Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками. Реферат.


Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4

Інститут Діловий Кар'єри

Факультет Економіки та Менеджменту

Кафедра Бухгалтерського Обліку

Курсова робота на тему:

"Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками"

Студент: Ільїн А.Ю.
Група: Е-33

Викладач: Кожухар В.Г.
Дата здачі:

Оцінка:


Москва 1999

Зміст:


1.
Введення


2.

Синтетичний і аналітичний облік
Товарів в бухгалтерії. Особливості
Аналітичного обліку


3.

Способи ведення аналітичного обліку
У бухгалтерії


4.

Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і
Замовникам" (субрахунка, кореспонденція,
Особливості )


5.

Розрахунки при реалізації товарів.
Загальні положення


6.

Розрахунки при оптовій реалізації власних товарів


6.1

Розрахунки при реалізації товарів за договором поставки


6.1.1

Якщо моментом реалізації товарів вважається їх відвантаження


6.1.2

Якщо моментом реалізації товарів вважається їх оплата


7.

Облік розрахунків за авансами


8.

Облік операцій за договором міни


10.

Облік реалізації товарів у кредит


11.

Облік реалізації товарів за договором комісії


10. 1

Облік реалізації товарів за договором комісії в роздрібній торгівлі


10. 2

Облік реалізації товарів за договором комісії в оптовій торгівлі


11.

Облік розрахунків за товарними векселями


12.

Облік розрахунків по транзитних товарах


13

Облік розрахунків в умовах інфляції


14.

Висновок


15.

Список літератури


1. Вступ:

У даному курсовому проекті розглядається питання про організацію аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками. Розглядається робота з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", робота з його субрахунками, і кореспондуючими рахунками. Також розглядаються особливості розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах (інфляції). Облік покупців і замовників є найважливішим показником господарської діяльності торгових організацій, оскільки від нього багато в чому залежить правильність розрахунку величини валового доходу від реалізації, витрат обігу, а отже, і сума прибутку.

2. Синтетичний і аналітичний облік товарів у бухгалтерії.
Особливості синтетичного обліку

Аналітичний облік більш докладний і може давати оцінку не тільки в грошовому, а й у трудовому і натуральному показниках з перерахуванням прізвищ працівників і назв фірм-партнерів і підрядників: це дає повну інформацію і є матеріалом для узагальнення за рахунками, а також дозволяє контролювати проходження сум н матеріалів у процесі господарської операції.
Синтетичний облік групує і узагальнює облік складу і проходження коштів підприємства, їх джерел і споживачів у єдиному грошовому вираженні, забезпечуючи формування сум для звітності, загальною для кожного рахунку - для заповнення балансу та інших форм звітності.
Сальдо синтетичного рахунку певного номера в плані рахунків має дорівнювати сумі сальдо всіх аналітичних рахунків того ж номера, а суми оборотів по дебету і кредиту синтетичного рахунку дорівнюють відповідно сумам оборотів по дебету і кредиту всіх аналітичних рахунків цього номери.

3.Способи ведення аналітичного обліку в бухгалтерії
Аналітичний облік товарів в бухгалтерії ведеться різними способами. Найбільш поширеними є сортовий і партійний.
При сортовому способі в умовах ручної праці на кожне найменування і сорт товару зазвичай откриваюткарточкі натурально-вартісного (кількісно-сумового) обліку, в яких показують залишки, прихід і витрата товарів. Форма таких карток в основному ідентична картках складського обліку з тією лише різницею, що залишки і рух товарів відображаються не тільки в натуральних показниках, але й у грошовому вираженні. Записи в картках ведуть на підставі прибуткових і видаткових документів, доданих до товарних звітів (супровідним реєстрів), здаються в бухгалтерію матеріально відповідальними особами.
Для перевірки правильності облікових записів по закінченні місяця в картках підраховують підсумки приходу і витрати, визначають залишки товарів на початок наступного місяця.
При партійний способі аналітичний облік ведуть напартіонних картах, переданих до бухгалтерії матеріально відповідальними особами. Для перевірки правильності облікових записів на 1-е число кожного місяця (а також на дату інвентаризації) по даними партійний карт составляютоборотную відомість, в якій кожну партію товарів записують окремим рядком.
Згідно з діючими нормативними документами бухгалтерія зобов'язана забезпечити тотожність аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця.

4. Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовникам" (субрахунка, кореспонденція, особливості)

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками.
До рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» можуть бути відкриті субрахунки:
62-1 «Розрахунки в порядку інкасо»,
62-2 «Розрахунки плановими платежами»,
62-3 «Векселі одержані» та інші.
На субрахунку 62-1 «Розрахунки в порядку інкасо» враховуються розрахунки за пред'явленими покупцям і замовникам і прийнятим банком до оплати розрахункових документах за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги.
На субрахунку 62-2 «Розрахунки плановими платежами» враховуються розрахунки з покупцями і замовниками за наявності господарських тривалих зв'язків з ними, якщо такі розрахунки носять постійний характер і не завершуються надходженням оплати за окремим розрахунковим документом, в Зокрема розрахунки плановими платежами.
На субрахунку 62-3 «Векселі одержані» враховується заборгованість за розрахунками з покупцями і замовниками, забезпечена отриманими векселями.

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» дебетується в кореспонденції з рахунками
46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)»,
47 «Реалізація та інше вибуття основних засобів»
48 «Реалізація інших активів» на суми, на які покупцям (замовникам) пред'явлені розрахункові документи (при застосуванні методу визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) за їх відвантаження.
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів, зарахування отриманих авансів і т.п. Якщо за отриманим векселем, що забезпечує заборгованість покупця (замовника), передбачений відсоток, то в міру погашення цієї заборгованості робиться запис за дебетом рахунка 51 «Розрахунковий рахунок» або 52 «Валютний рахунок» і кредитом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (на суму погашення заборгованості) і 80 «Прибутки та збитки» (на величину відсотка).
Аналітичний облік за рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться за кожним пред'явленим покупцям (замовникам) рахунку, а розрахунків плановими платежами - по кожному покупцю і замовнику. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками, забезпеченої: векселями, термін надходження грошових коштів, по яких не настав; векселями, дисконтованими (врахованими) у банках; векселями, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.


Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" кореспондує з рахунками:За дебетом

За кредитом

30 некапітальні роботи
Виконані етапи по незавершених
роботам
41 Товари
45 Товари відвантажені
46 Реалізація продукції (робіт, послуг)
47 Реалізація і інше вибуття основних
коштів
48 Реалізація інших активів
50 Каса
51 Розрахунковий рахунок
52 Валютний рахунок
55 Спеціальні рахунки в банках
60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
62 Розрахунки з покупцями і замовниками
80 Прибутки та збитки

50 Каса
51 Розрахунковий рахунок
52 Валютний рахунок
57 Переклади в шляху
60 Розрахунки з постачальниками і
підрядниками
62 Розрахунки з покупцями і
замовниками
64 Розрахунки за авансами одержаними
80 Прибутки та збитки
82 Оціночні резерви5. Розрахунки при реалізації товарів. Загальні положення
Реалізація товарів регулюється різними видами договорів: купівлі-продажу, міни, комісії та ін
При обліку реалізації товарів велике значення має визначення моменту переходу права власності на товари. Згідно ст. 223ГКРФ "право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором". У ст. 224 ЦК йдеться, що "передачею визнається вручення речі набувачеві або здача в організацію зв'язку для пересилкіпріобретателю". Облік реалізації товарів ведеться на рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", який має наступну структуру:


Рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

Дебет Кредит
Оборот - собівартість Оборот - продажна вартість
реалізованих товарів (купівельна реалізованих товарів
вартість реалізованих товарів
плюс витрати обігу,
відносяться до цих товарів)
Сальдо - збиток від реалізації Сальдо - прибуток від реалізації
Для правильного обчислення товарообігу за звітний періодбольшое значення має визначення моменту реалізації товарів, тобто моменту, з якого товари, відвантажені або відпущені покупцю, вважаються проданими. З точки зору бухгалтерського обліку момент реалізації також можна визначити як час, коли ми маємо право кредитувати рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", т.е.отразіть збільшення обсягу реалізації (товарообігу).
Для цілей складання бухгалтерської звітності момент реалізації товарів збігається з моментом переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

6. Розрахунки при оптовій реалізації власних товарів
6.1 Розрахунки при реалізації товарів за договором поставки

Згідно ст. 454ГКРФ за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець - прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
Існує кілька видів договорів купівлі-продажу, з яких найбільш поширеними на практиці є договір поставки і договір роздрібної купівлі-продажу.
Згідно ст. 506 ГК РФ за договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або закуплені ним товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.
6.1.1 Моментом реалізації товарів вважається їх відвантаження
Якщо в договоремоментом реалізації товарів вважається іхотгрузка, то використовується наступна система записів з обліку реалізації товарів (табл. 1).

Таблиця 1
Схема кореспонденції и рахунків з обліку реал и зації за договором поставки, якщо моментом реалізації є відвантаження товарівNo
Запи-
сі

Факт господарської діяльності

Кореспондуючий рахунок
(субрахунок)
дебет

кредит

1

Відвантаження покупцеві: а) товарів (за продажними
цінами з ПДВ)
б) тари під товаром

62

62

46

48

2

Списані реалізовані товари (за купівельними
цінами)

46

41-1

3

Списано реалізовану тара

48

41-3

4

Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари
і тару

46, 48

68

5

Списані витрати, що відносяться до реалізованих
Товарам

46

44

6

Списаний результат від реалізації товарів:
а) прибуток
б) збиток

46
80

80
46

7

Надійшли гроші від покупця за відвантажені
Товари та тару

50, 51

62Запис за дебетом рахунка 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" і кредитом рахунку 44 "Витрати обігу" виробляється на суму витрат обігу, що відносяться до реалізованих у звітному періоді товарам. При визначенні витрат, що включаються до складу витрат обігу організації, слід керуватися Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку.
Слід зазначити, що виділення в аналітичному обліку до рахунку 44 "Витрати обігу" статей транспортних витрат з доставки товарів і відсотків за банківські кредити передбачає їх відокремлений списання, що робить необхідним окреме обчислення цих сум, що відносяться до реалізованих товарів.

ПРИКЛАД 1. Зі складу організації відвантажені покупцеві товари. У товарно-транспортну накладну включені (тис. крб.):
а) вартість товарів за відпускними цінами 1380
б) ПДВ (20%) 276
До оплати 1656
Вартість відвантажених товарів за купівельними цінами - 1200 тис. руб. Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, - 100 тис. руб. Гроші за відвантажені товари надійшли на розрахунковий рахунок. Для цілей оподаткування реалізація товарів вважається з відвантаження.
1. Відвантаження покупцю товарів
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 1656
2. Списано реалізовані товари
Д-т рах. 46 "Реалізаціяпродукціі (робіт, послуг)"
К-т рах. 41-1 "Товари на складах" 1200
3. Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом" 276
4. Списані витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 44 "Витрати обігу" 100
5. Списано прибуток від реалізації товарів
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 80 "Прибутки і збитки" 80
6. Надійшли гроші від покупця за реалізовані товари
Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" 1656   Сторінка: 1 з 4
<- Попередня  наступна ->

 Перейти на сторінку:
 скачати реферат | 1 2 3 4

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка