ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 271 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Шпора ЗЕД. Реферат.
  Оцінка еф-ти зовн-ой деят-ти пред-ия має в соврем-х ум особливе значення. Т.к. госпо-ая сам-ть та нез-ть повинні неминуче привести до підвищення відповідь-ти і обгрунтований-ти прини-х рішень. Їх екон-е обгрунтування з управ-ію ЗЕД припускає-я пров-ся шляхом розрахунку різних показників еф-ти:
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Шпора МДІМВ. Реферат.
  Розмір: 70 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Шпора до ГОСАМ по бух. обліку 2004. Реферат.
  4. Технологія обробки облікової інформації (у тому числі з використанням комп'ютерної техніки). При використанні комп'ютерної техніки треба орієнтуватися на прогресивні методи обліку, автоматизацію процесів формування вихідної інформації та забезпечення її достовірності, а також на підвищення оперативності та зручності використання облікової та звітної інформації.
  Первинні облікові документи повинні бути складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих (типових) форм первинної облікової документації. Для оформлення господарської операції, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, організації можуть самостійно розробляти та затверджувати відповідні форми первинних документів при дотриманні вимог, встановлених ст.9 Фед. закону від 21.11.1996г. № 129-ФЗ «Про бух. облік »та ін нормативними документами. Документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після закінчення операції.
  Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об'єкту основних засобів повинен присвоюватися при прийнятті його до бухгалтерського обліку відповідний інвентарний номер. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається на весь період перебування його в даній організації.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Шпора до іспиту. Реферат.
  Питання 2 Основні етапи розвитку. Походження слова «економія» бере початок від «ойкономії» («ойкос» - будинок, господарство і «номос»-правило, закон) і на початку розглядалося як наука про домашнє господарство. Аристотель, оперуючи терміном «економія» і похідним від нього «економіка», розглянув основні економічні закономірності суспільства свого часу. Філософ і економіст, Аристотель досліджує підставу пропорцій обміну, походження і функції грошей, значення торгівлі і т. п. Вперше термін «політична економія» ввів у науковий обіг француз Антуан де Монкретьєн. Він опублікував в 1615 р. твір «Трактат політичної економії», яке дало назву цілій науці. Політична економія розглядалася Монкретьєном як осередок правил господарської діяльності. Визначальним напрямком економічної думки ХV-ХVII ст. став меркантилізм. Сутністю меркантилізму в економічній теорії є визначення закономірностей у сфері обігу, тобто в грошовому обороті і торгівлі. Характерними виразниками ідей меркантилізму були англієць Томас Ман і француз Жан Батист Кольбер. Англія в XVII в. з її ідеями свободи, розуму і прогресу висунула чимало оригінальних мислителів і серед них Вільяма Петті. Французька економічна думка XVIII в. дуже цікаво представлена ??школою фізіократів. Термін «фізіократи» утворений від грецьких слів і дослівно означає «влада природи». Найбільш яскравими представниками цієї економічної школи є Франсуа Кене та Анн Тюрго. Фізіократи перенесли основний акцент дослідження (на відміну від меркантилістів) безпосередньо на виробництво. Сам термін «відтворення» був вперше використаний Кене. Проведений А. Смітом аналіз природи людини, взаємодії та взаємозв'язку людини і суспільства був покладений в основу формулювання поняття homo ecomomicus - «економічна людина», хоча саме це поняття виникло пізніше. А. Сміт вважав, що основним стимулом економічної активності людини є приватний інтерес. Реалізувати свій інтерес людина може тільки шляхом взаємообміну з іншими людьми результатами приватної економічної активності, інакше кажучи, в процесі поділу праці. Ввів поняття «невидима рука» стихійне дію об'єктивних економічних законів. Основою економічного вчення А. Сміта був принцип вільної конкуренції. Тільки пої вільному пересуванні капіталу, товарів, грошей і людей ресурси суспільства можуть використовуватися оптимально. Найвизначнішим представником англійської класичної політіаескрй економії став Давид Рікардо, що опублікував свої роботи на початку 19 в його наукової системи стало визнання закону вартості фундаментом, на основі якого вибудовується в єдине целоетеорія політичної економії. Д. Рікардо вважав сферу виробництва джерелом вартості і доходів Певним етапом еволюції економічної теорії стали твори швейцарського економіста XIX в. Жана Шарля Леонара Сімонд де Сісмонді. Він виступав з критикою економічного механізму капіталістичного суспільства. У трактуванні Сісмонді політична економія покликана бути наукою вдосконалення соціального механізму заради щастя людини. Сісмонді відродив і дав своє пояснення терміну «пролетаріат», дещо інше в порівнянні з вмістом його в дневнерімскій період, обозначавшим нижчі, незаможні, декласовані верстви суспільства. Ідею створення майбутнього суспільства, кожен у своєму розумінні, висунули соціалісти-утопісти Анрі Клод Сен-Симон, Шарль Фур'є (Франція) і Роберт Оуен (Великобританія). Вони піддали критиці капіталістичну систему. "Карл Маркс і Фрідріх Енгельс у XIX в. Створили теоретичну концепцію, що отримала узагальнену назву марксизм. В рамках цієї концепції було сформульовано вчення про суспільно-економічних формаціях, складових їх елементах. Була розроблена теорія ціни виробництва, сформульована позиція з проблем протиріччя товару, двоїстого характеру праці, закону вартості як закону руху товарного виробництва. У другій половині XIX в. була сформульована теорія граничної корисності та граничної продуктивності або маржиналізму. Теорія маржиналізму - це економічний аналіз переважно з точки зору психології окремого суб'єкта, залученого у господарські відносини. Класиками теорії маржиналізму були економісти австрійської школи Карл Менгер, Фрідріх фон Візер, Євген фон Бем-Баверк. Теорія маржиналізму активно використовувалася при аналізі взаємовпливу ціни і попиту на конкретні товари, визначенні взаємозамінності і взаємодоповнюваності різних факторів виробництва. Новий напрямок економічної теорії, що отримало назву неокласичного. В економічній теорії неокласичного напряму було сформульовано положення про те, що і попит і пропозиція є рівнозначними елементами механізму ринкового ціноутворення, був розроблений і отримав швидке поширення принцип функціональних співвідношень економічних процесів. Одним з широко відомих теоретиків математичної школи XIX - початку XX ст. є швейцарський економіст Леон Вальрас. Послідовники цієї школи економічної теорії розглядали ринкову економіку як систему, потенційно здатну досягати рівноваги на основі попиту і пропозиції. Складовими ринкової системи були, на думку економістів-математиків »раціональні суб'єкти, безперервно прагнули до оптимуму свого існування, тобто економічного успіху. Вальрас розробив модель загальної економічної рівноваги, яка має в своїй основі аналіз попиту і пропозиції і містить ряд систем рівнянь. видатний англійський економіст Джон Мейнард Кейнс опублікував свою найвідомішу роботу «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», заснувавши новий напрям економічної теорії - кейнсіанство. Раніше при аналізі економічних процесів застосовувався мікроекономічний підхід. Він грунтувався на розгляді діяльності окремої фірми в умовах вільної конкуренції: зниження її витрат, підвищення прибутку, раціональна зайнятість робочої сили. Кейнс сформулював макроекономічний, інакше кажучи, аналіз взаємозумовленості сукупних показників - національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень і т.д. Одним з напрямків еволюції економічної теорії першої третини XX в. стала концепція інстітупіоналізма в її різних модифікаціях. Назва концепції служить ілюстрацією наміри авторів дати системний аналіз процесів і явищ, званих ними інститутами. концепція є дуже широким і може включати і держава, і конкуренцію, і монополії, і податки, і стійкий образ мислення, і юридичні норми. В останні три десятиліття отримала розвиток і новий різновид інституціоналізму - неоінституціоналізм, або нова інституціональна економіка. Предметом її дослідження стали нові галузі економічного аналізу - теорія трансакційних витрат, економічна теорія прав власності теорія суспільного вибору Американський економіст російського походження Василь Леонтьєв є одним з найбільших учених нашого часу. Його ім'я асоціюється в першу чергу з таким напрямком економічної теорії, як створення моделі «витрати - випуск», що відбиває ідеї рівності між наявними ресурсами та їх використанням. найважливішим напрямком сучасної економічної теорії є концепція монетаризму, в центрі досліджень монетаристів стоїть проблема стабілізації економіки, в якій чільна роль належить грошовим чинникам.
  Розмір: 65 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Шпора з адміністративного менеджменту. Реферат.
  1. Керує ділянкою. 2. Забезпечує виконання планових завдань за об'ємом пр-ва, якості і заданої номенклатурі. 3. Забезпечує потрібну Пт на основі завантаження обор-ня і використання тих можливостей. 4. Збільшення Ксменності. Повинен знати нормативні матеріали в області виробничо-господарської діяльності. Повинен знати тих вимоги, пропоновані до продукції. Повинен знати госп розрахунок, тарифікації, правила внутрішнього трудового розпорядку. Основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробниц санітарії. Кваліфікаційні вимоги - вища тих освіта - стаж не менше 1 року, або середню спец освіту і стаж роботи на пр-ве не менше 3х років. Майстром може бути і без тих освіти - стаж повинен бути не менше 5 років.
  Розмір: 83 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Шпора з бухобліку та аудиту. Реферат.
  Оперативний (або оперативно-технічний) облік здійснюється для повсякденного поточного керівництва та управління підприємством, ділянками, виробництвами, цехами і т. п. За допомогою оперативного обліку управлінському персоналу надходить інформація про рух матеріальних ресурсів на підприємстві, про обсяги випущеної продукції, її відвантаження та реалізації, про наявність виробничих запасів і т. д. Джерелом інформації для отримання таких відомостей можуть бути як документи, так і дані, отримані по телефону, телетайпу, факсу, в усній формі. Оперативно-технічний облік може перериватися в часі, і потреба в ньому з'являється в міру необхідності.
  ОС погашають свою вартість у міру нарахування омортізаціі. Для обліку амортизації исп-ся пас. сч.02. Ам-ия ОС здійснюється одним з наступних способів: Лінійний спосіб; Спосіб зменшуваного залишку; Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання; Спосіб списання вартості пропорц-но обсягу продукції. Ам. Відрахування по ОС починають нараховуватися з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до бухобліку. ПБО 6/01
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Шпора по статистиці. Реферат.
  Багатовимірні угруповання використовуються в статистиці, коли проводиться угруповання за кількома ознаками. Застосовують на практиці метод багатовимірної класифікації з використанням обчислювальних машин. Найбільш простим методом багатовимірної класифікації є багатовимірна середня, якої називається середня величина декількох ознак для однієї одиниці сукупності. Вона визначається з відносних величин, як правило, з відносин абсолютних значень ознак для одиниці до середніх значень цих ознак.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Шпора по статистиці. Реферат.
  У обліковий склад вкл всі работн, прийняті на пост, СНзОН, временн роботу на термін 1 день і більше, з дня зарахування їх на роботу. У обліковому складі працівників за кожний день вчить-ся як фактич-ки працюють працівники, так і відсутні по к-л причини.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Шпора з товарознавства продовольчих товарів. Частина 2. Реферат.
  1. Ієрархічний метод - послідовне поділ безлічі об'єктів на подченение класифікаційні угруповання. Відмітна здатність цього методу це тісний зв'язок між окремими класами методами виділяються через спільність і відмінності основоположних ознак. В основу розподілу безлічі на підмножини за основоположного для даного етапу покладена щабель класифікації. Опр: щабель класифікації - етап класифікації при ієрархічному методі в результаті якого виходить сукупність класифікаційних угруповань. Кожна ступінь і угруповання виділені по своєму основному ознакою. Відмінності між угрупованнями полягає в різних ознаках. За цим вибір основоположних ознак відповідальна операція розподілу безлічі від якої багато в чому залежить кінцевий результат. В основу цього вибору повинно бути покладена цільове призначення класифікації. Кількість ознак і щаблів визначають глибину класифікації. Глибина класифікації теоретично нескінченна, але на практиці така классифик через чур грамотка і заплутана. Багато низькі щаблі дублюють один одного зазвичай вона не перевищує 10. 2. Фасетноє метод - паралельне поділ безліч об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання. Особливістю цього методу яв-ся те, що різні ознаки не пов'язані між собою. Фасетна система відрізняється гнучкістю, вожмозностью обмежувати число ознак і угруповань, що створює певну зручність при використання її. Разом з тим її інформаційна ємність може бути збільшена шляхом виділення загальних і приватних класифікаційних угруповань. Ієрархічний метод: переваги: ??можливість виділення спільністю і подібності ознак об'єктів на одній і різних щаблях, висока інформаційна насиченість. Недоліки - при великій глибині: надмірна громоскость, високі витрати: іноді не обгрунтовані, труднощі застосування при не великий глибині: інформаційна не достатні, не повний обхват об'єктів і ознак. Фасетний метод переваги - гнучкість системи, зручність використання, можливості обмеження кол-ва ознак без втрати достатності обхватів об'єктів. Недоліки - не спроможність виділення спільності і відмінностей між об'єктами в різних класифікаційних угрупованнях. Правила класифікації призначені для вибору різновиду методу і ознак за якими здійснюється розподілу безлічі на підмножини. Найважливішим правилом для ієрархічного і фасетного методу яв-ся вибір різновиду методу класифікації в залежності від її цілісного призначення. Правила класифікації об'єктів при ієрархічному методі: 1. Розподіл безлічі слід починати з найбільш загальних ознак. 2. На кожному ступені можна використовувати тільки одна ознака, що має принципове значення для цього етапу. 3.разделеніе об'єктів має здійснюється послідовно від більшого до меншого, від загального до приватного. 4. Необхідно встановити оптимальне число ознак, щаблів і глибини
   Кодування товарів. Кодування товарів-це освіта і присвоєння коду класифікаційної угруповання і об'єкту класифікації. Код це знак або сукупність знаків застосовуваних для позначення класифікаційної угруповання і об'єкта класифікації. Метою кодування яв-ся систематизація об'єктів шляхом їх ідентифікації, ранжирування (встановлення певного порядку, перерахування об'єктів за ступенем їх значимості) і присвоєння умовного позначення коду за якою можна знайти і розпізнати будь-який об'єкт серед безлічі інших. Присвоєння кодів здійснюється на основі певних правил і методів. Правила кодування: 1 код повинен мати певну структуру побудови. 2 код може бути виражений за допомогою різних заздалегідь обумовлених знаків. 3 код повинен сприяти упорядкуванню об'єктів. Структура коду: це умовне позначення складу і послідовності розташування знаків у ньому. Структура коду складається з наступних елементів: 1 алфавіт коду це система знаків прийнятих для освіти коду. Типи: 1.1 цифровий 1.2 буквений 1.3 буквено цифровий 1.4. штриховий. 2 число знаків в алфавіті це підстава. 3 розряд коду це позиція знаків в коді. За скільки кожен знак хор-ет який то заздалегідь обумовлений ознака товарів, то розряд коду несе певне смислове навантаження. 4. Довга коду це число знаків у коді без урахування пробілів. Щоб уникнути помилок при зчитування кодів зазвичай вводиться контрольне число, яке використовується для перевірки записів коду. Кодування - способи: 1 порядковий метод - освіту й присвоєння коду у складі з натурального коду. 2 серійно - порядковий метод - це утворення присвоєння коду у складі натурального ряду закріплення певних серій і діагнозу цих чисел за об'єктами класифікації з певними ознаками. 3 послідовний - освіту і присвоєння коду класифікаційної угруповання об'єктів класифікації з використанням коду послідовно розташованих підлеглих угруповань, отриманих при ієрархічному методі класифікації. Головне достоїнство цього методу це високий ступінь упорядкування й можливість виявлення загальних і приватних. 4 паралельний - освіту і присвоєння коду квалік-ої групи і об'єкта класифікації з використанням кодів. З використанням кодів незалежних угруповань отриманому при фвсетном методі кваліфікації. Предостатньо високого ступеня упорядкування незалежність угруповань не дозволяє виявити повною мірою спільність і відмінність ознак. Але для цього методу можлива інша будь заздалегідь обумовлена ??ємність класифікаційних об'єктів і позицій. Порядковий метод: гідність - простота присвоєння кодів. Економність виконання 9999 кодів, прийнятих в класифікаторів. Недоліки - відсутність додаткової інформації про об'єкти. Чи не можливість виділення спільності та різниць між об'єктами. Серійно порядковий: гідності - упорядкування об'єкта за серіями у результаті з'являється додаткова інформація. недоліки - потрібно додаткове розподілу безлічі по об'єктах за певними ознаками. Послідовний: гідності - при малої значимості коду більше інформаційна ємність. недоліки - жорсткість коду з за суворого фіксування послідовно кодованих ознак, складність зміни в коді з метою ведення нових ознак. Паралельний: гідності - хороша пристосованість для машинної обробки, гнучкість коду полегшує введення необхідних змін до Фасетноє. недоліки - недостатня зв'язок між окремими угрупованнями.
   20. Асортимент товарів - це набір товарів, що формується за певними ознаками і задовольняє різноманітні, аналогічні та індивідуальні потреби. Товарна номенклатура - це перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення. Ці поняття близькі один до одного, відмінність полягає в призначенні: 1). Асортимент товарів призначений для задоволення потреб споживачів; 2). Товарна номенклатура може мати призначення - для регламентування певної професійної діяльності або іншої сфери застосування. Класифікація асортименту товарів. Ознаки: 1. Місцезнаходження товарів: а). Промисловий (виробничий) асортимент - це набір товарів, що випускаються виробником, виходячи з його виробничих можливостей. б). Торговий асортимент - це набір товарів, що формується організацією торгівлі їх громадського харчування з урахуванням її спеціалізації споживчого попиту і матеріально-технічної бази. На відміну від промислового, торговий асортимент включає, як правило, товари різних виготовлювачів, виняток становлять фірмові магазини організації-виробники, стратегія яких грунтується на збуті товарів тільки конкретної фірми.2. Широта охоплення товарів: А). Простий асортимент - це набір товарів, представлений невеликою кількістю груп, видів і найменувань, які задовольняють обмежене число потреб. Він характерний для магазинів, що реалізують товари повсякденного попиту в районі проживання покупців з невеликими матеріальними можливостями. Б). Складний асортимент - це набір товарів, представлений значною кількістю груп, видів, різновидів і найменувань товарів, які задовольняють різноманітні потреби товарів. Він притаманний оптових базах і роздрібним торговельним організаціям типу універмагів і універсамів, орієнтуються на покупцеві з різним попитом. В). Груповий асортимент - це набір однорідних товарів, об'єднаних спільністю ознак і задовольняють аналогічні потреби. Найбільш часто в якості загального ознаки виступає функціональне або соціальне призначення. Ділиться на два підвиди: А. видовий асортимент - це набір товарів різних видів і найменувань, що задовольняють аналогічні потреби. Він є складовою частиною групового асортименту. Б. марочний асортимент - це набір товарів одного виду марочних найменувань або відносяться до групи марочних. Такі товари поряд із задоволенням ідеологічних потреб значною мірою націлені на задоволення соціальних і психологічних потреб. Г) розгорнутий асортимент - це набір товарів, який включає підгрупи, види, найменування, в тому числі марочні, які відносяться до групи однорідних, але відмінних індивідуальними ознаками. Такий асортимент включається в спеціалізованих магазинах, причому кількість груп однорідних товарів може бути порівняно невеликим. Д). Супутній асортимент - це набір товарів, які виконують допоміжні функції і не відносяться до основних для даної організації. Е). Змішаний асортимент - це набір товарів різних груп, видів, найменувань, що відрізняються великою різноманітністю функціонального призначення. 3. За ступенем задоволення потреб: А). Раціональний асортимент - це набір товарів, найбільш повно задовольняє реально обгрунтовані потреби, які забезпечують максимальну якість життя при певному рівні розвитку техніки, науки та технології. Формування раціонального асортименту потребує врахування, великої кількості факторів і показників, багато з яких досить мінливі. До них відносяться реальні потреби, які залежать від рівня життя населення, досягнень НТП та ін особливостей зовнішнього середовища. Б). Оптимальний асортимент - це набір товарів, що задовольняє реальні потреби з максимально корисним ефектом для споживача при мінімальних витратах на їх проектування, розробку виробництва та доведення до споживачів. Товари оптимального асортименту відрізняються підвищеною конкурентоспроможністю. Раціональний і оптимальний асортимент характеризують якісну сторону товара.4. За характером потреб: А). Реальний асортимент - це дійсний набір товарів, наявних в конкретній організації виробника або продавця. Б). Прогнозований асортимент - це набір товарів, який повинен буде задовольняти передбачувані потреби. В). Навчальний асортимент - це набір товарів, систематизований за певними науково-обгрунтованим ознаками для досягнення навчальних цілей.
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Шпора з фінансів підприємства (УГНТУ). Реферат.
   Фін. контроль виявляється з одного боку у виявленні та фіксації фактів відхилень і порушень у запланованому кругообігу капіталу або неадикватного о'ем задіяних в обороті ден. ср-в. А з ін боку фінюконтроль передбачає розробку заходів щодо ліквідації, виявлених порушень і сстеми профілактичних заходів попереджають їх появу.
   Метод (спосіб) прямого рахунку передбачає визначення собівартості одиниці продукції шляхом ділення загальної суми витрат на кількість виробленої продукції. Цей метод застосовується в основному на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію. У західній практиці цей метод називається - калькуляція питомих витрат. Даний метод застосовується досить обмежено, так як кількість монопродуктових підприємств незначно.
   Розмір: 38 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 271 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2661  2671  2681  2691  2701  2711  2721  2731  2741  2751

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка