Рахунки бухгалтерського обліку. Реферат.


Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4

- 1 -


Міністерство освіти Російської Федерації
Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова
Краснодарський філія
Курсова робота
На тему: Рахунки бухгалтерського обліку.

Виконав: студент 2-го курсу
Сараін Андрій Петрович
Науковий керівник:
Алейникова Марина Юріївна

Краснодар
2002


Зміст.

Введення 2
1. Рахунки бухгалтерського обліку - спосіб реєстрації фактів господарського життя. 3
2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 14
3. План рахунків бухгалтерського обліку 24
Висновок 31
Список використаної літератури 32
Додатки 33
1. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій. 33

Введення
Тема «Рахунки бухгалтерського обліку» широко представлена ??в літературі. Вона є невід'ємною частиною будь-якого підручника чи посібника як для людей, початківців вивчати бухгалтерський облік, так і для тих, хто вже знайомий з основами і бажає поглибити свої знання у цій науці. Актуальність даної теми пов'язана з тим, що без існування рахунків важко собі уявити сучасний бухгалтерський облік, як важко уявити собі бухгалтера, який не був би знайомий з порядком, принципами і правилами ведення обліку на тому чи іншому рахунку. Звідси виникає необхідність розгляду класифікацій рахунків бухгалтерського обліку за різними ознаками.
Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати цілі даної роботи: вивчення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікації; синтез ідей сучасних вчених, які розглядали дане питання; дослідження особливостей ведення обліку на рахунках різного типу і структури.
Основними завданнями роботи є:
- Дослідження особливостей рахунків бухгалтерського обліку як способу відображення даних про господарське життя підприємства
- Розгляд класифікацій рахунків за різними ознаками
- Розкриття сутності, структури та призначення плану рахунків бухгалтерського обліку
При роботі були використані наукові праці провідних вітчизняних фахівців у галузі теорії бухгалтерського обліку, в яких опис рахунків дано в найбільш повної і доступній формі. Також використовувалися сучасні нормативні документи («План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій», прийнятий у 2001 році; Положення про ведення бухгалтерського обліку та ін)

1. Рахунки бухгалтерського обліку -
спосіб реєстрації фактів господарського життя.
У процесі роботи підприємства необхідно вести поточний облік стану майна підприємства, джерел формування цього майна, а також облік різних господарських операцій. Способом ведення такого обліку є бухгалтерські рахунки. Рахунки більш зручні для поточного обліку, ніж баланс підприємства, тому що вони не такі трудомісткі.
Структура бухгалтерського рахунку досить проста. Рахунок складається з трьох основних елементів:
1) Номер та найменування рахунку.
2) Сторона дебету.
3) Сторона кредіта1.
Спрощено рахунок можна представити в наступному вигляді:
Таблиця 1

Структура бухгалтерського рахунку.Найменування рахунку
Дебет

КредитЗалежно від виду об'єкта спостереження рахунки поділяють наактівниеіпассівние. На активних рахунках відображається майно підприємства, а на пасивних відображаються зобов'язання організації (способи формування цього майна). Наприклад, до активних рахунків можна віднести рахунки «Основні засоби», «Каса», «Матеріали», а до пасивних рахунку «Розрахунки з персоналом з оплати праці», «Статутний капітал», «Резервний капітал» та ін Запис на рахунках починається відображенням початкового залишку (початкового сальдо). На активних рахунках цей залишок записується в дебет, на пасивних - в кредит.
Потім на рахунках записуються всі операції, що призводять до зміни залишку. Операції, що збільшують залишок, записуються на стороні залишку, що зменшують - на протилежній стороні. Тобто на активних рахунках збільшення відображають за дебетом, зменшення - по кредиту. На пасивних рахунках навпаки, збільшення відображають за кредитом, зменшення - за дебетом. Якщо скласти суми всіх операцій, записаних на сторонах рахунку, то виходять обертів. Підсумкова сума, записана за дебетом рахунка, називається дебетовим оборотом, за кредитом рахунку - кредитовим. При підрахунку оборотів початковий залишок не враховується. Кінцевий залишок (кінцеве сальдо) рахунку визначають, додаючи до початкового залишку оборот по тому ж боці рахунку, на якій знаходиться початковий залишок, і віднімаючи оборот по протилежній стороні. Наприклад, при визначенні кінцевого залишку на активному рахунку потрібно скласти початковий залишок з дебетових обігом і відняти кредитовий оборот. Кінцевий залишок (можливо, його не буде) записується на тому ж боці рахунку, що й початковий. Якщо первісного залишку не було, то сальдо на кінець звітного періоду знаходять вирахуванням з більшого обороту меншого. Залишок записують на тій стороні рахунка, на якій було відображено суму більшого обороту. Схема будови активних і пасивних рахунків наведена далі.


Таблиця 2Активний рахунок


Пасивний рахунок
Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Початкове сальдоПочаткове сальдо

Збільшення (+)

Зменшення (-)


Зменшення (-)

Збільшення (+)

Кінцеве сальдо


Кінцеве сальдоКрім рахунків для обліку майна організації (активних) і джерел його формування (пасивних), у бухгалтерському обліку існують також рахунки, на яких одночасно відображаються і майно, і джерела його формування. Такі рахунки називаютсяактівно-пасивними.
Активно-пасивні рахунки бувають двох видів: з одностороннім сальдо (або з дебетових, або з кредитових) і з розгорнутим (і дебетових, і кредитовим одночасно). Наприклад, якщо на рахунку «Прибутки та збитки» дебетовий оборот перевищує кредитовий, то кінцеве сальдо буде записано на дебеті рахунку (це означає, що підприємство в даному звітному періоді отримало збиток). Якщо ж навпаки, витрати підприємства були менше його доходів (отримано прибуток), то на рахунку «Прибутки та збитки» кредитовийоборот буде більше дебетового і відповідно, кінцеве сальдо на цьому рахунку буде відображено по кредиту (прибуток є джерелом формування майна і відображається в пасиві балансу). З цього можна зробити висновок, що рахунок «Прибутки та збитки» є активно-пасивних з одностороннім сальдо.
Як приклад активно-пасивного рахунку з розгорнутим сальдо можна навести рахунок «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Сальдо за дебетом цього рахунку відображає дебіторську заборгованість, сальдо по кредиту - кредиторську заборгованість. Записи на дебеті можуть мати різне значення - або збільшення дебіторської заборгованості, або зменшення кредиторської. На кредиті відображається або збільшення кредиторської заборгованості, або зменшення дебіторської. Структуру активно-пасивного рахунку з розгорнутим сальдо можна представити в таблиці № 3.
Для обліку матеріальних цінностей користуються рахунком іншої форми, в який крім грошових вимірників вносять натуральні показники. Така форма застосовується в основному на аналітичних рахунках.
Аналітичні-рахунки, які використовуються для детальної характеристики об'єкта спостереження. Вони відкриваються в розвиток кожного синтетичного рахунку.


Таблиця 3
Структура активно-пасивного рахунку.Дебет

Кредит

Сальдо початкове дебетове

Сальдо початкове кредитове

Господарські операції, що збільшують дебіторську, або зменшують кредиторську заборгованість.

Господарські операції, що збільшують кредиторську, або зменшують дебіторську заборгованість.

Дебетовий оборот дебіторської заборгованості (+). Дебетовий оборот кредиторської заборгованості (-)

Кредитовий оборот кредиторської заборгованості (+). Кредитовий оборот дебіторської заборгованості (-)

Сальдо кінцеве дебетове

Сальдо кінцеве кредитовеРахунки, на яких майно організації, її зобов'язання і господарські процеси відображаються в узагальненому вигляді, називаютсясінтетіческімі. Наприклад, це рахунки «Основні засоби», «Розрахунки з оплати праці» та ін Облік, здійснюваний на синтетичних рахунках, називається синтетичним. Він ведеться тільки в грошовому вираженні. Для оперативного керівництва господарською діяльністю, а також контролю над збереженням власності узагальнюючих даних, отриманих за допомогою синтетичного обліку, недостатньо. Наприклад, крім даних про загальну суму основних засобів, необхідно мати відомості про кожен об'єкт основних засобів окремо (приміщення, обладнання, машини тощо); щоб мати повне уявлення про розрахунки з персоналом з оплати праці, потрібно знати подробиці розрахунків з кожним співробітником окремо (Петров, Сидоров і т.д.). Для отримання докладних, розчленованих, аналітичних даних про об'єкти бухгалтерського обліку, застосовують аналітичні рахунки. Рахунки, на яких відображаються детальні дані по кожному окремому виду майна, зобов'язань організацій та процесів, називаються аналітичними. Облік, що здійснюється на аналітичних рахунках, також називається аналітичним.
Аналітичні рахунки відкриваються на додаток до синтетичних з метою їх деталізації та отримання приватних показників по кожному окремому виду майна, джерела формування майна, господарської операції. Наприклад, до синтетичного рахунку «Матеріали» можуть бути відкриті аналітичні рахунки «Бензин», «Солярка» і т.п. У цьому випадку аналітичні рахунки будуть показувати рух кожного матеріалу окремо. Очевидно, що при цьому будуть виконуватися наступні умови. Суми дебетових і кредитових оборотів аналітичних рахунків будуть відповідно рівні дебетовому і кредитовому обороту об'єднує їх синтетичного рахунку. Сума початкових залишків аналітичних рахунків буде дорівнювати початковому залишку об'єднує їх синтетичного рахунку. Те ж саме можна сказати і про кінцевих сальдо. Наведемо приклад. Для спрощення будемо вважати, що синтетичний рахунок «Матеріали» складається з 2-х аналітичних рахунків «Бензин» і «Солярка» (див. таблиці 4, 5 і 6).
Таблиця 4


Матеріали.Дебет

Кредит
№ операції

Сума. Руб.

№ операції

Сума, руб.

Початкове сальдо

1000


1)
200

2)

300

3)

600

4)

400

Оборот

800

Оборот

700

Кінцеве сальдо

1100Таблиця 5
«Бензин»Дебет


Кредит

№ операції

Кількість, л ..

Ціна, руб.

Сума, руб.

№ операції

Кількість, л.

Ціна, руб.

Сума, руб.

Сальдо на початок місяця

60

10

6001)
3)

10
40

10
10

100
400

2)
4)


20
20

10
10

200
200

Оборот за місяць


50


500


40


400

Сальдо на кінець місяця
700
Таблиця 6
«Солярка»Дебет


Кредит

№ операції

Кількість, л ..

Ціна, руб.

Сума, руб.

№ операції

Кількість, л ..

Ціна, руб.

Сума, руб.

Сальдо на початок місяця


400

1)
3)

20
40

5
5

100
200

2)
4)

20
40

5
5

100
200

Оборот за місяць

60


300

Оборот за місяць

60


300

Сальдо на кінець місяця


400

У даному прикладі ясно видно, що сума початкових оборотів по аналітичних рахунках дорівнює початкового обороту об'єднує їх синтетичного рахунку (600 р. на рахунку «Бензин» + 400 р. на рахунку «Солярка» = 1000р.). Також суми оборотів по дебету і кредиту аналітичних рахунків рівні дебетових і кредитових оборотів синтетичного рахунку (300 +500 = 800 за дебетом і 400 +300 = 700 за кредитом). І, нарешті, сума сальдо на кінець місяця на аналітичних рахунках дорівнює кінцевому сальдо синтетичного рахунку (700 +400 = 1100).
Дане тотожність обумовлено тим, що суми по кожній операції у звітному періоді по аналітичних рахунках відображаються на тому ж боці, що і на синтетичному. Підсумок цих сум, відбитий по кожній операції на аналітичних рахунках, завжди дорівнює підсумку на загальну суму, відображену за тієї чи іншої операції узагальнюючого їх синтетичного рахунку.
Рівність кінцевих залишків по аналітичних рахунках з кінцевим залишком синтетичного рахунку «Матеріали» викликано тим же, що і рівність початкових залишків. Збіг всіх сум цілком логічно, оскільки одночасно здійснювалися паралельні записи в аналітичних і синтетичних рахунках. Різниця полягає лише в тому, що в аналітичних рахунках початкові і кінцеві залишки, а також рух по цих рахунках у звітному періоді відображалися у розгорнутому вигляді як у натуральному показнику (л.) із зазначенням ціни за одиницю, так і за вартістю. У синтетичному ж рахунку, як залишки, так і операції показані загальним підсумком у грошовій оцінці. Така методологія обліку характерна майже для всіх аналітичних і синтетичних рахунків, які зачіпають наявність і рух господарських засобів. Рахунки джерел господарських засобів, що характеризує власний і позиковий капітал, і в синтетичному, і в аналітичному обліку ведуться в грошовому вираженні.
Виняток стосується тієї частини господарських засобів і джерел їх утворення, яка виражена в іноземній валюті. У такому випадку виникає необхідність перерахунку вираженої в цій валюті вартості майна і зобов'язань в рублі. В аналітичному і синтетичному обліку ведеться паралельний їх облік окремо по кожному напрямку іноземної валюти з перерахунком в рублі. Для цілей бухгалтерського обліку перерахунок на рублі проводиться по курсу Центрального Банку Російської федерації, діє на дату здійснення господарської операції в іноземній валюті.
Головний висновок, який можна зробити з взаємозв'язку аналітичних і синтетичних рахунків формулюється так: початкові і кінцеві залишки, так само як і обороти за дебетом і за кредитом аналітичних рахунків повинні бути відповідно рівні початкового і кінцевого залишку, а також обороту за дебетом і за кредитом об'єднує їх синтетичного рахунку [2, с. 138]. Не всі синтетичні рахунки вимагають ведення аналітичного обліку. Рахунки, які не потребують такого ведення, називаютсяпростимі (рахунки «Каса», «Розрахунковий рахунок» тощо). Рахунки, які вимагають ведення аналітичного обліку, називаютсясложнимі (рахунки «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки з персоналом з оплати праці», «Основні засоби» та ін.) Деякі складні синтетичні рахунки безпосередньо пов'язані з аналітичними рахунками, без будь-яких проміжних груп. Наприклад, для синтетичного рахунку «Розрахунки з персоналом з оплати праці» відкриваються аналітичні рахунки для ведення розрахунків з кожним працівником окремо.
Однак таке просте побудова аналітичного обліку не завжди зручно. Для об'єднання аналітичних рахунків у групи використовуються так називаемиесубсчета. Субрахунки є об'єднанням декількох аналітичних рахунків, але в той же самий час самі об'єднані одним синтетичним рахунком. Таким чином, субрахунок є проміжною ланкою між синтетичними та аналітичними рахунками.
Наприклад, до рахунку «Товари» відкриваються 5 субрахунків:
1) товари на складах
2) товари в роздрібній торгівлі
3) тара під товаром і порожня
4) покупні вироби
5) товари, передані в переробку
Зв'язок між синтетичним рахунком, його субрахунками і аналітичними рахунками можна показати на прикладі рахунку «Нематеріальні активи» (див. таблицю 7).


 Таблиця 7 Нематеріальні активи
 Права на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності

Організаційні витрати (в якості внеску до статутного капіталу)

Ділова репутація
 Права на найменування місця походження товару

Права на товарний знак

Право на базу даних

Право на програму ЕОМ

Інші права

Витрати на нотаріальне оформлення підписів

Державний збір за реєстрацію фірми

Інші

Ділова репутація (гуд вілл)
   Сторінка: 1 з 4
<- Попередня  наступна ->

 Перейти на сторінку:
 скачати реферат | 1 2 3 4

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка