МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Побудова економічної моделі з використанням симплекс-методу. Реферат.
  Моделювання в наукових дослідженнях стало застосовуватися ще в глибоку давнину і поступово захоплювало все нові області наукових знань: технічне конструювання, будівництво і архітектуру, астрономію, фізику, хімію, біологію і, нарешті, суспільні науки. Великі успіхи й визнання практично у всіх галузях сучасної науки приніс методу моделювання ХХ в. Однак методологія моделювання довгий час розвивалася незалежно окремими науками. Відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише поступово стала усвідомлюватись роль моделювання як універсального методу наукового пізнання.
  Під моделювання розуміється процес побудови, вивчення і застосування моделей. Воно тісно пов'язане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза та ін. Процес моделювання обов'язково включає й побудова абстракцій, і умовиводи за аналогією, і конструювання наукових гіпотез.
  Інформація, яку можна отримати за допомогою симплекс-методу, не обмежується лише оптимальними значеннями змінних. Симплекс-метод фактично дозволяє дати економічну інтерепрітацію отриманого рішення і провести аналіз моделі на чутливість.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Рішення задач транспортного типу методом потенціалів. Реферат.
  Рішення транспортної задачі починається з знаходження опорного плану. Для цього існують різні способи. Наприклад, спосіб північно-західного кута, спосіб мінімальної вартості по рядку, спосіб мінімальної вартості по стовпцю і спосіб мінімальної вартості таблиці.
  Лінійні транспортні задачі становлять особливий клас задач лінійного програмування. Завдання полягає у знаходженні такого плану перевезень продукції з m складів у пункт призначення n який, зажадав б мінімальних витрат. Якщо споживач j одержує одиницю продукції (по прямій дорозі) зі складу i, то виникають витрати Сij. Передбачається, що транспортні витрати пропорційні перевозиться кількості продукції, тобто перевезення k одиниць продукції викликає витрати k З i j.
  Інший спосіб - спосіб мінімальної вартості по рядку - заснований на тому, що ми розподіляємо продукцію від пункту Ai не в будь-який з пунктів Bj, а в той, до якого вартість перевезення мінімальна. Якщо в цьому пункті заявка повністю задоволена, то ми прибираємо його з розрахунків і знаходимо мінімальну вартість перевезення з решти пунктів Bj. У всьому іншому цей метод схожий з методом північно-західного кута. В результаті, опорний план, складений способом мінімальної вартості по рядку виглядає, так як показано в таблиці № 3.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Ризик в задачах лінійного програмування. Реферат.
  Розмір: 8 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Мережеве моделювання при плануванні. Завдання про комівояжера .... Реферат.
  Функціонал в даній задачі дорівнює -481, що не має сенсу при заданих умовах. Однак, виходячи з математичної моделі, функціонал в даній задачі дорівнює значенню х9. Таким чином, максимальна пропускна здатність мережі складе 19 тис. тонн. При цьому деякі маршрути виявляться незадіяними (х4 і х6). Графік буде виглядати наступним чином.
  Таким чином, час виконання робіт A, B, D, E збільшилася порівняно з найбільш імовірним; тривалість решти робіт зменшилася. Витрати на реалізацію проекту зросли на 124,8 тис. $. Збільшення витрат відбулося, в основному, через роботу G, по якій спостерігається найбільше скорочення часу в поєднанні з найвищим коефіцієнтом витрат на виконання роботи.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Мережеві методи планування та управління. Реферат.
  Методи мережевого планування і управління (СПУ), розроблені на початку 50-х років, широко й успішно застосовуються для оптимізації планування та управління складними розгалуженими комплексами робіт, що вимагають участі великої кількості виконавців і витрат обмежених ресурсів. Для оптимізації складних мереж, що складаються з декількох сотень робіт, замість ручного рахунку слід застосовувати типові макети прикладних програм по СПУ, наявні у складі математичного забезпечення ЕОМ.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Мережеві методи планування та управління. Реферат.
  Метою даного курсового проекту є планування робіт зі створення радіоелектронного приладу. Метою даного курсового проекту є планування робіт зі створення радіоелектронного приладу. Для досягнення цієї мети застосовується метод мережевого планування і управління (СПУ), використовуваний при оптимізації управління складними комплексами робіт. У рамках методів СПУ будується мережева модель - графічне опис плану проекту, що показує взаємозв'язок між усіма роботами, що входять в проект. Мета побудови мережевого графіка - отримання інформації про планових термінах виконання робіт.
  Розмір: 74 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Мережеві моделі планування та управління. Реферат.
  Об'єктом управління в системах мережного планування та управління є колективи виконавців, які мають певними ресурсами і виконують певний комплекс операцій, який покликаний забезпечити досягнення наміченої мети, наприклад, розробку нового виробу, будівництва об'єкта тощо
  Основою мережевого планування і управління є мережева модель (СМ), в якій моделюється сукупність взаємопов'язаних робіт і подій, що відображають процес досягнення визна ленной мети. Вона може бути представлена ??у вигляді графіка або таблиці.
  Мережевий моделлю (інші назви: мережевий графік, мережа) називається економіко-комп'ютерна модель, що відображає комплекс робіт (операцій) і подій, пов'язаних з реалізацією деякого проекту (науково-дослідного, виробничого та ін), у тому логічного та технологічної послідовності і зв'язку.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Ланцюги Маркова в прогнозуванні. Модель прогнозу. Тенденції фінансування штатного складу фірми. Реферат.
  Удосконалення форм і методів управління відбувається на основі досягнень науково-технічного прогресу, подальшого розвитку інформатики, що займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою електронних обчислювальних машин (ЕОМ) та інших технічних засобів. Методи і засоби інформатики реалізуються у вигляді автоматизованих інформаційних технологій (АІТ), званих також новими або сучасними.
  Статистичні методи займають особливе місце в прогнозуванні. Методи математичної та прикладної статистики використовуються при плануванні будь-яких робіт з прогнозування, при обробці даних, отриманих як евристичними методами, так і при використанні власне економіко-математичних методів.
  Для початку побудуємо статистичну модель, провівши статистичне дослідження даних по запасах і потокам і отримаємо модель. Розглянемо потоки характеризують підвищення посади. Вони характеризуються деякою сукупністю факторів, що варіюються від одного до іншого виду. Іноді кількість підвищень прямо пов'язане з кількістю утворилися вакансій.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економіко-математичне моделювання Комерційні банки. Аналіз діяльності з погляду ЕММ. Реферат.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття рішення в менеджменті. Реферат.
  Тема моєї курсової роботи - «Економіко-математичне моделювання в менеджменті». Менеджеру відомо, що добре структуровані проблеми мають різноманітні рішення, елементи яких, а також зв'язки між ними, добре вивчені і можуть бути виражені кількісно. Оптимальне рішення для таких проблем може бути знайдено за допомогою методів дослідження операцій і економіко-математичних моделей. Наприклад, вибір оптимального варіанта розвитку та реконструкції підприємства, розрахунок оптимального завантаження виробничих потужностей, розробка оптимальних режимів технологічних процесів.
  Рішення є однією з найважливіших складових частин процесу управління. Весь процес управління являє собою безперервний ланцюг рішень різної складності та важливості, що розрізняються за своїм характером, тривалості впливу, ураженим рівням і виконуваних функцій. Кількість рішень, вироблюваних в кожному органі управління, надзвичайно велике. Але є спільні риси рішень, які дозволяють їх певним чином класифікувати.
  Одним з характеристик управлінського рішення служить визначення системи засобів здійснення наміченого завдання, осіб, відповідальних за відповідні дії, і термінів виконання рішень. І, нарешті, необхідно згадати про таку властивість рішень, як наявність системи правил, що визначають порядок розробки, обговорення, прийняття, набуття чинності, внесення змін і скасування.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка