ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 216 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Зміст договору про передачу прав на програму для ЕОМ. Реферат.
  Розмір: 14 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Зміст і логіка розвитку управління. Реферат.
  Розвиток управління організацій є частиною загального поступального руху суспільства. Розвиток управління - це не разові перетворення управління з метою досягнення найкращого стану управління, а безперервною під час процесу. Розвиток управління йде стрибкоподібно.
  Якщо для розвитку управління характерно порівняння його готівкового стану з попереднім, то для вдосконалення управління характерно порівняння стану системи управління з найкращим за певним критерієм. Розвиток управління та його вдосконалення - це різнопланові явища, більш глибинним і відповідно визначальним серед яких є розвиток управління.
  Розмір: 14 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Зміст і поняття права власності. Реферат.
  У суспільстві з державно-правовою побудовою економічні відносини власності неминуче одержують юридичне закріплення. Це виражається як у системі правових норм, що регулюють зазначені відносини й утворюють інститут права власності, так і в закріпленні певної міри юридичної влади за конкретною особою, що є власником даної речі. У першому випадку говорять про право власності в об'єктивному значенні, у другому - у суб'єктивному змісті або про суб'єктивне право власності.
  Зміст права власності складають приналежні власнику правомочності щодо володіння, користування і розпорядження річчю. Зазначені правомочності, як і суб'єктивне право власності в цілому, являють собою юридично забезпечені можливості поведінки власника, вони належать йому доти, поки він залишається власником. У тих випадках, коли власник не в змозі ці правомочності реально здійснити (наприклад, при арешті його майна за борги або коли майном незаконно володіє інша особа), він не позбавляється ні самих правомочностей, ні права власності в цілому. Щоб розкрити зміст права власності, необхідно дати визначення кожного з приналежних власнику правомочностей. Почнемо з володіння.
  Нині чинне цивільне законодавство, як і те, що йому передувало, обмежується перерахуванням приналежних власнику правомочностей (іноді засобів їх здійснення), не визначаючи жодне з них. А це негативно позначається не тільки на розкритті змісту права власності, а й на практиці застосування законодавства. Важко, зокрема, відповісти на питання, який зміст вкладає законодавство в поняття права володіння і кого можна вважати власником речі. У цьому питанні можна було взяти приклад або римського права і розмежувати поняття володіння і відповідальності, або законодавств германської групи і закріпити інститут подвійного володіння з виділенням фігури володіє слуги. На жаль, жодного з цих варіантів законодавець не обрав. Важко тому відповісти на питання, чи продовжує власник залишатися власником речі при здачі її у найм або власником речі на період наймання визнається тільки наймач.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Зміст фінансових звітів. Реферат.
  На основі балансового звіту визначається ряд найважливіших фінансових коефіцієнтів: рентабел'ност' власного капіталу - відношення прибутку до власного капіталу (return on equity - ROE), рентабел'ност' активів - відношення прибутку до величини активів (return on assets - ROA ), співвідношення позикових u власних коштів - відношення сукупної заборгованості до активів (debt to equity - DE), a також коефіцієнт покриття процентних платежів - ступінь покриття витрат на виплату відсотків (interest costs - IC) доходамu компанії до виплати відсотків і податків.
  З метою забезпечення найбільш повного розкриття інформації про господарську діяльність компанії і надання користувачу звітності можливості приймати свої рішення на основі зіставлення інформації за різні роки балансові звіти рекомендується готувати із зазначенням відображених у них показників не тільки за звітний період, а й за два передували, тобто за три роки. Такий формат подачі звітності рекомендується GAAP, де, зокрема, говориться: "Подання порівняльних звітів при підготовці річної й іншої звітності підвищує корисність таких звітів і ясніше показує природу і спрямованість поточних змін у діяльності підприємства. Така форма подання звітності обумовлена ??тим, що звіти за кілька періодів більш важливі, ніж за один, і що рахунки за один період являють собою лише фрагмент того, що є безперервною історією ". У ряді випадків за окремими показниками відбивається їх динаміка не тільки за три, а й за п'ять і десять років. Для цього балансовий звіт супроводжується окремими таблицями.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Зміст, завдання і методи фінансового планування на підприємстві. Реферат.
  Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримуватися режиму економії. Отримання планового розміру прибутку та інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Обсяг фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції.
  Нормативний метод полягає в тому, що на основі заздалегідь встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта в фінансових ресурсах та їх джерелах. Такими нормативами є ставки податків і зборів, норми амортизаційних відрахувань та інші нормативи, що встановлюються або самим суб'єктом або для суб'єкта державою у вигляді спеціальної нормативної або законодавчої бази. Нормативи самого господарюючого суб'єкта - це нормативи, що розробляються безпосередньо на підприємстві і використовуються ним для регулювання виробничо-господарської діяльності, контролю за використанням фінансових ресурсів, інших цілей з ефективного вкладення капіталу. Існують сучасні методи калькулювання витрат: стандарт-кост і стандарт маржинал-костинг. Вони засновані на використанні внутрішньогосподарських норм.
  Фінансовий план забезпечує підприємницький план господарюючого суб'єкта фінансовими ресурсами і має великий вплив на економіку підприємства. Відбувається це завдяки цілому ряду істотних обставин. По-перше, в фінансових планах відбувається порівняння намічуваних витрат для здійснення діяльності з реальними можливостями. У результаті коригування досягається матеріально-фінансова збалансованість. По-друге, статті фінансового плану пов'язані зі всіма економічними показниками роботи підприємства та пов'язані з основними розділами підприємницького плану: виробництвом продукції та послуг, науково-технічним розвитком, удосконаленням виробництва та управління, підвищенням ефективності виробництва, капітальним будівництвом, матеріально-технічним забезпеченням, праці і кадрів, прибутку і рентабельності, економічним стимулюванням. Таким чином, фінансове планування впливає на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта за допомогою вибору об'єктів фінансування, напрям фінансових коштів і сприяє раціональному використанню трудових, матеріальних та грошових ресурсів.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Змістовні теорій мотивації. Реферат.
  Змістовні теорії мотивації в першу чергу намагаються визначити потреби, які спонукають людей до дії, особливо при визначенні об'єму і змісту роботи. При закладці основ сучасних концепцій мотивації найбільше значення мали роботи трьох чоловік: Абрахама Маслоу, Фредеріка Герцберга і Девіда МакКлелланда.
  Згодом дослідника стало зрозуміло, що для того, щоб пояснити механізм мотивації, необхідно розглянути численні поведінкові аспекти і параметри навколишнього середовища. Реалізація цього підходу призвела до створення процесуальних теорій мотивації.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Створення ЗАТ. Реферат.
  Ний порядок утворення юридичної особи, який передбачає, що створення організації дозволено тим чи іншим компетентним органом. Чинне законодавство не допускає відмови у реєстрації за мотивами недоцільності (ч.2 п.1 ст.51 ГК РФ).
  Відповідно ст.7 Федерального Закону від 26 грудня 1995 р. (із змінами від 13 червня 1996 р. Від 24 травня 1999, 7 серпня 2001 р.) «Про акціонерні товариства» число акціонерів відкритого суспільства не повинно перевищувати 50-ти осіб (п.2 ст.10 Закону про акціонерні товариства). У разі перевищення цієї кількості осіб, ЗАТ протягом року має перетворитися у відкрите акціонерне товариство. ЗАТ не може мати в якості єдиного засновника (акціонера) інше господарське товариство, що складається з однієї особи.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Створення бренду компанії. Реферат.
  Проблема розробки, формування та просування брендів і торгових марок є актуальною для багатьох фірм і підприємств. На даний момент існує маса прикладів вдало розроблених брендів як за кордоном, так і в нашій країні. Однак, все ще залишається чимало запитань і проблем які виникають при розробці і в процесі просування брендів на ринок. Враховуючи бурхливе економічне зростання, який переживає наша країна, розвиток виробничої бази, зростання числа компаній - виробників товарів народного споживання, дана тема стає все більш актуальною, в чому автор зміг переконатися на практиці. Якщо ще п'ять років тому доводилося переконувати клієнтів агентства в необхідності створення торгових марок і брендів, то зараз все більше Замовників самі звертаються в агентство з проханнями розробити логотип компанії, придумати назву для свого нового товару (послуги) або написати рекламну кампанію з просування на ринок уже готового бренду.
  Ефективність маркетингу залежить не тільки і не стільки від раціональності застосування маркетингового інструментарію, як від відповідності товару, його споживчих характеристик потребам ринку. Доведення цих характеристик до споживача і створення не одномоментного, а довгострокового споживчого переваги до цієї товарної марці серед існуючих на ринку конкуруючих товарів є важливим завданням маркетингу.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Створення та майбутнє європейської валютної системи. Реферат.
  · Полегшення обмінів: нестабільність обмінних курсів усередині чинної європейської валютної системи призводить до важких наслідків для економік країн-учасниць, що змушені страхуватися від обмінних ризиків. На думку експертів, євро дозволить громадянам і підприємствам щорічно заощаджувати 8 млрд. доларів завдяки зникненню цього ризику в Західній Європі.
  · Створення найбільшого світового економічного і фінансового центру, ключовим інструментом якого стає нова валюта євро. За задумом своїх творців ЄВС є потужним стимулом для ліквідації бар'єрів між західноєвропейськими фінансовими ринками і повинен сприяти їх інтеграції. У результаті в Європі повинен виникнути найбільший в світі фінансовий ринок, і євро в перспективі буде претендувати на місце провідної світової валюти.
  З цього часу такі шановані в фінансовому світі національні інститути, як Bundesbank або Bangue de France, займаються тільки реалізацією валютної політики, як це робить Федеральний резервний банк у штаті Канзас в США. У цьому зв'язку майбутнє національних центральних банків не можна назвати блискучим.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Створення та управління компанією за кордоном. Реферат.
  Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за кордоном передусім з метою його самозростання, хоч і не тільки для цього. Вкладаючи капітал за кордоном, інвестор здійснює закордонні інвестиції (інвестиції за кордоном). Такими інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються вітчизняними інвесторами за кордоном в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. Капітал, який вивозиться, ввозиться і функціонує за кордоном, можна розділити на приватний і державний. Він може мати грошову і товарну форму, бути короткостроковим і довгостроковим, виступати як позичковий або підприємницький.
  У свою чергу, підприємницький капітал (і частково позичковий) представлений прямими і портфельними інвестиціями. Для прямих інвестицій характерно те, що інвестор бере участь в управлінні об'єктом, в який вкладено його капітал. Портфельні інвестиції такого контролю зазвичай не дають і представлені окремими акціями і невеликими пакетами акцій, а також облігаціями та іншими цінними довгостроковими паперами. Саме прямі інвестиції асоціюються зі створенням і функціонуванням за кордоном власних компаній.
  Дочірня компанія (англ. subsidiary) реєструється в закордонній країні як компанія з власним балансом, тобто є юридичною особою, але контроль над нею здійснює батьківська компанія в силу того, що вона володіє основною частиною акцій (паїв) дочірньої компанії. У Росії дочірньої вважається компанія, в якій батьківська фірма має переважна участь у статутному капіталі або іншим способом має можливість визначати рішення, прийняті компанією.
  Розмір: 69 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 216 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2111 2121  2131  2141  2151  2161  2171  2181  2191  2201

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка