ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Спекуляція: мікроекономічний підхід до аналізу причин і результатів. Реферат.
  Спекуляція є значним, шкідливим для населення і виробництва підвищенням ціни на засоби споживання. Веде до інфляції, а головне - до істотного і контрпродуктивно загострення у населення потреби в грошах. Основні події в країні в плані соціальних вибухів і потрясінь - наслідок придбання спекуляцією масового характеру. Спекулянти блокують виробника (перекривають йому вихід на ринок своїми цінами) і організують з цією метою структури, керуючі виробництвом. Це управління зводиться до зміни орієнтації виробництва від ТНП до продуктів і предметів настільки ж дорогий, як неактуальною і марною (без віддачі) розкоші.
  Причинами спекуляції можуть виступати найрізноманітніші чинники ринку. При певному везінні на спекуляції людина може дуже швидко розбагатіти. Наприклад, в дні Великої Вітчизняної Війни шедеври світового мистецтва продавалися за безцінь: люди готові були віддати все до останнього, за зайву окраєць хліба.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічна теорія. Колоквіум.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічна теорія. Реферат.
  Економічна теорія встановила, що темпи зростання економіки прямо залежать від норми накопичення. Американські економісти навіть вивели формулу, за якою збільшення норми накопичення на 1% дає збільшення темпу економічного зростання на 0,1%. Правда в СРСР стабільне економічне зростання на рівні понад 9% на рік був досягнутий не при нормі накопичення в 90%, як це випливає із згаданої формули, а при її рівні в середньому в 32%. Найбільш висока норма накопичення мала місце в Японії (34%), яка також розвивалася протягом тривалого періоду дуже швидкими темпами.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічна теорія. Реферат.
  · Методологічна, тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічна теорія. Реферат.
  Світова економічна практика свідчить, що забезпечення повної зайнятості і одночасне підвищення економічної ефективності суспільного виробництва в сучасних умовах важко досяжно, швидше за все, неможливо. Це пояснюється тим, що головний фактор економічного зростання та об'єктивності виробництва - науково-технічна революція виступає одночасно і головним чинником виникнення безробіття.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічна теорія. Реферат.
  Проте окрім загальних методів дослідження суспільні науки, в тому числі і економічна теорія, характеризується особливими рисами. Ці особливості економісти західних країн вбачають у тому, що виявлені принципи дослідження використовуються по різному, залежно від того, чи належать вони до макроекономіки або до мікроекономіки.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічна теорія. Реферат.
  Дана тема займає особливе місце в структурі загальної економічної теорії, так як вона є своєрідним методологічним введенням в досліджуваний курс. Необхідно з'ясувати, що досліджує загальна економічна теорія, які прийоми вона для цього використовує, яку роль відіграє у розвитку суспільства.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічна теорія. Шпаргалка.
  А завдання держсектора економіки - принципово інші. Звичайно, в якійсь мірі, і він явл-ся комерційним і від мотиву прибутку він не відмовляється, але це не головна і якась побічна його мета. А головне його завдання - щоб національна ринкова економіка була конкурентно здатною в світі і щоб вона динамічно і ефективно розвивалася, і щоб в країні забезпечувалася економічна, політична та соціальна стабільність. Для цього держава через держсектор розробляє і здійснює ефективне мікроекономічне регулювання національної економіки, що виражається, по-перше, в тому, що воно здійснює антиінфляційні і анте кризові заходи, заходи щодо зміни макроекономічної структури суспільного пр-ва, тобто саме воно бере на свої плечі основний тягар з розвитку якихось нових, наукомістких і капіталомістких галузей, які на перших порах не дають великого прибутку, і куди на перших порах НС йде не охоче. Саме держава бере на себе завдання створення виробничої та соціальної інфраструктури, без якої НС не може ефективно працювати і бути конкурентним на світовому ринку.
  Фундаментальна теорія Адама Сміта. Добровільний обмін товарами вигідний обом сторонам, тому що: 1) У результаті такого добровільного обміну товарами, товари перерозподіляються до тих, хто більше їх цінує, а значить, він краще їх і використовує. 2) В результаті такого обміну кожна з двох сторін спеціалізується на виробництві якихось певних видів продукції. У результаті буде використовуватися якась спеціалізована техніка, якісь особливі технології, найбільш відповідні для виробництва саме цих видів продукції. Буде рости майстерність виробників. У кінцевому рахунку, суспільне багатство буде у велічіваться, або, кажучи словами Адама Сміта: «Приростати».
  Розмір: 216 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічна теорія. Шпаргалка.
  Під економічною теорією прийнято розуміти засноване на фактах, підкріплене аргументами та обгрунтуваннями наукове узагальнення процесів, що відбуваються в економічному житті. Походження слова «економія» бере початок від ойкокоміа (ойко - будинок, господарство, номос - правило, закон) і на початку розглядалася як наука про ведення домашнього господарства. Серед світових мислителів термін «ойкономії» вперше вжив давньогрецький філософ Ксенофонт (близько 430-355 рр. до н.е.), вкладаючи в це поняття науку про господарство, управлінні будинком і майном. Дещо пізніше Арістотель (384-322 рр. до н.е.) розділив науку про багатство на економіку, під якою розумів виробництво благ для задоволення людських потреб і хремастику (від хрема - майно, володіння: мистецтво наживати достаток або діяльність, спрямована на накопичення багатства). У Х1У - ХУ століттях починається занепад феодального способу виробництва. Феодали замість панщини (оброку) вводять грошову ренту. Це змушує селян продавати частину виробленої продукції на ринку. Так поступово преодалевать замкнутість феодальних господарств і формується єдиний національний ринок. Виникає потреба в широкому тлумаченні поняття "економіка". У 1615 році французький учений А. Монкретьєн вводить термін «політична економія» (від грецького політикос - державний, суспільний), що означає мистецтво державного управління господарством. В умовах подолання замкнутості феодальних господарств, формування єдиного загальнонаціонального ринку термін «господарство» охоплює економіку всієї країни, національне господарство. Термін «політична економія» став витіснятися терміном «економікс» після виходу в світ однойменного праці англійського економіста А. Маршалла (1890 г). Наука «економікс» або, як частіше її називають «політична економія», пройшла багато етапів розвитку. Першим етапом вважається дослідження класичної школи, представленої У. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та інших. Англійський економіст У. Петті (1623-1687) називав її «політична анатомія», оскільки займався природничими науками та підходив до вивчення економічних і політичних явищ як натураліст. А. Сміт визначав предмет політичної економії як науку про багатство. Д. Рікардо стверджував, що головним завданням політичної економії є визначення законів, керуючих розподілом суспільного продукту. Наступним етапом розвитку політичної економії стали праці класиків марксизму-ленінізму. К. Маркс у своєму творі «Капітал» предметом дослідження назвав капіталістичний спосіб виробництва і відповідні йому відносини виробництва та обміну. На сучасному етапі недостатньо досліджувати тільки закони, що керують виробництвом, обміном і розподілом матеріальних, життєвих благ. У розвинених країнах світу велика частина загальної чисельності працівників зайнята виробництвом послуг. Тому сучасна економічна теорія розглядає закони, які управляють виробництвом, обміном, розподілом матеріальних і нематеріальних благ (послуг). Більше того, основною формою національного багатства стала людина - сукупність його потреб, здібностей, творчих обдарувань.
  Розмір: 60 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка