Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості. Реферат.


Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1

Зміст

Введеніе3
1. Основні теоретичні поняття обліку витрат і калькулювання себестоімості4
1.1 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукціі4
1.2. Умовні одиниці ізмеренія6
1.3. Основні правила Попередільний методу обліку витрат і калькулювання себестоімості7
2. Особливості Попередільний методу обліку витрат і калькулювання себестоімостіPAGEREF _T10
2.1 Область застосування Попередільний методу обліку витрат і калькулірованія10
2.2 Напівфабрикатний і бесполуфабрікатний варіанти калькулірованія12
2.3.Модификации Попередільний методу обліку затрат14
Заключеніе19
Список використаної літератури20

Введення
Розгляд даної теми счітаетсяактуальной, так як визначення собівартості виробництва одиниці продукції є одним з основних завдань управлінського обліку на будь-якому підприємстві. Саме собівартість одиниці продукції лежить в основі прийняття більшості управлінських рішень. У фінансовому обліку для складання звітності важливо мати інформацію про загальну величину собівартості всієї реалізованої продукції і загальної вартості залишків готової продукції на складі, тоді як в управлінському обліку основний акцент робиться на собівартість виробництва одиниці продукції.
Об'ектомісследованія в даній роботі є порядок обліку витрат і калькулювання собівартості на підприємстві, а предметом - система розподілу витрат на виріб: Попередільний метод калькулювання собівартості одиниці продукції.
Цельювиполненія роботи є розкриття поняття та сутності Попередільний методу обліку витрат і калькулювання собівартості.
Виходячи з цього, переді мною в процесі роботи, стоятимуть наступнізавдання:
1. Розкрити поняття витрат, собівартість та її калькулювання, системи внутрішньовиробничого обліку;
2. Дати характеристику методам обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
3. З'ясувати область застосування і особливості обліку Попередільний методу калькулювання, а так само специфіку робочого плану рахунків і аналітичного обліку;
4. Пояснити можливі варіанти Попередільний методу калькулювання.

1. Основні теоретичні поняття обліку витрат і калькулювання собівартості
1.1 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Під методом обліку витрат і калькулювання себестоімостіпродукціі необхідно розуміти сукупність прийомів і способів збору і документального оформлення інформації про вироблених витратах з метою обчислення собівартості продукту, що випускається для забезпечення ефективного контролю та управління результатами.
В основі класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції найчастіше лежать організаційні особливості виробничих процесів і об'єкти обліку витрат і калькулювання, забезпечити різні способи контролю та управління витратами і результатами виробництва та діяльності підприємства в цілому. На виробничих підприємствах облік витрат можна організувати різними методами залежно від способу: оцінки витрат, характеру виробничого процесу, повноти включення витрат у собівартість продукції.
У різній літературі можна побачити різноманітне розподіл методів обліку витрат: 1) по відношенню до технології та організації виробництва: поіздельний, попроцессний, позамовний (кожен вид продукції отримує номер замовлення, на якому враховуються всі витрати, пов'язані з виробництвом конкретного виду продукції); попередільний (калькуляційної одиницею є групи виробів за принципом однорідності сировини і матеріалів, способу обробки); знеособлений, нормативний (заздалегідь розраховується собівартість на основі діючих норм і нормативів, а в процесі виробництва реєструються відхилення, які потім враховуються при визначенні фактичної собівартості.); оперативний. 2) по відношенню до об'єктів виробництва: деталь (витрати на виробництво враховуються по окремих деталей, а собівартість готового виробу визначається підсумовуванням собівартості назв виробів. Застосовується при масовому і великосерійному виробництві), виріб, вузол, група виробів, замовлення, процес, переділ, виробництво.
Всі методи обліку витрат і калькулювання собівартості різні і суперечливі як за своїм характером, так і за економічним можливостям.

Висновки: Таким чином, на сьогоднішній день існує різноманітні способи класифікації методів обліку витрат, але в основі класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції найчастіше лежать організаційні особливості виробничих процесів і об'єкти обліку витрат і калькулювання, забезпечити різні способи контролю та управління витратами і результатами виробництва та діяльності підприємства в цілому. Все вище сказане можна представити у вигляді схеми (рис.1.1.1).


Рис. 1.1.1 Класифікація методів обліку витрат

1.2. Умовні одиниці виміру
Попередільний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції застосовується у виробництвах з комплексним використанням сировини, матеріалів або напівфабрикатів. У цьому випадку виникає необхідність розподілу витрат між сортами і марками продукту. Так, у харчовій промисловості використовують поняття умовної одиниці виміру. Продукцію різних сортів переводять в умовну одиницю з допомогою системи коефіцієнтів. Розглянемо приклад такого перерахунку при виробництві білкової ковбасної оболонки. На вхід виробничого цеху подається спилок, вимірюваний в кілограмах; після золения, кислотної обробки, подрібнення і перемішування з дубильними компонентами і гліцерином отримують напівфабрикат, який також вимірюється в кілограмах; при подальшій обробці з в'язкої маси формуется рукав ковбасної оболонки, вимірюваний вже в метрах. Тривалий цикл виробничого процесу (до двох місяців), численні перетворення продукту в ході технологічного процесу, зміна одиниці виміру об'ємних показників з кілограмів на метри призводять до необхідності використання умовної одиниці виміру в перерахунку на масову частку сухої речовини.
При виготовленні з одного і того ж виду сировини в закритій апаратурі кількох продуктів виділяють основний продукт і побічні (супутні) продукти. Прикладом є нафтопереробка, хімічна промисловість. Побічні продукти оцінюються за умовним цінами або ринковим; вартість оціненої продукції віднімається із загальної суми витрат на виробництво, а решта витрати відносять на собівартість основного продукту. Методика вітчизняних розрахунків аналогічна західними технологіями.
Висновки: Так як попередільний метод обліку витрат найчастіше використовується на підприємствах з тривалим циклом виробництва, та вихідні матеріали у процесі переробки «координально змінюють свій первісний вигляд», то найзручніше вводити таке поняття як умовна одиниця. Вибір умовної одиниці визначається особливостями відповідних видів продукції, виробничого процесу, технічними умовами, діючими стандартами. Вона повинна бути єдиною для однорідних видів продукції. Таке поняття використовують передусім для зручності планування, обліку та подальшого аналізу.
1.3. Основні правила Попередільний методу обліку витрат і калькулювання собівартості

За певних галузевих відмінностях застосування Попередільний методу обліку має ряд загальних особливостей:
Шпроізводства, в яких облік організовується за передільного методу, дуже материалоемки. Тому облік матеріальних витрат організують таким чином, щоб забезпечити контроль за використанням матеріалів у виробництві. Найбільш часто застосовуються баланси вихідної сировини, розрахунок виходу продукту або напівфабрикатів, браку, відходів;
Шперечень переділів (фаз, стадій виробництва), за якими здійснюються облік витрат і калькулювання собівартості продукції, порядок визначення калькуляційних груп продукції та обчислення собівартості незавершеного виробництва або його оцінки встановлюються в галузевих інструкціях.
Шконкретние особливості застосування Попередільний методу обліку з використанням елементів нормативного методу в окремих галузях промисловості встановлюються в галузевих інструкціях.
Шполуфабрікати, отримані в одному переділі, служать вихідним матеріалом в наступному переділі. У зв'язку з цим виникає необхідність в їх оцінки та передачі у вартісному вираженні на наступний переділ, тобто застосуванні полуфабрикатного варіанта зведеного обліку витрат на виробництво. Оцінка напівфабрикатів власного вироблення необхідна ще й тому, що вони можуть бути реалізовані як готова продукція іншим підприємствам (наприклад, у чорній металургії - чавун і сталь, в текстильній промисловості - пряжа).
Шполуфабрікати власного вироблення передають з переділу в переділ по фактичної собівартості. У багатьох галузях промисловості прийнята оцінка в розрахункових (оптових) цінах підприємства;
Шпри Попередільний методі обліку витрати на виробництво, починаючи з підготовки видобування корисних копалин або обробки вихідної сировини і до випуску кінцевого продукту, враховуються в кожному цеху (переділі, фазі, стадії), включаючи, як правило, собівартість напівфабрикатів, виготовлених у попередньому цеху. У зв'язку з цим собівартість продукції кожного наступного цеху складається з вироблених ним витрат і собівартості напівфабрикатів
Шучет витрат організується з технологічних переділів. Це дозволяє визначити собівартість напівфабрикатів і забезпечити внутрішньовиробничий госпрозрахунок, іншими словами, організувати облік по місцях виникнення витрат і центрами відповідальності за витрати;
Шпроізведенние витрати групують і враховують по агрегатів, в переділі використовують кілька агрегатів, що працюють паралельно.
Шпорядок обліку за агрегатів визначається галузевими інструкціями; в них передбачається в ряді виробництв враховувати витрати в розрізі агрегатів за видами або групами однорідної продукції;
Шзатрати на залишки незавершеного виробництва на кінець місяця розподіляють на основі інвентаризації за планової собівартості відповідного переділу;
Шсебестоімость одиниці кожного виду готової продукції калькулюють, як правило, комбінованим або одним з пропорційних способів.
Висновки: Таким чином, основне правило Попередільний методу полягає в тому, що облік витрат ведеться по переділах (процесам), а усередині них - по статтях калькуляції та видами продукції. Прямі витрати враховуються по кожному переділу, а непрямі - по цеху, виробництву, підприємству в цілому, з наступним розподілом між собівартістю продукції переділів, відповідно до прийнятих баз розподілу ..

2. Особливості Попередільний методу обліку витрат і калькулювання собівартості
2.1 Область застосування Попередільний методу обліку витрат і калькулювання

Для багатьох виробництв характерно послідовна переробка промислового і сільськогосподарського сировини в закінчений продукт на основі хіміко-фізичних, біологічних і термічних процесів. Особливістю таких виробництв є послідовні стадії, які отримали назву передела.Передел-це сукупність технологічних операцій, яка завершується виробленням проміжного продукту (напівфабрикату) або ж отриманням закінченого готового продукту. Обсягом обліку витрат у таких виробництвах є кожен самостійний переділ. Перелік переділів визначається на основі технологічного процесу і виходячи з можливості планування, обліку і калькулювання собівартості продукції переділу оцінки незавершеного виробництва.
З цих передумов і випливає сутність Попередільний метод. Вона полягає в наступному: прямі витрати відбивають у поточному обліку не за видами продукції, а по переділах або стадіях виробництва, навіть якщо в одному переділі можна отримати продукцію різних видів. Отже, об'єктом обліку витрат є звичайно переділ.
Оскільки в таких виробництвах процес випуску готової продукції складається в основному з декількох послідовних технологічно закінчених переділів, в них, як правило, обчислюють собівартість продукції кожного переділу, тобто не тільки готового продукту, але і напівфабрикатів, оскільки вони можуть бути частково (часом у значних розмірах) реалізовані на сторону в якості готової продукції. Крім того, у багатьох випадках необхідно складати калькуляції собівартості окремих видів або груп продукції, особливо якщо вони отримані з одного або однорідного вихідної сировини. Отже, об'єктом калькулювання є вид або група продукції кожного переділу.   Сторінка: 1 з 1
<- Попередня наступна ->

 Перейти на сторінку:
 скачати реферат | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка