ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 190 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Раціональна організація роботи менеджера. Реферат.
  Протягом усього життя людського суспільства були ті, хто керує і ті, ким керують. Але люди до початку 20 століття мало надавали значення самому поняттю керування. Керівники (прикажчики, розпорядники та інші) управляли, спираючись на інтуїцію. У той час не замислювалися над цим серйозно. З початку 20 століття управління починає виділятися в самостійну науку під назвою менеджмент і продовжує розвиватися в даний час. Протягом розвитку цієї науки основна увага приділялася тому, як менеджер, (тобто керівник) повинен керувати, щоб організація працювала ефективно. Але, на жаль, мало уваги приділялося тому, як організувати роботу самого менеджера.
  Метою даної роботи, є розгляд організації роботи менеджерів. Тобто: як організувати роботу менеджера, щоб його праця була найбільш ефективним. Але слід пам'ятати, що праця менеджера настільки специфічний, що правильно організувати його досить проблематично. Уміння ефективно керувати, що це, наука чи мистецтво? Однозначної відповіді на це питання, напевно, не дасть ніхто. Можна лише припустити, що це якийсь синтез науки і мистецтва управління. І тому в даній роботі будуть по можливості розглянуті всі нюанси і шляхи підвищення ефективності роботи менеджера.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Раціональність і її обмеженість. Реферат.
  Щодня кожен з нас виступає в ролі економічного актора в більшій чи меншій мірі. Одні приймають економічні рішення на побутовому рівні, багато в професійній сфері, але всі ми часто замислюємося над раціональністю нашої поведінки, прагнучи отримати максимальну вигоду з наявних нами ресурсів. Однак найчастіше, мабуть, ми задаємося питанням, наскільки ефективно нам вдається це зробити.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Раціональні методики пошуку оптимальних шляхів мережевих графіків та їх автоматизація на ЕОМ. Реферат.
  Основна мета роботи - знайти і довести раціональні методики пошуку особливих шляхів мережевих графіків, що легко піддаються автоматизації на ЕОМ і скорочують витрати на мережеве планування, за рахунок зменшення термінів розробки оптимальних мережевих графіків.
  У ході роботи отримані блок-схеми алгоритмів розрахунку параметрів мережевих графіків і пошуку їх особливих шляхів, які передбачається використовувати при створенні конкретної програми аналізу оптимальності мережевих графіків на будь-якому з відомих мовах програмування.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Реалізація продукції. Реферат.
  Реалізована продукція, роботи, послуги враховуються на рахунку 46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)». Особливістю його є відображення по дебету і кредиту рахунку однакової кількості (обсягу) реалізованої продукції в різних оцінках: за дебетом - в сумі фактичних витрат та податку на додану вартість, а по кредиту - в сумі виручки, пред'явленої до оплати разом з податком на додану вартість . Ця особливість і дозволяє використовувати рахунок 46 для розрахунку фінансового результату господарської діяльності організації як різницю між оборотами. Перевищення обороту за дебетом означає збиток як результат роботи, а перевищення обороту по кредиту - прибуток. Рахунок 46 сальдо не має, так як щомісячно закривається в кореспонденції з рахунком 80 «Прибутки та збитки» .1
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Реальний валютний курс. Реферат.
  Реальний валютний курс чинить характерний вплив на темпи економічного зростання. Завищений валютний курс негативно впливає на темпи економічного зростання. Ступінь завищеності (переоцінки) реального валютного курсу можна оцінити за розмірами відхилення його фактичних значень від значень, що відповідають рівню економічного розвитку країни.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ревізія і аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Реферат.
  МБП є групу коштів, що беруть участь у виробничому процесі підприємств як знаряддя праці (інструменти і пристосування), господарського інвентарю (столи, стільці і т.д.), засобів захисту працюючих від шкідливих впливів виробничої середовища (спецодяг, спецвзуття та ін.) Щоб зрозуміти принципи і завдання аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів, необхідно перш за все усвідомити сутність і особливості їх використання, а також розглянути класифікацію та оцінку.
  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Республіці Білорусь підвищується потреба у достовірній облікової та звітної інформації про діяльність підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління.
  Всебічному вивченню підлягають зазначені операції при документальних ревізіях. Особливу увагу в цих випадках слід звернути на обгрунтованість придбання тих чи інших цінностей, своєчасність їх оприбуткування та ефективність використання. Необхідно з'ясувати, чи дотримується на підприємстві порядок видачі довіреностей на отримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Ревізія і контроль нематеріальних активів. Реферат.
  2. Організацію аналітичного і синтетичного видів обліку НМА: відомість обліку нематеріальних активів № 17 по дебету і кредиту рахунку 04 «Нематеріальні активи», журнал-ордер № 13 по кредиту рахунку 04 «Нематеріальні активи», розрахунок зносу нематеріальних активів (при журнально-ордерній формі обліку).
  Під ревізією інтелектуальної власності (нематеріальними активами) розуміється перевірка правильності оформлення первинних юридичних і облікових документів та організації бухгалтерського обліку інтелектуальної власності на підприємстві. Об'єктами такої власності є відкриття, винаходи, промислові зразки, програми для ЕОМ, бази даних, експертні системи, «ноу-хау», торгові секрети, товарні знаки, фірмові найменування, а також об'єкти авторського права. При перевірці цих об'єктів аудитор, крім Положення про бухгалтерський облік та про склад витрат, що включаються до собівартості, керується Законами про власність, про товарні знаки і про авторське право.
  Т.к. величина амортизаційних відрахувань по НМА включається в собівартість, то в підсумку це впливає на фінансовий результат - балансовий прибуток. Будь-який відступ від встановлених правил нарахування амортизації НМА веде до спотворення прибутку як бази для оподаткування. Тому завдання аудитора в даному випадку - забезпечити контроль за правильністю нарахування амортизації.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Ревізія і контроль основних засобів і нематеріальних активів. Реферат.
  Завдання контролю основних засобів і нематеріальних активів - перевірка їх збереження і технічного стану; законності та правильності документального оформлення операцій з надходження, переміщення і вибуття; правильності нарахування амортизації, своєчасності та повноти включення її у витрати виробництва; правильності нарахування та списання зносу основних засобів; правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження, переміщення і вибуття основних засобів; виконання плану ремонтів, Завдання контролю основних засобів і нематеріальних активів - перевірка їх збереження і технічного стану; законності та правильності документального оформлення операцій з надходження, переміщення і вибуття; правильності нарахування амортизації, своєчасності та повноти включення її у витрати виробництва; правильності нарахування та списання зносу основних засобів; правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження, переміщення і вибуття основних засобів; виконання плану ремонтів, їх своєчасності та якості, а також встановлення явних фактів порушень чинного законодавства щодо управлінських рішень відповідальних працівників ревизуемого підприємства при покупці, використанні, реалізації та ліквідації окремих об'єктів основних фондів і нематеріальних активів; вироблення заходів щодо реалізації результатів контролю: притягнути до відповідальності винних службовців з відшкодуванням збитків, нарахування та накладення штрафних фінансових санкцій на користь державного бюджету за допущені порушення чинного законодавства щодо об'єктів контролю, які взаємопов'язані з оподаткуванням доходів підприємства (оцінка майна, амортизація, реалізація та т . п.). [16, с.119], [1, с.83].
  В умовах ринкової економіки зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про діяльність господарюючих суб'єктів (державних, приватних, муніципальних і інших підприємств, акціонерних товариств, асоціацій, концернів та ін.)
  Згідно Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» ревізія - це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства за притримування законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, крадіжок грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових злочинів. [3, с.6].
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Ревізія відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Реферат.
  Облік руху відвантаженої або відпущеної в порядку реалізації продукції, товарно-матеріальних, цінностей, виконаних (зданих) робіт і наданих послуг до початку дії Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України« Про оподаткування прибутку підприємств »(тобто до 01.07.98 р.) здійснювався за фактичною собівартістю на активному рахунку 45« Товари відвантажені, виконані роботи і послуги ». З 1 липня 1997 р. дещо змінилася методика обліку відвантаженої продукції, товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Революційна техніка продажів. Реферат.
  V Техніка ціни. Відкладати ціну на кінець презентації. Спочатку показати вигоди від придбання товару. Коли говорять, що дорого, то варто побільше розповідати про позитивні характеристики товару. Необхідно роз'яснити покупцеві - за що він платить гроші. Для цього вивчити аргументи, що обгрунтовують ціну.
  На 80% продаж - це психологія. Продавець повинен управляти рішеннями покупця. Повинна проводиться психологічна підготовка покупця до придбання товару. З різними людьми треба вести себе по-різному. Наприклад, з цілеспрямованою людиною треба розмовляти коротко і ясно, з творчою натурою - більше довго. У будь-якому разі не можна вести продажі стереотипно, необхідно враховувати специфіку людини (покупця).
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 190 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка