ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 257 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Формування та використання грошових фондів підприємства. Реферат.
  Кожне підприємство в процесі своєї виробничо-господарської діяльності має грошові кошти, з яких формуються різні грошові фонди. Через ці фонди здійснюється фінансування процесів виробництва і збуту продукції, забезпечення розширеного відтворення і зростання обсягів випуску продукції; освоєння нової техніки та її впровадження у виробничий процес; стимулювання працівників, що призводить до зростання продуктивності праці; різні розрахунки з бюджетом у вигляді сплати податків; з банків у вигляді виплати відсотків за кредит. Кожен з формованих на підприємстві грошових фондів має певне призначення та порядок формування. Тому метою курсової роботи є розгляд і вивчення порядків формування та використання грошових фондів підприємства, визначення їх економічного значення.
  Найважливішою стороною фінансової діяльності підприємств є формування і використання різних грошових фондів. Через них здійснюється забезпечення господарської діяльності необхідними коштами, а також розширеного відтворення; фінансування науково-технічного прогресу; освоєння і впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з бюджетом, банками.
  Фінанси підприємств - сукупність економічних відносин, що виникають у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Вони є вихідною ланкою всієї фінансової системи, бо функціонують безпосередньо у сфері матеріального виробництва, де створюються джерела фінансових ресурсів, сукупний суспільний продукт і національний дохід. Різноманіття грошових відносин, утворення і використання цілої системи фондів в процесі кругообігу коштів створює складну сукупність взаємовідносин підприємства з постачальниками - придбання матеріальних цінностей, послуг, необхідних для його діяльності; підрядниками - оплата будівельно-монтажних, ремонтних та інших робіт; з покупцями - при реалізації товарів та наданні послуг; з бюджетом - з податків, відрахувань, платежів і асигнувань; з банком - за кредитами, зберіганню грошових коштів, виконання розрахункових операцій; з робітниками і службовцями - щодо оплати праці та інших розрахунках.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Формування та використання прибутку підприємства. Реферат.
  Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку. З переходом економіки держави на основи ринкового господарства підсилюється багатоаспектне значення прибутку. Акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.
  Прибуток - об'єктивна економічна категорія товарно-грошових відносин. Формування регульованого ринку товарів супроводжується підвищенням ролі прибутку в системі показників економічної характеристики діяльності підприємств. До того ж прибуток - реальна база оподаткування і, як правило, джерело сплати податків.
  Робота підприємства, в умовах переходу до ринкової економіки, пов'язана з підвищенням стимулюючої ролі прибутку. Використання прибутку в якості основного оціночного показника сприяє зростанню обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення його якості, поліпшенню використання наявних виробничих ресурсів. Посилення ролі прибутку обумовлене також діючою системою її розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у збільшенні не тільки загальної суми прибутку, а й особливо тієї її частини, яка залишається в розпорядженні підприємства і використовується в якості головного джерела коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості витраченої праці.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві. Реферат.
  Фінанси акціонерніх товариств, об'єднань, підпріємств и Галузії являютя собою систему Економічних взаємозв'язків, пов'язаних Із кругообігом коштів, Утворення, використаних Копійчаної прібутків, контролем за виробництвом, розподілом, використаних национального продукту .
  Перехід до рінкової системи віклікав серйозні Зміни всієї фінансової системи и в Першу Черга ее ОСНОВНОЇ Ланки - Фінансів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Фінансові умови господарювання прітерпілі суттєвіх змін, котрі нашли свое відображення в лібералізації ЕКОНОМІКИ, зміні форм власності, проведенні шірокомаштабної пріватізації, зміні умов державного регулювання, введення системи Стягнення податків з підпріємств. У результаті проведених в Країні реформ з'явились: Недержавний сектор ЕКОНОМІКИ, сучасна банківська система, ринкі товарів и услуг, Капіталу. Альо Головня Надбання, на мою мнение, є ті, что з'явилися умови для початкових Формування, так званого, середнього класу піпдпріємців. Тоб начали народжуватісь Вже зовсім Нові або частково реорганізовані акціонерні товариства, Які мают на меті виробництво конкурентно-спроможної ПРОДУКЦІЇ, а головне - це Отримання високих прібутків від своєї ДІЯЛЬНОСТІ. А прибуток, як відомо, Виступає Головня Джерелом Формування ФІНАНСОВИХ коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, розширеного виробництва, росту доходів ПІДПРИЄМСТВА и его власніків. Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержании прибутку, чім в умів розвінутої конкуренції досягається и удовольствие суспільних потреб. Це найважлівіша передумови и причина зацікавленості в результатах фінансово - господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Реалізація цього принципу на ділі покладів НЕ Тільки от наданої акціонернім общество самостійності и необхідності фінансуваті свои витрати без ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, альо и от тієї Частки прибутку, что залішається в розпорядженні ПІДПРИЄМСТВА после Сплата податків. Крім того, звітність, создать таке економічне середовище, в умів Якого вігідно віробляті товари, отрімуваті прибуток, зніжуваті витрати. Цієї мети можна досягті позбав при оптімальній організації Фінансів на підпріємстві, котра дозволити НЕ позбав закріпіті фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, альо й Забезпечити фінансову стабілізацію в Країні.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Формування та перспективи розвитку системи іпотечного житлового кредитування будівництва в умовах транзитивної економіки. Реферат.
  Виходячи з цього, реалізація конституційних прав громадян на гідне житло розглядається як найважливіша соціально-політична та економічна проблема. Від вибору тих чи інших підходів до вирішення цієї проблеми значною мірою залежить загальний масштаб і темпи житлового будівництва, реальний добробут людей, їх моральне і фізичне самопочуття, політичні оцінки і мотивація поведінки.
  Створення життєздатної системи іпотечного житлового кредитування є однією з актуальних завдань, як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Успішне вирішення цього завдання можливе тільки при системному узгодженні економічної, правової та організаційної сторін впровадження житлової іпотеки в російську практику.
  Використання подібних схем в Росії в даний час утруднено у зв'язку з недостатнім розвитком ринку нерухомості та ринку цінних паперів, однак це не означає що формування системи іпотечного кредитування в Росії неможливо. Іпотечні банки отримали розвиток в країнах, де економічні умови схожі з мають місце в Росії.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Формування та шляхи зниження витрат на експлуатацію автомобільних доріг. Реферат.
  Головна мета дипломної роботи «Формування та шляхи зниження витрат на експлуатацію автомобільних доріг» - це вивчення теоретичних і практичних питань формування собівартості, її складу і структури, визначення факторів вплинули на динаміку показників собівартості і дати їм рекомендації для зниження собівартості виконуваних робіт.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Формування і розвиток оптового продовольчого ринку в республіці Мордовія. Реферат.
  Зроблено чимало, але стверджувати, що ми живемо в умовах "цивілізованого ринку", поки рано. Споживчий ринок ще далекий від ідеалу. Положення в області розподілу продуктів харчування та їх постачання міст і областей Росії залишається як і раніше хаотичним. Колишні структури не були своєчасно і в достатній мірі заміщені більш адекватними ринковими, насамперед в оптовій ланці торгівлі. Поява численних неорганізованих посередників призвело до невиправданого завищення цін, певну монополізацію сегментів ринку, складнощів збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками та підприємствами харчового комплексу.
  Поява в каналі товароруху оптового продовольчого ринку вносить системність і планомірність у відносини між суб'єктами, оскільки є спеціально облаштоване місце, де можуть щодня зустрітися продавець і покупець і здійснити акт купівлі-продажу за певними правилами. Відповідно до Правил торгівлі на оптовому ринку оптовик зобов'язаний продавати продукцію не менш деякого об'єму, в широкому асортименті, сертифіковану, стандартизовану і упаковану. Всі ці вимоги оптовик, в свою чергу, пред'являє до виробника. Виступаючи інструментом стійких, довгострокових зв'язків між учасниками каналу руху товару і пред'являючи до них свої "правила гри", оптовий ринок формує впорядковану систему розподілу продовольства на основі дії ринкових механізмів саморегуляції: попиту і пропозиції, конкуренції, ціни. Формування подібної стійкої системи відносин між названими суб'єктами об'єктивно орієнтує їх у своїй діяльності на єдиний кінцевий результат - задоволення потреб населення в якісній продукції за доступними цінами.
  1. Оптовики мають можливість здійснювати закупівлю і продаж невеликих партій товару. Така здатність особливо приваблива для малих виробників, бо вони не завжди можуть мати власну досить потужну мережу розподілу, а також для виробників, які з більшою готовністю мають намір вкласти кошти в розвиток виробничих, а не торгових потужностей. Навіть виробники, що володіють деякими повноваженнями щодо здійснення власних торгових операцій, часто зацікавлені у використанні оптовиків там, де щільність населення дуже низька, або де обсяг продажів досить низький для того, щоб в належній мірі оплатити послуги свого торгового агента.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Формування та розподіл доходів підприємства. На прикладі підприємства ВАТ ТТП "Орбіта". Реферат.
  В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, його заміна ринковими методами господарювання. Поступово створюються реальні умови, при яких економіка перестає бути заручницею політики, а ідеологічні догми - керівництвом до дії.
  При створенні свого підприємства підприємець авансує майбутнє виробництво. Продукція ще не зроблена і, природно не реалізована, а визначені засоби і майно уже вкладені у формування виробничої структури. Авансування здійснюється у виді формування статутного капіталу, майна і коштів, що дозволяють приступити до реалізації проекту, що лежить в основі створюваного підприємства. Промова далі йде про розширення статутного капіталу і реалізації інвестиційних проектів.
  Розподіл прибутків за рахунок раціональних управлінських рішень (насамперед - «наведення порядку» і перехід на технологію керування за результатами). Подібні зміни реалізуються звичайно усього за 2-4 місяця і спроможні дати до 20% приросту ефективності.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Формування і розподіл прибутку. Реферат.
  З початком ринкових відносин в Російській Федерації виникло питання про введення основних елементів ринку, завдяки яким функціонує ринкова економіка. Різноманіття організаційно-правових форм дозволяє зрозуміти загальні принципи побудови ринку і ринкових відносин. Діяльність підприємств будь-якої форми власності в кінцевому підсумку приносить прибуток. Прибуток є об'єктом оподаткування, який надходить до бюджету муніципалітету, міста, області чи держави.
  Розподіл прибутку відбувається наступним чином, після сплати з оподатковуваного прибутку податку на прибуток та інших видів платежів утворюється чистий прибуток. Прибуток розподіляється в тільки фонди накопичення (70%) і споживання (30%), так як відрахувань до резервного фонду і на дивіденди немає через відсутність таких.
  Метою курсової роботи є вивчення організаційно-правових форм підприємств, що діють на території РФ, діючої системи налогообл Метою курсової роботи є вивчення організаційно-правових форм підприємств, що діють на території РФ, діючої системи оподаткування, порядок формування і розподілу прибутку. Для виконання поставленої мети курсової роботи необхідно виконати наступне:
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Формування і розподіл прибутку. Реферат.
  Економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників спотворюють формування прибутку як чистого доходу, приводять до прагнення одержання доходів головним чином у результаті підвищення цін. Усуненню інфляційного наповнення прибутку сприяють фінансове оздоровлення економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання має виконувати держава в ході здійснення економічних реформ.
   Прибуток як економічна категорія відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. Результатом з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної продуктивної діяльності господарюючих суб'єктів є готова продукція, що стає товаром за умови її реалізації споживачеві.
   Об'єктом розподілу є балансовий прибуток підприємства. ' Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій се частини, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення напрямків витрачання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, структури статей її використання знаходиться в компетенції підприємства.
   Розмір: 52 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Формування і трансформація організаційних структур. Реферат.
   Істотний вплив на формування організаційної структури можуть надавати і зовнішні інвестори. Більше того, тут дуже міцна і зворотний зв'язок, тобто не тільки мотиви зовнішніх інвесторів позначаються на виробничій діяльності, а й стан організаційної структури впливає на поведінку зовнішніх інвесторів. Особливо велику роль даний фактор відіграє при наявності взаємин із зарубіжними інвесторами, для яких стан організаційної структури є чи не основною запорукою успішного здійснення інвестиційних проектів.
   Головною метою (місією) створення і функціонування підприємства є отримання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва.
   Введення на підприємстві багатовимірної організаційної структури не є єдиним способом підвищення гнучкості організації та її чутливості до змін умов, однак серйозне вивчення такий дозволяє "підвищити гнучкість" уявлень людей про можливості організацій. Саме ця обставина має сприяти появі нових, ще більш досконалих організаційних структур.
   Розмір: 43 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 257 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2521  2531  2541  2551  2561  2571  2581  2591  2601  2611

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка