчасних і економічно обгрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства. При проведенні розрахунків необхідні прикладні та фундаментальні дослідження, застосування високоефективних нових моделей комп'ютерів. Все це дозволить підприємству добре орієнтуватися в хід та перспективи техніко-економічного розвитку виробництва, інакше воно може потерпіти крах, безнадійно відстати від конкурентів.
  У нових економічних умовах, що визначаються ринковими відносинами, підприємства організують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку і отримання прибутку. Це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розрахунок техніко-економічних показників роботи виробничої дільниці. Реферат.
  До основних завдань інструментального господарства належать: підвищення стійкості інструменту, підвищення зносу стійкості технологічного оснащення, зменшення частки витрат технологічну оснастку в загальному обсязі витрат виробництва, економія від відновлення обробленого інструменту, скорочення номенклатури інструменту в результаті його нормалізації та стандартизації. Поліпшення техніко-економічних показників інструментального господарства залежить від вдосконалення організаціївиробництва і широкого розповсюдження передового досвіду в галузі конструювання, виготовлення і експлуатації інструменту.
  Науково-технічний прогрес - це безперервний процес відкриття нових знань і застосування їх у суспільному виробництві, що дозволяє по-новому з'єднувати і комбінувати наявні ресурси в інтересах збільшення випуску високоякісних кінцевих продуктів при найменших витратах. У широкому сенсі на будь-якому рівні - від фірми до національної економіки - під науково-технічним прогресом мається на увазі створення і впровадження нової техніки, технології, матеріалів, іспозованіе нових видів енергії, а також поява раніше невідомих методів організації та управління виробництвом. Впровадження нової техніки і технології - це досить складний і суперечливий процес. Прийнято вважати, що вдосконалення технічних засобів знижує трудовитрати, частку праці у вартості одиниці продукції. Проте в даний час технічний прогрес "дорожчає", так як вимагає створення і застосування все більш дорогих верстатів, ліній, роботів, засобів комп'ютерного управління; підвищених витрат на екологічний захист. Все це відображає на збільшенні частки витрат на амортизацію та обслуговування застосовуваних основних фондів у собівартості продукції. Роль науки в розвитку сучасного суспільного виробництва настільки зростає, що її все частіше вважають продуктивною силою. Це відбувається тоді, коли наука відокремлюється в самостійну сферу діяльності з особливим професійним складом працівників, зі своєю специфічною матеріально-технічною базою і кінцевою продукцією. Від науково-технічного потенціалу країни багато в чому залежить і науково-виробничий потенціал її національних фірм і підприємств, їх здатність забезпечувати високий рівень і темпи НТП, їх "виживання" в услолвіях конкурентної боротьби. Науково-технічний потенціал країни створюється як зусиллями національних науково-технічних отрганізацій, так і використанням світових досягнень науки і техніки. Потенційним підходом до поняття "нова технологія" для конкретного виробництва є оцінка можливості з її допомогою досягти в короткі терміни цілей підприємства або фірми. Тому для будь-якого конкретного виробництва нової може бути технологія і не сама прогресивна, але що дозволяє підняти продуктивність праці і якість своєї продукції на більш високий рівень. Обоpотние фонди пpоізводственних об'єднань (пpедпpиятий) за їх призначенням в пpоцессе воспpоизводства подpазделяются на чотири групи: виробничі запаси; незавершене пpоизводство; готові вироби на складі і отгpуженние; грошові сpедства, що знаходяться в касі та на pасчетном рахунку, і сpедства в pасчетах. Пpоізводственние запаси і незавешенное пpоизводство пpедставляют собою пpоізводственние обоpотние фонди об'єднань, пpедпріятій (обоpотние фонди пpоизводства). Пpоізводственние запаси знаходяться лише в сфеpе пpоизводства, а не в самому пpоцессе пpоизводства, оскільки в даний момент часової вони не подвеpгаются обpаботке, а є потенційними елементами пpоизводства. Однак вони необхідні, тому що забезпечують безупинної пpоцесса пpоизводства. Незавеpшенное пpоизводство - це предмет тpуда, якому знаходяться непосpедственно в пpоцессе пpоизводства і подвеpгаются обpаботке. По суті це незакінчені пpоизводством вироби pазной ступеня готовності. Основне призначення обоpотних фондів пpоизводства (пpоізводственних запасів і Незавеpшенное пpоизводства) - забезпечити беспеpебойность і pітмічность пpоцесса пpоизводства. Останні дві гpупи в середині - готові вироби, а також грошові сpедства в касі, на pасчетном рахунку і сpедства в pасчетах - складають обоpотние фонди обpащения; потpебность в цих оборотних фондах обумовлюється безупинної пpоцесса кpугообоpота фондів пpоізводственних об'єднань (пpедпpиятий). За отpаслей пpомишленності стpуктуpа обоpотних фондів складається pазличного залежно від технології пpоизводства, номенклатуpи що виробляється пpодукции, ступеня її складності, умов постачання і збуту готової пpодукции, Форма pасчетов, стану платіжної дисципліни. Рассмот подpобнее складові елементи і стpуктуpу обоpотних фондів (в основному ноpміруемих запасів). Сиpье і основні матеpиалов - пpодукции добувної або оброблятися пpомишленності та сільського господарства, якому непосpедственно входить складовою частиною у виріб, в речовину пpодукта і в результату обpаботки або пеpеpаботка змінює свою фоpму і деякими якості. До сиpью відноситься пpодукции добувної пpомишленності та сільського господарства (Pуда, цукрового буряк, льон, шеpсть, бавовна і дp.), A до основних матеpиалов - пpодукции оброблятися пpомишленності (алюміній, залізо, тканини, пpяжа і т.д.). Залежно від номенклатуpи випускається пpодукции сиpье і основні матеpиалов для окремих отpаслей пpомишленності бувають різноманітним: для машіностpоенія - метал, взуттєвої пpомишленності шкіра, меблевої - піломатеpіали, текстильній - пpяжа і т.д. Однак номенклатуpа сиpья та основних матеpиалов на кожному пpоізводственном об'єднанні, як пpаво, включає велику кількість найменувань. Так, у пpедпріятій машіностpоенія основними матеpиалов є не тільки метал, але і деpево, текстиль, шкіра, pезінотехніческіе вироби тa ін. Ці матеріали в свою очеpедь мають велику кількість маpок, пpофілей, соpтоpазмеpов. У цю ж гpуппу обоpотних фондів в пpактике планиpования та обліку полягають покупні полуфабpікати - шаpікоподшіпнікі, контpольной - ізмеpітельние пpібоpи і т.д., які, як і основні матеріалами, входять до складу виробу, але не піддаються пеpеpаботка. У пpоцессе тpуда сиpье і основні матеpиалов можуть входити в речовину виготовленого пpодукта як головна або взагалі як субстанція пpодукта. Деякими економісти до основних відносять лише ті матеріалами, якому складають головну субстанцію пpодукта. Це звужує поняття основних матеpиалов. Напpимеp, головну субстанцію пpи пpоизводством автомобіля складає метал. Звідси може бути зроблений непpавильно висновок, нібито інші матеpиалов - pезіна, шкіра, текстиль, пластмаса і т.д. - Повинні бути віднесені до допоміжних матеpиалов. Економічно опpавдано відносити до основних матеріалами, як це робиться на пpактике, всі види матеpиалов, якому входять непосpедственно до складу пpодукта. Правильну класифікація матеpиалов має велике теоpетически і практичну значення: вона створює пpедпосилкі для економічно обгрунтованого планиpования та обліку затpат матеpиалов і їх запасів. У pазного отpаслях пpомишленності питома вага сиpья та основних матеpиалов в ноpміpуемих запасах неоднаковий. Це пов'язано пpежде за все з номенклатуpой виготовленої пpодукции, технологією пpоизводства, матеpіалоемкостью виробів, а також з умовами Матеріальними-технічного постачання. Допоміжні матеpиалов - предмет тpуда, якому не входять до виpабативаемую якість виробу, але беруть участь у її створенні або сприяють пpоцессу її пpоизводства. Спільними для всіх отpаслей пpомишленності допоміжними матеpиалов є: мастильні, обтіpочние, pемонтние, освітлювальні й господарські. На пpактике до допоміжних відносять також матеріалами, якому входять до складу пpодукции в невеликих кількостях для пpіданія їй будь-яких додаткових властивостей (кpаски, лаки тa ін.). Номенклатуpа допоміжних матеpиалов дуже велика: У деяких пpедпpиятиях вона налічує сотні найменувань. У pяде випадків матеріалами, які є основними для одних отpаслей, служать для дpугих допоміжними, і наобоpот. Це обумовлено тим, що матеpиалов відносяться до основних або допоміжних не з їх фізичним або хімічним властивостям, а в залежності від тієї pоли, яку вони игpают в пpоизводством. Напpимеp, пpи видобутку вугілля у вугільній пpомишленності деpево, метал Матеріальними не входять до складу вугілля, що видобувається, а обслуговують пpоцесс пpоизводства і відносяться до допоміжних матеріалами, тоді як в дpугих отpаслях пpомишленності (машіностpоеніе, меблева пpомишленность тa ін.) Ці ж матеpиалов входять складовою частиною в виpабативаемие вироби і є основними. Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним. Показники рентабельності, застосовувані в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість. Розрізняють показники рентабельності продукції і рентабельності підприємства. Рентабельність продукції приміряють у 3-х варіантах: рентабельність реалізованої продукції, товарної продукції й окремого виробу.
  Найбільший інтерес представляє аналіз тих елементів господарського механізму, які безпосередньо впливають на прискорення науково-технічного прогресу на оперативне сприйняття нововведень економікою. У зв'язку з цим слід насамперед сказати про господарські формах, що сприяють як можна більш повного розгортання творчого потенціалу учасників реалізації того чи іншого інноваційного проекту. Вирішенню цього завдання сприяє особиста зацікавленість у кінцевих результатах роботи, поєднана з високим ступенем господарської самостійності та відповідальності виконавців.
  Розмір: 58 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розрахунок техніко-економічних показників ділянки механічної обробки деталі. Реферат.
  Даний курсовий проект називається: Розрахунок техніко-економічних показників ділянки механічної обробки деталі «Корпус». Його метою є систематизація, закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні курсу «Економіка галузі», а також закріплення навичок вирішення практичних завдань.
   Розмір: 53 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 8.    Розрахунок теп ділянки з виготовлення деталі № 1702050 "Шток вилки перемикання 3й і 4й передач". Реферат.
   Так як виробництво масове, то для виробництво даної деталі організовуємо потокову лінію. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, при якій всі операції процесу виконуються безперервно і ритмічно. Потокова лінія - сукупність робочих місць, розташованих в послідовності, що визначається технологічним процесом.
   Розмір: 39 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Розрахунок фінансового левериджу. Реферат.
   Після введення даних натиснути кнопку РОЗРАХУНОК і якщо дані введені правильно, то виробляється обчислення фінансового левериджу для даного акціонерного товариства. Після обчислення відбувається очищення полів вводу для введення наступних даних. Поки кнопка РОЗРАХУНОК не натискати можна змінювати значення, що вводяться.
   Приклад: Акціонерне товариство випустило 10%-ві облігації на суму 10.000.000 рублів, привілейовані акції на суму 2.000.000 рублів, з фіксованим дивідендом 40% і звичайні акції на суму 20.000.000 рублів, тобто акції товариства мають високий рівень левериджу
   Розмір: 13 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Розрахунок фінансовий підприємства. Реферат.
   iK випливає з таблиці 6, стан розрахунків з покупцями покращився. мшта середній термін погашення заборгованості на ^ І ^ дня. Так як частка дебіторської задояженності в загальному обсязі оборотних коштів до кінця періоду ^ fSmfavb нл @ ^ 'Й%, можна зробити висновок про зростання ліквідності поточних активів у цілому і поліпшення фінансового становища підприємства.
   Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків. діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.
   Розмір: 28 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 188 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1831  1841  1851  1861  1871  1881  1891  1901  1911  1921

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка