УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 5
<- попередня наступна ->

 1. Ризики в антикризовому управлінні. Реферат.
  ОАО "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" створено на підставі Постанови Державного комітету Республіки Марій Ел з управління державним майном № 103 від 29 грудня 1992 року і є правонаступником прав і обов'язків орендного підприємства "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика ".
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Ризики в бізнесі. Реферат.
  До зовнішніх відносяться ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю підприємства або його контактної аудиторії (соціальні групи, юридичні і (або) фізичні особи, які проявляють потенційний і (або) реальний інтерес до діяльності конкретного підприємства) . На рівень зовнішніх ризиків впливає дуже велика кількість чинників - політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні та ін
  У світовій практиці підприємницька діяльність визначається як ініціативна, самостійна діяльність громадян та їх об'єднань, спрямована на отримання прибутку, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність. В результаті цього, ризик набув більш важливе самостійне значення, як в теорії, так і в практиці управління.
  У страховому бізнесі прикладом диверсифікації є розширення страхового поля. Так страхування, наприклад, врожаю, будівель і т.п. на невеликому просторі (в разі настання урагану тощо), може призвести до необхідності виплати великих страхових сум. Збільшення страхового поля зменшує ймовірність одночасного настання страхової події.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Ризики в діяльності організації: поняття, класифікація. Реферат.
  Навіть в самих сприятливих економічних умовах для будь-якого підприємства завжди зберігається можливість настання кризових явищ. Така можливість асоціюється з ризиком. Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, що пов'язано з безліччю умов і факторів, що впливають на позитивний результат прийнятих людьми рішень. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо став виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в підприємницькій діяльності.
  Заперечуючи очевидні передумови, оголошувалися непридатними до соціалістичної системи дослідження і відомі розробки в галузі вивчення та аналізу ризику. Цей процес знайшов відображення в економічній літературі того часу. Зокрема, у статті «Ризик» «Енциклопедичного словника Гранат» зазначалося, що в силу планового характеру соціалістичної системи господарські ризики мають тенденцію до відмирання. Таким чином, ризик повністю ставився до явищ капіталістичного господарства. Ігнорування проблем ризику досягло такого крайнього ступеня, що саме поняття «ризик» навіть не включалося в енциклопедію «Політична економія», в Філософську енциклопедію, словник «Науково-технічний прогрес», відсутня воно в останніх виданнях Великої радянської енциклопедії і «Радянського енциклопедичного словника» . Поняття «ризик» пояснюється тільки в тлумачних словниках російської мови.
  В економічній літературі, присвяченій проблемам підприємництва, немає стрункої системи класифікації підприємницьких ризиків. Існує безліч підходів до класифікації ризику. Певний інтерес представляє класифікація підприємницького ризику І. Шумпетером, який виділяє два види ризику:
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Ризики у підприємницькій діяльності. Реферат.
  Навіть в самих сприятливих економічних умовах для будь-якого підприємства завжди зберігається можливість настання кризових явищ. Така можливість асоціюється з ризиком. Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, що пов'язано з безліччю умов і факторів, що впливають на позитивний результат прийнятих людьми рішень. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо став виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в підприємницькій діяльності.
  Заперечуючи очевидні передумови, оголошувалися непридатними до соціалістичної системи дослідження і відомі розробки в галузі вивчення та аналізу ризику. Цей процес знайшов відображення в економічній літературі того часу. Зокрема, у статті «Ризик» «Енциклопедичного словника Гранат» 1отмечалось, що в силу планового характеру соціалістичної системи господарські ризики мають тенденцію до відмирання. Таким чином, ризик повністю ставився до явищ капіталістичного господарства. Ігнорування проблем ризику досягло такого крайнього ступеня, що саме поняття «ризик» навіть не включалося в енциклопедію «Політична економія», в Філософську енциклопедію, словник «Науково-технічний прогрес», відсутня воно в останніх виданнях Великої радянської енциклопедії і «Радянського енциклопедичного словника» . Поняття «ризик» пояснюється тільки в тлумачних словниках російської язика1.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Ризики комерційних банків і чинники що їх визначають. Реферат.
  Чільна роль у вирішенні цих проблем має належати банківській системі. Це визначається зростанням ролі кредитних відносин і банків в умовах нестійкості економіки країни і переходу до ринку. Банки не тільки формують ринок позикових капіталів, цінних паперів, валютний ринок, беруть участь у створенні та функціонуванні товарних бірж і нових господарських структур, а й, по суті, є єдиним власником необхідної інформації про фінансовий стан підприємства та організації, кон'юнктурі товарного, позичкового і валютного ринків, економічне становище регіону, республіки, країни. Останнє свідчить про важливість вивчення банками зовнішніх і внутрішніх комерційних і політичних ризиків своїх клієнтів. Це тим більш доцільно, що на сучасному етапі є сприятливі умови для створення і поліпшення партнерських відносин господарських одиниць з банками, посилення їх взаємного контролю і відповідальності.
  Формування ринку та ринкової інфраструктури, нових механізмів встановлення зв'язків та розвитку підприємництва і конкуренції, підвищення суверенітету колишніх союзних республік вимагають розробки теорії економічних ризиків, методів їх оцінки та регулювання на всіх щаблях господарювання: країновому, республіканському, регіональному, місцевому, а також на рівні кожної господарської одиниці незалежно від виду та форм власності.
  Політичні ризики - це ризики, зумовлені зміною політичної обстановки, несприятливо впливає на результати діяльності підприємств (закриття кордонів, ембарго на експорт та імпорт товарів, військові дії на території країни та ін.) Економічні (комерційні) ризики - це ризики, обумовлені несприятливими змінами в економіці самого банку або в економіці країни. Економічні ризики також представлені зміною кон'юнктури ринку і рівня управління.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ризики підприємства, методи їх оцінки. Реферат.
  Господарські, фінансові та інвестиційні ризики являють собою обов'язкові атрибути функціонування суб'єктів ринкової економіки. Саме по собі наявність ризику, що супроводжує діяльність того чи іншого підприємства, не є ні гідністю, ні недоліком. Навпаки, відсутність ризику, тобто небезпеки настання непередбачуваних і небажаних для суб'єкта наслідків його дій, як правило, в кінцевому рахунку шкодить економіці, підриває її динамічність і ефективність.
  Інша справа - ризик підприємця. На такий ризик доводиться йти за власним вибором, свідомо, навмисно, бо підприємництво, бізнес за своєю природою пов'язані з підвищеним ризиком. Знаючи джерела і причини ризику, вживаючи заходів обережності, можна зменшити ризик, але позбутися від нього цілком не представляється можливим. Особливо загострення ризикової ситуації пов'язане з поширенням ринкових відносин, бо ринок вносить високий рівень невизначеності, непередбачуваності умов, наслідків, результатів бізнес-угод.
  При відсутності надійної статистики втрат для оцінки їх ймовірності та встановлення ступеня ризику варто вдатися до думки експертів, фахівців у галузі бізнесу та підприємницького ризику. При проведенні великих операцій вдаватися до послуг експертів-консультантів не просто бажано, а вкрай необхідно.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Ризики. Реферат.
  Сучасна економічна література приділяє велику увагу цим питанням. При цьому, як правило, навчальні посібники та монографічні праці, опубліковані в Росії, присвячені закордонного досвіду в цій області, і тільки періодичні видання в достатній мірі приділяють увагу вітчизняним розробкам і застосуванню зарубіжного досвіду в російських умовах. Останнє важливо, оскільки вивчаючи ризики російських комерційних банків на сучасному етапі, обов'язково необхідно враховувати:
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Зведена таблиця ризиків. Переваги і недоліки ризиків. Реферат.
  Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток, збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода, прибуток).
  Чисті ризики означають можливість одержання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться наступні ризики: природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торговельні).
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Ситуація ризику і невизначеності в економіці. Реферат.
  Процес заробляння грошей і всі наступні операції з заробленим капіталом в тій чи іншій мірі пов'язані з ризиком. Він виникає тоді, коли реальні події відрізняються від очікуваних. Ризик може обумовлювати як виграш, так і втрати. Якщо ми сподіваємося на успіх і не діємо, то це - пасивна позиція. Якщо ми намагаємося застрахуватися від негативних впливів і забезпечити успішний результат в майбутньому, це - активна позиція.
  Коли ціни, доходи та інші змінні точно визначені, то будь-яке прийняте рішення споживача або фірми призведе до одного і тільки одного результату. На ринку досконалої конкуренції, наприклад, ситуація невизначеності просто виключається, так як і покупці і продавці мають Вільний доступ до інформації про ціни, використовувані технології та ймовірну прибутку. Вони повністю обізнані про що відбуваються на ринку події. Іншими словами, однією з сутнісних характеристик ринку досконалої конкуренції є припущення про досконале знання ринку, як покупцями, так і продавцями.
  Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу сусідять одні юридичні та фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. До числа останніх належать і державні структури, яким дуже часто не дістає грошей. Для нормального розвитку економіки постійно потрібна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами. Зрозуміло, що тема ризику нерозривно пов'язана з капіталом. Ми можемо ризикувати за тієї умови, що що-небудь маємо.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Сутність і види підприємницьких ризиків. Реферат.
  Законодавчо встановлено, що підприємницька діяльність є ризиковою, тобто дії учасників підприємництва в умовах сформованих ринкових відносин, конкуренції, функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані і здійснені. Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться приймати в умовах невизначеності, коли необхідно вибирати напрямок дій з декількох можливих варіантів, здійснення яких складно передбачити (розрахувати, як мовиться, на всі сто відсотків).
  На відміну від статистичного ризику динамічний ризик несе в собі або втрати, або прибуток для підприємницької фірми. Тому їх можна назвати «спекулятивними». Крім того, динамічні ризики, що ведуть до збитків для від слушною фірми, можуть одночасно принести виграш для суспільства в цілому. Тому динамічні ризики є важкими для управління. Далі в роботі аналізується сутність наступних ризиків:
  Складність класифікації підприємницьких ризиків полягає в їх різноманітті. З ризиком підприємницькі фірми стикаються завжди при рішенні як поточних, так і довгострокових завдань. Існують певні види ризиків, дії яких схильні всі без винятку підприємницькі організації, але поряд із загальними є, специфічні види ризику, характерні для певних видів діяльності: так, банківські ризики відрізняються від ризиків в страховій діяльності, а останні в свою чергу від. ризиків у виробничому підприємництві.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 5
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка