ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 214 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Сучасний стан галузі машинобудування. Реферат.
  В даній контрольній роботі буде відображена не тільки галузева структура машинобудівного комплексу та фактори розміщення його галузей і підгалузей. Але й охарактеризовано сучасний стан комплексу, перспективи і варіанти виходу із сьогодні складної економічної ситуації.
  З урахуванням специфіки даної теми структура дослідження дозволяє послідовно освітити в першій главі теоретичні питання (роль і значення, специфіка розміщення, галузева структура) машинобудівного комплексу, в другій - що склалася на сьогоднішній момент несприятливу економічну ситуацію в комплексі, зокрема в авіаційній промисловості, в третьому розділі будуть освітлені перспективи розвитку галузі машинобудування і металообробки (на прикладі авіаційного комплексу).
  Машинобудування виробляє засоби праці - машини та обладнання, прилади та обчислювальну техніку, передавальні пристрої, транспортні засоби - для всіх галузей народного господарства. Воно виробляє предмети споживання, переважно тривалого користування (легкові автомобілі, телевізори, годинник та ін.) До середини 80-х років у загальному обсязі продукції машинобудування засоби виробництва становили 88,9%, предмети споживання - всього лише 11,1%, що свідчило про неорієнтовність вітчизняного машинобудування на запити масового споживача.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Сучасний стан енергетики. Реферат.
  За останні роки в структурі світового та регіонального виробництва електроенергії відбулися певні зміни (див. табл. 2). Аналізуючи статистичні дані, наведені в таблиці, можна зробити ряд висновків, що характеризують розвиток світової енергетики, головні серед яких наступні:
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Сучасні погляди на предмет і зміст статистичної науки. Реферат.
  Предметом соціально-економічної статистики є кількісна сторона масових економічних і соціальних явищ, методи ізмеранія та аналізу об'єктивно існуючих розмірів, рівнів і закономірностей їх вимірювання. Вона вимірює кількісну сторону явищ нерозривно з якісною.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Сучасні кредитні технології. Реферат.
  Багато сучасні підприємства користуються банківськими кредитами. Одним кредити потрібні для реалізації довгострокових проектів, іншим для поповнення оборотних коштів. Але іноді підприємству терміново потрібні гроші всього на два-три дні. Для вирішення цієї проблеми і призначений овердрафтне кредит. Форма кредиту овердрафту вперше виникла в Англії і в даний час практикується в більшості розвинених країн.
  Головною відмітною ознакою споживчого кредиту - цільова форма кредитування фізичних осіб. У ролі кредитора можуть виступати як спеціалізовані кредитні організації, так і будь-які юридичні особи здійснюють реалізацію товарів або послуг. Споживчий кредит - приватним особам на термін до 3 років при покупці, передусім споживчих товарів тривалого користування. Він реалізується або у формі продажу товарів з відстрочкою платежу через різні магазини, або у формі подання банківської позики на споживчі цілі. За використання споживчого кредиту стягується, як правило, високий рентний відсоток (до 30% річних) / 35, с.15 /
  Розмір: 62 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Сучасні методи нарахування амортизації. Реферат.
  Процес відтворення основного капіталу являє собою основу життєдіяльності та ефективності виробництва. Держава, встановлюючи на законодавчому рівні ті чи інші методи нарахування амортизації, а також порядок використання амортизаційного фонду, створює можливість для підприємств акумулювати в амортизаційному фонді фінансові кошти для оновлення основних засобів і, що важливо, для подальшого розширення виробництва. По всіх основних засобах підприємство виробляє амортизаційні відрахування.
  Стимулююча роль амортизації істотно зростає із застосуванням методів прискореної амортизації основних засобів. З точки зору автора, найбільш оптимальними методами нарахування амортизації в умовах ринку є прискорені методи. Вони дозволяють в перші роки роботи списувати великі суми в рамках амортизаційних відрахувань, що дозволяє зменшити оподатковувану базу, а це, в свою чергу дає підприємству можливість заощадити певну частину грошових коштів. Останнє особливо важливо для підприємств, тільки що почали свою діяльність. Крім того, прискорена амортизація дозволяє наібистрейшего шляхом відновлювати кошти, витрачені на придбання основних засобів і здобувати нові, більш сучасні і високопродуктивні основні засоби. Цей факт особливо важливий останнім часом, коли науково-технічний прогрес все швидше впроваджується в наше життя, приносячи нове обладнання та високоефективні технології.
  Основні засоби схильні до зносу в процесі їх експлуатації. У зв'язку з цим на будь-якому підприємстві встають питання про відтворення об'єктів основних засобів. Знос основних засобів обліковується за встановленими нормами амортизації, сума якої включається в собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований знос накопичується в особливому амортизаційному фонді, який теоретично призначається для нових капітальних вкладень. Таким чином, одноразово авансована вартість у статутний капітал (фонд) у частині основного капіталу здійснює постійний кругообіг, переходячи з грошової форми в натуральну, в товарну і знову в грошову. У цьому полягає економічна сутність основних фондів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Сучасні методи оцінки і вибору зарубіжного ринку. Реферат.
  Все це зумовило високу актуальність теми курсової рВсе це зумовило високу актуальність теми курсової роботи, предметом дослідження якої з'явилися сучасні маркетингові методи оцінки і вибору зарубіжного ринку. Адже результати такого дослідження можуть бути використані для виходу на закордонні ринки практично будь-яким білоруським підприємством, від найбільшого виробничого об'єднання і дрібної комерційної фірми.
  Розвиток ринкових відносин в Білорусі та пов'язані з цим зміни в економічній діяльності багатьох підприємств, все більше орієнтуються на експорт своєї продукції, а також поява торгових організацій, що спеціалізуються на імпорті товарів з інших країн, включення вітчизняних господарських структур в міжнародний поділ праці - все це вимагає знання сучасних методів оцінки та вибору зарубіжних ринків, ефективного використання тих методів для експансії на міжнародні ринки.
  Перехід до нових економічних відносин, кардинальна зміна геополітичного положення Республіки Білорусь після розпаду СРСР зумовили перетворення зовнішньоекономічного чинника розвитку в один з найважливіших елементів структурної перебудови і виходу економіки з кризи. Посилення зовнішньоекономічного фактора об'єктивно диктується як самою природою «малої» країни з надзвичайно відкритою економікою (відношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП в середньому за 1993-1996рр. Становить 120%), так і формуються якісно новими взаємозв'язками вітчизняної економіки зі світовою, внутрішнього ринку з зовнішнім.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Сучасні методи статистики фінансів. Реферат.
  Фінанси - реально існуючі в суспільстві виробничі відносини, що мають грошову форму вираження. Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом грошових коштів, які приймають специфічну форму фінансових ресурсів. Об'єкт статистичного вивчення фінансів включає утворення та використання фінансових ресурсів, кредит і грошовий обіг. Фінанси - невід'ємна частина ринкових відносин і одночасно інструмент державного регулювання. У рамках курсу національного рахівництва і макроекономічної статистики особливу увагу слід звернути на статистику державних фінансів, грошового обігу та кредиту, які є взаємопов'язаними процесами на макрорівні.
  Державний бюджет - важливий інструмент державного регулювання економіки. Він визначає форми і методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика основних його параметрів, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно ця задача полягає в тому, щоб визначити:
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Сучасні основи теорії фірми. Реферат.
  Зростання розмірів підприємницьких організацій не можна порівняти ні з чим. Дрібні і середні сучасні підприємства перевершують за масштабами своєї діяльності найбільші фірми, що існували 100 років тому. Найбільші підприємницькі організації об'єднують тисячі людей і мають річний обсяг продажів, далеко перевищує мільярд доларів. Таке збільшення розмірів створює значні труднощі для інтеграції різних елементів або частин в певну організацію. Крім зростання розмірів різко збільшилася і складність підприємницьких організацій. Діяльність фірм, що існували півсотні років тому, полягала головним чином у випуску одного або декількох видів продукції, а велика частина сучасних корпорацій веде найрізноманітніші операції. Змінився також характер росту фірм. Наприкінці XIX-початку XX століття розвиток більшості з них йшло за допомогою вертикальної інтеграції: вони прагнули просуватися в глиб області виробництва свого традиційного продукту і намагалися впровадитися в процес його розподілу.
  Разом з тим підприємництво, як і будь-який вид діяльності, повинно мати теоретичні основи, що пояснюють його сутність. Якщо виходити з призначення підприємницької діяльності, а саме постійний пошук нового, постійне поліпшення становища підприємства, то, очевидно, що воно не може спиратися тільки на класичну економічну теорію, яка дає шляхи оптимізації того, що вже є, тобто воно концентрується на питаннях отримання максимального прибутку з готівкових ресурсів і досягнення рівноваги.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Сучасні засоби грошового обігу. Реферат.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Сучасні тенденції в світовій економіці. Реферат.
  Приклад цієї тенденції дає Європейський Союз у складі 15 західноєвропейських країн, що існує вже понад 40 років і перейшов на загальну валюту - євро. А всього, за даними ГАТТ, до середини 90-х рр.. в світі налічувалося понад 30 інтеграційних угруповань різного типу (зони вільної торгівлі, митні союзи, "спільні ринки", економічні союзи).
  Сьогодні важко знайти більш модну і дискусійну тему, ніж глобалізація. Їй присвячені десятки конференцій і симпозіумів, сотні книг, тисячі статей. Про неї говорять і сперечаються вчені, політики, бізнесмени, релігійні діячі, люди мистецтва, журналісти. Предметом жвавих дебатів служить буквально все - що таке глобалізація, коли вона почалася, як вона співвідноситься з іншими процесами в суспільному житті, які її найближчі і віддалені наслідки. Велика кількість думок, підходів, оцінок ... Щось нове сказати досить важко. Зате можна звернутися до гласу найбільш значних дослідників.
  Становлення сучасної світової економіки об'єктивно зумовлене закономірностями розвитку виробництва та міжнародного поділу праці, втягуванням до сукупного процес відтворення все нових країн, перетворенням світової торгівлі в один з найважливіших чинників економічного зростання, задоволення потреб національних господарств і населення в різноманітних товарах і послугах.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 214 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2091 2101 2111 2121 2131 2141 2151 2161 2171 2181

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка