ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 219 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Складання внутрішньофірмового плану виробничо-комерційної діяльності. Реферат.
  Ведучими розділами внутрішньофірмового плану є: маркетинг, визначає обсяг продажів і доходи, сумарні витрати і комерційні результати. Вихідними даними є: виробничі завдання на базі даних про потенційний попит, насиченості ринку, рух ринкових цін. На основі його формується асортимент продукції, визначаються масштаби і принципи організації виробництва, що в підсумку визначає обсяг продажів.
  Планування - один з найважливіших факторів функціонування і розвитку промислових фірм в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об'єктивними вимогами виробництва і реалізації товарів, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Велику роль відіграють також зміни в організаційних формах і характері діяльності фірм, підвищення значення транснаціональних корпорацій (ТНК) у світогосподарських зв'язках.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Складання річного плану експлуатації ТЕЦ. Реферат.
  - З енергосистеми ТЕЦ отримує електроенергію протягом 152 діб, з яких 32 (18 діб - у ремонті теплофікаційні, 14 - конденсаційна турбіна) - в опалювальний період, 120 (74 діб - у ремонті теплофікаційні, 46 - конденсаційна турбіна) - у неопалювальний:
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Складання річної звітності організації. Реферат.
  Бухгалтерський облік часто називають «абеткою і мовою» бізнесу. У бізнесі широко використовуються дані бухгалтерської (фінансової) звітності, включаючи баланс, звіт про фінансові результати та їх використання, пояснювальну записку до річного звіту. Формування бухгалтерської звітності організації є логічним завершенням облікового процесу. Вона необхідна як для цілей внутрішнього управління, так і для представлення зовнішнім користувачам.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Складання та оформлення договорів. Реферат.
  Договори і контракти є практично найбільшою групою документів, що застосовується в багатьох сферах життя суспільства і господарства. Тим часом договори не входять ні в одну із систем документації. Це говорить про специфіку договорів і контрактів як документів, що оформляють різні господарські та інші відносини. Зараз, коли існує величезна кількість як державних, так і недержавних організацій, договірні відносини отримали особливий розвиток. Тому необхідно приділяти увагу правилам їх складання та оформлення.
  Справжній контракт - це свого роду витвір мистецтва. Складання його вимагає не тільки знання законодавства, практики, але і творчих здібностей, навичок точно і стисло формулювати умови договору, вміння виділяти в життєвій ситуації юридично значимі моменти.
  Метою даної роботи ставиться висвітлення питань, пов'язаних з оформленням договорів і контрактів у різних сферах діяльності. Було б неможливим розглянути принципи складання всіх видів договорів та контрактів, проте слід виділити найбільш поширені і важливі з них з тим, щоб визначити їх особливості.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Реферат.
  Правило і вимоги ГОСТ Р6.30-97 носить універсальний характер і знаходять широке застосування в інших уніфікованих і не уніфікованих системах документації. Знання цих правил і вимог дозволяє оволодіти раціональними прийомами роботи з документами, заощаджувати час на їх складання й обробку.
  Документи виникли разом з писемністю, спочатку як засіб закріплення майнових відносин, а потім, з розвитком писемності, стали засобом спілкування, передачі інформації. Документи є одним з найважливіших сховищ людської пам'яті.
  У розробці уніфікованих систем документації накопичений великий досвід. Тривалий час у країні діяв ГОСТ 6.38-72 на вимоги щодо оформлення організаційно-розпорядчої документації. У 1990 році стандарт піддався певної переробці з урахуванням двадцятирічної практики його використання (ГОСТ 6.38-90).
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Складання та оформлення розпорядчих документів. Реферат.
  В даний час обсяги інформації подвоюються кожні три роки. Суспільство переживає інформаційний бум. Це пов'язано, перш за все, із зростанням кількості населення. Чим більше людей, тим більше треба шкіл, лікарень, клубів, магазинів та інших обслуговуючих організацій, більше виробити товарів, з іншого боку - мати більше місць докладання людських рук. Будь-яка організація, так само як і кожна людина окремо, можуть існувати, тільки обмінюючись інформацією. В умовах ринкових відносин, коли дуже швидко змінюється економічна ситуація, законодавство, комерційні підприємства виживають тільки в тому випадку, якщо вони вчасно знають що, коли і почому. Інформація давно стала товаром. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Носієм інформації виступає документ.
  Підготовка розпорядчого документа може бути доручена одному або декільком структурним підрозділам або окремим посадовим особам. При розробки проектів складних і великих розпорядчих документів можуть створюватися робочі групи (комісії), залучатися вчені або кваліфіковані фахівці з числа практичних працівників.
  На думку фахівців - документознавців, документ являє содою результат відображення фактів, подій, предметів, явищ об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Він створює допомогою листа, графіки, малюнка, фотографії, звуко-та відеозапису. Документ виготовляється на спеціальному матеріалі.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Складання виробничої програми. Реферат.
  Розробка виробничої програми починається зазвичай з визначення найменувань і кількості продукції (готові вироби, напівфабрикати, послуги проблеми імені ого характеру тощо), які потрібні народному господарству та індивідуальним споживачам. Це предрешает необхідність починати складання виробничої програми з розрахунку номенклатури, кількості та обсягу реалізованої продукції.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Стан та шляхи удосконалення обліку витрат в плодівництві в СГВК «Кочетовский» Мічурінського району Тамбовської області. Реферат.
  СГВК «Кочетовский» знаходиться в західній частині Тамбовської області, приблизно в 20 км на північ від г.Мічурінска. У кліматичному відношенні його територія може бути охарактеризована даними Мічурінської агрометереологіческой станції. Середня річна температура повітря дорівнює 4-5 0; середня температура повітря найбільш теплого літнього місяця - липня становить 19-200, найбільш холодного зимового місяця - січня - близько -10-110. Тривалість більш актуального періоду з середньою температурою повітря вище 100 дорівнює 140-145 днів на рік; стільки ж триває безморозний період.
  Однією з найбільш актуальних проблем методології та практики вітчизняного бухгалтерського обліку є в даний час проблема складу поточних витрат виробництва та обігу, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і порядку формування фінансових результатів діяльності організацій.
  Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний стан виробництва на підприємстві за досліджуваний період не дуже ефективно і залишає бажати кращого. Це пов'язано з низьким обсягом виробництва продукції, низькою забезпеченістю основними виробничими фондами та енергетичними ресурсами (що пов'язане з їх зносом). Тому керівництву підприємства необхідно переглянути організацію виробництва, знайти кошти на оновлення основних фондів та енергоресурсів, розробити план найбільш ефективного використання трудових ресурсів. Звичайно ж, на виробничий процес впливає ряд факторів незалежних від господарства, наприклад, природно-кліматичні умови. А так як підприємство спеціалізується на виробництві плодів, яке дуже трудомістка і вимагає в основному затрат ручної праці, то необхідно звести їх по можливості до мінімуму.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Стан та шляхи удосконалення обліку витрат продукції промислових виробництв. Реферат.
  У цих умовах зростає роль бухгалтерського обліку, оскільки потрібно не тільки порівнювати вироблені витрати з отриманими доходами, але вести активний пошук ефективного використання кожного вкладеного рубля у виробничу діяльність підприємства.
  Відповідно до Федерального закону «Про бухгалтерський облік», прийнята організацією облікова політика, затверджується наказом чи розпорядженням особи відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку. Стверджується робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, форми первинних документів, прийнятих для оформлення господарських операцій, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, порядок проведення інвентаризації та методи оцінки видів майна і зобов'язань; правила документообігу, порядок контролю за господарськими операціями. Прийнята організацією облікова політика, як свідчить закон, застосовується послідовно з року в рік, зміни в ній можуть проводитися у випадках зміни законодавства Російської Федерації, нормативних актів, документів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку.
  Від рівня собівартості продукції залежить обсяг прибутку і рівень рентабельності підприємства: чим економніше використовуються трудові, матеріальні та фінансові ресурси при виробництві продукції, тим вища ефективність виробництва, тим більший прибуток.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Стан традиційної радіозв'язку та розвиток системи радіотелефонного "actionet". Реферат.
  Забезпечення радіозв'язком об'єктів розвідки, видобутку, ПРС і ВРХ, поряд з традиційними радіостанціями, здійснюється на основі радіотелефонного системи "Actionet", запроектованої Самарським НДІ Радіо. Згідно з проектом передбачається забезпечення радіопокриття основних родовищ Південно-сходу РТ. В даний час ведуться по другому завершального етапу будівництва, яке включає в себе будівництво радіобашен висотою від 60 до 110 м в кол-ве 5 шт. і монтаж на них антен базових станцій. Забезпечення покриття радіозв'язком розраховане для мобільних і стаціонарних радіотелефонів. Це означає забезпечення зв'язком основних магістральних доріг, а також бригад ПРС і ВРХ за умови використання ними спрямованих антен.
  В управлінні "ТатАИСнефть" сьогодні експлуатується 3556 к-тів радіостанцій, в т.ч. 3022 працюють в системі, робота яких забезпечується 24 базовими станціями. Необхідно зауважити, що з введенням ще двох базових станцій до кінця року в Черемшане і в Сіренькіно будуть остаточно вирішені питання стійкого радіозв'язку по дорозі Алмет'евськ-Нурлат. У 2001 році планується будівництво ще двох радіобашен в Тумутуке і ростовкой, які забезпечать зв'язком НГДУ "Азнакаевскнефть" і "Бавлинефть".
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 219 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2141 2151 2161 2171 2181 2191 2201 2211 2221 2231

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка