ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 273 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Шпори з бухгалтерського обліку. Реферат.
  Документальне оформлення та анал. облік з обліку праці та її оплату (14) При прийомі на роботу між працівником і роботодавцем укладається контракт. Він визначає індивідуальні умови, на яких працівник трудиться на підприємстві. Контракт це угода між працівником і підприємством, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а підприємство зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях понад 5 днів. Для визна-я суми з \ п підлягає видачі на руки треба визначити з \ п за міс. і провести необхідні утримання. Ці розрахунки проводять в розрахунково-платіжної відомості. На ряді пр-тий исп-ють окремо розрахункову (містяться всі розрахунки з опред-ю сум з \ п) та платіжну (використовують тільки для виплати з \ п; містить ПІБ раб-ков, табельний №, суми до видачі та розписку в отриманні з \ п) відомості. Облік особового складу раб-ков веде відділ кадрів. На кожного прийнятого на роботу заповнюється особиста картка і йому присвоюється табельний №. На підставі розпоряджень керівника пр-ку бухгалтер відкриває на кожн. Працівника особовий рахунок. У ньому вказуються довідкові дані раб-ка і накопичуються всі відомості про нараховані суми та утримання.
  Розмір: 58 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Шпори з бухобліку. Реферат.
  Бухоблік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. Ведення бухобліку здійснюється відповідно до нормативних документів, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (ФЗ "Про бухоблік" N129-ФЗ, ПБО), інші носять рекомендаційний характер (план рахунків, методичні вказівки, коментарі). Нормативні документи можна представити у вигляді системи: 1-й рівень: законодавчі акти, Укази президента РФ, постанови уряду, що регламентують прямо або побічно організацію та ведення бухобліку, - 2-й рівень: стандарти (положення) з бухобліку та звітності, - 3 - й рівень (методичні рекомендації, інструкції, коментарі, листи Мінфіну та інших відомств, - 4-й рівень (робочі документи з бухобліку самого підприємства. Бухгалтерський облік зобов'язані вести всі організації. Основними завданнями бухобліку є: - формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності (керівникам, засновникам, інвесторам, кредиторам). - забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бух. звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією госп. операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами. - Запобігання негативних результатів госп. Діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості. Реформування бухобліку в Росії здійснюється на основі Програми реформування бухобліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженими постановою Уряду РФ від 06.03.98г. N 283. Заснована мета реформування бухобліку - приведення національної системи бухобліку у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог ринкової економіки. Завдання реформування: - формування системи національних стандартів обліку та звітності, що забезпечують корисність інформації для зовнішніх користувачів, - забезпечення ув'язування реформи бухобліку в РФ в Россі з основними тенденціями стандартів на міжнародному рівні, - надання методичної допомоги організаціям у розумінні та впровадженні управлінського обліку. Основними напрямами реформування є: - законодавче та нормативне регулювання, - формування нормативної бази, - методичне забезпечення, - кадрове забезпечення, - міжнародне співробітництво.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Шпори по короткостроковій фінансовій політиці. Реферат.
  Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності. Показники, які характеризують незалежність по кожному елементу активів і по майну в цілому, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка аналізована організація у фінансовому відношенні
  4. Ліквідністю і кредитоспроможністю підприємства. Для виплати дивідендів необхідно враховувати ліквідність: показник короткострокової ліквідності (прогнозу грошових коштів на наступний фінансовий рік) = дебіторська заборгованість і джерело майбутньої вир-ки / поточні пасиви. З цією метою складається прогноз руху грошових коштів підприємства. Ліквідність можна зберегти й іншим шляхом, якщо немає коштів, то дивіденди можна виплатити акціями. Кредитоспроможність: що стоїть за ліквідними (важлива їх структура і вартість капіталу) активами (кредити не дають під заставу певних цінних паперів, ТМЦ і т.д.).
  Особливістю нинішнього етапу розвитку є необхідність постійної «стеження» за державою. ФМ-р повинен постійно здійснювати моніторинг «проломів» і пропусків в макроекономічній фінансової та грошово-кредитній політиці, вишукуючи нові шляхи заробляння грошей, які тимчасово не відомі центральним органам управління. Тобто підприємство постійно перебуває в пошуку все нових сфер і видів фінансової діяльності, механізмів ділової активності і точок докладання раніше заробленого капіталу.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Шпори з міжнародної економіки. Реферат.
  Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) візначає его як ек. с-му, что самовідтворюється на Рівні ПС, виробничих відносін и питань комерційної торгівлі аспектів надбудівніх відносін тією мірою, в якій нац. госп-ва, что входять до неї, мают ПЄВНЄВ схожість на шкірному з 3-х назв рівнів.
  Міжнародні програми технічного сприяння здійснюються як по лінії міжнародних організацій, так і на двосторонній основі. Вони спрямовані насамперед на надання технічного сприяння країнам, що розвиваються і країнам, що знаходяться в перехідному періоді, з метою прискорення створення основ розвиненої ринкової економіки. Технічне сприяння (яке іноді називають технічною допомогою) спрямовано на підвищення технологічного рівня країн-одержувачів. Технічне сприяння - надання країнам сприяння на оплатній або безоплатній основі в сферах технології процесів, продуктів і управління більш часто технічне сприяння надається в області розробки програм економічного розвитку. З точки зору ступеня залученості одержувача технічної допомоги в процес її розподілу можна виділити кілька організаційних видів технічної допомоги. • Технологічні гранти-безоплатна передача розвиненими країнами технології, технологічно ємних товарів або фінансових коштів на купівлю технології, навчання і перепідготовку персоналу. Гранти передбачають надання донором у рамках проекту ТС технології та обладнання, відряджання фахівців. У цьому випадку одержувач виконує чисто організаційні функції по прийому і розміщенню технічної допомоги. Донор звичайно має право брати участь через своїх представників у розподілі допомоги і нагляді за ефективністю її використання. • Співфінансування ТЗ передбачає більш серйозну участь і відповідальність її одержувача, який відповідно до угоди про надання технічної допомоги повинен не тільки організаційно забезпечити її одержання, але і нести деякий тягар її фінансування. Зазвичай фінансову участь одержувача, хоча і складає меншу частку вартості проекту, розглядається як свідчення зацікавленості уряду в ефективному використанні наданої його країні технічної допомоги. Механізми технічної допомоги: • Двостороння ТЗ здійснюється за угодами між урядами країни-донора і країни - одержувача допомоги. У бюджетах більшості розвинених країн передбачаються спеціальні засоби на надання технічного сприяння країнам, що розвиваються. У більшості випадків технічне сприяння на двосторонній основі передбачає деяку участь країни-одержувача у фінансуванні проектів. Однак у багатьох випадках така технічна допомога виявляється • Багатостороннє ТС включає здійснення спільних проектів ТС декількома країнами щодо однієї країни - одержувача. У цьому випадку країни - постачальники ТЗ на основі багатостороннього договору надають окремі компоненти технології або технологічного устаткування. До розряду багатобічного відноситься і ТЗ по лінії міжнародних організацій, що фінансується рахунок внесків країн-членів програми надання технічного сприяння, іншим членам, які її потребують. Міжнародні організації можуть відряджати своїх штатних співробітників, які володіють експертними знаннями в певних областях, або попросити уряду своїх країн-членів підшукати фахівця з числа національних кадрів, який міг би бути відряджений на певний строк за рахунок міжнародної організації 8 країну, що розвивається.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Шпори з товарознавства продовольчих товарів. Реферат.
  Технологія отримання: 1) підготовка сировини - борошно + вода + дріжджі. Доп сировину - цукор, жир, молоко, прянощі, яйця, солод, родзинки, мак та ін 2) дозування сировини відповідно до рецептури 3) заміс тіста 4) обминання 5) разделка 6) обкатка 7) надання форми 8) випічка ( 210-280 °) 9) охолодження.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Шпори з економетрики. Реферат.
  Специфікація моделі - формулювання виду моделі, виходячи з відповідної теорії зв'язку між змінними. У рівнянні регресії кореляційна по суті зв'язок ознак представляється у вигляді функціонального зв'язку, вираженої відповідної математичної функцією.
  Незважаючи на важливість системи економетричних рівнянь, на практиці часто не приймають до уваги деякі взаємозв'язки, застосування традиційного МНК до одного або декількох рівнянь також широко поширене в економетрики. Зокрема, при побудові виробничих функцій аналіз попиту можна вести, використовуючи звичайний МНК.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Шпори з економіки організації. Реферат.
  Класифікація: характер споживчого сировини (добувні, переробні); призначення готової продукції (засоби виробництва, предмети споживання); технологічна спільність (з безперервним і дискретним процесом виробництва); час роботи протягом року (сезонні і цілорічні); розмір (великі, середні, малі); за рівнем спеціалізації (диверсифікаційні, спеціалізовані, комбіновані); по виду діяльності (промислові, торговельні, будівельні і т.д.); за формою власності (державні, муніципальні, колективні, спільні); залежно від мети (комерційні та некомерційні).
  Фактори зростання продуктивності праці - рушійні сили або причини, під впливом яких змінюється її рівень. Це - підвищення норм і зон обслуговування, зменшення числа робітників, які не виконують норми, спрощення структури управління, механізація облікових і обчислювальних робіт, зміна робочого періоду, підвищення рівня спеціалізації виробництва. Фактори зростання продуктивності праці - рушійні сили або причини, під впливом яких змінюється її рівень. Економічні: сучасні форми організації та стимулювання праці, наукова організація та інтенсивність праці, зростання кваліфікації працівників, планування і управління кадрами і т.д. Соціальні: людський фактор, скорочення обсягів монотонного, шкідливого і важкої праці, чинники соціального партнерства.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Шпори по економічекой теорії. Реферат.
  Ек-ка - це сфера деят-ти людей, в рез-ті кіт. створюється багатство для удовлетв. разнообр. потреб, як їх самих, так і заг-ва. Предметом ЕТ явл. соц.-ек. відносини м \ д людьми, в процесі вироб-ва, розподіль-ия, обміну та споживання. ЕТ вивчає сферу вироб-ва і розподіль-ия життєвих благ в ум-х огранич. ресурсів. Об'єктом вивчення ЕТ явл. вирішальна область життєдіяльності ти людей, без кіт. неможлива жодна ін форма реалізації особистісних і товариств. інтересів. Для повного відображення ек. дійств-ти ЕТ прид. форму багаторівневої науч. сис-ми, включ. в себе множ-во отд-х наук. Об'єкт вивчення один - ек-ка, разл. у них предмет. Виділ. загальну ЕТ, изуч. ек. цивил-ію в цілому; частноек-ие, вивчаюче. окремі ел-ти ек-й дійств-ти - соціальні: статистика, ек-ка праці, теорія фінансів, менеджмент, маркетинг, бух.учет, теорія МЕВ; галузеві: ек-ка промисло-ти або с \ г. На статус ОЕТ претендують політекономія (рассм. ек-ю цивил-ію як цілісну сис-му) і економікс-комплекс дисциплін, орієнтир. на аналіз рин. мех-ма; також теорія еволюції-й ек-ки, ек-я компаративного та ін
  Етапи: 1) Антична епоха: основи аналізу закладені Аристотелем, Платоном і Ксенофонтом (5-6 в до н.е.), изуч. рабовлад.строй, натур.хоз-во 2) Феодальна епоха: співвідношення натур. і товарного госп-ва, вис. оцеки роль праці, взаємодія м \ д госп-ми 3) буржуазна політекономія: Меркантелісти (16-17) особливу увагу сфері обігу; класична (17-19): зв. багатство зі сферою вироб-ва - на поч. в с \ г (фізіократи), потім у всіх галузях матер. произв-ва (Петті, Сміт, Ріккардо заклали основи трудової теорії стоїмо-ти, ізуч.классовую струк-ру бурж. заг-ва) 4) політекономія праці: марксизм - ек-я сис-ма Анализир-ся з т.з. інтересів раб. класса.На основі марксизму появ. соціал-демокр.і ленінізм 5) 20в: неокласики (Маршалл) - ціноутворюючий-ие і рівновагу в рин. мех-ме; гос-монополистич. кап-м (Ленін), кейнсіанство-держ. вплив гос-ва на ек-ку; неоліберал. -Особлива роль ек-й свободі і част. ініціативи 6) остан. десятиліття: інституціоналізм-постіндустр. ек-ка; теорії переходу до рин. ек-ці
   Розмір: 44 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Шпори. Реферат.
   Розмір: 51 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Штаби (на прикладі ВАТ ГАЗ). Реферат.
   Лінійні начальники в результаті створення штабів часто відчувають, що вони відсуваються на задній план. До цього тільки вони могли давати інформацію на верх. Вони краще знали всі спеціЛінейние начальники в результаті створення штабів часто відчувають, що вони відсуваються на задній план. До цього тільки вони могли давати інформацію на верх. Вони краще знали всі спеціальні питання, що стосуються їхньої ділянки роботи. Начальник питав їх - він «мав потребу» в них. А тепер його інформують штаби. Тим самим його монополія на інформацію закінчилася. І це викликає відповідно негативну реакцію.
   Обрана тема атестаційної роботи найбільш близька мені за родом професійної діяльності і використання отриманих знань курсу становить практичний інтерес для вдосконалення взаємодій з підрозділами ВАТ «ГАЗ» та ефективного управління.
   Розмір: 24 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 273 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2681  2691  2701  2711  2721  2731  2741  2751  2761  2771

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка