ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 199 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Роль систем відображення інформації в процесі прийняття рішень. Реферат.
  Автоматизація виробництва і управління є інструментом вдосконалення управління виробництва і підвищення його ефективності. Вона призвела до появи широкого класу людино-машинних автоматизованих систем різного призначення, без яких неможливо уявити сучасну організацію управління. Подальше підвищення організаційної та технічної гнучкості виробництва, рівня його автоматизації пов'язане з комплексною автоматизацією управління промисловим підприємством на основі створення інтегрованих автоматизованих систем управління, в яких об'єктом управління стає вся сукупність дослідних, проектно-конструкторських, організаційно-економічних, соціальних, технологічних, інформаційних процесів. При цьому роль людини в сучасних системах продовжує зростати. Пов'язано це з розширенням функцій АСУ і складністю розв'язуваних завдань, розширенням сфери застосування АСУ. В АСУ найбільш важливими вважаються питання відображення необхідної оператору інформації в зручній формі. Це обумовлено тим, що в діалоговому режимі досвід, знання, інтуїція користувача і його здатності до неформального вирішення завдань вдало поєднуються з великими обчислювальними можливостями ЕОМ з пошуку, зберігання та обробки інформації. АСУ завдяки людині можуть функціонувати в дуже складних і напружених ситуаціях. Основним режимом роботи АСУ є режим реального масштабу часу при безпосередній взаємодії з адміністративно-управлінським персоналом системи. Такі АСУ дозволяють особі, що приймає рішення (ОПР), виробляти систему дій при виникненні тієї чи іншої ситуації при виробничому процесі. Різниця в характері і структурі діяльності ЛПР визначається рівнем ієрархії керуючої підсистеми. На вищих рівнях управління людина-оператор (керівник) має справу, перш за все з так званими слабо структурованими проблемами. У його діяльності переважають дії, що спираються на компоненти не властиві машині: евристичні, творчі, інтуїтивні і компоненти інтелектуальної роботі. Специфіка проблем цього рівня пов'язана з кількісними і якісними елементами. Причому якісні елементи переважають.
  На нижчих рівнях управління оператори зазвичай мають справу з добре структурованими завданнями. Їх діяльність здійснюється в умовах жорстко заданих часових та інформаційних обмежень. Розвиток обчислювальної техніки досягло такого рівня, що машинний інтелект вже забезпечує ефективну допомогу оператору при вирішенні задач такого класу. До них відносяться: спостереження і стеження за об'єктами, їх пошук; спостереження за ходом технологічних процесів; диспетчерський контроль і управління і т.п. При цьому значне місце в виконуваних людиною-оператором функціях займає контроль за реалізацією машинних операцій. Реалізація адаптивних властивостей людино-машинних систем вимагає взаємодії людини і ЕОМ у формі діалогу, який розглядається як засіб контролю машинної програми з боку більш сильного і гнучкого інтелекту. Структура взаємодії оператора і ЕОМ при вирішенні задач оперативного управління залежно від складності розв'язуваних завдань, кваліфікації операторів, рівня автоматизації процесів управління може бути гнучкою. У простих випадках машина забезпечує оператора інформацією для прийняття рішення і виконує функції, здійснюючи трансформацію і передачу рішень, прийнятих оператором. У більш складних ситуаціях машина виступає ще й у ролі порадника. На більш високих рівнях автоматизації оператор може задавати машині певну стратегію контролю, яку та виконує відповідно з реальною обстановкою. Людина має можливість віддавати прямі розпорядження чи змінювати параметри машинної програми. ЕОМ виступає тут у ролі творчого виконавця. Але людина тут є провідною ланкою, т.к. він повинен знати які параметри він повинен задати машині, щоб вона діяла правильно в тій чи іншій ситуації.
  Розмір: 32 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Роль власного капіталу у фінансовому забезпеченні діяльності підприємства. Реферат.
  Протягом приблизно сімдесятьох років в Росії, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, які складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами. Причому, затвердження планових показників проводилося в органах державної влади. Це призвело до створення єдиної загальнодержавної мережі розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів і вироблених товарів і послуг. Внаслідок загальної «запланована», підприємства заздалегідь були обізнані про тих фінансових ресурсах, які в неї є в поточному і планованому періодах: які кошти, коли, на які цілі буде вироблено фінансування їх діяльності державою. Тому про власних фінансових ресурсах на підприємстві мало замислювалися, т.к. на різні виробничі цілі (закладені в плані) фінансування буде вироблено, невиробничі операції можна провести за рахунок прибутку зі схвалення вищого керівництва, а ту її частину, в кінці року зарахують до дохід державного бюджету. Все це призводило до того, що все, чим володіє і оперує у своїй діяльності підприємство, формувалося і фінансувалося за рахунок державного бюджету. Саме ж підприємство не була зацікавлена ??в самофінансуванні своєї діяльності. Роль власних і позикових коштів як би об'єднувалася державою.
  Серед усього переліку проблем слід приділити особливу увагу формуванню власних фінансових ресурсів (різних елементів), визначення ціни власних ресурсів при їх формуванні за рахунок різних джерел. Розглядати напрями використання різних елементів власного капіталу в ході виробничої діяльності доцільно на сформованій російській практиці, т.к. законодавчо в основному не визначені основні напрямки використання цих коштів.
  Капітал - одна з найбільш використовуваних у фінансовому менеджменті економічних категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна мати визначений капіталом, які представляють собою сукупність матеріальних цінностей і грошових коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Роль фінансів у створенні та функціонуванні вільних економічних зон як одному з напрямків інтеграції Росії в світову економіку. Реферат.
  Термінологія "вільних економічних зон" (ВЕЗ) отримала широке поширення у світовій практиці протягом останньої чверті століття. У сучасному вигляді вони виникли на початку 70-х років у країнах південно-східного азіатського регіону. Незабаром ці країни надбали назву "азіатських тигрів", завдяки їх економічному стрибку за рахунок досягнення найбільш високих у світі темпів розвитку їх господарств. ще 1 січня 1970 року народження, одна з перших у світі, Південна Корея прийняла закон про утворення вільної економічної зони. З метою залучення іноземних інвестицій, стимулювання зростання експорту, зростання зайнятості, удосконалення промислових технологій і, в кінцевому рахунку, прискорення економічного розвитку країни, цим законом була створена ВЕЗ в прибережних районах Південної Кореї, яка стала одним з лідерів "азіатського дива", трохи потьмянілого на тлі світової фінансової кризи останніх років.
  Разом з тим, як в іноземній, так і у вітчизняній науковій літературі поширене визначення ВЕЗ, як частини національної території, економічний потенціал якої орієнтований на вирішення специфічної задачі (або комплексу задач). Це виділяє частину території країни із загального ряду. Водночас підприємницька діяльність на території ВЕЗ повинна бути спрямована на вирішення проблем оптимального розміщення продуктивних сил у цілому по країні, а також її інтеграції у світове господарство.
  Станом на початок 1999 року світовий економічний простір налічувало більше тисячі вільних економічних зон. У них виготовляється, а також з них вивозиться продукція, вартість якої складає близько 15% світового торгового обороту. СЕЗ діють за "шлюзового" принципом, завдяки якому національні товари та послуги надходять на світовий ринок, а іноземні ресурси вливаються в національні економіки, граючи важливу роль як у розвитку господарства країни - реципієнта, так і світової економіки в цілому.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Роль фінансів в соціально-економічному розвитку суспільства. Реферат.
  Фінанси сприяють розвитку об'єктивних і суб'єктивних передумов революції. Їх вплив досягається стимулюванням прискорення темпів зростання і вдосконалення технології в промисловості, сільському господарстві, будівництві та інших галузях народного господарства, прямою участю у фінансуванні будівництва підприємств, нових галузей. Фінанси забезпечують проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у виробництво. Вони беруть участь у формуванні та якісній зміні головної продуктивної сили суспільства-його працівників.
  Окрім підготовки об'єктивних і суб'єктивних факторів революції фінанси відіграють важливу роль у загостренні протиріч (економічних, соціальних і політичних), що прискорюють революційні процеси. Об'єктивно сприяючи зародженню і розвитку прогресивних явищ у всіх сферах суспільного життя, фінанси не забезпечують повної автоматичної реформації або відмирання застарілих економічних і державних структур, передачі влади іншим суспільним силам і політичним партіям. На цій основі загострюються старі і з'являються нові протиріччя. Способом їх дозволу при непримиренно ворожих обставин є соціальна революція.
  Фінанси сприяють появі нових політичних рухів і партій, забезпечують ефективне їх участь у громадському житті, революційному перетворенні країни. Будь партії необхідно фінансова база, так як партія використовує систему доходів і витрат для зміцнення свого організаційної єдності, широкого поширення своїх програмних поглядів серед різних соціальних груп і громадських рухів.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Роль цін, тарифів, пільг, субсидій, компенсацій. Реферат.
  Всі сучасні економіки є змішаними - знаходяться в проміжку між двома крайнощами: чисто командної і чисто ринкової системами. Діяльність усіх галузей економіки в тій чи іншій мірі регулюється. Державні структури відіграють провідну роль в сучасних змішаних економіках. Ця роль не обмежується тільки покупками товарів і послуг і здійсненням трансфертних платежів. Державні структури встановлюють правові основи, в рамках яких здійснюється економічна діяльність, регулюють економічну діяльність і роблять спроби стабілізувати економічний цикл.
  З перерахованих функцій цін випливає можливість їх використання як інструменту регулювання економічних процесів. Так в ринковій економіці ціни представляють основний інструмент зрівноважування попиту та пропозиції, що погоджує грошовий запит виробника чи продавця товарів на їх оплату з відповідною реакцією споживача, покупця. При цьому характерно, що сама регулююча ціна народжується в процесі регулювання і є в цьому сенсі регульованою. Тому точніше було б говорити про функцію саморегулювання товарно-грошових процесів з допомогою рівноважних, тобто самовстановлюються цін, рівень яких відповідає вирівнюванню попиту та пропозиції. У неринковою економіці такі функції насильно нав'язуються цінами, які самі нав'язуються економіці. Така штучність робить призначувані державою ціни малоефективним засобом балансування доходів і витрат, а в більш широкому плані - регулювання економіки.
  У регулюванні транспортних тарифів у всіх країнах держава займає активну позицію. Обмеження монополій транспортних підприємств збалансовано державною підтримкою. Фінансова допомога держави виражається у вигляді інвестицій, суд, субсидій, дотацій, амортизаційних, податкових та ін пільг транспорту. Хоча транспортні компанії прагнуть до отримання нормального прибутку на вкладений капітал, принцип самоокупності не є визначальним. Нерідко для підтримки конкуренції зберігається збитковість залізниць. На всіх видах транспорту тарифна політика передбачає широкий набір спеціальних пільгових тарифів, договірних тарифів, спрямованих на активацію попиту. Характерна гнучкість тарифної політики регулюючих органів дозволяє підсилювати або послаблювати регулювання залежно від ринкової кон'юнктури і стану транспортної галузі.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Роль, місце і значення дослідницької діяльності в роботі менеджера. Реферат.
  Актуальність. Інформація в сучасному діловому світі, без перебільшення, - основний ресурс будь-якої організації, що дозволяє домогтися успіху. Навіть саме існування організації, незалежно від її форми власності, роду діяльності, ступеня соціальної спрямованості, без повноцінного інформаційного забезпечення неможливо. Відповідно, керівник, не здатний повною мірою (самостійно, або за допомогою підлеглих, фахівців) забезпечити себе всією необхідною інформацією, приречений на неспроможність і, як наслідок її, провал в переслідуваних цілях. Правильна організація дослідницької діяльності і грамотне розпорядження отриманою інформацією, навпаки, допоможе прийняти правильне рішення і, в кінцевому рахунку, привести фірму до процвітання.
  Цілі і завдання менеджменту та менеджерів є відправних моментом для визначення обсягу та напрямки управлінських робіт, які забезпечують їх досягнення. Йдеться про функції менеджменту, які є складовими частинами будь-якого процесу управління незалежно особливостей (розміру, призначення, форми власності і т.д.) тієї чи іншої організації. Тому їх називають загальними [19]. У їх складі виділяють планування, організовиваніе (організацію), контроль, мотивацію. Деякі джерела виділяють ще одну функцію, покликану найбільш чітко виконувати основні чотири - координацію Взаємозв'язок між ними представлена ??діаграмою, що показує вміст будь-якого процесу роботи.
   Для отримання необхідної інформації керівник може скористатися всім різноманіттям методів отримання інформації. Причому займатися її збиранням особисто йому зовсім не обов'язково. Правильніше за все буде збір поточної, що не вимагає безпосередньої участі керівника або знаходиться за межами його безпосередньої компетенції, інформації доручити експертам. У першу чергу фахівцям, які є штатними працівниками даної організації. Якщо такої можливості немає, можна залучити фахівців з інших організацій. Звернення до експертних методів при вирішенні завдань управління має місце при:
   Розмір: 50 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 7.    Російська Федерація в світовій економіці. Реферат.
   Після періоду загострення кризи, в IУ кварталі 1998 року - I кварталі поточного року виявилися тенденції поліпшення ситуації в російській економіці. Новому Уряду вдалося уникнути найгірших варіантів розвитку подій, пророкуються в період гострої фази кризи поруч економістів (гіперінфляція, стрімке падіння обмінного курсу рубля, глибокий спад виробництва, товарні дефіцити і паніка на споживчому ринку, соціальні вибухи).
   Фізичні обсяги експорту нафти і газу в I кварталі практично перебували на рівні останніх місяців минулого року. Зростанню експорту нафти і газу в фізичному обсязі перешкоджає зниження попиту на світовому ринку (внаслідок негативного впливу на темпи світового економічного зростання і світової торгівлі кризи в Південно-Східній Азії), збільшення запасів нафти і нафтопродуктів в промислово розвинених країнах, загострення конкурентної боротьби між експортерами.
   Розмір: 50 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 8.    Російська зовнішньоторговельна політика. Реферат.
   Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації знаходиться в стадії формування, поступово оформляється відповідна їй нормативна база. Формування здійснюється в складних умовах ринкової реформи переходу до відкритої економіки, економічної кризи і розпаду сформованих економічних зв'язків.
   У лютому 1998 р. рішенням Уряду Російської Федерації були затверджені початкові тарифні пропозиції і російська сторона офіційно заявила про готовність почати двосторонні переговори з доступу на ринки товарів із зацікавленими країнами-членами СОТ. У цілому близько 30 країн висловили намір найближчим часом провести тарифні переговори з Росією.
   Розмір: 23 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Російська модель ринкової економіки. Реферат.
   Незважаючи на наявність значної кількості теоретичного матеріалу включає в себе вивчення категорій і законів мікроекономіки з урахуванням тих специфічних форм, які виникають на етапі трансформації планової економіки на ринкову, за останні десятиліття проблема переходу до ринкової моделі економіки залишається актуальною.
   Сучасна російська економіка, за визначенням ООН, має перехідний характер - від централізовано планованої до ринкової. Напевно, точніше було б сказати, що це економіка, перехідна від планової, що функціонує на основі принципів перерозподілу ресурсів державою, - до ринкової, заснованої на принципах самоокупності всіх суб'єктів. Значна протяжність території, її недостатня господарська освоєність за межами європейської частини країни, прихильність основних природних ресурсів у віддалених необжитих районах зумовили досить високі витрати їх освоєння. Той факт, що основні земельні ресурси Росії розташовані в зонах континентального клімату, у відносно високих широтах робить наше сільське господарство менш продуктивним, ніж в інших великих сільськогосподарських центрах світу. Це також вимагає великих державних дотацій, ніж, скажімо, в США або в Західній Європі.
   Сформована в період з 1992 по 1998 рік модель російської економіки радикально не відповідає цим об'єктивним вимогам. За багатьма конкурентним позиціям російська економіка в нинішньому вигляді поступається не тільки промислово розвиненим країнам, а й ведучим експортерам сировинних товарів. Як показали сценарні розрахунки, в довгостроковій перспективі «стеля» її зростання, що визначається, з одного боку, пропозицією енергосировинного ресурсів, з іншого боку, можливостями розширення кінцевого попиту (споживання, валового нагромадження, експорту, імпортозаміщення), не перевищить 2-3% на рік.
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Російська економіка в 1991-1999 рр. .. Реферат.
   На основі вищевикладеного, я прийшла до висновку, що російська економіка в 1991-1999 рр.. перебувала в глибокій фінансовій, інвестиційному та банківському кризі, що не могло не відбитися на внутрішньодержавних соціально-політичних та економічних процесах.
   Розмір: 42 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 199 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1941  1951  1961  1971  1981  1991  2001  2011  2021  2031

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка