УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Розробка управлінських рішень. Реферат.
  1. За заданими вихідними даними сформувати таблицю рішень. Для чого по кожній альтернативі встановити значення результату в кожній середовищі реалізації. Показник ефекту прибуток. Області відповідають різним середах відобразити на графіку для кожної з альтернатив. На графіку побудувати лінії виручки і витрат провести всі необхідні розрахунки.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розробка управлінського рішення в оперативному плануванні основного виробництва. Реферат.
  Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить як від якості стратегічного, так і оперативного планування, яке тісно пов'язане з оперативно-управлінськими рішеннями, спрямоване на раціональний розподіл виробничих ресурсів. У цьому зв'язку розробка управлінських рішень в оперативному плануванні виробництва ставати актуальною, оскільки при плануванні виробництва виникає потреба знаходження та прийняття управлінських рішень для реалізації поставлених цілей з мінімальними витратами і втратами.
  Ефективність функціонування підприємства визначається багатьма обставинами. Серед них: правильність встановлення "що, скільки, якої якості і до якого часу виробляти продукцію або надавати послуги", з урахуванням попиту та пропозиції; вибір оптимальної технології та організації виробництва; своєчасне і раціональне ресурсне забезпечення; величина основного і оборотного капіталів; форми і методи реалізації продукції.
  Опубліковано велику кількість навчальних посібників, які зачіпають питання, пов'язані з розробкою управлінського рішення в оперативному плануванні основного виробництва господарської діяльності підприємства. Центральне місце проблеми оперативного планування виробництва відведено в підручниках Бухалкова М.І. "Внутріфірмове планування", "Організація, планування і управління діяльністю промислового підприємства" під редакцією С.Е.Каменіцера.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Реалізація управлінських рішень. Реферат.
  Кількість інформації, яку необхідно переробити для вироблення ефективних управлінських рішень, настільки велике, що воно давно перевищила людські можливості. Саме труднощі управління сучасним виробництвом зумовили широке використання електронно-обчислювальної техніки, розробку АСУ, що зажадало створення нового математичного апарату та економічно-математичних методів.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Роль комплексного аналізу в управлінні. Реферат.
  Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства: вдосконалення технології та організації виробництва, створення механізму досягнення максимального прибутку. Ось чому результати управлінського аналізу розголосу не підлягають, вони використовуються керівництвом підприємства для прийняття управлінських рішень як оперативного, так і перспективного характеру.
  Як у цих умовах керівництво подібних підприємств може знати все про все, щоб не помилитися у прийнятті управлінських рішень? Задачу узагальнення та подання необхідної інформації вирішує управлінський аналіз - система аналізу даних про фінансову та господарську діяльність підприємства, орієнтована на потреби вищого керівництва та власників підприємства в інформації, необхідної для прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень.
  У економічне життя нашої країни управлінський аналіз увійшов разом з виникненням і зростанням підприємств, орієнтованих на ринок. У конкурентному середовищі від правильних, адекватних цьому середовищі управлінських рішень залежить найчастіше не тільки процвітання бізнесу, але й саме його існування. Під впливом різних об'єктивних чинників, що викликаються новими технологіями, державним регулюванням та зростанням підприємств, ускладнюється структура бізнесу, виникає потреба в його дробленні на безліч юридичних осіб, в одночасному розвитку багатьох напрямків діяльності, у формуванні значної кількості структурних підрозділів як на рівні окремих юридичних осіб, так і на рівні холдингів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень з точки зору економії часу. Реферат.
  Навряд чи хтось буде сперечатися з твердженням, що планування є основний і найважливіший процес управління. Прийняття рішень ж є в свою чергу основою планування. Не можна сказати, що план існує, якщо не було прийнято рішення. Звідси випливає судження, що процес прийняття рішення повинен мати для організації ту ж значимість, що і саме планування.
  Виявлення альтернатив - це другий етап процесу прийняття рішень, який полягає в тому, щоб знайти можливі альтернативні рішення проблеми. Зазвичай це не викликає особливих труднощів, якщо ви глибоко вникли в суть справи. Після зроблених спроб виявлення реальної проблеми, у вас, ймовірно, складеться уявлення і про можливі її рішеннях. Іншим способом пошуку альтернатив може бути "мозкова атака", розпочата вами або самостійно, або за участю інших. При "мозковій атаці" дайте волю уяві і запишіть будь прийшло в голову рішення, наскільки б дурним, диким чи неймовірним воно не здавалося. У цей час критика заборонена. Просто записуйте ці ідеї. Інший підхід, про який, правда, легше говорити, ніж виконувати, в тому, щоб графічно зобразити всі логічні можливості. Дуже важливо для цього письмово зафіксувати кожну альтернативу, з тим щоб потім ви могли їх вивчити.
  Як стало зрозуміло з попереднього параграфа якість прийнятих рішень та якість їх виконання безпосередньо пов'язані з існуванням організації. Причому необхідно зауважити, що із збільшенням масштабів організації, значимість окремо взятого "нестратегічного" рішення знижується, але разом з тим зростає складність його прийняття. Чим більше організація, тим більше коштів і часу потрібно витратити, щоб прийняти вірне рішення. Саме тому сьогодні можна спостерігати процес поділу великих корпорацій на дрібніші компанії. Цей процес, як правило, викликаний впливом внутрішніх факторів, в більшості випадків - кризою керованості. Але навіть компанії, які не відчувають таких проблем все одно віддають перевагу як то відокремити проблеми своїх підрозділів від загальноорганізаційної проблем. Це може бути у вигляді делегування повноважень з планування та контролю або перекладу підрозділи на власний окремий бюджет.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Порівнянність альтернативних варіантів управлінських рішень. Реферат.
  В умовах ринкової економіки ступінь невизначеності поведінки суб'єктів ринку досить висока, і залежно від цього дуже велике практичне значення набувають методи аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення одночасно оцінюючи всі можливі ситуації і роблячи вибір з кількох альтернативних варіантів.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Сутність і методи прийняття управлінських рішень. Реферат.
  Управлінські рішення завжди пов'язані з необхідністю впливів на об'єкт управління з метою приведення його у бажаний стан і, так як це вимагає витрат часу, можна з повною підставою говорити про процес прийняття рішень. Початковий імпульс процесу прийняття рішень задає інформація про стан контрольованих параметрів керованого об'єкта, а вплив здійснюється після вироблення та прийняття відповідного рішення, яке у вигляді тієї чи іншої інформації (команда, наказ, розпорядження, план і т.д.) подається на «вхід» керованого об'єкта. Таким чином, процес прийняття управлінських рішень носить циклічних характер, починається з виявлення невідповідності параметрів плановим завданням або нормативам і закінчується прийняттям і реалізацією рішень, які повинні це не відповідність ліквідувати. Тому основним елементом кожного процесу прийняття рішень є проблема, під якою розуміється невідповідність фактичного стану керованого об'єкта (наприклад, виробництво) бажаного або заданому, тобто мети або результату діяльності. Вироблення плану дії по усунення проблеми становить сутність процесу прийняття рішень.
  Особливе місце в теорії управління та соціології організації займає проблема керівництва. Традиційно під керівництвом прийнято розуміти відносини, що виникають в організації в процесі і з приводу управління. Основний принцип управління - єдиноначальність. Суть його в тому, що влада, право рішення, відповідальність і можливості контролювати процеси і відносини в організації надаються тільки одній посадовій особі. Відповідно керівник-особа яка персоніфікує відповідальність, владу і право контролю. Відносини єдиноначальності багато в чому формують ієрархічну піраміду організації.
  - Метод, заснований на науково-практичному підході, що пропонує вибір оптимальних рішень на основі переробки великих кількостей інформації, допомагає обгрунтувати рішення. Цей метод вимагає застосування сучасних технічних засобів і насамперед електронно-обчислювальної техніки. Проблема вибору керівником рішення - одна з найважливіших у сучасній науки управління. Вона передбачає необхідність всебічної оцінки самим керівником конкретної обстановки і самостійність прийняття ним одного з кількох варіантів можливих рішень.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Технологія прийняття та вироблення управлінських рішень. Реферат.
  Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві управління.
  Якщо в житті прийняте рішення відбивається на тій людині який його прийняв і на його навколишніх, то від рішення менеджера залежить доля підприємства і людей працюючих на ньому. Тому технологія прийняття управлінського рішення - це більш систематизований процес. Відповідальність за прийняття важливих організаційних рішень велика особливо на верхніх ешелонах управління. Хоча топ-менеджери безпосередньо не пов'язані з виробництвом, а займаються переважно стратегічним управлінням підприємства, однак саме такі рішення дозволяють підприємствам закріпиться на ринку, зайняти певну нішу, стати лідером ринку. Помилки топ-менеджерів можуть привести до величезних збитків і банкрутства. Тому, очевидно, велику частину заробітку топ-менеджера - це плата за підвищену відповідальність. Тому керівник не повинен ухвалювати необдуманих рішень, він повинен діяти раціонально, спираючись як на власний досвід, так і на наукові дослідження в цій області.
  Бажано, щоб процедура була прийнята органами, що виконують дані процедури, була обгрунтована, зрозуміла, навіть, можливо, знадобиться, щоб в процесі вироблення критеріїв даної методи брали участь в тому числі і ті, хто цією методологією користується.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Технологія процесу прийняття та реалізації управлінських рішень. Реферат.
  Ефективне прийняття рішень необхідне для виконання управлінських функцій. Тому процес прийняття рішень - центральний пункт теорії управління. Наука управління намагається підвищити ефективність організацій шляхом збільшення здатності керівництва до прийняття обгрунтованих, об'єктивних рішень у ситуаціях виняткової складності за допомогою моделей і кількісних методів.
  Серед безлічі проблем сучасного менеджменту найважливішими є розробка, прийняття і здійснення управлінського рішення, що представляє собою основний інструмент керуючого впливу. Проблема ця - не чисто академічна. Вона має вельми серйозне прикладне значення, яке неминуче зростає в міру ускладнення господарських ситуацій і управлінських завдань, що потребують вирішення. Про це свідчать і зростаючі масштаби втрат у результаті навіть невеликих помилок, допущених в рішенні.
  Для керівника прийняття рішень не є самоціллю. Основне, що має турбувати менеджера - не сам вибір альтернативи, а дозвіл певної управлінської проблеми. Для дозволу ж проблеми дуже часто потрібне не одиничне рішення, а певна послідовність рішень і, головне, їх здійснення. Тому рішення - це не одномоментний акт, а результат процесу, що розвивається в часі і має певну структуру. Виходячи з цього, можна дати таке визначення цього процесу.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Типологія (класифікація) управлінських рішень. Реферат.
  Відповідальність за прийняття важливих рішень - важкий моральний тягар, що особливо яскраво виявляється на вищих рівнях управління. Однак керівники будь-якого рангу мають справу з власністю, що належить іншим людям, і через неї впливають на їхнє життя. Якщо керівник вирішує звільнити підлеглого, останній може сильно постраждати. Якщо поганого працівника не зупинити, може постраждати організація, що негативно позначиться на її власниках і всіх співробітниках. Тому керівник, як правило, не може приймати непродуманих рішень.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка