ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 254 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Фінансування відтворення основних фондів. Реферат.
  Основними фондами є вироблені активи, використовувані неодноразово або постійно протягом тривалого періоду, але не менше одного року, для виробництва товарів, надання ринкових і неринкових послуг. Основні фонди складаються з матеріальних і нематеріальних основних фондів.
  Фінансування прямих інвестицій - це порядок надання грошових коштів, система витрачання та контролю за цільовим та ефективним їх використанням. Методи фінансування залежать від конкретних умов функціонування підприємства, змін у напрямку його розвитку. Вони визначаються особливостями відтворення основного капіталу та джерел фінансування на тій чи іншій стадії розвитку економіки.
  Відтворення основного капіталу на підприємствах може здійснюватися або за рахунок прямих інвестицій, або шляхом передачі об'єктів основного капіталу засновниками в рахунок внесків до статутного капіталу, або при безоплатній передачі юридичними і фізичними особами. Основним метод розширеного відтворення основного капіталу є прямі інвестиції (капітальні вкладення).
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Фінансування підприємництва в РФ. Реферат.
  Фінансування підприємництва дуже важливе питання у підприємницькій діяльності взагалі. Даний реферат присвячений розгляду питання про фінансування підприємницької діяльності. Необхідно відзначити, що на даному етапі розвитку країни питання про фінансування підприємницької діяльності ще не достатньо розроблений, однак, необхідно відзначити і те, що все-таки не дивлячись ні на що дещо які кроки в цьому напрямку все ж робляться.
  Підприємницька діяльність - за цивільним законодавством РФ - самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку (ст. 2 ГК РФ).
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Фінансів підприємств залізничного транспорту. Реферат.
  Фінанси підприємств залізничного транспорту висловлюють певну систему грошових відносин, які об'єктивно виникають при утворенні та витрачання фондів грошових коштів, що використовуються для обслуговування процесу перевезень, виробництва і реалізації продукції інших підприємств, транспорту, для розподілу доходів і прибутку, здійснення контролю за їх господарською діяльністю.
  Фінансова діяльність підприємств залізниці спрямована на створення фінансових ресурсів для виробничого і соціального його розвитку, забезпечення зростання прибутку за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення використання виробничих фондів, підвищення якості перевезень, робіт, послуг .
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Фінансова діяльність підприємства. Реферат.
  Як випливає з даних таблиці 2, загальна величина найбільш термінових зобов'язань підприємства до кінця року зросла, тоді як обсяг грошових коштів скоротився. Недостатність високоліквідних коштів у підприємства привела до того, що значний обсяг строкових зобов'язань виявився покритим активами з відносно невисокою оборотністю (дебіторською заборгованістю покупців, запасами товарно-матеріальних цінностей). При цьому звертає на себе увагу вкрай небезпечна в умовах інфляції фінансова політика збільшення обсягу кредитування своїх покупців: у порівнянні з кінцем минулого року дебіторська заборгованість зросла на 127.4%, тоді як величина кредиторської заборгованості постачальникам збільшилася лише на 107.6%. Внаслідок цього значні суми, отримані підприємством по короткострокових позиках банку, були в основній масі передані покупцям і замовникам (в якості дебіторської заборгованості); частину отриманих на позиковій (платній) основі коштів пішла на "безкоштовне" кредитування постачальників (аванси видані) і лише залишилася величина залучених протягом року коштів була використана на поповнення запасів товарно-матеріальних цінностей. Таким чином, підприємство порушило основний принцип успішної фінансової політики, що передбачає кредитування своїх дебіторів на тих же умовах, на яких саме підприємство отримує кредити.
  При цьому загальна сума зміни балансу розчленовується на складові частини, що дозволяє зробити попередні висновки про характер мали місце зрушень у складі активів, джерелах їх формування і їх взаємної обумовленості. Так, в процесі попереднього аналізу зміни в об'ємі нерухомого майна та поточних (оборотних) коштів розглядається у зв'язку із змінами в зобов'язаннях підприємства.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Фінансова діяльність. Реферат.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Фінансова відповідальність підприємств за порушення податкового законодавства. Реферат.
  Податкове правопорушення - протиправне, винне діяння, у вигляді умисного або не умисного дії чи бездіяльності суб'єкта податкових правовідносин, що порушує права та інтереси учасників даного виду суспільних відносин, за яке законодавством встановлена ??певна відповідальність фінансового, адміністративного або кримінального характеру. Протиправність податкового правопорушення полягає у недотриманні правової форми даного діяння, винність полягає в скоєнні даного порушення навмисно або з необережності
  Як видно з усього вище написаного, фінансова відповідальність несе в собі елементи адміністративної та кримінальної відповідальності. Тому, говорячи про адміністративну і кримінальну відповідальності у сфері податкових правовідносин, слід мати на увазі, що дані норми адміністративної та кримінальної відповідальності, передбачені у відповідних розділах законодавства, є заходами фінансової відповідальності.
  Якщо посадові особи підприємств - платників податків безпосередньо винні у вчиненні відповідних порушень податкового законодавства, вони підлягають відповідальності. Суб'єктом відповідальності може бути керівник підприємства - платника податків. Він несе відповідальність, наприклад, за спотворення звіту, складеного головним бухгалтером або якимось іншим обличчям. Керівник підприємства відповідно до п. 19 Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. Керівник зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та службами, працівниками підприємства, що мають відношення до обліку, вимог головного бухгалтера в частині порядку оформлення та подання документів для обліку. Таким чином, керівник підлягає відповідальності як за правопорушення, вчинене ним безпосередньо, так і в результаті дій, вчинені підлеглими йому працівниками.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Фінансова звітність підприємства та її значення. Реферат.
  Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою представлення користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також зміни в його фінансовому становищі за звітний період у встановленій формі для прийняття цими користувачами певних ділових рішень 1.
  Державні органи потребують фінансової інформації, що надходить з мікрорівня, тобто безпосередньо від господарюючих суб'єктів для статистичних узагальнень. Нарешті, фінансова звітність важлива і для персоналу самої - організації. На її підставі працівники можуть судити про перспективи стабільної зайнятості та заробітної плати. Оскільки фінансова звітність повинна задовольняти інформаційні запити не тільки внутрішніх, але і зовнішніх користувачів інформації, вона є об'єктом державного регулювання і до її складу і порядку подання пред'являються певні вимоги.
  Ознаками, що відрізняють одну форму бухгалтерського обліку від іншої, є: зовнішній вигляд, призначення і зміст облікових регістрів, взаємозв'язок і поєднання хронологічних і систематичних записів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, їх кількість, послідовність облікових записів, ступінь використання обчислювальних машин для облікової реєстрації.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Фінансова звітність. Реферат.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Фінансова політика підприємства (на прикладі ТОВ «Хлібокомбінат Илекского»). Реферат.
  Фінансова політика підприємстві - це цілеспрямоване використання фінансів для досягнення стратегічних і тактичних завдань, наприклад посилення позицій виробника на ринку товарів; досягнення прийнятного обсягу продажів, прибутку і прибутковості (рентабельності) активів; збільшення власного капіталу; збереження платоспроможності і ліквідності балансу.
  У курсовій роботі були використані наступні джерела даних: Федеральний закон «Про бухгалтерський облік», Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерська звітність в РФ, інші нормативні документи, праці вчених, первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, облікова політика підприємства, план рахунків, дані річної бухгалтерської звітності ТОВ «Хлібокомбінат Илекского» за 2000 - 2002 рр..
  Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Фінансова стійкість підприємства. Реферат.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 254 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551 2561 2571 2581

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка